MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Emnet er ment å gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen ingeniørfaget. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av et velegnet dataverktøy og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Emnet skal også gi studentene en introduksjon til petroleumsfaget generelt og til de fire fagområdene boring, geologi, produksjon og reservoar, som de senere i studiet kan velge som spesialisering. Studentene vil få et godt grunnlag for å forstå sammenhengen mellom ingeniøranalyse og verdiskapning. Prosjektarbeidet i kurset vil ta utgangspunkt i ressursstyring i olje og gass industrien. Det vil bli forelest i temaene olje- og gassreserver og -ressurser, økonomisk analyse og verdisetting, den norske styringsmodellen for petroleumsvirksomheten, porteføljeanalyse samt usikkerhet og risiko.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.

- Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.

- Være kjent med de overordnede målene for ingeniørens arbeid.

- Være kjent med spesialiseringsmulighetene innen petroleumsfaget.

- Ha en grunnleggende forståelse for olje og gass ressurser og relevansen til industriens mål om å maksimalisere verdiskapningen fra disse ressursene.

Ferdigheter:

- Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.

- Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.

- Kunne bruke Matlab til å utføre enkle økonomiske analyser for verdisetting av olje og gass investeringer

Generell kompetanse:

- Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.

- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.

- Ha en forståelse for sammenhengen mellom ingeniøraktiviteter og økonomi.

- (Prosjektdel ->) Kunne planlegge og løse en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen ingeniørfaget. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av et velegnet dataverktøy og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Emnet skal også gi studentene en introduksjon til petroleumsfaget generelt og til de fire fagområdene boring, geologi, produksjon og reservoar, som de senere i studiet kan velge som spesialisering. Studentene vil få et godt grunnlag for å forstå sammenhengen mellom ingeniøranalyse og verdiskapning. Prosjektarbeidet i kurset vil ta utgangspunkt i ressursstyring i olje og gass industrien. Det vil bli forelest i temaene olje og gass reserver og ressurser, økonomisk analyse og verdisetting, den norske styringsmodellen for petroleumsvirksomheten, porteføljeanalyse samt usikkerhet og risiko.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen - Matlab2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Innlevering av rapport3/5 A - F
Skriftlig eksamen teller 40% har egen karakter. Prosjektdelen teller 60%. Obligatorisk prosjekt blir vurdert med karakterene A til F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen i første halvdel av kurset.

Skriftlig oppgave er obligatorisk. Den vil bli gitt karakter.

Fagperson(er)

Faglærer
Reidar Brumer Bratvold, Tom Ryen, Helge Hodne, Jann Rune Ursin, Svein Magne Skjæveland
Emneansvarling
Anders Nermoen

Arbeidsformer

3 t fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr. uke de første 6 uker: MATLAB.

Instituttspesifikt innhold: Arbeidet blir organisert i prosjektgrupper på 2-4 personer mesteparten av tiden.

Siste halvdel inviteres ulike fageksperter til å gi studentene et innblikk i sin fagkrets i en serie av forelesninger. I denne delen skal studentene samarbeide om å skrive en obligatorisk oppgave som skal leveres mot slutten av semesteret. Oppgaven får karakterer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4

Åpent for

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag, Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag, Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS rutiner.

Litteratur

MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.

Diverse artikler og notater som vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.01.2018