MENY

Rus- og psykisk helsearbeid

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, noe som gjenspeiles i dagens behandlingsideologi og innenfor forskning.

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (40 sp). Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Studiet tilbys som 2-årig fulltidsstudium og som deltidsstudium over 3 år.

Du tilegner deg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og får reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud. Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Studiet er relevant for velferdsyrker innen helse- og sosialsektoren, samt forskning på tema. Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Les mer: Ny master i rus og psykisk helsearbeid.

Du er kanskje også interessert i:

 

 


Kilde: CP Publisert 12.12.2017