Et profilbilde

Professor emerita
Alice Kjellevold { "honorific-suffix": "Professor emerita", "fn": "Alice Kjellevold", "tel": "Telefon: 51834278", "email": "alice.kjellevold@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-116

Forskningsområder

Helse- og sosialrett

 

 

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner:

 

Spesialfagsavhandling til juridisk embetseksamen:

Kjellevold, A, Melgård, S og Winnem, M, Kvinners rett til arbeid, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 1976,  97 sider.

 

Doktorgradsavhandling

Kjellevold, A, Sosialhjelp på vilkår. Om bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser, Oslo: Juridisk forlag 1995, 346 sider.

 

Bøker:

Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, Bergen: Fagbokforlaget 1993, 2. utgave 2000.

Kjellevold, A, Retten til individuell plan, Bergen: Fagbokforlaget 2002, 2. utgave 2005. 3. utgave 2009.

Kjellevold, Hærem, Midjo og Willumsen, Samarbeid for barnets beste, Oslo: ad Notam Gyldendal 1997.

 

Bøckmann, K. og Kjellevold, A. Pårørende i helsetjenesten ? en klinisk og juridisk innføring, Bergen: Fagbokforlaget 2010

 

Kapittel i bøker:

Kjellevold, A, Taushetsplikt i barnevernet - et hinder for samarbeid?, i Steinar Tjomsland (red), Barnevern  Erfaringer og synspunkter, Oslo: Kommuneforlaget 1991 s. 91-100.

 

Kjellevold, A, Sosialhjelp og helsehjelp, i Ståle Eskeland og Aslak Syse (red), Psykisk utviklingshemmede rettstilling, Oslo: ad notam Gyldendal 1992 s. 97-109.

 

Kjellevold, A, Bruk av vilkår ved tildeling av sosiale ytelser, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, Bergen: Alma Mater 1993 s. 113-158.

 

Kjellevold, A, Bruk av avtaler i sosialtjenesten, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Bergen: Alma Mater 1993 s. 211-231.

 

Kjellevold, A, Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon, i Steinar Tjomsland (red), Barnevern og omsorgsovertakelse, Oslo: Kommune­forlaget 1997.  2. utgave 2003, s. 191-211.

 

Kjellevold, A, Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen, i Lyngstad, Støkken og Lichtwarck (red),  Kommunen som velferdsyter, Oslo: Universitetsforlaget 1997, s. 152-165.

 

Kjellevold, A og Willumsen, E, Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker, i  Kjellevold, Hærem, Midjo og Willumsen, Samarbeid for barnets beste, Oslo: ad Notam Gyldendal 1997, s. 37-75.

 

Kjellevold, A, Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett, i Kjellevold, Hærem, Midjo og Willumsen, Samarbeid for barnets beste, Oslo: ad Notam Gyldendal 1997, side 103-127.

 

Kjellevold, A, Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten, i Kjønstad og Syse med fl, Velferdsrett II, Oslo: Gyldendal 1999, 2. utgave 2003, s. 323-350.

 

Kjellevold, A, Bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten,  Bergen: Fagbokforlaget 2000, 2. utgave s. 145-195.

 

Bernt, J, F, og Kjellevold, A, Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, Bergen: Fagbokforlaget  2000, 2. utgave s. 303-341.

 

Hove, H og Kjellevold, A, Lov om barneverntjenester ? frivillige hjelpetjenester, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, Bergen: Fagbokforlaget  2000, 2. utgave s. 387-410.

 

Hove, H og Kjellevold, A, Lov om barneverntjenester ? tvangstiltak, i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten,  Bergen: Fagbokforlaget 2000, 2. utgave s. 411-437.

 

Kjellevold, A Hensynet til brukeren ? idealet om brukermedvirkning, i Willumsen (red), Brukernes medvirkning, Oslo: Universitetsforlaget 2005, s. 49-74.

 

Hanssen, H, Humerfelt, K, Kjellevold, A og Willumsen, E, Brukermedvirkning: retorikk eller realisme, i Willumsen (red), Brukernes medvirkning, Oslo: Universitetsforlaget 2005, s. 173-178.

 

Kjellevold, A. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten ? rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I Hanssen, H. (red). Faglig skjønn og brukermedvirkning, Fagbokforlaget: Bergen 2010.

 

Hanssen, H., Humerfelt, K., Kjellevold, A., Norheim, A. & Sommerseth, R. Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I Hanssen, H. (red). Faglig skjønn og brukermedvirkning, Fagbokforlaget: Bergen 2010.

 

 

 

 

Forskningsrapporter:

Kjellevold, A, Klienter i privat forpleining etter lov om sosial omsorg, prosjektrapport for Sosialdepartemen­tet, Oslo 1977, 50 sider.

 

Kjellevold, A, Rettigheter, statlig styring og kontroll i sosialtjenesten, Høgskolen i Stavanger 1997, 98 sider.

 

Kjellevold, A, Service som rettssikkerhet, Tidvise skrifter nr. 52, Høgskolen i Stavanger 2003, 65 sider.

 

Artikler i tidsskrift:

Kjellevold, A, Fri rettshjelp for kvinner, i Lov og Rett  nr. 6 1975, s. 275-281.

 

Kjellevold, A, Hvilke rettigheter har mennesker med psykisk utviklingshemming - et spørsmål om rettssikkerhet, i  Lov og Rett nr. 6 1991 s. 347-368.

 

Kjellevold, A, Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen, i Lov og Rett 1996 s. 673-693.

 

Kjellevold, A, Bruk av vilkår i sosialtjenesten, i Helse- og sosialforum nr. 3 1993, s. 16-18.

 

Kjellevold, A, Om medvirkning, medbestemmelse, likeverd og deltakelse, i NFU Samfunn for alle 2003, 4 sider.

 

Kjellevold, A, Individuell plan ? en rettslig videreføring og videreutvikling, i Respekt utgave 1 2005, s. 45-46.

 

Kjellevold, A, Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten, i Lov og Rett nr. 1-2 2006, s. 3-25.

 

Kjellevold, A, Sosiale menneskerettigheter ? av betydning for norsk helse- og sosialrett, i Nordisk tidskrift for Menneskerettigheter nr. 4 2006, 20 sider.

 

Kjellevold, A, Pårørende i psykisk helsearbeid, i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, volum 5, nr. 4 2008, s. 355- 365.

Kjellevold, A, Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv, i Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning, nr. 3 2009, årgang 11, s. 16-28.

 

Kjellevold, A og Aasen, H. S. ?Huleboerdommen? og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612. I Tidsskrift for Erstatningsrett, Forsikringsrett og Velferdsrett (antatt og kommer vår 2011).

 

Kjellevold, A. Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I forebygging.no(www.forebygging.no/en/Teori/Overordnede-perspektiver/Samhandlingsreformen/), 22. desember 2011.

 

Kjellevold, A. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ? verdivalg og rettslig regulering, I Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, nr. 1-2 2012.

 

Aasen, H., S. og Kjellevold, A. Velferd og menneskerettigheter: «Ulovlig opphold» som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp? I Tidsskrift for velferdsforskning nr. 2 2012.

 

 

Kapitler i kommentarutgave:

Kjellevold, A, Kommentarer til lov om sosiale tjenester, i Norsk kommentert lovsamling, Oslo: Karnov forlag 1995, ajourført utgave 1996, Gyldendal Forlag 1999, ajourført 2002, 2005 og 2008.

 

Kjellevold, A, Kommentarer til lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene, i Norsk kommentert lovsamling, Oslo Karnov forlag 1995, ajourført utgave 1996, Gyldendal Forlag 1999, ajourført 2002.

 

Kjellevold, A, Kommentarer til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, i Norsk kommentert lovsamling, Karnov forlag 1995, ajourført utgave 1996, Gyldendal Forlag 1999, ajourført 2002, 2005, 2008 og 2011. 

 

Kjellevold, Alice, Kommentarer til lov om familievernkontorer, i Norsk kommentert lovsamling, Karnov Forlag 1997, Gyldendal Forlag 1999, ajourført 2002, 2005, 2008 og 2011.

 

Kjellevold, Alice, Kommentarer til lov om sosiale tjenester, I Norsk Lovkommentar, Oslo, Gyldendal Rettsdata 2010.

 

Kjellevold, Alice, Kommentarer til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, I Norsk Lovkommentar, Oslo, Gyldendal Rettsdata, 2010.

 

Kjellevold, Alice, Kommentarer til lov om råd og anna representasjonsordning i kommuar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. I Norsk Lovkommentar, Oslo Gyldendal Rettsdata 2011.

 

 

 

 

Kronikk /Innlegg

Kjellevold, A og Norheim, A, Jussen er ikke syndebukken, Sykepleien nr. 14 2004 s. 42-43.

Kjellevold, A, Retten til en tilfredsstillende levestandard, Fontene nr. 10 2007 s. 38-39.

Hanssen, Humerfelt, Kjellevold, Norheim & Sommerseth. Skjemmes de over oss? Debatt Stavanger Aftenblad 26. mars 2009.

Gundersen, E. A. Kjellevold og A. Norheim (2010). Bygg opp tilbudene i helsefag! I Stavanger Aftenblad den 29. april 2010, s. 28.

Kjellevold, A og Hanssen, H. Loven hindrer ikke handling. Kronikk i Stavanger Aftenblad 9. juli 2011.

Kjellevold, A. og Norheim, A. Skal eldre stille dårligere på grunn av alder? Innlegg i Stavanger Aftenblad 19. august 2011.

Delås, Hanssen, Humerfelt, Kjellevold og Sommerseth.Gi en verdig behandling.Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner, Stavanger Aftenblad 27. oktober 2011.

 

Bokanmeldelse

Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad, Helserett 2005, i Lov og Rett nr. 5 2006, s. 317-319.

Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad (red), Folketrygdloven med kommentarer 2007, i Lov og Rett nr. 2 2008, s. 128.

 

Boklansering

Bøckmann og Kjellevold, lansering av boken Pårørende i helsetjenesten: en klinisk og juridisk innføring. SiS bok, Universitetet i Stavanger, 9. september 2010.

Hanssen, H. (red). Faglig skjønn og brukermedvirkning, Fagbokforlaget: Bergen 2010.

Universitetet i Stavanger, 30. november 2010.

 

Utredningsarbeid / Juridisk betenkning:

Kjellevold, A, Utkast til rundskriv, Taushetsplikt i sosialforvaltningen, Sosialdepartementets Rundskriv I-14/89, 55 sider.

 

Kjellevold, A, Aktuelle juridiske problemstillinger ved konkurranseutsetting og bruk av private firmaer i den kommunale tjenesteyting innenfor pleie- og omsorgssektoren, Notat oversendt Sosialdepartementet mars 1997, 19 sider.

 

Kjellevold, A, Rettigheter for mennesker med psykisk utviklingshemming - for prosjekt I.F - Molde, delprosjekt under Autismeprogrammet, 1998, 10 sider.

 

Kjellevold, A, Problemstillinger omkring en eventuell harmonisering av regelverket i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene med henblikk på et felles regelverk til de som har behov for pleie og omsorg, Notat oversendt Sosial- og helsedepartementet 1999, 16 sider.

 

Kjellevold, A, Grunnlagsnotat om aktuelle juridiske problemstillinger ved etablering og drift av Offentlige servicekontorer, Notat oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet, desember 1999, 10 sider.

 

Kjellevold, A, Om retten til individuell plan. Juridisk betenkning sendt Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering, Høgskolen i Bodø, juli 2001.

 

Kjellevold, A, Ansvar for utgifter i forbindelse med opphold i bolig med heldøgns omsorgstjenester. Sosialtjenesteloven § 10-1 m.m. Juridisk betenkning oversendt Advokat Harald Thoresen, Advokatfirmaet Thallaug & Co ANS, desember 2002, 4 sider.

 

Kjellevold, A, Taushetsplikt og videreformidling i en fremtidig arbeids- og

velferdsforvaltning, Juridisk betenkning oversendt Arbeids- og sosialdepartementet den 13. januar 2005, 20 sider.

 

Kjellevold, A, & Kari Bøckmann, Utkast til Helsedirektoratet, Pårørende som ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester, 2008, 67 sider.

 

Kjellevold, A. Retten til bolig og oppfølgningstjenester. En utredning for Kommunal- og regionaldepartementet / Boligutvalget. Oversendt departementet 14. april 2011.

 

 

Rapporter:

Omsorgsavtaler i et kvinneperspektiv, Kvinne- og likestillingsperspektiver i kommunal­forskningen, rapport fra seminar 11. november 1993, 6 sider.

 

 

 

Pågående forskning

Pårørendes rettsstilling i helse- og sosialtjenesten

Retten til bolig for vanskeligstilte

Rettsliggjøring og medborgerskap - personer uten lovlig opphold i landet

Arbeidserfaring

Fra juli 1977 til desember 1978 konsulent i Sosialdepartementet. Hovedarbeidsområde: Enslige forsørgere og prosjektet "Klienter i privat forpleining".

 

I perioden fra januar 1979 til april 1987, ansatt ved Fylkesmannsembetet i Nordland som konsulent, sosialom­sorgskonsulent og avdelingsleder for sosial- og familieavdelingen, til sammen 4 år. Amanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Bodø i til sammen 4 år.

 

Fra april 1987 til august 1987 engasjert på  timebasis av Sosialdepartementet for utarbeidelse av utkast til rundskriv om taushetsplikt, Rundskriv I- 14/89.

 

Fra september 1987 til september 1988 advokat i advokatfirmaet H. Helle. Fra september 1988 til desember 1991 advokatpraksis i advokatfirmaet H. Helle på timebasis.

 

Fra september 1988 høgskolelektor ved Sosialhøgskolen i Stavanger.

Fra juli 1990 til juli 1994, permisjon fra Sosialhøgskolen i Stavanger, forsker ansatt i SEFOS, finansiert av NORAS.

Fra juli 1994 førsteamanuensis, Høgskolen i Stavanger, avdeling for helse- og sosialfag.

Fra januar 98 instituttleder ved institutt for sosionomutdanning, avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger.

Fra februar 1999 til august 1999 førsteamanuensis i fast stilling ved Rettsvitenskaplig seksjon, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Fra august 1999 førsteamanuensis ved Institutt for videreutdanning, avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger. Førsteamanuensis II ved Rettsvitenskaplig seksjon, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (til august 2000).  Fra 2006 førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kjellevold, Alice (2016). Finansiering og egenbetaling. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 211-220.
 • Kjellevold, Alice (2016). Forholdet til andre lover. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 35-38.
 • Kjellevold, Alice (2016). Formål og virkeområde. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 31-34.
 • Kjellevold, Alice (2016). Forskjellige bestemmelser. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 221-227.
 • Kjellevold, Alice (2016). Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 229-230.
 • Kjellevold, Alice (2016). Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 109-118.
 • Kjellevold, Alice (2016). Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 39-77.
 • Kjellevold, Alice (2016). Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 79-86.
 • Kjellevold, Alice (2016). Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 97-107.
 • Kjellevold, Alice (2016). Særlige plikter og oppgaver. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 87-96.
 • Kjellevold, Alice (2016). Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 119-123.
 • Ottersen, Trygve; Førde, Reidun; Kakad, Meetali; Kjellevold, Alice; Melberg, Hans Olav; Moen, Atle; Ringard, Ånen; Norheim, Ole Frithjof (2016). A new proposal for priority setting in Norway: Open and fair. Health Policy. ISSN 0168-8510. Volum 120. Hefte 3. s. 246-251. DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.01.012.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 17-44.
 • Kjellevold, Alice (2015). Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten - behov for endringer og ansvarliggjøring?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. Hefte 4. s. 267-301.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten: rettsanvendelsesskjønn og faglig kjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 49-76.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice; Stephens, Paul (2014). Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. I: Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78347-022-8. s. 162-182.
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig for vanskeligstilte - statlige mål og kommunalt selvstyre. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1253-8. s. 309-317.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice (2012). Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 15. Hefte 2. s. 93-108.
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. Volum 9. Hefte 1-2. s. 15-44.
 • Kjellevold, Alice; Aasen, Henriette Sinding (2011). Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. Volum 8. Hefte 1/2. s. 50-68.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 21-49.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 49-78.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten : rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 51-78.
 • Kjellevold, Alice (2009). Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. Volum 11. Hefte 3. s. 16-28.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. Volum 5. Hefte 4. s. 355-365.
 • Kjellevold, Alice (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. ISSN 0024-6980. Volum 45. Hefte 01.feb. s. 3-25.
 • Kjellevold, Alice (2006). Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. s. 301-317.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning: retorikk eller realisme. I: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice (2005). Hensynet til brukeren - idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. I: Brukernes medvirkning. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice (2005). Individuell plan - en rettslig videreføring og videreutvikling. ?. Hefte 1. s. 45-46.
 • Kjellevold, Alicè; Tjomsland, Steinar (2003). Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon. I: Barnevern og omsorgsovertakelse. Kommuneforlaget.
 • Kjellevold, Alice; Tjomsland, Steinar (2003). Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon, i Tjomsland (red)Barnevern og omsorgsovertakelse. I: Barnevern og omsorgsovertakelse. Kommuneforlaget. s. 191-212.
 • Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Kjellevold, Alice (2003). Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten, i Kjønstad og Syse (red) Velferdsrett II. I: Velferdsrett II.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice (2000). Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 303-341.
 • Kjellevold, Alice (2000). Bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 145-195.
 • Kjellevold, Alice; Hove, Harald (2000). Lov om barneverntjenester - frivillige hjelpetjenester. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 387-410.
 • Kjellevold, Alice; Hove, Harald (2000). Lov om barneverntjenester - tvangstiltak. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 411-437.
 • Kjellevold, Alice (1999). Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten. I: Velferdsrett II. ad Notam Gyldendal. s. 301-325.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gildendal.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Kommentar til lov om familievernkontorer. I: Karnov : norsk kommentert lovsamling. Karnovs forlag.
 • Kjellevold, Alicè; Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy (1997). Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen. I: Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (1997). Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Kjellevold, Alice (1996). Kommentarer til lov om sosiale tjenester og lov om planlegging av helseog sosialtjenesten i kommunene og lov om kommunale og fylkeskommunale eldrer. I: Norsk kommentert lovsamling (ajourført utgave). Karnov forlag.
 • Kjellevold, Alice (2016). Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. 347 s.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. 210 s.
 • Kjellevold, Alice; Bøckmann, Kari (2015). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1620-8. 420 s.
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til individuell plan og koordinator. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1422-8. 118 s.
 • Kjellevold, Alice; Bøckmann, Kari (2010). Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget. 380 s.
 • Kjellevold, Alice (2009). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008937. 112 s.
 • Kjellevold, Alice (2005). Juridisk betenkning om taushetsplikt og videreformidling i en fremtidig arbeids- og velferdsforvaltning. 20 s.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om familievernkontorer.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Lovkommentarer til eldrerådsloven.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om sosiale tjenester.
 • Kjellevold, Alice (2005). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 8245001813. 114 s.
 • Kjellevold, Alice (2003). Service som rettssikkerhet. Høgskolen i Stavanger. 62 s.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om familievernkontorer.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om sosiale tjenester.
 • Kjellevold, Alice (2002). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 8276748546.
 • Kjellevold, Alice (2002). Service som rettssikkerhet Om rettslig regulering av brukerservice i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Høgskolen i Stavanger. 54 s.
 • Kjellevold, Alice (2001). Retten til individuelle planer - en juridisk betekning. 34 s.
 • Kjellevold, Alice (1999). Grunnlagsnotat om aktuelle juridiske problemstillinger ved etablering og drift av Offentlige servicekontorer. Kjellevold.
 • Kjellevold, Alice (1999). Kommentarer til Lov om sosiale tjenester, Lov om eldreråd, Lov om planlegging i helsetjenesten og lov om familievernkontorer. Gyldendal, Rettsdata.
 • Kjellevold, Alice (1999). Problemstillinger omkring harmonisering av regelverket i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene med henblikk på et felles regelverk til de som har behov for pleie og omsorg. Kjellevold.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Aktuelle juridiske problemstillinger ved konkurranse utsetting og bruk av private firmaer i den kommunale tjenesteyting innenfor pleie- og omsorgssektorene. Høgskolen i Stavanger. 19 s.
 • Kjellevold, Alice (1997). Rettigheter, statlig styring og kontroll i sosialtjenesten. Høgskolen i Stavanger. 99 s.
 • Kjellevold, Alice (2016). Anmeldelse av Gording Stang og Sveaass, Hva skal vi med menneskerettighetene?.
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Divisjon psykisk helsevern og KORus-Øst;
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes rettigheter og muligheter i helse- og omsorgstjenesten. NKS Veiledningssenter for pårørende; 2016-04-13.
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes rettigheter og roller. Stavanger kommune;
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes roller og rettigheter. Gauselskogen Helse Stavanger HF;
 • Kjellevold, Alice (2016). Styrket pårørendestøtte?.
 • Kjellevold, Alice (2016). Styrket pårørendestøtte?. fylkesmannen i Rogaland; 2016-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2016). Taushetsplikt og pårørendesamarbeid. Jæren DPS;
 • Kjellevold, Alice (2015). Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger. LPP og Psykiatrisk opplysningsfond;
 • Kjellevold, Alice (2015). NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig - prioritering i helsetjenesten. Prioriteringskriterier og juridiske virkemidler for å understøtte prioritering. Høgskolen i Lillehammer; 2015-03-09 - 2015-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørende fortsatt med?.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørendes rettigheter. sykepleierforbundet, Rogaland;
 • Kjellevold, Alice (2015). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Tromsø kommune;
 • Kjellevold, Alice (2015). Samarbeid med pårørende. Dalane psykiatriske senter;
 • Kjellevold, Alice (2015). Taushetsplikt og pårørendesamarbeid. Oslo kommune;
 • Kjellevold, Alice (2015). Videreutvikling av pårørendes rettslige posisjon. Nettverk for pårørendeforskning; 2015-06-10 - 2015-06-11.
 • Kjellevold, Alice (2014). Det rettslige kravet om faglig forsvarlig virksomhet og yrkesutøvelse. NSFLIS;
 • Kjellevold, Alice (2014). En oversikt over Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. NFU, Vest-Agder;
 • Kjellevold, Alice (2014). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Saltens samhandlingsprosjekt innen psykisk helse;
 • Kjellevold, Alice (2014). Kravet om faglig forsvarlig virksomhet og yrkesutøvelse. Norsk sykepleierforbund, Rogaland;
 • Kjellevold, Alice (2014). Norsk pårørendepolitikk. Bedre psykiatri, landsforeningen for pårørende i Danmark;
 • Kjellevold, Alice (2014). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Prioriteringsutvalgets utredning. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Prosjekt pårørende i helse- og omsorgstjenesten - aktuell lovgivning. Helsedirektoratet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Pårørendeinvolvering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - lovgivning som ett virkemiddel. Norsk sykepleierforbund;
 • Kjellevold, Alice (2014). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Divisjon psykisk helsevern, Nidaros DPS, med flere;
 • Kjellevold, Alice (2013). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - pårørendes rettigheter. Verdensdagen mot selvskading;
 • Kjellevold, Alice (2013). Juridiske aspekt ved pårørendearbeid. Fylkesmannen i Møre og Romsdal;
 • Kjellevold, Alice (2013). Juridiske problemstillinger i arbeidet med barn som pårørende. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende / Barnsbeste;
 • Kjellevold, Alice (2013). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Pårørendes rettigheter. landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse;
 • Kjellevold, Alice (2013). Pårørendes rettigheter. Helse Stavanger, Medisinsk divisjon, Rehabilitering;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig for vanskeligstilte - statlige mål og kommunalt selvstyre. Diakonhjemmets høgskole, avdeling Stavanger;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig og oppføgningstjenester for vanskeligstilte. Husbanken, Region Vest;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Vanskeligstiltes tilgang til bolig og til helse- og omsorgstjenester. Gatejuristen, Stavanger bymisjon;
 • Kjellevold, Alice (2012). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Helsedirektoratet;
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Sandnes kommune;
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Kompetansesenteret rus- Midt-Norge, Lærings- og mestringssen;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Operativt Forum Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Stavanger kommune;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten. Kompetansesenteret rus-Midt-Norge, Lærings- og mestringssent;
 • Kjellevold, Alice (2012). Retten til bolig og oppfølgningstjenester, muligheter og begrensninger - hva sier jussen?. Kommunale boligadministrasjoners Landsråd;
 • Kjellevold, Alice (2012). Samhandlingsreformen - Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Harstad;
 • Kjellevold, Alice (2012). Samhandlingsreformen - pårørendes stilling, muligheter og begrensninger. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse;
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Hanssen, Helene; Kjellevold, Alice (2011). Loven hindrer ikke handling.
 • Kjellevold, Alice (2011). Deltaking frå pårørande i helsetenesta. Hå kommune; 2011-04-12.
 • Kjellevold, Alice (2011). Helsetjenestens taushetsplikt - vs pårørendes rett til informasjon. SUS psykiatrisk divisjon, Undervisnings- og forskningsavdeli; 2011-05-11.
 • Kjellevold, Alice (2011). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2011-09-16.
 • Kjellevold, Alice (2011). Kommunenes lovpålagte ansvar for helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Østfold / Universitetet iOslo; 2011-11-21 - 2011-11-22.
 • Kjellevold, Alice (2011). Mind the Gap - Forholdet mellom politiske signaler og pårørendes rettigheter. Universitetet i Stavanger, forskergruppen for pårørendeforsk; 2011-11-24.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig for vankseligstilte. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-12-06.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Kommunal- og regionaldepartementet; 2011-04-08.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Vedlegg 1 til NOU 2011: 15.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-03-17.
 • Kjellevold, Alice (2011). Samhandlingsreformen 1: Tjenesteperspektivet, herunder forholdet mellom stat og kommune. Juristenes utdanningssenter; 2011-10-21 - 2011-10-22.
 • Kjellevold, Alice (2011). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredstillende levestandard. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-03-17.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2011). Skal eldre stille dårligere på grunn av sin alder?.
 • Kjellevold, Alice (2010). Fattig i velferdsstaten - Retten til sosial trygghet og tilfredstillende levestandard. Pensjonistuniversitetet i Stavanger; 2010-05-20.
 • Kjellevold, Alice (2010). Forslaget til rettslig regulering av hjelpemiddelområdet. 2010-06-10.
 • Kjellevold, Alice (2010). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. 2010-04-14.
 • Kjellevold, Alice (2010). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. 2010-06-11.
 • Kjellevold, Alice (2010). Innspill til ny helse- og sosiallovgivning. 2010-06-14 - 2010-06-15.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - pårørendes rettigheter - helsepersonellets ansvar. 2010-11-23.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar. 2010-03-16.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendes rolle og rettslig posisjon ved omsorg for demente. 2010-08-24.
 • Kjellevold, Alice (2010). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2010-04-08.
 • Kjellevold, Alice (2010). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredstillende levestandard. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2010-04-07.
 • Kjellevold, Alice (2009). Faglig forsvarlighet og rettslige grenser for skjønnsutøvelse. 2009-01-16.
 • Kjellevold, Alice (2009). Menneskerettigheter, brukerrettigheter og helse. 2009-06-09.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørende - en ressurs. En gjennomgang av Helsedirektoratets veileder. Helse Vest, Sandviken sykehus; 2009-04-17.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørende til sykehjemsbeboere. Stavanger Kommune; 2009-10-14.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Helse Vest, Sandviken sykehus; 2009-04-17.
 • Kjellevold, Alice (2009). Retten til individuell plan. Rana Kommune; 2009-02-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv. 2008-01-27.
 • Kjellevold, Alice (2008). Helsetjenestens taushetsplikt og pårørendes rett til informasjon. 2008-03-28 - 2008-03-30.
 • Kjellevold, Alice (2008). Individuell plan - bakgrunn, lovverk og ansvar. 2008-06-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Lov om sosiale tjenester - hva sier loven / bli kjent i den. 2008-11-22 - 2008-11-23.
 • Kjellevold, Alice (2008). Menneskerettigheter i velferdsstaten. Kirens bymisjon, Josephines kafe; 2008-03-04.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende: Informasjon, medvirkning og taushetsplikt. 2008-02-26 - 2008-02-28.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende: Taushetsplikt og informasjon. 2008-02-14.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørendes rett til informasjon - taushetsplikten for helse- og sosialarbeideren. 2008-06-16 - 2008-06-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørendes rett til informasjon og medvirkning i helsetjenesten. 2008-11-26.
 • Kjellevold, Alice (2008). Rett til individuell plan. Universitetet i Bergen. Det juridiske fakultet; 2008-03-26.
 • Kjellevold, Alice (2008). Retten til individuell plan i arbeidet med rusmiddelavhengige. 2008-02-13.
 • Kjellevold, Alice (2008). Utveksling av informasjon mellom Arbeids- og velferdsforvaltningen og sosialtjenesten / barneverntjenesten. 2008-02-07.
 • Kjellevold, Alice (2008). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredsstillende levestandard. Universitetet i Bergen. Det juridiske fakultet; 2008-03-12.
 • Kjellevold, Alice (2007). Faglig forsvarlighet og rettslige grenser for skjønnsutøvelse. Stavanger kommune; 2007-10-05.
 • Kjellevold, Alice (2007). Menneskerettighetsvernet for personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp og andre sosiale ytelser. 2007-11-19.
 • Kjellevold, Alice (2007). Menneskerettighetsvernet for personer som er avhengig av økonomiske og andre ytelser fra det offentlige. 2007-11-27.
 • Kjellevold, Alice (2007). Regelverket vedrørende informasjon til pasientens nærmeste pårørende fra institusjon og kontrollkommisjon. 2007-11-29 - 2007-11-30.
 • Kjellevold, Alice (2007). Retten til en tilfredsstillende levestandard.
 • Kjellevold, Alice (2007). Retten til individuell plan. 2007-11-07.
 • Kjellevold, Alice (2007). Samordning av tjenestetilbodet, Retten til individuell plan. 2007-02-13.
 • Kjellevold, Alice (2007). Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett?. 2007-05-31.
 • Kjellevold, Alice (2007). Taushetsplikt, Endringer i psykisk helsevernlov og individuell plan. SUS. Psykiatrisk klinikk; 2007-03-06.
 • Kjellevold, Alice (2007). Velferdsstat og menneskerettigheter. Fagforum for samfunn og økonomi; 2007-12-06.
 • Kjellevold, Alice (2006). Gir individuell plan en bedre brukermedvirkning?. 2006-02-10.
 • Kjellevold, Alice (2006). Helserett.
 • Kjellevold, Alice (2006). Rettslig regulering av brukermedvirkning. 2006-12-05.
 • Kjellevold, Alice (2006). Verdigrunnlaget i sosialtjenesteloven. 2006-11-28 - 2006-11-29.
 • Kjellevold, Alice (2005). Juridiske utfordringer med fokus på dementes rettigheter. 2005-10-05.
 • Kjellevold, Alice (2005). NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. 2005-01-13 - 2005-02-15.
 • Kjellevold, Alice (2005). Pasientrettigheter. 2005-01-26.
 • Kjellevold, Alice (2005). Retten til individuell plan. 2005-12-16.
 • Kjellevold, Alice (2005). Taushetsplikt og dokumentasjonsplikt i den kommunale sosial- og helsetjenesten. 2005-03-09 - 2005-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2005). Taushetsplikten, forslaget i NOU 2004: 18. 2005-10-11.
 • Kjellevold, Alice (2005). Tvang i det psykiske helsevernet. 2005-06-02.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2004). Jussen er ikke syndebukken.
 • Kjellevold, Alice (2003). Brukerens rett til individuell plan og helsetjenestens plikt. Høgskolen i Oslo; 2003-03-27.
 • Kjellevold, Alice (2003). Helsepersonellets plikter pasientenes rettigheter. 2003-02-19.
 • Kjellevold, Alice (2003). Loven sier. Om lovverket generelt og utvikling sett i et menneskerettighetsperspektiv der medvirkning og medbestemmelse, likeverd og deltakelse er føringer i forarbeid og lovtekster. 2003-03-19.
 • Kjellevold, Alice (2003). Menneskerettigheter i helse- og sosialtjenesten. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2003-05-07.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-12-04 - 2003-12-05.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-04-29.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-03-05.
 • Kjellevold, Alice (2003). Retten til individuell plan. 2003-11-06.
 • Kjellevold, Alice (2003). Retten til sosiale ytelser etter sosialtjenesteloven. Rettslige grenser for bruk av vilkår i sosialtjenesten. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.; 2003-02-11 - 2003-02-12.
 • Kjellevold, Alice (2003). Taushetsplikt og informasjon. 2003-05-12.
 • Kjellevold, Alice (2002). Helsepersonellets plikter - pasientens rettigheter. Hvilke verdier og hensyn ligger bak den rettslige reguleringen?. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2002-03-13.
 • Kjellevold, Alice (2002). Rett til individuell plan? Det lovmessige grunnlaget. Forståelse av lov og forskrift som grunnlag for utarbeidelse av individuell plan. 2002-09-21.
 • Kjellevold, Alice (2002). Retten til sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp Vilkår ved tildeling av sosiale ytelser. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2002-02-06 - 2002-02-07.
 • Kjellevold, Alice (2001). Adgangen til å bruke vilkår ved tildeling av sosiale ytelser.
 • Kjellevold, Alice (2001). Barnevernrett.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forelesning i barnevernrett: Lov om barneverntjenester - frivillige hjelpetjenester. Lov om barneverntjenester - tvangstiltak. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.; 2001-04-23 - 2001-04-24.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forelesninger i sosialrett:Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten. Retten til sosiale ytelser etter sosialtjenesteloven. Rettslige grenser for bruk av vilkår i sosialtjenesten. Rettslige grenser for bruk av tvang i sosialtjenesten. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2001-04-19 - 2001-04-20.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forvaltningsrett I.
 • Kjellevold, Alice (2001). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett - en analyse med utgangspunkt i fosterhjemsavtalen.
 • Kjellevold, Alice (2001). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett - en analyse med utgangspunkt i fosterhjemsavtalen.
 • Kjellevold, Alice (2001). Helsepersonellets plikter - pasientens rettigheter. Stavanger kommune, Eiganes og Våland helse- og sosialdistrikt; 2001-12-14.
 • Kjellevold, Alice (2001). Menneskerettigheter i helse- og sosialomsorgen - forholdet mellom rett og moral. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2001-05-09.
 • Kjellevold, Alice (2001). Om adgangen til å sette vilkår etter sosialtjenesteloven.
 • Kjellevold, Alice (2001). Om adgangen til å sette vilkår etter sosialtjenesteloven.
 • Kjellevold, Alice (2001). Retten til individuell plan. 2001-10-08.
 • Kjellevold, Alice (2001). Rettslig regulering av service i helse- og sosialtjenesten - retten til individuell plan som eksempel. 2001-11-02.
 • Kjellevold, Alice (2001). Sosialrett.
 • Kjellevold, Alice (1999). Et felles regelverk for pleie- og omsorgstjenester - uavhengig av boform?.