Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag

Valg mellom fulltids- eller deltidsstudium

PPU fulltidsstudium over ett år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester
Pedagogikk II År 1 / Semester
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge. Lærerrollen og faglærernes profesjonalitet belyses, sammen med perspektiver på kunstfagenes plass i samfunnet, opplæringssystemet og kulturen.
Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Kari Olene Oma Rønnes
Kunstfagdidaktikk I År 1 / Semester
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 1 / Semester
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester
Veivalg for fulltidsstudenter: musikk, dans, eller drama/teater
Veivalg musikk - fulltid
Musikkdidaktikk I År 1 / Semester
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Musikkdidaktikken er delvis felles for studieprogrammene. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, storband og orkester). Felles innføring i varierte arbeidsformer på tvers av studieprogram. Praktisk arbeid med rytmikk, sang og dans.
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk II År 1 / Semester

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, band, storband og orkester).

Systematisk innføring i spilleteknisk progresjon og metoder for å drive opplæring i tråd med denne. Studieteknikk og øvingspsykologi. Innføring i aktuelt lærestoff for instrumentet og ensemblet og prinsipper for analyse av dette.


Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Veivalg drama/teater - fulltid
Fagdidaktikk - drama og teater År 1 / Semester
Praktisk-pedagogisk utdanning i teater og drama (PPU470) kvalifiserer for undervisning i drama og teater i grunnskolen, kulturskolen, videregående opplæring og folkehøgskolen. Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig/pedagogisk virksomhet, som for eksempel voksenopplæring eller amatørteaterbevegelsen.
PPU er et praksisbasert og yrkesrettet studium, og den nære forbindelsen med yrkeslivet krever at studenten forplikter seg til og tar ansvar både for egen utvikling og for samarbeid i grupper.
Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama og teater slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Dette omfatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med hvordan ulike arbeids- og uttrykksformer kan nyttes inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.
Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle det skapende potensialet hos eleven.
Les mer om Fagdidaktikk - drama og teater
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Veivalg dans - fulltid
Dansedidaktikk År 1 / Semester

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om fagets egenart, innhold og legitimering. I dansedidaktikk skal studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre. Et felles grunnlag finnes i kunnskap om motorisk læring og utvikling og i sentrale metodiske prinsipper for planlegging og tilrettelegging av undervisningen. Både det utøvende og det skapende står i fokus, samt hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos eleven. Relevant fagteori danner basis for drøfting og refleksjon over dansens plass og betydning i samfunnet, videreutvikling av fagfeltet i fremtiden, og utvikling av et eget pedagogisk ståsted hos studenten.

Emnet er sterkt tilknyttet praksis.


Les mer om Dansedidaktikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
PPU som deltidsstudium over to år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester
Kunstfagdidaktikk I År 1 / Semester
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester
Pedagogikk II År 2 / Semester
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge. Lærerrollen og faglærernes profesjonalitet belyses, sammen med perspektiver på kunstfagenes plass i samfunnet, opplæringssystemet og kulturen.
Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Kari Olene Oma Rønnes
Kunstfagdidaktikk II År 2 / Semester
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.