Sosialt arbeid og sosialpedagogikk master 2 år

Obligatoriske emner
Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter innen fagfeltene sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Teorier i og om sosialt arbeid og sosialpedagogikk blir samlet og hver for seg satt inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. Et sentralt tema vil være relasjonen mellom praksisfelt, profesjon og forskning. Etiske utfordringer, teoretiske perspektiver samt empiri knyttet til makt som fenomen vil vektlegges. Emnet skal bidra til utviklingen av både refleksiv profesjonspraksis og refleksiv forskning.
Les mer om Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk
Studiepoeng: 20
Studiekoordinator:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Vitenskapsteori År 1 / Semester 1
Emnet behandler det vitenskapsfilosofiske og metateoretiske forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner og i hvilken grad og på hvilke premisser det er mulig å skaffe seg vitenskapelig kunnskap. Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep og sentrale vitenskapsteoretiske retninger behandles, med fokus på sosial- og humanvitenskapenes vitenskapsteori.
Les mer om Vitenskapsteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Torgeir Martin Hillestad
Velferdsstaten - politikk og teori År 1 / Semester 2

Hovedtemaet i emnet er den norske velferdsstaten. Emnet vil gi studenten kunnskap om aktuell norsk og internasjonal velferdspolitikk. Emnet skal sette studenten i stand til å identifisere særtrekk ved den norske velferdsmodellen og til å kunne analysere politiske utfordringar.

Vi går inn på det normative grunnlaget for velferdsstaten, studerer særtrekk, suksessfaktorar og kjennemerke. Studenten blir gjort kjent med utfordringar for velferdsstatane og analyser av desse.


Les mer om Velferdsstaten - politikk og teori
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Svein Erik Tuastad
Forskningsmetoder År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi en innføring i samfunnsforskning, og kunnskap om ulike tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige forskning. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter i både kvalitative og kvantitative forskningsdesign som grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.
Les mer om Forskningsmetoder
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Masteroppgave År 2 / Semester 4
Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i sosialfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.
Les mer om Masteroppgave
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Kari Søndenå
Velg 1 av 2 obligatoriske emner
Children, youth and participation År 1 / Semester 2

This module has its basis in the new perspectives of children and youth, based on updated research in sociology, psychology and social work. It focuses on children and youth, as competent parties in the construction of their daily life and in decisions concerning their everyday life. These perspectives can also be found in the UN Convention on the Rights of the Child and will have consequences for the practice of social work and social policy.

The course is taught in English. Assessment in either English or Norwegian.


Les mer om Children, youth and participation
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Elisabeth Enoksen
Avvik, ondskap og menneskeverd År 1 / Semester 2
Emnet behandler avvik og ondskap som teoretiske, filosofiske og historiske perspektiv på sykdoms- og problemforståelse. Fokus rettes mot individuelle, sosiale og moralske innfallsvinkler der mulighetene og betingelsene for helse, moralsk integritet og menneskeverd trekkes fram og problematiseres.
Les mer om Avvik, ondskap og menneskeverd
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Torgeir Martin Hillestad

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

Ved UiS
Obligatorisk emne
Forskningsseminar År 2 / Semester 3
Formålet er å støtte og bidra til at studentene kommer videre i sitt arbeid med masteroppgaven.
Les mer om Forskningsseminar
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kari Søndenå
Velg 2 emne
Organisasjon, ledelse og samfunn År 2 / Semester 3
Formålet med kurset er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut i fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.
Les mer om Organisasjon, ledelse og samfunn
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lars Klemsdal
Krisehåndtering År 2 / Semester 3

Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering i studiet. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.


Les mer om Krisehåndtering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Nordic models for gender equality and welfare År 2 / Semester 3
The Nordic countries are recognised as some of the most gender equal countries in the world. This course gives an overview of how the Nordic countries work for gender equality and how this policy area is linked to policies concerning the family, work-life balance, social welfare, immigration and in general the Nordic welfare state regimes. The course will improve the students' understanding of the historical development of Nordic models for gender equality and welfare, and contribute to a critical assessment of contemporary goals and challenges for gender equality and diversity in the Nordic countries.  
Les mer om Nordic models for gender equality and welfare
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Ingvil Førland Hellstrand
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid År 2 / Semester 3
Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
Les mer om Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ellen Ramvi

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.