Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Håland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Håland", "tel": "Telefon: 51833248", "email": "anne.haland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2495
Merknader

Universitetslektor Anne Håland (f. 1966) har lærarutdanning og nordisk hovudfag. Ho har arbeidd 14 år i grunnskolen, og undervisningserfaring frå lærarutdanninga. Håland har vore med på arbeidet innafor rammene av Gi rom for lesing! sidan oppstarten i 2004, og har halde ei rekkje kurs omkring i landet om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring.

Å stimulere lærarar til god lese- og skriveundervisning er ei rettesnor for dei faglege interessene til Håland. Ho har vore redaktør for og produsert mykje materiell til lærarar, i form av hefter, bøker og filmar, og ho har skrive boka Dialogar om tekst (2007). For tida arbeider Håland med eit doktorgradsprosjekt om sakprega skriving på mellomtrinnet. Sentralt i dette arbeidet er tanken om å sjå lesing og skriving i samanheng, og bruken av tekstlege førebilete eller modelltekstar.

Forskningsområder

Lesing og skriving i skulen.

Utvalgte publikasjoner

Håland, A. (2010). Lesing av modelltekstar gir skriverammer. Skriving av biotoploggar på femte trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. I J. Smidt, I. Folkvord & A. J. Aasen (red.), Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv (s. 107-124). Trondheim: Tapir akademisk forl.

Håland, A. (2009). "Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din!" Fagtekstskriving på mellomtrinnet. I S. V. Knudsen, D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Lys på lesing: lesing av fagtekster i skolen (s. 145-164). Oslo: Novus.

 

Håland, A., Hoel, T., Helgevold, L., Mangen, A., Wagner, Å. K. H., & Engen, L. (2008). Lesing er. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Håland, A., & Lorentzen, R. T. (2007). Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Pågående forskning

Held for tida på med ein PhD knytt til lesing av modelltekstar og skriving. Har følgt ein klasse på 5. trinn gjennom eit skuleår og iscenesett ulike skrivekontekstar. Foskingsspørsmåla er: Korleis set modelltekstane sge spor i elevane sine tekstar, og korleis posisjonerer elevane seg som skrivarar?

Arbeidserfaring

Lærar i grunnskulen i 14 år. Tilsett ved UIS sidan 2003.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. Volum 2. s. 21-36. DOI: 10.17585/njlr.v2.195.
 • Håland, Anne (2014). Å posisjonera elevane som fagtekstskrivarar. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. s. 275-290.
 • Håland, Anne (2012). Non-fiction writing in lower secondary school. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 119-121.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Nynorsk som fritidsspråk. I: Nynorsk i bruk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 6-9.
 • Håland, Anne (2010). Lesing av modelltekstar gir skriverammer : skriving av biotoploggar på femte trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. I: Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2567-9. s. 107-124.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte (2009). Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I: Litteratur for barn og unge 2009 av Per Olav Kaldestad; Karin Beate Vold. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252173093.
 • Håland, Anne (2009). "Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din!" : fagtekstskriving på mellomtrinnet. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-526-4. s. 145-164.
 • Håland, Anne (2009). Å rekna i norskfaget. I: Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red.): Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Engen, Liv; Håland, Anne (2005). Bokstavlæring. I: Leik og Læring, Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. s. 24-27.
 • Håland, Anne (2016). Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02711-1. 215 s.
 • Håland, Anne (2013). Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7644-552-7. 286 s.
 • Håland, Anne (2010). Nynorsk i bruk. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7649-065-7. 70 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Lesesenteret.
 • Håland, Anne; Lorentzen, Rutt Trøite (2007). Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010809. 207 s.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2006). Bok i bruk på første til fjerde trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490395.
 • Håland, Anne (2005). Leik og læring Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490379. 50 s.
 • Håland, Anne (2011). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Lesesenteret, Nynorsksenteret, Skrivesenteret, Snøballfilm AS.
 • Håland, Anne (2008). Forlag som metode Filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2008). lesing som støtte for skriving og skriving som støtte for lesing Filmmateriale knytt til lese- og skriveoplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn Sykehuslek.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Kven er eg?- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Boksen- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Klassebamsen sin post kasse.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Lesing-tekstskaping-lesing.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriv!- 1. skoledag.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriving på PC.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Undring omkring bokstavene.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Høytlesing: Jeg vil spise et barn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinnHøytlesing: Venner.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. Syddanske universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Håland, Anne (2017). Slik lærer du barnet å lese. Klikk.no. [Internett]; 2017-07-03.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2017). Skrivepraksiser på 1. trinn. Høgskolen Vestlandet; 2017-09-25.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-05-12.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2016). Hvordan støtte elevenes skriving i fag?. Godalen videregående skole; 2016-09-07.
 • Håland, Anne (2016). Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Håland, Anne (2016). Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?. Lesesenteret; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Håland, Anne (2016). Kva skjer når me les litteratur?.
 • Håland, Anne (2016). Leseplanleggjaren. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Skriveplanleggjaren.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter. forskning.no. [Internett]; 2016-04-22.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2016). Skriving 4. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2015). Kan skrivedagar bli skriveopplæring?.
 • Håland, Anne (2015). Lesestimulering.
 • Håland, Anne (2015). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2015). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Fylkesbiblioteket i Agder;
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2015). Estetisk lesekompetanse på 1. trinn. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?. Iamte;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Fagspesifikk lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 1. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 2. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 4. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Myran, Iris Hansson; Håland, Anne (2015). Skriving 3.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2014). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-03-17 - 2014-03-19.
 • Håland, Anne (2014). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Bergen Folkebibliotek; 2014-02-03 - 2014-02-05.
 • Håland, Anne (2014). På hvilken måte henter elevene mønstyer fra modelltekster?. Københavns Universitet; 2014-03-04.
 • Håland, Anne (2014). Rammer for skriving. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2014-04-11.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-17 - 2014-02-19.
 • Håland, Anne (2014). Å posisjonere seg som fagtekstskriver.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2014). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-03 - 2014-09-04.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Håland, Anne (2013). 10 leseråd til foreldre. [Avis]; 2013-08-22.
 • Håland, Anne (2013). Fagtekstskriving. Nord- Østerdalsregionen;
 • Håland, Anne (2013). Korleis posisjonerer elevane seg som fagtekstskrivarar? Ei undersøking av korleis elevar på 5. trinn posisjonerer seg i skriving av labrapportar og fagbøker. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Håland, Anne (2013). Korleis utvikla gode fagskrivarar?.
 • Håland, Anne (2013). Leseopplæring i fag.
 • Håland, Anne (2013). Lesing og skriving i fag på barnetrinnet. Skulemøte for Rogaland;
 • Håland, Anne (2013). "Rammer for skriving- sakprega skriving". HIST;
 • Håland, Anne (2013). Skriveopplæring på barnetrinnet.
 • Håland, Anne (2013). Slutt med hugseprøvar. [Avis]; 2013-03-24.
 • Håland, Anne (2013). Å kunne skrive i fag.
 • Håland, Anne (2013). Å lesa i fag. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-05-14 - 2013-05-15.
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2012). Gutter vil ha action, humor og sex. [Avis]; 2012-01-14.
 • Håland, Anne (2012). Leseopplæring. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne (2012). Lesing i alle fag. Randaberg kommune;
 • Håland, Anne (2012). "Rammer for skriving". Nasjonalt senter for skriveopplæring;
 • Håland, Anne (2012). Skriveopplæring. Fjell kommune;
 • Håland, Anne (2012). Torvald Tu- norsk forfattar på to bokstavar. Klepp mållag;
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2011). Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?. Lesesenteret; 2011-09-01.
 • Håland, Anne (2011). Grunnleggjande lese- og skriveopplæring. 2011-09-27.
 • Håland, Anne (2011). Korleis kan læraren si "Scaffolding" gi elevane tilgang til spesialisert skriving?. Med eksempel frå labrapportskriving på 5. trinn. 2011-05-30 - 2011-05-31.
 • Håland, Anne (2011). Korleis utvikla gode skrivarar?. 2011-01-26.
 • Håland, Anne (2011). Kva vil det seia å vera leselærar?. 2011-02-01 - 2011-02-02.
 • Håland, Anne (2011). Modelltekster gir rammer for skriving. Eksempler fra et PhD-prosjekt gjennomført med 10 år gamle elever. 2011-09-08.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa for ulike formål. 2011-02-04.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i alle fag. 2011-08-16.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i fag. 2011-03-14.
 • Håland, Anne (2011). Å vera leselærar i fag. 2011-02-14.
 • Håland, Anne (2011). Å være leselærer. 2011-03-16.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. 2011-03-28 - 2011-03-29.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Aasen, Arne Johannes (2011). NOLES-konferanse okt 2011. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-10-05 - 2011-10-06.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Melby, Guri (2011). NOLES-konferanse. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Håland, Anne (2010). Bruk av barnelitteratur i lese- og skriveopplæringa på 1. trinn. UIS; 2010-03-09.
 • Håland, Anne (2010). Korleis kan bruk av modelltekstar hjelpa elevar som strevar med skriving?. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Håland, Anne (2010). Korleis utvikla gode skrivarara?. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Håland, Anne (2010). Kva er god begynnaropplæring?. UIS; 2010-09-02.
 • Håland, Anne (2010). Lesestimulering og leseoppdragelse. UIS; 2010-10-21.
 • Håland, Anne (2010). Lesing av modelltekstar som utgangspunkt for eiga skriving. UIS; 2010-02-04.
 • Håland, Anne (2010). Skriving av fagtekstar. Kringlebotn skole; 2010-09-17.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-05-31 - 2010-06-01.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Håland, Anne (2009). Bok i bruk på 1.-4. trinn. Klepp kommune; 2009-09-02.
 • Håland, Anne (2009). Bruk av modelltekstar i undervisninga. Universitetet i Stavanger; 2009-11-13.
 • Håland, Anne (2009). Bøker i bruk, litteraturformidling på 1.-4. trinn. Sandnes kommune; 2009-10-28.
 • Håland, Anne (2009). Bøker og tekst i bruk i den første lese- og skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2009-02-12.
 • Håland, Anne (2009). Dialogar om tekst. Arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-05-28.
 • Håland, Anne (2009). Korleis utvikla gode skrivarar?. Kvernevik skole; 2009-10-29.
 • Håland, Anne (2009). Leseglederordninga. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-09-18.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og arbeid med tekst. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2009-01-12.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og bøker i bruk. Høgskulen i Hedmark; 2009-11-19.
 • Håland, Anne (2009). Modelltekstar i skriveopplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Universitetet i Stavanger; 2009-04-21.
 • Håland, Anne (2009). Ny litteratur. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-03-06.
 • Håland, Anne (2009). dialogar om tekst. Praktsik arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-11-20.
 • Håland, Anne (2009). litteraturformidling og bøker i bruk. Universitetet i Stavanger; 2009-10-22.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret og Norsk Barnebokinstitutt; 2009-03-02.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret, Nynorsksenteret og NBI; 2009-03-03.
 • Helgevold, Lise; Håland, Anne (2008). Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs. 2008-05-29.
 • Håland, Anne (2008). Bok i bruk og Leseglederordninga- ulike metodar for å styrkja leseferdigheitene i skulen. 2008-02-03 - 2008-02-06.
 • Håland, Anne (2008). Fagtekstskriving på 7. trinn med utgangspunkt i moderne fagbøker for barn. 2008-04-24 - 2008-04-25.
 • Håland, Anne (2008). Forlaga fråskriv seg ansvar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsing i boks. [Avis]; 2008-10-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsingen er i boks. [Avis]; 2008-09-24.
 • Håland, Anne (2008). Loggskriving på 5. trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. 2008-11-17 - 2008-11-18.
 • Håland, Anne (2008). Må pirre barnas nysgjerrighet. [Avis]; 2008-01-22.
 • Håland, Anne (2008). Ny barneliteratur bra for lesing. [Avis]; 2008-02-01.
 • Håland, Anne (2008). Nynorskungar blir taparar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne; Engen, Liv (2008). Lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet. Sauda kommune; 2008-09-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Feil fokus, mener Lesesenteret. [Avis]; 2008-10-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Lesestimulering og litteraturformidling. Selbu kommune; 2008-01-07 - 2008-01-08.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Touch-metoden kan ta for mye tid. [Avis]; 2008-10-30.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder. Landsmidstødin, Færøyene; 2007-11-12 - 2007-11-16.
 • Håland, Anne (2007). Bøker er skriveopplæring!. 2007-12-03.
 • Håland, Anne (2007). Eg hinka rundt ringen- filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lesegledere- engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på mellomtrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-18.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på småskoletrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-11.
 • Håland, Anne (2007). Lesing av ny litteratur. NOELES nettverket; 2007-10-29 - 2007-10-30.
 • Håland, Anne (2007). Litteraturformidling og bøker i bruk. 2007-03-07.
 • Håland, Anne (2007). "pappa er senil". [Avis]; 2007-08-20.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Lesestimulering. PPT-kontoret på Lista; 2007-10-11.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-30 - 2007-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-08-27 - 2007-08-28.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-21 - 2007-05-22.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk for 8.-10.trinn.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk- litteraturformidling. Nettverket for skolebibliotekarer i Stavanger; 2006-05-11.
 • Håland, Anne (2006). Leseglederene, nasjonal videreføring. NOELES-nettverket; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Om lesestimulering. [Avis]; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Presentasjon av lesegledere. 2006-09-11.
 • Håland, Anne (2006). Prosesskriving, dialog om tekst. Lesestimulering og leseoppdragelse. Stryn kommune; 2006-03-07 - 2006-03-08.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). Lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-10-05 - 2006-10-06.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-05-30 - 2006-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-09-28 - 2006-09-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-28 - 2006-08-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-24 - 2006-08-25.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-05-22 - 2006-05-23.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-26 - 2006-04-27.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Bok i bruk for 1. 4. trinn.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Leselederne. 2005-09-02.
 • Håland, Anne (2004). "Nei, og så kysset jeg prinsessen så mye jeg ville"-dialog om tekst.
 • Eiksund, Hjalmar; Wadsten, Marit; Håland, Anne; Kvithyld, Trygve (2011). Lesing og skriving på tvers av fag. Snöball Film.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.