MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.

Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskap

 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng.
 • ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst.
 • kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven skriftlig.
 • ha kunnskap om interkulturell kommunikasjon.

 

Ferdigheter

 • kunne ta imot og gi veiledning i den kunstneriske prosessen og i det skapende samspillet i drama-/teaterarbeidet.
 • ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til dramafaget og til dramaundervisning.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • kunne anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne anvende sin kunnskap om nyere tids teater i praktisk arbeid.
 • kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.
 • kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven.
 • kunne beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama-/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.

 

Generell kompetanse

 • kunne lede kreative prosesser i lærende fellesskap.
 • kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis.
 • praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk.
 • kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid.

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema.

De fem temaene vil både ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og frivillig undervisning. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.

 

Dramatiske uttrykksformer

Eksperimenterende arbeid og skapende fantasi skal framheves og utforskes på dette nivået. Det innebærer fordypet arbeid med dramatiske uttrykksformer. Økt bevissthet om og god kjennskap til teaterets virkemidler danner grunnlag for at ekspressiv bruk av kropp og stemme blir videreutviklet.

 

Utforskende dramaarbeid

Utforsking av spill og undersøkelser av gitte tema gjennom spill. I den utforskende dramaprosessen vektlegges det å undersøke den etiske og estetiske dimensjonen ved spill og dramatisk uttrykk.

 

Teaterproduksjon

Fordypning i de ulike sidene ved en teaterproduksjon. Eksperimentering med teaterformer, dramaturgiske modeller og dramatiske virkemidler har en sentral plass og vil synliggjøre forholdet og spenningsfeltet mellom form og innhold.

 

Fagteori

Kunstpedagogikken danner sammen med kunnskapen om teatrets historie og konvensjoner viktige grunnpilarer i dramafordypningen. Vektingen mellom teaterkunst og pedagogikk har variert gjennom tidene, og på ulike måter påvirket dramafagets innhold, utvikling og samfunnsmessige betydning. Et solid teoretisk fundament gir grunnlag for praktisk arbeid og kritisk refleksjon.

 

Fagdidaktikk

I nær tilknytning til undervisningspraksis utdypes og utfordres studentenes evne til didaktisk refleksjon omkring teater- og dramaarbeid med barn og unge. I det praktiske arbeidet utvikles rollen som lærer, veileder og instruktør.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

En skriftlig, hjemmeoppg. og pr.gr.pr.
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen3/106 timerA - FOrdbok. (Tillatt med tospråklig ordbok.)
Fordypningsoppgave3/10 A - F
Praktisk gruppeeksamen og samtale4/105 dagerA - F

Fordypningsoppgaven

Studentene velger selv om de vil gjøre fordypningsoppgaven individuelt eller i gruppe. I denne fordypningsoppgaven skal studentene kunne presentere og skrive utfyllende om en valgt problemstilling. Oppgaven skal reflektere sentrale praktiske eller teoretiske problemstillinger knyttet til dramastudiet. Ved gruppeinnlevering gis det en felles gruppekarakter. Omfang ca 8-12 sider(5000-8000 ord) ved individuell oppgave.

 

Praktisk gruppeeksamen med samtale

Praktisk gruppeeksamen skal være en dramatisk formidling/teaterproduksjon, etterfulgt av en samtale med sensor som gir grunnlag for en individuell vurdering. Denne eksamen går over 5 dager og arbeidet skal ende i en scenisk presentasjon avgrenset i tid. Både forberedelsen, fremføringen og refleksjonen over arbeidet som er gjort, som kommer frem i samtalen med sensor, vil være grunnlag for den individuelle vurderingen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Drama er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Følgende arbeidskrav må være godkjent:
 • Delta på studietur. Studenten må påberegne utgifter til studieturen. Godkjent forestillingsanalyse fra en av forestillingene på studieturen (ca 2 sider - 1000 ord). Studenter som av sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker ikke kan være med på denne turen vil få et alternativt opplegg.
 • Se minst 5 profesjonelle teaterforestillinger utenom studieturen.
 • Utvikle og gjennomføre et forumspill med tematikk fra det flerkulturelle samfunn for en gitt målgruppe.
 • Utvikle og gjennomføre, i gruppe, en monologforestilling med TIU-opplegg.
 • Gjennomføre et teaterprosjekt med utgangspunkt i et gitt manus. Forestillingen spilles seks ganger.
 • Gjennomføre praksis.

Fagperson(er)

Faglærer
Grethe Mo, Norunn Fletcher, Aud Berggraf Sæbø, Karin Brunvathne Bjerkestrand
Emneansvarlig
Anna Stråtveit Songe-Møller
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo, Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator
Shalini Premachandran Frøiland, Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Studiet vil bli delt inn i perioder og undervisningen vil i hovedsak være prosjektorientert. Læringsformene vil veksle mellom spontane, intuitive og mer analytiske, problemløsende arbeidsmåter individuelt og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen har ulike tilnærminger og former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill og framføring, selvstudium, veiledning og praktisk arbeid med i et flerkulturelt samfunn.

Praksis

For studenter som tar Drama og kulturell kommunikasjon som en del av Grunnskolelærerutdanningen skal det legges til rette for 2 uker veiledet praksis. Andre studenter vil få en alternativ praksis.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, Drama og kommunikasjon - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Austring og Sørensen: Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprosesser. Hans Reitzels Forlag, 2006.

 

Boal, Augusto: Spil! Øvelser og lege for skuespillere og medspillere. Drama, 1995.

 

Braanaas, Nils: Dramapedagogisk historie og teori (kap V og IX). Tapir, 1985.

 

Freire, Paolo: De undertryktes pedagogikk. Ad Notam Gyldendal, 1999.

 

Gladsø, S., Gjervan, E.K., Hovik, L., Skagen, A.: Dramaturgi.

Universitetsforlaget, 2005.

 

Sæbø, Aud Berggraf: Drama - et kunstfag. Aschehoug, 1998.

 

Brockett, Oscar: History of the Theatre, Pearson Education Limited, 1999

 

Brestoff, Richard: Scenens læremestre og deres metoderDRAMA, 1999.

 

Øyen, Torill: Grunnutdanning for skuespillere. Tell forlag, 2001.

 

Halvorsen, Else Marie: Kunstfaglig og pedagogisk FoU. Høyskoleforlaget, 2007.

 

I tillegg:

 • Kompendium: Performativitet (Fåes kjøpt hos Invivo Hagbard Lines hus)
 • Selvvalgt pensum til FoU-Oppgave (ca 150 sider)
 • Skuespill og artikler etter avtale med faglærere


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 13.12.2017