MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig i et kjemisk og molekylær-biologisk laboratorium - Kan beskrive en oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen kjemi og biologi - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid og vitenskapelig rapportering - Kjenner til og kan begrunne arbeidsmetoder innen kjemi og molekylærbiologi - Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid - Er klar over den etiske standarden som skal anvendes i forskning og rapportering

Innhold

Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. De fleste oppgaver baserer seg på eksperimentelt arbeid, mens noen oppgaver kan være mer teoretiske. Kandidaten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Den praktiske delen av oppgaven gjennomføres i et av forskningslaboratoriene ved UiS, eller institutter i regionen som UiS samarbeider med, f.eks. Nofima, IRIS, SUS eller Bioforsk. Mange oppgaver vil ligge innen området molekylærbiologi og biokjemi i planter og mikroorganismer.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for master- og bacheloroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:

En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.

a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.

b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.

c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.

En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.

Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett Studentsider og ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer
Heinz Peter Ruoff, Lutz Eichacker, Astrid Elisabeth Mork-Jansson, Per Arne Bjørkum, Lutz Andreas Eichacker, Svein Bjelland, Cathrine Lillo
Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Studiekoordinator
Eli Drange Vee
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Studenten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 4 måneder fra uttak til innlevering.

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Litteratur

Avhenger av type oppgave, men all litteratur som benyttes i oppgaven skal oppgis som referanser: Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv., som det er referert til i rapporten. Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøk, kildebruk og sitering. Det vises forøvrig til dokumentet Vegvisar for bachelor- og masteroppgåva hvor dette er omtalt.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.06.2018