Helsevitenskap master 2 år

Obligatoriske emner
Vitenskapsfilosofi og etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en fordypning i vitenskapsfilosofiske og moralfilosofiske temaer og problemstillinger innen helsefag. Det forventes at studenten utvikler evne til selvstendig dømmekraft og kompetanse i sin argumentasjon.
Les mer om Vitenskapsfilosofi og etikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sebastian Rehnman
Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer År 1 / Semester 1
Helse er både et individnært og systemnært fenomen. Det er et verdiladet begrep som reflekterer verdimessige prioriteringer i samfunnet og anses som et gode i seg selv. Å forstå helse ut fra ulike individuelle, kulturelle, samfunnsvitenskapelige og globale perspektiver er et viktig utgangspunkt i helsevitenskap. Dette emnet skal gi grunnlag for økt bevissthet og oppmerksomhet omkring helse og ulike forståelsesformer og for økt evne til kritisk vurdering.
Les mer om Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Helene Hanssen
Menneskerettigheter, helseetikk og helserett År 1 / Semester 1
I dette emnet tas det utgangspunkt i anerkjente og sentrale verdier og hensyn i helsetjenesten, herunder iboende verdighet (menneskeverd), autonomi, integritet og likeverd. Verdigrunnlaget slik det har preget utviklingen av helseetikken og helseretten diskuteres. Nyere helsepolitiske tiltak og helserettslig regulering studeres på bakgrunn av verdigrunnlaget. Det arbeides med aktuelle etiske teorier og deres relevans for kliniske problemstillinger. Sentrale menneskerettigheter og sammenhengen mellom menneskeverd og menneskerettigheter studeres. Videre arbeides det med innholdet i juridiske normer som tar sikte på å verne helsen. Hovedvekten legges på pasienters og brukeres rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, på samtykke, medvirkning, informasjon og taushetsvern, samt skranker for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten
Les mer om Menneskerettigheter, helseetikk og helserett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Solveig Hodne Riska
Forskningsmetode År 1 / Semester 2
Emnet skal gi inngående kunnskaper og ferdigheter i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, og statistikk. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.
Les mer om Forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Britt Sætre Hansen
Helsevitenskap II: Helsefremming og mestring År 1 / Semester 2
Den helsefremmende ideologien baseres på at enkeltmennesker og fellesskapet må få større innflytelse og kontroll over forhold som påvirker helsen og derigjennom bedre egen helse. Å ha rimelig kontroll over sitt liv er sentralt for mestringsevnen og vil ha konsekvenser for helsen. Dette emnet skal derfor gi grunnlag for økt bevissthet og oppmerksomhet omkring helsefremmende arbeid og mestring av ulike belastninger. Det legges vekt på styrking av ressursene for god helse, samt betydningen av personens innflytelse, deltaking og medvirkning for å stimulere til adekvat mestring og fremme god helse.
Les mer om Helsevitenskap II: Helsefremming og mestring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørg Karlsen
Masteroppgave i helsevitenskap År 1 / Semester 2

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Masteroppgaven representerer studentens fordypning i studiet.

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Etter fullført masterstudium, skal studenten være kvalifisert for opptak til Ph.D-studier.

Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgaven.


Les mer om Masteroppgave i helsevitenskap
Studiepoeng: 50
Emneansvarlig:
Anne Norheim
Anvendt forskningsmetode År 2 / Semester 3
Anvendt forskningsmetode er et arbeids-seminarbasert emne, der det arbeides med ulike deler av forskningsprosessen og ulike metodiske tilnærminger i forskning. Innholdet i emnet vil være nært knyttet til studentenes eget vitenskapelige arbeid og skal bidra til inngående kunnskap om og ferdigheter i bruk av forskningsmetode. Hvilke tema som tas opp vil kunne variere i ulike studieår.
Les mer om Anvendt forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Espen Olsen
Velg et emne
Mestring av kronisk sykdom og bruk av e-helse År 2 / Semester 3
Pasientsikkerhet - teori og praksis År 2 / Semester 3
Vi har alle erfaringer som pasient eller pårørende i tilknytning til ulike typer helsetjenester. Emnet handler om hvordan pasienters sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når de har behov for helsetjenester. Målet med kurset er å gi studentene detaljert kunnskap, innsikt og analytisk evne knyttet til viktige forutsetninger for å oppnå et høyt sikkerhetsnivå i helsevesenet (teoretisk og praktisk).
Les mer om Pasientsikkerhet - teori og praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Wiig
Pårørende i helse- og omsorgstjenesten År 2 / Semester 3

I Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013) fremheves betydningen av en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk. Pårørendeprogrammet 2020 har som mål å synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende og bedre samspillet mellom helse- og omsorgstjenesten, brukerne og deres nærmeste. Forskning viser imidlertid at pårørende ofte erfarer å ikke bli inkludert eller støttet når en nærstående blir syk. Mange opplever faktisk tjenesten som motspiller heller enn medspiller og bruker mange krefter på å kjempe med systemet.

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap, innsikt og analytisk evne som kan bidra til at pårørende blir en naturlig og integrert del av framtidens tjenestetilbud.


Les mer om Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Heidi Dombestein
Personsentrert omsorg ved demens År 2 / Semester 3
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid År 2 / Semester 3
Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
Les mer om Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ellen Ramvi
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjensten År 2 / Semester 3
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatorisk kontekster og i en samfunnsmessige ramme. Emnet har til hensikt å belyse forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.
Les mer om Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjensten
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marianne Storm
Arbeidsliv og rus År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.