MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Sammen med valgemnet representerer masteroppgaven studentens særlige fordypning i studiet. Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (40 stp) til hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Emnebeskrivelsen tar utgangspunkt i et 2-års fulltids studium. Angivelsen av semester og ulike frister når det gjelder 3-års deltidsstudium er påført i parentes.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført og bestått emne:

Kunnskap

- ha inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder

- ha kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid

- kunne gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign

- ha inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

- kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

- kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger

- kunne anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign

Generell kompetanse

- kunne analysere relevante forskningsetiske problemstillinger

- kunne analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt

- kunne beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater

- kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter

- kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Det skal utarbeides en egen prosjektplan for masteroppgaven. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i 2. semester (4. semester). Prosjektskisse (utkast til prosjektplan) leveres til veileder senest 1. april i 2. semester (4. semester). Endelig prosjektplan innleveres senest 30. mai i 2. semester (4. semester) og vurderes av veileder innen 30. juni. I vurderingen legges det bl.a. vekt på at prosjektplanen skal tilfredsstille kravene i aktuelle eksterne godkjenningsinstanser.

I masteroppgaven skal studenten gjøre rede for litteraturstudier i forhold til sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder. I tilknytning til arbeidet med oppgaven, arrangeres det oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode, der studentene også legger fram og får tilbakemelding på eget arbeid. Oppgaveseminarene er obligatoriske for studentene. Det tilbys inntil 12 timer individuell veiledning.

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før oppgaven blir vurdert. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave med seminarpresentasjon1/1 A - FAlle.

Den skriftlige oppgaven utgjør 40 studiepoeng. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20.500 ord. (+ - 10%).

Velges artikkelformskal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlag, samt metodologiske og teoretiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen.

Artikkelen skal ha en ramme på 5000 ord (+ - 10 %), mens kappen skal ha en ramme på 7.500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger).

Masteroppgaven skal leveres innen 1. juni i 4. semester for studenter som følger ordinært studieløp. For studenter som har forskjøvet studieløp leveres oppgaven innen 15. november i høstsemesteret eller 1. juni i neste vårsemester.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer, Godkjent prosjektplan for masteroppgaven
Ang. seminarpresentasjon: Innen rimelig tid (3 uker) etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming, skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min) ut fra oppgaven. Tiden inkluderer spørsmål ex. auditorium. Presentasjonen inngår ikke i karaktergrunnlaget for oppgaven, men må være gjennomført før vitnemål utstedes.

Fagperson(er)

Faglærer
Trond Erik Grønnestad, Unn Elisabeth Hammervold, Kristin Humerfelt
Emneansvarling
Anne Norheim, Hildegunn Sagvaag
Studiekoordinator
Hildegunn Sagvaag, Helene Hanssen

Arbeidsformer

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid, master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. I tillegg til oppsatt pensum i forskningsetikk kan der legges inn inntil 100 sider litteratur knyttet til forskningsmetodikk.

Obligatorisk pensum

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (2006). Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ [lastet ned 01.10.14 ]

Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning. 08.06.2007: http://www.lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2007-06-08-593 lastet ned [lastet ned 01.10.14 ]

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven). 20.06.08: http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44[lastet ned 01.10.14 ]

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (Forskningsetikk loven). 30.06.2006: http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-30-56  (Lastet ned 01.10.14)

Ruyter, K.W., Førde, R. og Solbakk, J. H. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Oslo: Gyldendal Akademiske (3. utg). Kap 4, s 187-273 (86s).

World Medical Association (2013). Ethical principles for medical research involving human subjects. In Declaration of Helsinki, Brasil: http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Helsinki-deklarasjonen/ (lastet ned 01.10.14).

Anbefalt litteratur:

Nygaard, L.P. (2008). Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch,T. (2013)  Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.01.2018