MENY

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Den erfaringsbaserte mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

Masterstudenter i risikostyring og sikkerhetsledelse, EVU, Måltidets hus

Risiko- og sikkerhetsfagene som inngår i studiet representerer nyere fagområder som har blitt utviklet i samspill og reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Et grunnleggende forhold i studiet er at trusler mot sikkerhet og robusthet er både natur- og menneskeskapte. Eksempler på dette er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og adferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Risiko- og sikkerhet som studiefelt krever således en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivåer og med ulike faglige perspektiver. Det erfaringsbaserte masterstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS er derfor bygget opp som et tverrfaglig studium. Det bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger.

Hvem passer studiet for?

Studiets målgruppe er ansatte i private og offentlige virksomheter. Da studiet er erfaringsbasert vil erfaringer til studenten bli tillagt stor vekt både i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen og den avsluttende masteroppgaven.

Graden er yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium. For studenter som ønsker opptak til et doktorgradsprogram innen risikostyring og samfunnssikkerhet, så henvises det til de ordinære disiplinbaserte masterne innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Hvorfor et mastergradsstudium i risikostyring og sikkerhetsledelse?

Hensikten med studiet er at studentene skal få en mulighet til å utvikle sin forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og virksomhetsområde. Derigjennom vil studentene få en kompetanse som bidrar til at deres organisasjoner får et konkurransefortrinn.

Studentene vil bli bedre i stand til å begrunne sine valg på grunnlag av en forståelse for hvordan risiko og sårbarhet påvirker ulike alternativer. Studiet vil også gi studentene et konkurransefortrinn i søknadsprosesser for stillinger med ansvarsområder inn mot risiko og sikkerhet. Studentene skal etter endt studium ha økt innsikt og motivasjon for å bidra til utvikling av samfunnet på områder hvor det er særlige utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Innhold og oppstart

Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, og samt masteroppgave på 30 studiepoeng. Totalt 90 stp.

Det kan være aktuelt for studenter å søke godkjenning for relevante emner på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Disse relevante emnene kan da komme til erstatning for ett eller flere av valgemnene. Det er mulig å søke om godkjenning av opptil 30 studiepoeng med relevante emner utenfor dette studieprogrammet. Det er således et krav om at minimum 60 studiepoeng (obligatorisk emne på 20 sp, valgemner på 10 sp, samt masteroppgave på 30 sp) må være hentet fra det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Emner i mastergraden

Valgemner

  • Risikostyring, 10 stp 
  • Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, 10 stp
  • Risikostyring og rettslig regulering, 10 stp
  • Granskingsmetodikk, 10 stp
  • Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder, 10 stp
  • Risikoanalyse, 10 stp
  • SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep, 10 stp

Masteroppgave, vår, 30 studiepoeng

(Inkludert en fellessamling med metode)

Det er også mulig å ta ut masteroppgaven sin i høstsemesteret, men man må da melde seg på innen fristen for vårsemesteret. Det er kun metodesamling på våren.

Alle emnene kan tas uavhengig av hverandre.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse av 90 studiepoengs omfang kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 stp fra tidligere studier.

En må søke om opptak til hvert enkelt emne. Blir man tatt opp til emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet er man automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når valgemene er avlagt.

Alle de valgfrie emnene har enkeltemneopptak, hvor man kun blir tatt opp til ett emne om gangen.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert. Antall samlinger vil variere fra emne til emne. Studiet vil bruke It's Learning som kommunikasjonsplattform.

Forelesningstidspunkt

Forelesningene foregår på dagtid. Ca 9-16.

Eksamen

Det arrangeres en avsluttende eksamen etter hvert emne. Eksamenstype vil variere fra emne til emne. Det vil i tillegg være en utstrakt bruk av obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som studentene kan arbeide med hjemme.

Pris

For mer informasjon om pris, se de ulike emnene. Semesteravgift og innkjøp av pensumlitteratur kommer i tilllegg.

Søknadsfrist

Vi praktiserer "første mann til mølla" og vil gjerne ha din søknad så fort som mulig.

Søknadsskjema

Man søker via vårt elektroniske søknadsskjema til hvert emne.


Kontaktpersoner:
Administrativt ansvarlig
Tonje I. Hansen
Dir. tel. 51833056, mobilnr. 40247544
E-mail: tonje.i.hansen@uis.no

Faglig ansvarlig
Lillian Katarina Stene
Dir. tel. 51831552
E-mail: lillian.k.stene@uis.no

Med forbehold om endringer.