MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig i et kjemisk og molekylær-biologisk laboratorium - Kan beskrive en oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen kjemi og biologi - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid og vitenskapelig rapportering - Kjenner til og kan begrunne arbeidsmetoder innen kjemi og molekylærbiologi - Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid - Er klar over den etiske standarden som skal anvendes i forskning og rapportering

Innhold

Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. De fleste oppgaver baserer seg på eksperimentelt arbeid, mens noen oppgaver kan være mer teoretiske. Kandidaten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Den praktiske delen av oppgaven gjennomføres i et av forskningslaboratoriene ved UiS, eller institutter i regionen som UiS samarbeider med, f.eks. Nofima, IRIS, SUS eller Bioforsk. Mange oppgaver vil ligge innen området molekylærbiologi og biokjemi i planter og mikroorganismer. 

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for master- og bacheloroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
En bachelor- eller masteroppgave kan som hovedregel bare leveres inn én gang, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §7.1. Dekan kan innvilge et andre forsøk dersom en student ønsker å forbedre karakteren. Studenten(e) må da skrive en ny oppgave og på et nytt grunnlag. En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til ikke bestått, kan bare leveres inn i omarbeidet form én gang. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og teller som et nytt eksamensforsøk, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §8.2g). En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Faglærer
Lutz Eichacker, Astrid Elisabeth Mork-Jansson, Per Arne Bjørkum, Lutz Andreas Eichacker, Svein Bjelland, Cathrine Lillo, Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Studenten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 4 måneder fra uttak til innlevering.

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Litteratur

Avhenger av type oppgave, men all litteratur som benyttes i oppgaven skal oppgis som referanser: Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv., som det er referert til i rapporten. Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøk, kildebruk og sitering. Det vises forøvrig til dokumentet Vegvisar for bachelor- og masteroppgåva hvor dette er omtalt.


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.11.2017