Et profilbilde

Førstelektor
Marit Sølvi Åbotnes { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Marit Sølvi Åbotnes", "tel": "Telefon: 51833609", "email": "marit.abotnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-428
Tlf priv/mob 47819773

Forskningsområder

Læringsmiljø, Læringsstrategier

Elevatferd og læringsmiljø

Samarbeid skole- hjem

Utvalgte publikasjoner

Rapporter:

Rapport fra læringsstrategiprosjektet, Nesheim, Halsan og Nesset skoler, Levanger kommune, 2006/2007

Prosjektrapport, Ytterøy skole, Læringsstrategier, 2006-2007, NT Fylkeskommune.

Artikler, fagfellevurderte:

Tre artikler/kapitler i Rita Riksaasen, 2010, (red) Læreren i skolen og samfunnet, Tapir Akademisk forlag, Trondheim:

Elevens erfaring og den pedagogiske profesjonalitet ? ?Den røde anorakken?. 

Skole-hjem-samarbeidet og den pedagogiske profesjonalitet ? ?Vi vil da bare ditt eget beste?

Den medisinske diagnose og den pedagogiske profesjonalitet/autoritet ? ?Martins historie?

2010: ?Matematikk, didaktikk og pedagogikk ? en studie i bruk av konkreter i matematikk-undervisningen  (Samskriving med A. Amdal. Publisert i artikkelsamling av Hoel & Haugaløkken, NTNU, samt i FoU- konferanserapport, 2011)

 

Pågående forskning

Tilpasset opplæring - et skriveprosjekt.

John Dewey i klasserommet - et skriveprosjekt.

Arbeidserfaring

08.2009 - --->

Lektor/allmennlærer/spesialpedagog, Nesheim Skole (Bransje:Undervisning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Hovedansvaret mitt ved Nesheim skole, er en deling mellom en funksjon som allmennpedagog/lærer med undervisning av to 5.klasser i fagene norsk, RLE og engelsk, og en spesiallærerfunksjon som går på undervisning av enkeltelever, her handler det om inkludering og læring for elever som er definert med atferdsvansker og lærevansker. En kan kalle det sammensatte lærevansker.

Hovedvekten i denne undervisningen ligger her på norsk og matematikkfaget, 4. og 5. trinn.

Lærerne ved skolen har alle sine ansvarsområder. Jeg har ansvar for å løfte frem pedagogiske drøftinger og refleksjoner om ?Spesialelevens hverdag?(et av vedleggene her blir foiler fra oppstartsinnledningen i kollegiet), samt i samarbeid med en annen lærer å systematisk prøve ut forskjellige læringsstrategier. Begge områdene gir interessante funn som blir aktuelle for mitt videre skriftlige vitenskapelige arbeid og teoretiseringer, samt at de bør ses som nyttige i undervisning i lærerutdanningen innen det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap.

08.2007 - 02.2010

Lektor, Løse timer, Profesjonsutdanningen, NTNU (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)

08.2008 - 07.2009

Universitetslektor, PPU, Pedagogikk, Partnerskapsleder, NTNU (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Leder)

08.2008 - 07.2009

Koordinator, FPPU, Bachelorfordypning, NTNU, PLU (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Leder)
Koordinator for Fleksibel/deltids ? PPU (2008-2009), 65 studenter.
Ansvar:

Innkalle og gjennomføre faggruppemøter (didaktikere og pedagoger),

samarbeide med administrasjon, annen pedagog og leder for ped-gruppa om timeplaner, møter med tillitsvalgte,

forelesningsinnhold,

veiledning av ped-oppgaver, sensur, utarbeide og holde forelesninger, følge opp/

implementere heltidsstudiets erfaringer med tverrfaglig undervisnings-arbeid mellom pedagoger og fagdidaktikere.

08.2007 - 07.2008

Universitetslektor, Partnerskapsleder, PPU, Pedagogikk, NTNU (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Leder)

11.2006 - 07.2007

Universitetslektor, Partnerskapsleder, Bachelorfordypningen, PPU, PLU, NTNU (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Leder)
Kommentar til årene som universitetslektor ved NTNU.
Hovedansvar: Seminarleder for partnerskap, heltid.
Dette innebærer:
Ansvar for undervisningen i partnerskapet:
Knytte/bearbeide fagstoff fra fellesforelesninger inn mot partnerskapet.

Støtte, veilede og delta på studentledede seminarer.

Delta på møter med kontaktlærerne/koordinatorene ved partnerskapsskolene.

Samarbeide med partnerskapskoordinator.

Samarbeide med fagdidaktikerne om FoU/eksamens-gruppeveiledning og sensur.

Samarbeide med og legge til rette for studentene felles og individuelt.

Veilede på mappeoppgaver, FoU- prosjekt, gruppe- og individuelt.


Koordinator for Fleksibel/deltids ? PPU (2008-2009), 65 studenter.
Ansvar:

Innkalle og gjennomføre faggruppemøter (didaktikere og pedagoger),

samarbeide med administrasjon, annen pedagog og leder for ped-gruppa om timeplaner, møter med tillitsvalgte,

forelesningsinnhold,

veiledning av ped-oppgaver, sensur, utarbeide og holde forelesninger, følge opp/

implementere heltidsstudiets erfaringer med tverrfaglig undervisnings-arbeid mellom pedagoger og fagdidaktikere.


Forelesninger, praksis/forsknings/teorirelatert. Eks:
?
Læringsstrategisk arbeid sett i forhold til K06. Basert på FoU arbeid med læringsstrategi prosjekt i barne- og ungdomsskoler.

?Jeg satte brillene på min nese? ? forelesning om kvalitativt FoU- arbeid, basert på caseundersøkelser.

?Tilpasset opplæring i et individ-fellesskapsperspektiv? ? seminar på profesjonsutd.

Undervisningssosiologi. Fellesforelesning FPPU deltid. Basert på Bourdieu, Dewey og Mead (mars 07).

Undervisningssosiologi. Fellesforelesning PPU heltid (april 07).

Sensur

04.2006 - 10.2006

Pedagogisk psykologisk rådgiver, ved PPT., Inderøy, Mosvik, Leksvik IKS (Bransje:Veiledning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Veiledning)
Arbeidsoppgaver : PPT,
Gå inn i elevsaker, i hovedsak enkeltelever, med observasjon, legge løp for arbeid ut fra testresultater m/evt diagnostiser.

Aldersgrupper:
Barnetrinn, ungdomstrinn, inkl./arbeid med overgangsproblematikk barne/ungdtrinn, ungdomstrinn/videregående.

I arbeid med enkeltsaker/enkeltelever inngikk følgende:

Klasseromsobservasjon /m
Veiledning/drøfting med klasselærer og evt. andre voksne som regelmessig arbeidet i klassene.

Foreldremøter,
Møter i skolehelseteam

Tverrfaglige møter (PPT, barnevern, skolen, spesialpedagogisk koordinator).

Deltagelse på samlinger for foreldre og lærere ved BUP (barne og ungdomspsykiatrisk avdeling ved sykehuset Levanger), da særlig etter testing og setting av diagnoser/ anbefaling av medisinering.

Utviklingsarbeid/kompetanseheving:
Klasseledelse; deltagende observasjon og drøfting med lærere.
Foredrag på foreldremøter v/ oppstart 8.kl.

Kursrekke, initiert av IKS`et: Kunnskapsløftet og læringsarbeid/inkl læringsstrategier i allmennpedagogisk perspektiv. Kursene var for alle lærerne i de tre kommunene.

Utdanning som LP ? koordinator. I perioden igangsatte Inderøy kommune arbeid ut fra LP- pedagogikk, en form for problembasert læring på systemnivå. Mitt ansvar her var oppfølging og veiledning ved deltagelse på teammøter på ungdomstrinnet.

Opplæring i bruk av LOGOS- testen. Testen dreier seg om kartlegging av enkeltelevers leseferdigheter. Redskaper: Data- program, lyd og bilde.

08.2003 - 07.2004

Høgskolelektor, PPU Nettbasert utdanning, Grunnfag, HiS, (UiS) (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)

08.2003 - 07.2004

Høgskolelektor, PPU, Pedagogikk., HiS (UiS) (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Undervisning ved Praktisk Pedagogisk Utdanning, Pedagogiske og spesialpedagogiske emner: Læringsteori Pedagogisk psykologi, filosofi, organisasjon og veiledning,
Veiledning av FoU- eksamensoppgaver og.

Skoleutviklingsarbeid ?Skoleutvikling på klasseromsnivå? vår 03. Vgs, Gk1, resultat av kursdag for personalet, matte, naturfag, Mask og mekanisk. Innebar veiledning innen utvikling av undervisnings-opplegg.

Skoleutviklingsarbeid vår 03, Vgs, Gk1, maskinverksted. Mesterlæring, hvordan utvikle lærerrollen. Også resultat av kursdag.

08.2002 - 07.2004

Høgskolelektor, Allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning, løse timer., Høgskolen i Stavanger nå: UiS (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)

08.2002 - 07.2003

Høgskolelektor, HiS (UiS) (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)

08.2001 - 07.2002

Lektor, allmennlærer, prosjektledelse, Lunde 1-10-skole (Bransje:Undervisning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Utformet prosjekt: ?relasjonsbygging i skolen som helhetlig institusjon?., for oppstart av ny skole.

08.1994 - 07.2000

Ressurslærer for Stavangerskolen, undervisning og veiledning, Ramsvik skole, Stavanger kommune (Bransje:Veiledning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Veiledning)
Systematisk Utviklingsarbeid/ observasjon/veiledning ukentlig ved stavangerskolene:

Klassemiljø
Læringsmiljø
Undervisningsmetoder
Adferdsproblematikk.
Sosialisering i felleskapet

Forebygging av relasjonsvansker
Drøftingsmøter med enkeltlærere, lærerteam, administrasjon, ansvarsgrupper, tverrfaglige team.

Kurs og kompetanseheving for lærerpersonaler på planleggingsdager, teamtid, helgeseminarer

Medlem av ressursteam mot mobbing, for utdanningsdirektøren i Rogaland og for Stavanger kommune.

Kursing av skoleledere for Utdanningsdirektøren, i tema ?elevvurdering på basis av observasjon?.
?
Kursing av lærere, sosiallærere og miljøarbeidere, sosiallærerrollen, mobbing, barn i fighterrelasjonr

Kompetanseheving for barnevernsarbeidere, assistenter og miljøarbeidere.


Øvingslærer for student fra spespedlærerutdanningen, UiS

08.1985 - 07.1994

Allmennlærer/adjunkt, Gausel barneskole, Stavanger kommune (Bransje:Undervisning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Klassestyrer alle åra
Tillitsvalgt for lærerlaget
Sosiallærer
Kontaktlærer for elevråd
Medlem av kommunaL HMS-utvalg
Samarbeid med PPT og barnepsyk.
Lærerrepresentant i skolens samarbeidsutvalg.
Samlingsstyrer for musikkfaget.
Kursvirksomhet for lærerne.

08.1982 - 07.1985

Leder for fritidsordningen, Gausel skole, Stavanger kommune (Bransje:Personal / Human Resource, Fagfelt:Ledelse, Rolle:Leder)
Lederoppgaver:
Personalledelse/ veiledning
Foreldreansvar/ kommunikasjon
Budsjett
Innkjøp
Planlegging, Daglig drift og pedagogisk ledelse for barnegruppen.
Praksisveileder for student fra barnevernslinjen.

08.1980 - 07.1982

Allmennlærer/adjunkt/klassestyrer, Vardeneset skole, Stavanger kommune (Bransje:Undervisning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Klassestyrer, 5.6.kl

08.1972 - 07.1973

Lærer, ufaglært, Stranda fådelte skule., Tysvær kommune (Bransje:Undervisning, Fagfelt:Undervisning / Opplæring, Rolle:Undervisning)
Klassestyrer, 4.,5.kl
Undervisningen var lagt opp etter fagintegreringsprinsippet, samt på tvers av klassetrinn.
Dirigent skolekorpset.
Ledelse av idrettslaget

Prosjekter

01.2006 - 07.2007

Prosjekt læringsstrategier, Nesheim, Halsan, Nesset, Ytterøy skoler, Levanger Kommune
FoU- arbeid:/Skoleutviklingsprosjekt

Ekstern veileder/ prosjektleder for læringsstrategiprosjekt ved fire skoler i Levanger, tre av disse samarbeidet med midler fra Levanger Kommune: Halsan og Nesheim 1-7-skoler og Nesset 8-10-skole. En skole med midler fra Nord Trøndelag Fylkeskommune: Ytterøy 1-10-skole.

Metode: Systematisk observasjon og casedrøftinger i kombinasjon med kvantitative (lukkede spørsmål) og kvalitative (åpne spørsmål) undersølelser.

Engasjemenet som prosjektleder innebar:

Kompetansehevingskurs for personalene.

Utforming av prosjektplan i samarbeid med rektorene.

Systematisk deltagelse i klasserom ved alle skolene, delta på fag/erfaringsutvekslinger på team og trinn.

Delta med faginnspill og drøftinger ved systematiske

erfaringsutvekslinger for hele personalet.

Evalueringen av prosjektet baserer seg på a. Kommunale mål,
b. Skolenes mål (øket kollegasamarbeid, elevmedvirkning, -læringsredskaper til elevene), i hvilken grad lærerne opplever
c. endringer i undervisningsarbeidet (organisering, planlegging, gjennomføring og begrunnelser for arbeidet),
d. om elevene har økt utbytte i igangsatte læringsprosesser (her målt i forhold til overordnede ferdigheter i K06: muntlig, skriftlig og lesing i fagene).
?
Det ble foretatt midtveisevaluering som ble lagt frem til drøfting blant lærerne. Herfra ble prosjektet videreført, for endelig evaluering og rapport høst 07.
?
Evalueringsresultatene gir mulighet for kritiske drøftinger og analyser ang. tilpasset opplæring, lærerens rolle i undervisningen, hva trengs for å drive endringsarbeid, skolens forhold til faktakunnskap, inkl. kjernestoff og pensum, språk og erfaringens betydning i læringsarbeid, samt betydning av struktur i fag og klasseledelse.

Videre i arbeidet, også som et resultat av prosjektet, er det planlagt å inkludere forberedelse av overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. Begge barneskolene er elevleverandører til den aktuelle ungdomsskolen.
?

01.2004 - 07.2004

"Jeg vil bli en bedre lærer- skoleutvikling på klasseromsnivå", Gand Videregående skole, Rogaland Fylkeskommune
Skoleutviklingsarbeid ?Skoleutvikling på klasseromsnivå? vår 03. Vgs, Gk1, resultat av kursdag for personalet,.... matte, naturfag, Mask og mekanisk. Innebar veiledning innen utvikling av undervisnings-opplegg.

01.2004 - 07.2004

"Hvordan styrke læreprosessene på maskinverkstedet"., Gand Videregående skole, Rogaland fylkeskommune.
Et prosjekt med vekt på observasjon, drøftings- og veiledningsmøter med lærere på maskinverkstedet.Skoleutviklingsarbeid vår 04, Vgs, Gk1, maskinverksted. Mesterlæring, hvordan utvikle lærerrollen. Også resultat av kursdag.

01.2001 - 07.2002

Relasjonsbygging i skolen som helhetlig institusjon, Lunde skole, Stavanger kommune
Utformet, ved oppstart av ny 1-10-skole prosjekt, prosjektsøknad, søkte og fikk midler fra Utdanningsdirektøren (75000kr) og driftet prosjektet: ?relasjonsbygging i skolen som helhetlig institusjon?., ved oppstart av ny skole. Inkluderte alle nivå i institusjonen fra foreldregruppen til ledelsen.

08.2000 - 07.2001

Implementering av Læringsstrategiprosjektet, i Stavangerskolen, barne- og ungd.trinn, Stavanger Kommune/Oppvekst og levekår/Skolekontor
19 Systematisk observasjon, erfaringsutvekslinger på alle nivå, innkalle til møter i prosjektgruppa, kompetanseheving.

08.1995 - 07.1999

Nettverk for 1. klasselærere, Stavanger Kommune, alle 1. klasselærere
Oppsummert og evaluert i en av de årlige rapportene rapport liggende ved Ramsvik skole.

08.1995 - 07.1999

Nettverk for 2. klasselærere, Stavanger kommune, Ramsvik skole
Nettverk for alle 2. klasselærere, Kreativ problemsløsnings- og positivt fokus-metode.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Amdal, Arne Kristian; Åbotnes, Marit (2011). Matematikk, didaktikk og pedagogikk – en studie av bruk av konkreter i matematikkundervisningen. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2730-7. s. 45-56.
 • Åbotnes, Marit (2010). Den medisinske diagnose og den pedagogiske profesjonalitet/autoritet. I: Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2356-9. s. 93-107.
 • Åbotnes, Marit (2010). Elevens erfaring og den pedagogiske profesjonalitet - "Den røde anorakken". I: Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2356-9. s. 63-73.
 • Åbotnes, Marit (2010). Skole-hjem-samarbeidet og den pedagogiske profesjonalitet - "Vi vil da bare ditt eget beste!". I: Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2356-9. s. 74-92.
 • Åbotnes, Marit Sølvi (2015). "Vi ville jo bare ha det litt kjekt sammen!" - P å søk etter felles referanserammer, for å motvirke "det skumleste". En rapport om studentaktiv undervisning for et godt læringsmiljø i GLU1, PEL 1.-7., høst 2014.. Marit Åbotnes, Universitetet i Stavanger. 40 s.
 • Åbotnes, Marit Sølvi (2007). Rapport fra Læringsstrategiprosjektet, Nesheim, Halsan og Nesset skoler, Levanger Kommune, skoleåret 2006/2007. Nesheim, Halsan, Nesset skoler. 32 s.
 • Åbotnes, Marit Sølvi (2007). Rapport fra Læringsstrategiprosjektet, Ytterøy skole, Levanger kommune, 2006/2007. Ytterøy skole, Levanger. 30 s.
 • Åbotnes, Marit Sølvi (2015). Om å "motvirke det skumleste" - studentaktive arbeidsmåter.- Kan bygging av felles referanserammer være like viktig for læringsmiljø og læring i en studentgruppe som de er i en 5. klasse i barneskolen?". DMMH, NTNU, HisT; 2015-04-15 - 2015-04-17.
 • Åbotnes, Marit Sølvi (2007). Diagnosen og den pedagogiske autoritet. Martins historie.Kan diagnoser i skolen ha noe med skolens autoritetsutøvelse å gjøre? Diagnostiseres og medisineres elevens personlighetsutvikling vekk?.
 • Åbotnes, Marit (2003). Frilekens betydning i sosialiseringsprosessen. 2003-10-02.
 • Åbotnes, Marit (2003). Hvordan forberedes studentene på at videregående opplæring har endret seg siden de selv var elever?. 2003-05-05.
 • Åbotnes, Marit (2003). Lærerrollen og utfordringer innen klasseledelse og organisering av klasselederteam. 2003-01-02.
 • Åbotnes, Marit (2003). Mobbing - hvordan utvikle et trygt miljø i bydelen vår?. 2003-04-24.
 • Åbotnes, Marit (2003). Motivasjon og læring i fellesskapet. 2003-08-15 - 2003-11-24.
 • Åbotnes, Marit (2003). Utvist for banning!Ettergivende,autoritær,eller sunn og god pedagogikk?. Fagdagen for videregående skole, Høgskolen i Stavanger.; 2003-11-26.
 • Åbotnes, Marit (2003). Å snu negativ utvikling på en skole/klasse. Studentorganisasjonens fagdager, Høgskolen i Stavanger.; 2003-01-20.
 • Åbotnes, Marit (2002). "Relasjonsvansker - skolens ansvar i et kommunikativt perspektiv". Holdt på åpen fagdag for videregående skole. Høgskolen i Stavanger.; 2002-11-26.