MENY

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet et et doktorgradsprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Programmet svarer på fremveksten av trusler og risikoer i kjølvannet av blant annet globalisering, terrorisme, pandemier og nye reisemønstre.

Samfunnssikkerhet omhandler blant annet ekstraordinære hendelser og påkjenninger som samfunnet utsettes for, iboende trusler og risiko i komplekse teknologiske og sosiale systemer, samt prosesser som kan svekke samfunnets bærende institusjoner.

Fagmiljøet er i rivende utvikling og det er stor interesse for risikostyring og samfunnssikkerhet både hos offentlige myndigheter og private bedrifter. Forskningen på feltet prioriteres av EU.

Tverrfaglig samarbeid
Samfunnssikkerhet er en del av doktorgradsprogrammet ”Risikostyring og samfunnssikkerhet”, som er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

I løpet av studiet skal kandidatene på SV ha tilegnet seg noe grunnleggende kunnskap om både teknologiske og økonomiske perspektiv på risiko og sårbarhet, selv om hovedfokus er på samfunnsfaglige perspektiv.

Målet for programmet er å fremskaffe vitenskapelig kunnskap og metoder for å forstå, forebygge og respondere på krisesituasjoner eller trusler mot samfunnets sikkerhet.

Studiet er bygget opp rundt fire tematiske områder:

  • Risiko, regulering og samfunnsplanlegging
  • Sårbarhet, teknologi og organisasjon
  • Ulykkes- og krisehåndtering
  • Risikoanalyser og beslutninger

Forskningen er rettet mot ulike sektorer som transport, petroleumsvirksomhet, IKT, mat, helse og informasjonsberedskap. Mange prosjekter griper imidlertid over flere sektorer fordi risikoer og trusler i samfunnet som regel er sektorovergripende i sin natur.

Mens trusler og risikoer ofte har internasjonale røtter, vil de som regel ramme lokalt samtidig som det er nasjonalstaten som har de viktigste virkemidlene for å forebygge eller respondere. Derfor er både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger og perspektiv viktige i forskningen.

Samfunnssikkerhet har grenseflater mot andre sikkerhetsrelaterte områder, som nasjonal sikkerhet (sikkerhetspolitikk), bærekraftig utvikling og rutinemessig håndtering av dagliglivets ulykker. For å ivareta samfunnssikkerheten, vil vi stadig møte situasjoner der det ikke finnes klare svar på kompliserte problemstillinger. Slike problemstillinger kan være:

  • forholdet mellom frihet og sikkerhet
  • teknologiske muligheter og samfunnsmessige konsekvenser av å utnytte dem
  • forventninger til myndighetene om å skape et trygt samfunn og mulighetene for å realisere disse forventningene
  • kunnskap om risiko og farer og mulighetene til å gjøre noe med dem
  • langvarig følelse av sikkerhet som fører til økende sårbarhet
  • ansvar for å drive kritisk infrastruktur og ansvaret for å ivareta samfunnssikkerheten

Det er vanskelig å finne endelige svar på slike dilemma og problemstillinger. De kan identifisere de fleste prosjekter som handler om samfunnssikkerhet. Nettopp derfor bør forskningen utfordre slike tema.