MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal normalt utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

- Kan formidle omfattende selvstendig arbeid

- Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer

- Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

- Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat

- Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter

- Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling

- Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid

- Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Innhold

Litteraturstudium og særpensum. Modellerings- og simuleringsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Forkunnskapskrav

Godkjent undervisningskompetanse i kjemi og matematikk, og de emnene som inngår i kjemi fag 1 i studieplan for lektor, herav KJE220 Uorganisk kjemi, MLJ500 Vannkjemi, KJE260 Kjemi og miljøteknikk.

Det vises også til regler for lektorstudiet med kjemi som fag 1, med masteroppgaver på 60 studiepoeng med krav om beståtte studiepoeng for å starte arbeid på masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgavevurdering teller 3/4 og presentasjon og muntlig eksaminasjon teller 1/4. Faglærer setter samlet karakter. Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.

Fagperson(er)

Faglærer
Krista Michelle Kaster, Steinar Sanni, Magne Olav Sydnes, Malcolm Andrew Kelland, Kåre Bredeli Jørgensen, Mohamad Osman, Torleiv Bilstad
Emneansvarling
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med kjemi som fag 1, eller studenter med tilsvarende bakgrunn.

Litteratur

All litteratur som benyttes for løsning skal oppgis som referanser. Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv. som det er referert til i oppgaven. Det er viktig å få klart frem i oppgaven hva som er eget bidrag og hva som er hentet fra kilder. Hver referanse skal inneholde tre elementer: 1) Forfatteren(e)s navn, 2) Bokens/artikkelens/osv. tittel, 3) Utgiveropplysninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.01.2018