Et profilbilde

Professor
Atle Skaftun { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Atle Skaftun", "tel": "Telefon: 5183 3132", "email": "atle.skaftun@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24102

Forskningsområder

Atle Skaftun (f. 1967) er professor i lesevitenskap ved Lesesenteret. Han er dr.art fra Universitet i Tromsø, hvor han disputerte i 2002 med en avhandling i nordisk litteraturvitenskap om Knut Hamsuns dialogiske realisme. Skaftun har vært tilknyttet Universitet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger) siden 1996, og har vært engasjert ved Lesesenteret siden 2003. Skaftun har vært prosjektleder for utviklingen av nasjonale prøver i lesing fra prøvene ble innført, og samtidig undervist og veiledet studenter i nordisk litteraturvitenskap, norskdidaktikk, lesevitenskap, spesialpedagogikk så vel som på førskolelærer- allmennlærerutdanningen. Skaftun har skrevet artikler og bøker om litteratur og lesing. De siste årene har han vært opptatt av ferdighetsutvikling knyttet til lesing, hvordan  arbeidet med skjønnlitteratur kan aktiveres i tilknytning til skolens  eksplisitte leseopplæring, og mer generelt et literacy-perspektiv på skolekontekster.

 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Sammen med Oddny Solheim og Per Henning Uppstad leder Skaftun Literacy og læring som er et prioritert programområde for forskning ved Universitetet i Stavanger. Skaftun er leder for Tekst og kultur i utdanningskonskontekster, som er av tre prosjektområder innenfor dette programmet innrettet mot å beskrive og forstå utviklingen av literacy gjennom skoleløpet, inkludert teknologiske rammebetingelser for tekstbruk i skolen. Litteraturdidaktikk og norskfaglig fagspesifikk lesing av skjønnlitteratur er sentralt i flere av prosjektene og i gruppens samlede kompetanse.

Respons er kortnavnet på et prosjekt som er finansiert av NFR/FINNUT (7 mill, 2015-17), og som er en studie av hvordan digitalisering av ungdomsskolen påvirker undervisningspraksis, samt hvordan lærerne opplever sin egen profesjonelle posisjon i en tid preget av sterkt endringstrykk. Skaftun er prosjektleder, i samspill med Husebø og Igland. Øvrige prosjektmedearbeidere er Nygard, Nome, Elf, Sønneland (NFR-finansiert stipendiat), samt Ingrid Nielsen. Prosjektet innebærer observasjon av klasseromspraksis, innhenting av elevtekster, intervjuer og samtaler med lærere. Åsmund Hennig er tilsatt i toårig postdok-stilling knyttet til Respons (bevilget av HUM/UiS), og arbeider med særlig fokus på litterære samtaler i digitaliserte klasserom.

Literacy og læring i en digital skriftkultur er et prosjekt om bruken av blogger  i videregående skole, med særlig fokus på elevrollen som aspekt ved klasseromspraksis. Arne Olav Nygard og Atle Skaftun samarbeider om dette prosjektet. Nygard arbeider med en doktorgrad basert på dette materialet.

Utvikling av litterær faglighet har en særlig interesse for høytpresterende elever, og følger tre skoleklasser fra VG1 til VG3 (første datainnsamling gjennomført september 2012). En stipendiat finansiert av UiS (Aslaug F. Gourvennec) skriver sin avhandling basert på deler av dette materialet i samarbeid med Ingrid Nielsen og Atle Skaftun.

Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole. Skaftun er i egenskap av professor 2 ved Avdeling for lærerutdanning (norskseksjonen) ved Høgskolen i Sør Trøndelag involvert i etableringen av en langvarig satsing på Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole på ALT/HiST. Satsingen innebærer 2 stipendiater samt 1,5 millioner per år i 8 år til forskningsaktivitet på dette området, og da særlig til utvikling av samarbeidsprosjekter som kan generere ekstern finansiering.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. ISSN 0332-7264. Hefte 2. s. 50-60.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Lesing i matematikk.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk.
 • Skaftun, Atle (2014). Leseopplæring og fagenes literacy.
 • Skaftun, Atle (2014). Å kunne lese.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2014). Tilpasset leseopplæring i en sammensatt tekstkultur.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Skriv! Les!.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). What expert writers do when they don´t solve problems.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2012). Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater.
 • Skaftun, Atle (2011). Minding Metaphors: Rethinking the Ecology of Written Language. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 97-108.
 • Skaftun, Atle (2011). Understanding reading development: A phenomenological perspective. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 127-148.
 • Skaftun, Atle (2010). Dialogisk diskursanalyse - litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis. ISSN 1104-0556. Hefte 3/4.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing i alle fag - hvorfor det, egentlig?.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing som dialogisk aktivitet - i alle fag.
 • Skaftun, Atle (2009). Lesing og ferdighetsmodellering.
 • Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2009). The problem of semantic openness and constructed response. ISSN 0969-594X. Volum 16. Hefte 2.
 • Skaftun, Atle (2006). Narratologiens Bakhtin eller dialogisk narratologi?.
 • Skaftun, Atle (2006). "Shadows of time" Tidsrepresentasjon og dialogisk åpenhet i Hamsuns prosa.
 • Skaftun, Atle (2006). Å kunne lese. Grunnleggende ferdigheter og nasjonale prøver.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; roe, astrid; Narvhus, Eva (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. ISSN 0029-2052. Hefte 5. s. 360-372.
 • Skaftun, Atle (2005). Segelfoss-bøkene og Markens grøde.
 • Skaftun, Atle (2004). Du og jeg og de to? narrativ transformasjon gjennom fire diktsamlinger av Eldrid Lunden. ISSN 0078-1266. s. 86-107.
 • Skaftun, Atle (1996). En erkeskjelm forteller. Lesning av en Hamsun-novelle.
 • Skaftun, Atle (1996). Havet buldrer Nirvanas bulder. Hamsun og den umulige viljen. Volum 3.
 • Skaftun, Atle (1996). Mellom to verdener... lesning av Knut Hamsuns novelle "På Bankerne". Volum 2.
 • Skaftun, Atle (1996). Stemmen fra graven. Hamsun og kirkegården. ISSN 0805-5106. Volum 2.
 • Østrem, Siv Ellen; Skaftun, Atle (2016). Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons.. University of Stavanger, Norway. 111 s.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Forord.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Forord.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 s.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Skaftun, Atle (2009). Moralisering eller intellektualisering? Hamsun og skolens verdigrunnlag.
 • Skaftun, Atle (2016). Dialogic pedagogy between idealism and realism. University of Arizona/University of Stavanger; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Skaftun, Atle (2016). Literacy i skolen - mellom ferdighet og faglight. Forskergruppen Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole; 2016-10-27.
 • Skaftun, Atle (2016). Respons i digitaliserte klasserom: Et kompetanseprosjekt. NFR;
 • Skaftun, Atle (2016). Responsive literacy practices in digitalized classrooms - "worked examples". 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Skaftun, Atle (2016). Smått e' godt - om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES; 2016-10-03 - 2016-10-04.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Igland, Mari Ann; Skaftun, Atle (2015). Digitale rand-dialoger i online skriveprosesser: Om bruken av kommentarfunksjonen i Google docs i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle (2015). Adding eventness to scripted dialogue. Responsive literacy practices in digitalized secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education (IAIMTE; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2010). Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Skaftun, Atle (2009). Engagement in the study of reading and literacy. 2009-04-01.
 • Skaftun, Atle (2009). Å forholde seg til fagtekster. 2009-03-16 - 2009-03-17.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2009). What expert writers do when they don't solve problems. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som reds. 2007-03-09 - 2007-03-10.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet. 2007-11-28.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle; Holm, Helge Vidar (2007). Noen innspill til Erling Aadlands "Farvel".
 • Skaftun, Atle (2006). Diskursanalyse - et produktivt grensesnitt mellom litteraturvitenskap og skolebasert tekstarbeid. 2006-03-22 - 2006-03-24.
 • Skaftun, Atle (2006). Kunnskapsløft og ferdighetsfokus.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing og ferdighetsbegrepet. 2006-03-10 - 2006-03-11.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing: teori, skolepraksis og testing. 2006-01-05 - 2006-01-06.
 • Skaftun, Atle (2006). Metodeundervisning på nettet: Http://textpraxis.uit.no.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2006). Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser. 2006-05-12.
 • Skaftun, Atle (2005). Fra Biografiens limboland: Å forholde seg til Knut Hamsun. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2005-11-16.
 • Skaftun, Atle (2005). Framtidens nasjonale prøver: Kontrollsystem eller pedagogisk støtte?.
 • Skaftun, Atle (2005). Nasjonale prøver i lesing: Politisk styring og lesepedagogiske valg. 2005-10-18 - 2005-10-19.
 • Skaftun, Atle (2005). Utsikter mot en dialogisk narratologi. 2005-05-26 - 2005-05-28.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2005). Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Kommentarer til leseprøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Skaftun, Atle (2003). ”En skikkelse i et occult landskap. Omkring Hamsuns Børn av tiden”. 2003-09-25 - 2003-09-27.
 • Skaftun, Atle (2003). Prosaisk reaksentuering: Hamsun mellom realisme og modernisme. 2003-10-09.
 • Skaftun, Atle (1998). Ironi.
 • Skaftun, Atle (1998). Knut Hamsun og den melodramatiske fantasi.
 • Skaftun, Atle (1997). Is there a teacher in this class? Tanker omkring litteraturformidling i lærerutdanningen.