Barnevernspedagog bachelor

Obligatoriske emner
Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø År 1 / Semester 1
Emnet vil ved hjelp av sosialpedagogiske, psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling.
Les mer
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Joakim Jiri Haaland
Examen Philosophicum - IS År 1 / Semester 1
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Morten Tønnessen
Velferdspolitikk I År 1 / Semester 2
Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og organisasjonsteori rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor
Les mer
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eilef Andreas Meland
Velferdsrett År 1 / Semester 2
  • Juridisk metode.
  • Rettssystemet i Norge.
  • Lovgivningsprosessen.
  • Forvaltningsrett.
  • Innføring i lov om barnevernstjenester.
  • Familierett med utgangspunkt i lov om barn (barneloven)og foreldre og ekteskapsloven

Les mer
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Liv Jorunn Skippervik
Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet År 2 / Semester 3
Emnet skal gi bred kunnskap om barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse.
Les mer
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tor Erga
Praksis År 2 / Semester 4
Praksisstudiet bygger videre på teori og erfaring studentene har fra de tre første semestrene i studiet. Studentene videreutvikler sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis gjennom veiledet praksis og skriftlige fagnotater.
Les mer
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Rutt Bengtsson
Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon År 3 / Semester 5
Studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i sosialpedagogiske arbeidsmåter både i forhold til individ, gruppe, organisasjoner og nettverk. Handlingskompetansen skal bygge videre på og integrere kunnskap tilegnet gjennom de andre hovedemnene.
Les mer
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Arvid Lone
Bacheloroppgave med forskningsmetode År 3 / Semester 6
Studenten skal skrive en individuell fordypningsoppgave på 12 000 ord (+/-10%) og arbeide med et tema som studenten selv velger ut fra egne faglige interesser og problemstillinger. Bacheloroppgaven skal bidra til å styrke studentens evne til konstruktiv og kritisk fagutøvelse og til å kunne anvende og formidle sentralt fagstoff.
Les mer
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Eva Torborg Hærem

Dette er studietilbudet for studieår 2016-2017. Endringer kan komme.