Et profilbilde

Postdoktor
Trude Hoel { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Trude Hoel", "tel": "Telefon: 51833209", "email": "trude.hoel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24154
Forskningsinteresser

Lingvistikk, barnelitteratur, semiotikk, barnehagepedagogikk, barns muntlige fortellinger, lesing på papir og skjerm

 

Akademiske kvalifikasjoner

2011-2014          Philosophiae Doctor (PhD) i Lesevitenskap, UiS

1993-1995          Cand. Scient. i Nordisk språk og litteratur; tema for hovedfagsoppgave: Variasjon i de skandinaviske rettskrivingsnormalene, Universitetet i Oslo.


Forskningsområder

Nettverk

Management Committee-medlem i COST Action IS1410 DigiLitEY: Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1410 ; 2015-2019; 30 land.

 

Barn engasjeres ? og engasjerer seg - i økende grad i spill, interaktive verktøy og apper på personlige (ikke delte) plattformer - og med tekster som primært er kommersielle og ikke ?pedagogiske?. Dette har viktige implikasjoner for barnas utvikling og læring: Den raske teknologiske utviklingen skaper et presserende behov for å undersøke potensialet for utvikling og læring både i eksisterende og nye kommunikative teknologier. COST-aksjonen The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) har som mål å:

1.          Undersøke hvordan små barns (0-8 år) literacy-utvikling blir formet av endringer forårsaket av digitalisering av kommunikasjon,

2.          Etablere et tverrfaglig nettverk for å fremme forståelse for små barns digitale kompetanse og multimodale praksiser, og

3.          Etablere en koordinert europeisk agenda for fremtidig forskning på området.

En tverrfaglig tilnærming er avgjørende for kunnskapsetableringen på området, og nettverket har deltakere fra et bredt spekter av disipliner, som: Lingvistikk; Barneforskning; Barnelitteratur; Informatikk; Kulturstudier; Barnehagelærer; Informasjonsstudier; Språk og litteratur; Medievitenskap; Psykologi; Sosiologi. 

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner

Håland, A. og Hoel, T. (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal for Literacy Research. DOI: 10.17585/njlr.v2.195.

Hoel, T. (2015). Exploring episodic affordance and response in children´s narratives based on a picture book. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1035537.

Hoel, T. (2015). Young readers´ narratives based on a picture book: model readers and empirical readers. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1016808.

Hoel, T. (2014). 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. PhD-avhandling. UiS.

Hoel, T. (2013). Cultural features of performance in Norwegian children?s narratives. Nordic Early Childhood Education Research Journal 6/17, 1-21.

Hoel, T., Oxborough, G.H.O. and Wagner, Å.K.H (2011): Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Cappelen Akademisk. Oslo.

Høigård, A., Mjør, I. og Hoel, T. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Hoel, T., Håland, A. og Begnum, A.C. (2009). Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I Kaldestad, P. O. og Vold, K. B. (red.) Årboka Litteratur for barn og unge p. 78 ? 87. Oslo: Det norske samlaget/Norsk barnebokinstitutt.

Under arbeid

Mangen, A. og Hoel, T. (submitted). Bildebøker på papir og skjerm i barnehagens pedagogiske arbeid. Nordisk barnehagetidsskrift. 

Hoel, T. og Reikerås, E. (submitted). ?One potato, two potatoes, three potatoes, four?? - Emergent literacy as part of outdoor activities in Norwegian ECEC-institutions. Early Childhood Education Journal.

Hoel, T., Begnum A.C. og Gudmundson, I.M.L. Bilde som tekst.


Pedagogiske publikasjoner

Hoel, T. (2015). Samtalen som arbeidsform. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2015). Å lese tekster med gjentakende mønster. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2015). Leselogg. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Gunnerud, H. (2015). Konkreter og ordforråd. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Reikerås, E. (2012). ?Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når? ? et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt. I Naturfag 1/2012. Oslo: Naturfagsenteret.

Wagner, Å.K.H., Hoel, T. og Oxborough, G.H.O. (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk 04/10.

Hoel, T. (red.) (2010). Lesing i skolebiblioteket. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2010). Bruk av skjønnlitteratur i undervisning og fritid. I: Lesing i skolebiblioteket. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2010). Språkstimulering midt i SFO-hverdagen. I Helgevold, L. (red.). Bok og språk i bruk i SFO. Stavanger: Lesesenteret.

Håland A. og Hoel, T. (2009). Nynorsk som fritidsspråk. I Håland A. (red.): Nynorsk i bruk. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2008). Gutter og lesing. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Helgevold, L. (2008). ?Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!?. I Gutter og lesing. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T., Bråthen, L. B., Kaasa M. (red.) (2008). Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Barns tidlige lese- og skriveutvikling. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Barnehagebibliotek ? erfaringer fra BOKTRAS. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i barnehagen. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T., Rafste, E.T., Pemmer Sætre, T. (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen.

Håland, A, Helgevold, L., Hoel, T. (red.) (2008). Lesing er? Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2007). Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Kultur for lesing. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Høytlesing ? språkbruk i praksis. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Samtalen som arbeidsform. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Barnehagebiblioteket. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Forfattaren og forteljaren Neil Gaiman. I Røskeland, M. (red.). Bok i bruk for videregående skole. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2005). Kultur for lesing ? ein måte å vera på. I Håland A. Leik og læring! Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2005). Perlejakten ? på sporet av gode leseprosjekt i skolen. Stavanger: Lesesenteret.

Pågående forskning

Prosjekter

2014-2015: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling. Finansiering: NFR FINNUT-program (innovasjon forprosjekt). Sammen med Anne Mangen, førsteamanuensis, Lesesenteret.


Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter. Særlig viktig er de måtene som voksne innbyr barn til å delta i språklig aktiviteter på gjennom strukturerte metoder som dialogisk lesing. Dialogisk lesing er i stor grad basert på bildeboka, som ved hjelp av bl.a. multimodalitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen. Med nettbrett (iPad) har vi fått en rekke bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellinger. Men vi har lite empirisk forskning som kan si noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt. Lesing er menneske-teknologi-interaksjon der teknologienes affordanser (bruksegenskaper) virker inn på kognitive og emosjonelle prosesser. Digitale teknologier har andre materielle og tekniske egenskaper enn boka: iPad-skjermen utstråler lys, og vi håndterer nettbrett og bok forskjellig når vi blar og peker. Et svært interessant spørsmål er hvordan ulike teknologiers affordanser virker inn på språklig samhandling under dialogisk lesing. Dette forprosjektet vil etablere en felles kunnskapsplattform for praksisfeltet og forskningsmiljøet, på bakgrunn av feltstudier og erfaringsutvekslinger (workshops og seminar). Kunnskapsplattformen vil danne grunnlag for en innovasjonsprosjekt-søknad der målet er å utvikle et verktøy for å vurdere ulike teknologiers pedagogiske egnethet til dialogisk lesing. Partnere rekrutteres gjennom Stavangerprosjektet, et forskningsprosjekt som involverer barnehagesektoren. Forprosjektet vil konsolidere nettverk og videreutvikle samarbeidsformer med praksisfeltet, og resultere i en innovasjonssøknad til FINNUT i 2015.


2008-2010: Prosjektleder for ?Lesefrø? ? Sammenhenger mellom barns språklæring og deltakelse i leseaktiviteter i fire barnehager med svært høy andel med flerspråklige barn.


2005-2008: Prosjektleder for ?BOKTRAS? ? Sammenhenger mellom barns språkutvikling og deltakelse i leseaktiviteter i seks barnehager.

Arbeidserfaring


2005-2014: Universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS. Universitetslektor i Norsk, Lærerutdanningen, UiS.

1998-2001: Prosjektleder for det nasjonale leseprosjektet, ?Troll i ord?, Kulturdepartementet.

1996-1998: Universitetslektor i Norsk, Førskolelærerutdanningen, UiS.


Undervisningserfaring

Har undervist og utviklet fagplaner for lærerutdanningen (førskole, grunnskole (1.-10. klasse) og etter- og videreutdanningskurs). Har undervist i grunnutdanning og på masternivå.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mangen, Anne; Hoel, Trude (2017). Samtalebasert lesing med bildebok eller nettbrett: gjør mediet en forskjell?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 4. s. 339-351.
 • Hoel, Trude (2016). Exploring episodic affordance and response in children’s narratives based on a picture book. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 24. Hefte 2. s. 239-264. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1035537.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. Volum 2. s. 21-36. DOI: 10.17585/njlr.v2.195.
 • Hoel, Trude (2015). Young readers’ narratives based on a picture book: model readers and empirical readers. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 23. Hefte 5. s. 673-689. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1016808.
 • Hoel, Trude (2013). Cultural features of performance in Norwegian children’s narratives :. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 6.
 • Hoel, Trude (2010). Bruk av skjønnlitteratur i undervisning og fritid. I: Lesing i skolebiblioteket. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 30-39.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering midt i SFO-hverdagen. I: Bok og språk i bruk i SFO. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 6-9.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Nynorsk som fritidsspråk. I: Nynorsk i bruk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 6-9.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte (2009). Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I: Litteratur for barn og unge 2009 av Per Olav Kaldestad; Karin Beate Vold. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252173093.
 • Hoel, Trude (2008). Femåringen: Gode lesestunder, gode erfaringer, gode samtaler. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Bokklubben barn.
 • Hoel, Trude (2008). Fireåringen: Lekelesing og rolleleking. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Bokklubben barn.
 • Hoel, Trude (2008). Lesing og leseaktiviteter. I: Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek. Biblioteksentralen.
 • Hoel, Trude (2008). Toåringen: Den viktige samtalen. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Bokklubben barn.
 • Hoel, Trude (2008). Treåringen: Kommunikasjon og fabulering. I: Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Bokklubben barn.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2008). "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" En kvalitativ undersøkelse av gutter som lesere. I: Gutter og lesing - lesevaner, lesetips, nye medier. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2007). Forfattaren og forteljaren Neil Gaiman. I: Bok i bruk i videregående skole. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude (2007). På skolebiblioteket: Rett bok til rett tid til rett leser. I: Bok i bruk i videregående skole. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2007). Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Hva er TRAS? En kort presentasjon. I: Norge. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskining, Universitetet i.
 • Hoel, Trude (2006). Elevtilpasset lesestimulering. I: Ressursbok for lærere. Damm undervisning.
 • Hoel, Trude (1996). Valfridom i skriftnormalane i prinsippet og praksis. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. Volum 2. s. 3-5.
 • Hoel, Trude (1996). Vid eller trang skriftnormal? Om valgfrihet i norsk og svensk. ?. Volum 2. s. 18-25.
 • Hoel, Trude; Røsstad, R. (1996). Språkleg variasjon som problem for språkvitskapen. Ein vurdering av teorier og analysemetoder. I: Sju fiolar på Agder. Forelesning i nordisk språk og littera tur. HiA Skriftserien nr. 8, Kristiansand. s. 7-19.
 • Hoel, Trude (2014). 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet. ISBN 978-82-7644-572-5. 113 s.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33898-5. 144 s.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Hoel, Trude (2008). Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490602.
 • Hoel, Trude (2008). "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk. ABM-utvikling. ISBN 9788281050631.
 • Hoel, Trude (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490619.
 • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek. Biblioteksentralen. ISBN 9788270223268. 227 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. ISBN 9788276490565.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2006). "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2006). Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing. Lesesenteret.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2006). Bok i bruk på første til fjerde trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490395.
 • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude (2005). Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen. Lesesenteret. ISBN 8276490360.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). En smak av lesing.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Gratulerer med ¿ språket.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Gratulerer med språket Informasjon- og inspirasjonsfilm for foreldre, førskolelærere og lærere.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Lesing, skriving og kjøleskapet.
 • Erstad, Ola; Hoel, Trude (2017). Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway. Digilitey; COST; 2017-08-31 - 2017-09-01.
 • Hoel, Trude (2017). Barn og lesing. TV2 Nyhetskanalen. [TV]; 2017-06-03.
 • Hoel, Trude (2017). Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm. NRK Rogaland Distriktsnyheter. [TV]; 2017-02-06.
 • Hoel, Trude (2017). Barnehager skal lese bok på nettbrett. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-02-04.
 • Hoel, Trude (2017). Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid. 2017-10-18.
 • Hoel, Trude (2017). Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB). Forskningsrådet; 2017-01-17.
 • Hoel, Trude (2017). Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?. Aftenbladet, Fædrelandsvennen, Adressavisa, BT, Aftenposten. [Avis]; 2017-01-23.
 • Hoel, Trude (2017). Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren.. 2017-02-06 - 2017-02-08.
 • Hoel, Trude (2017). Jeg har alltid elsket å lese!.
 • Hoel, Trude (2017). Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?. NRK, Dagsnytt 21. [TV]; 2017-02-06.
 • Hoel, Trude (2017). Lesing med dialog. Stavanger kommune; 2017-04-18.
 • Hoel, Trude (2017). Lesing med dialog. 2017-01-02.
 • Hoel, Trude (2017). Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-01-20.
 • Hoel, Trude (2017). Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn. VG. [Avis]; 2017-05-21.
 • Hoel, Trude (2017). Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen. Aftenposten. [Avis]; 2017-03-14.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-14.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-15.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-16.
 • Hoel, Trude (2017). Samtalebasert lesing, VEBB. 2017-04-03 - 2017-04-05.
 • Hoel, Trude (2017). Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen. Aftenposten. [Avis]; 2017-03-15.
 • Hoel, Trude (2017). Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing. 2017-11-08.
 • Hoel, Trude (2017). Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-02-06.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB. 2017-02-08.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB. 2017-04-25.
 • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude (2017). Å designe samtaler rundt bildebøker og apper. Skrivesenteret, NTNU og Lesesenteret, UiS; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Hoel, Trude (2016). – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2016-07-27.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagebasert kompetanseutvikling. 2016-04-21.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagefilm om språkmangfold. NRK TV - Oddasat. [TV]; 2016-06-16.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning. www.lesesenteret.uis. [Internett]; 2016-09-20.
 • Hoel, Trude (2016). Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole. Private barnehagers landsforbund; 2016-05-27.
 • Hoel, Trude (2016). Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole. 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Hoel, Trude (2016). Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan. 2016-03-31 - 2016-04-01.
 • Hoel, Trude (2016). Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke. 2016-05-12.
 • Hoel, Trude (2016). Familiemiddag gjør barna smartere. klikk.no. [Internett]; 2016-01-14.
 • Hoel, Trude (2016). Grensesnitt i lesing og skriving.
 • Hoel, Trude (2016). Programområde Grensesnitt i lesing og skriving. 2016-11-03.
 • Hoel, Trude (2016). Software and e-reading content available for children in Norway. 2016-03-17 - 2016-03-18.
 • Hoel, Trude (2016). Språkarbeid i barnehagen. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-05-02.
 • Hoel, Trude (2016). Språkarbeid i barnehagen. Radio Volda. [Radio]; 2016-03-11.
 • Hoel, Trude (2016). Språklig variasjon i hverdagen.
 • Hoel, Trude (2016). Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene. www. lesesenteret.no. [Internett]; 2016-05-25.
 • Hoel, Trude (2016). Tar skolen bort barnas fortellerglede?. forskning.no. [Internett]; 2016-05-06.
 • Hoel, Trude (2016). Treåringer forstår hva skrift er. forskning.no. [Internett]; 2016-01-19.
 • Hoel, Trude; Heidi, Sandø (2016). Skriftspråksmøte.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-05-12.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2016). Digital Content Analysis; Norway. 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore (2016). Nå kan du påverka framtida til barnehagen. [Internett]; 2016-10-20.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter. forskning.no. [Internett]; 2016-04-22.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude (2016). Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?. 2016-03-03.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.
 • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude (2016). Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse. Bedre Skole. [Fagblad]; 2016-06-10.
 • Hoel, Trude (2015). Barn og unge låner mye bøker på biblioteket. Aftenposten junior. [Avis]; 2015-04-28.
 • Hoel, Trude (2015). Barnespråk som litterært virkemiddel.
 • Hoel, Trude (2015). Barns språk i rollelek. P2, Kulturhuset. [Radio]; 2015-06-22.
 • Hoel, Trude (2015). Blinde flekker i vurdering av barns språk. [Internett]; 2015-04-29.
 • Hoel, Trude (2015). Bokstavfiske.
 • Hoel, Trude (2015). Bokstavfiske. [Fagblad]; 2015-02-01.
 • Hoel, Trude (2015). Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse. 2015-11-04.
 • Hoel, Trude (2015). En bok til alle.
 • Hoel, Trude (2015). Fortsett å lese for oss!. 2015-11-27.
 • Hoel, Trude (2015). Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn. forskning.no. [Fagblad]; 2015-04-29.
 • Hoel, Trude (2015). Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna.
 • Hoel, Trude (2015). Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling. 2015-02-12.
 • Hoel, Trude (2015). Lommeboken. Tendenser e-bøker. [Avis]; 2015-02-28.
 • Hoel, Trude (2015). Min lesehistorie. 2015-04-24.
 • Hoel, Trude (2015). Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet. 2015-03-17.
 • Hoel, Trude (2015). Språk og leseaktiviteter. Lesesenteret/Utdanningsdirektoratet;
 • Hoel, Trude (2015). Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta. [Internett]; 2015-06-19.
 • Hoel, Trude (2015). Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres. 2015-03-13.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet. Skrivesenteret; 2015-06-03.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2015-10-21 - 2015-10-22.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane. Utdanningsforbundet og Naturfagsenteret; 2015-02-02 - 2015-02-03.
 • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege (2015). Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne (2015). Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing. 2015-02-05.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Språkstrategi går ikke på bekostning av lek. barnehage.no. [Internett]; 2015-11-19.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2015). Estetisk lesekompetanse på 1. trinn. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Hoel, Trude (2014). Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering. 2014-11-26.
 • Hoel, Trude (2014). Derfor velger de forskjellig. [Avis]; 2014-08-06.
 • Hoel, Trude (2014). Ein banan er ikkje berre ein banan. 2014-11-05.
 • Hoel, Trude (2014). Husk å lese sammen med ungene.
 • Hoel, Trude (2014). Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem.
 • Hoel, Trude (2014). Læring for livet. [Fagblad]; 2014-08-01.
 • Hoel, Trude (2014). Representerer ikke flertallet. [Fagblad]; 2014-11-10.
 • Hoel, Trude (2014). Varsko fra Sverige. [Avis]; 2014-06-17.
 • Hoel, Trude (2014). iPad-bruk i barnehage. [Radio]; 2014-03-04.
 • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude (2014). NOLES-konferanse, Framtidas skole. Nynorsksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Hoel, Trude (2013). Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen.
 • Hoel, Trude (2013). Hvordan skape leseglede?.
 • Hoel, Trude (2013). Lenge leve lesestunden?. [Fagblad]; 2013-11-05.
 • Hoel, Trude (2013). Lesestimulering - hvorfor og hvordan?.
 • Hoel, Trude (2013). Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2.
 • Hoel, Trude (2013). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.
 • Hoel, Trude (2013). Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book. 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Hoel, Trude (2013). språk, læring og lesing i barnehagen.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H. (2013). Nei, ikke hold igjen!. [Avis]; 2013-08-28.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude (2013). Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age. Lions; 2013-04-06.
 • Hoel, Trude (2012). Barnehage + bibliotek = sant. Norsk bibliotekforening;
 • Hoel, Trude (2012). Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst. Foreldreutvalget, Våland skole;
 • Hoel, Trude (2012). "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og Utdanningsfor; 2012-02-06 - 2012-02-07.
 • Hoel, Trude (2012). Om gutter og lesing. Norsk bibliotekforening;
 • Hoel, Trude (2012). Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction. EECERA;
 • Hoel, Trude (2012). Å lese sammen med barn. Kvernevik og Havglimt barnehage;
 • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård (2012). Applauderer mobilspill i timene. [Avis]; 2012-01-17.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2012). Gutter vil ha action, humor og sex. [Avis]; 2012-01-14.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.
 • Hoel, Trude (2011). Bruk av litteratur i barnehagen, del 1. 2011-11-24.
 • Hoel, Trude (2011). Bruk av litteratur i barnehagen, del II. 2011-11-24.
 • Hoel, Trude (2011). Bøker gir oss felles referanser. Goboken. [Internett]; 2011-05-10.
 • Hoel, Trude (2011). Derfor leser gutter lite. Univers. Magasin fra Universitetet i Stavanger. [Avis]; 2011-12-16.
 • Hoel, Trude (2011). Fem spørsmål om gutter og lesing. Dagens næringsliv. [Avis]; 2011-12-17.
 • Hoel, Trude (2011). God lytting er like viktig som god lesing. NTB. [Avis]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet. 2011-02-07 - 2011-02-10.
 • Hoel, Trude (2011). Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen. 2011-11-25.
 • Hoel, Trude (2011). Leselyst skapes i hjemmet. Hjem & Skole. [Avis]; 2011-10-31.
 • Hoel, Trude (2011). Lesevenner. [Avis]; 2011-06-15.
 • Hoel, Trude (2011). Lesing i skolebiblioteket. 2011-01-27.
 • Hoel, Trude (2011). Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse. NRK-lokalen. [Radio]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). Sett av tid til lesing. Første steg. [Avis]; 2011-10-03.
 • Hoel, Trude (2011). Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen. 2011-09-21.
 • Hoel, Trude (2011). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2011-01-18.
 • Hoel, Trude (2011). Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?. 2011-02-07 - 2011-02-10.
 • Hoel, Trude (2011). Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-10-29.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. 2011-03-28 - 2011-03-29.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Hoel, Trude (2010). Barnelitteraturens plasss i dagspressen. [Radio]; 2010-09-21.
 • Hoel, Trude (2010). Bok i bruk i dialogisk høytlesing. 2010-04-20.
 • Hoel, Trude (2010). Bøker for barnehagebarn. 2010-06-10.
 • Hoel, Trude (2010). Den viktige ungdomsboka. [Avis]; 2010-03-03.
 • Hoel, Trude (2010). Dubbing av barnefilmar?.
 • Hoel, Trude (2010). Førskolebarns tilnærming til bokstaver. 2010-06-10.
 • Hoel, Trude (2010). Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen. [Radio]; 2010-12-08.
 • Hoel, Trude (2010). Helter i barnelitteraturen. [Radio]; 2010-03-16.
 • Hoel, Trude (2010). Helter og heltinner inspirerer leken!. [Avis]; 2010-06-14.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing er språkstimulering. [Avis]; 2010-04-01.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Universitetet i Stavanger, videreutdanning i leseopplæring, 1.-7. trinn; 2010-10-10.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Lesing er... Universitetet i Stavanger; 2010-12-08.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Videreutdanning i leseopplæring, 1.-7.trinn; 2010-10-21.
 • Hoel, Trude (2010). Nyord i eit kulturelt mangfald?.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2010-11-18.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2010-05-20.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-08.
 • Hoel, Trude (2010). Tall og bokstaver. [Avis]; 2010-01-01.
 • Hoel, Trude (2010). The reading og children's books, tutoring material. 2010-09-17.
 • Hoel, Trude (2010). Verdien av høytlesing. [Radio]; 2010-09-24.
 • Hoel, Trude (2010). Verdien av høytlesing. [Avis]; 2010-09-21.
 • Hoel, Trude (2010). Å lese sammen. 2010-04-14.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-24.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-09.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2010). Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Hoel, Trude (2009). Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen. 2009-09-17.
 • Hoel, Trude (2009). Kva skal nynorskelevane lesa?.
 • Hoel, Trude (2009). Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker. 2009-10-29.
 • Hoel, Trude (2009). Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker. 2009-10-26.
 • Hoel, Trude (2008). Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn. 2008-05-29.
 • Hoel, Trude (2008). Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis. 2008-04-05 - 2008-04-08.
 • Hoel, Trude (2008). Lek med språk - del 1. [Avis]; 2008-03-29.
 • Hoel, Trude (2008). Lek med språk - del 2. [Avis]; 2008-04-05.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-02-28.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-02-26.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-05-20.
 • Hoel, Trude (2008). The effects of reading experiences and reading activities in preschool. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-10.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-24.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-08.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2007-09-12.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk og Leseglederne. 2007-10-11.
 • Hoel, Trude (2007). Det gode liv og lesingen. 2007-11-06.
 • Hoel, Trude (2007). En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing. 2007-01-31.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-11-07.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-11-06.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-09-18.
 • Hoel, Trude (2007). Høytlesing og samtale om tekst og lesing. 2007-09-03.
 • Hoel, Trude (2007). Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen. 2007-04-17.
 • Hoel, Trude (2007). Kultur for lesing. 2007-12-04.
 • Hoel, Trude (2007). Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?. 2007-05-11.
 • Hoel, Trude (2007). Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket. 2007-11-02.
 • Hoel, Trude (2007). Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper. 2007-05-31.
 • Hoel, Trude (2007). Lesing som kulturformidling. Rotary-foreningen; 2007-02-19.
 • Hoel, Trude (2007). Rasisme eller språkproblemer.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-12-05.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-09-26.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-09-25.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-06-13.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-06-12.
 • Hoel, Trude (2007). Tidlig språkstimulering. 2007-08-03.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Lesestimulering. PPT-kontoret på Lista; 2007-10-11.
 • Hoel, Trude (2006). De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken. 2006-06-14 - 2006-06-15.
 • Hoel, Trude (2006). Gutter som lesere. 2006-04-06.
 • Hoel, Trude (2006). Gutters plan for lesing/BOKTRAS. 2006-09-25 - 2006-09-26.
 • Hoel, Trude (2006). Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek. 2006-10-03.
 • Hoel, Trude (2006). Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis. 2006-06-14 - 2006-06-15.
 • Hoel, Trude (2006). Presentasjon av BOKTRAS. 2006-03-29.
 • Hoel, Trude (2006). Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?. 2006-11-08.
 • Hoel, Trude (2006). Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude (2006). Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS. 2006-12-01.
 • Hoel, Trude (2006). Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik. 2006-10-19.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-11 - 2006-05-12.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-09 - 2006-05-10.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hva er BOKTRAS?. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager. 2006-08-30 - 2006-09-01.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2006). TRAS og barns språkutvikling. 2006-10-18 - 2006-10-19.
 • Hoel, Trude (2005). ABC i sommerferien. [Avis]; 2005-08-01.
 • Hoel, Trude (2005). BOKTRAS. 2005-08-17 - 2005-08-18.
 • Hoel, Trude (2005). Bekymringsmelding om bokmelding.
 • Hoel, Trude (2005). Bilde + tekst = for alle. Rogaland fylkesbibliotek; 2005-02-08.
 • Hoel, Trude (2005). Bildebøker for erfarne lesere. 2005-11-02.
 • Hoel, Trude (2005). Bildebøker i videregående skole. 2005-11-16.
 • Hoel, Trude (2005). Catching boys. 2005-08-11.
 • Hoel, Trude (2005). Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction). Norwegian centre for international cooperation in higher education; 2005-10-06.
 • Hoel, Trude (2005). Hannah (6) og pappa leker med ord. [Avis]; 2005-08-10.
 • Hoel, Trude (2005). Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel). 2005-02-09.
 • Hoel, Trude (2005). Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke. [Avis]; 2005-12-20.
 • Hoel, Trude (2005). Leselyst med fokus på mellomtrinnet. 2005-05-25.
 • Hoel, Trude (2005). Leser heller på engelsk. [Avis]; 2005-07-30.
 • Hoel, Trude (2005). Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar. 2005-09-23.
 • Hoel, Trude (2005). Nå er det guttas tur!. 2005-10-04.
 • Hoel, Trude (2005). Presentasjon av Perlejakten og Leselederne. 2005-05-11.
 • Hoel, Trude (2005). Slipp løs lystlesingen, sier Hoel. [Avis]; 2005-02-10.
 • Hoel, Trude (2005). Trender i ungdomslitteraturen. 2005-09-15.
 • Hoel, Trude (2005). Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel). 2005-02-09.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-23 - 2005-08-24.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-15 - 2005-08-16.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). Gutter som lesere og bibliotekbrukere. [Radio]; 2005-02-08.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Bok i bruk for 1. 4. trinn.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Leselederne. 2005-09-02.
 • Hoel, Trude (2001). Savner action og sex. forsking.no. [Internett]; 2001-12-16.
 • Hoel, Trude (1998). Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn.
 • Hoel, Trude (1997). 25 år med språkrådet- for kven? Kommentar.
 • Hoel, Trude (1997). Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar.
 • Hoel, Trude (1997). Du male himmel, æg male fedl.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude (2016). Å lese bøker; et regnværsorkester. Lesesenteret, UiS.
 • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude (2016). Barn om språk. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Skap forventning og engasjement rundt lesinga. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Snakk og vinn: Barns ordforråd. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2014). Hvordan lese bøker med gjentakende mønster. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2014). Å lese bøker med gjentakende mønster. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Ein banan er ikkje lenger berre ein banan. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Handleturen - aktivitetar etter lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Språkstimulering, 2-åringer. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Å ha blikk for 2-åringers språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
 • Hoel, Trude (2011). Leseaktiviteter i barnehagen - noen filmsnutter til inspirasjon. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. www.lesesenteret.no.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2010). deltakelse i paneldebatt om temaet: Litteraturen ingen husker.