MENY

Utøvende musikk - hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

- gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre

- oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for
egen faglig utvikling

- kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med
publikum

- bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende, PPU
eller Musikkproduksjon og opptaksteknikk

- sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak

- plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk,
estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i
det totale kulturfeltet

- kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Sist oppdatert: 16.12.2017