MENY

Kulturelt og religiøst mangfold øker og skaper nye utfordringer i mange yrkesgrupper. For å forstå hverandre behøver vi å kjenne hverandre bedre, og her kan dialog både være en vei og et mål.

Dette kurset gir 15 studiepoeng, og arrangeres i samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter i Stavanger, UiS EVU og
Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Kurset passer for lærere som ønsker mer kompetanse innen kultur- og livssynsstudier. I tillegg til vitenskapelig ansatte, vil personer med ulik religiøs og livssynsmessig posisjon og med bakgrunn i forskjellige kulturer delta i undervisningen.

På dette kurset vil du få kunnskap om det kulturelle, religiøse og livssynsmessige mangfoldet som preger dagens norske samfunn, med særlig vekt på islam, den kristne tradisjonen og livssynshumanismen. I tillegg vil du lære mer om livssynsdialog og dialog mellom religiøse og ikke-religiøse mennesker som en metode for å skape kontakt, kunnskap og kritisk refleksjon mellom individer og grupper med ulike ståsteder. Du vil lære å planlegge og gjennomføre dialog i praksis og du vil få en forståelse for mangfoldets potensial som samfunnsbyggende
ressurs.

Du vil lære mer om den kristne majoritetstradisjonen og livssynsmessige og religiøse tradisjoner som preger vårt
multikulturelle samfunn. Vi tar også opp religionskritikk og studiet belyser lov- og regelverk som er relevant for samfunnets religions-og livssynmangfold.
Kurset vil også utforske fellestrekk og forskjeller mellom religioner og livssyn, bevissthet om egen identitet, åpenhet og respekt i forhold til andre, mangfold som ressurs, erfaringer med dialogarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forkunnskapskrav:
Generell studiekompetanse

Arbeidskrav:
Innlevering av to skriftlige gruppeoppgaver. Krever minimum 80 % frammøte

Eksamen/vurdering:
Avsluttende eksamen gis som hjemmeeksamen over 14 dager i gruppe.

Arbeidsformer: Undervisningen foregår ved to todagers samlinger per semester.

Oppstart:
Høsten 2017, studiet avsluttes våren 2018

Foreløpig gjennomføringsplan (endringer kan forekomme):

Samlingsdatoer

Tema

07.09.17
Kveldssamling 18-21

Introduksjon til studiet, oversikt og presentasjon av opplegget, litteratur, arbeidsformer

05.10.17
Heldag  12-18

Dialog mellom religioner og livssyn i praksis

Møte med aktørene, perspektiver på dialog i ulike sammenhenger, dialogforståelse

06.10.17
Heldag 09-15

Det norske samfunn og kultur med religions- og livssynsmangfold, historisk og samtid, 

09.11.17
Heldag 12-18

Fellestrekk og forskjeller mellom religioner og livssyn, forståelse av religion og iivssyn

10.11.17
Heldag 09-15

Etiske spørsmål knytta til dialog og verdier, identitet, respekt, kritikk

18.01.18
Heldag 12-18

Dialog som fenomen, forståelsen av dialogaktivitet, dialogbegrepet

19.01.18
Heldag 09-15

Politikk, samfunnsutfordringer, multikulturalisme, sekularisme, integrering, lover og regler, rettigheter

15.03.18
Heldag 12-18

Skole og utdanning som arena for dialog, skolefag, læringsmiljø, inkludering

16.03.18
Heldag 09-15

Internasjonale perspektiver på religions- og livssynsdialog, forskning og praksisutvikling, evnt forberedelse til studietur

Publisert 27.01.2017