Sykepleie bachelor

Obligatoriske emner
Grunnleggende sykepleie År 1 / Semester 1
Emnet gir en teoretisk innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie i forhold til disse. Det gir videre en innføring i den naturlige aldringsprosessen. Observasjon, sykepleietiltak og dokumentasjon av sykepleie i pasientjournal er sentrale elementer. Gjennom tilegnelse av aktuell teori og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient.
Les mer om Grunnleggende sykepleie
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marie Undheim
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 År 1 / Semester 1
Sykepleierutdanningen skal utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid. Kunnskap om menneskets normale oppbygning og funksjon samt sykdomsprosesser, er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere og i samarbeid med andre, iverksette forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende tiltak. De naturvitenskapelige og medisinske emnene skal gi studentene kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi), funksjon (fysiologi), patofysiologiske tilstander og prosesser samt prognose og medisinske behandlingsformer.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Bodil Bø Våga
Legemiddelregning År 1 / Semester 1
Sykepleierutdanningen skal utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid knyttet til legemiddelhåndtering. Ved endt utdanning skal sykepleierstudentene ha handlingskompetanse til å iverksette forordnet behandling. Dette innebærer blant annet å klargjøre og administrere legemidler. Legemiddelregning er et viktig redskap for å kunne utføre slike oppgaver korrekt. I rammeplanen for sykepleierutdanningen presiseres det at studentene skal levere "feilfri besvarelse" i legemiddelregning.
Les mer om Legemiddelregning
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Bodil Bø Våga
Sykepleiens grunnlagstenkning År 1 / Semester 1
Emnet gir en teoretisk innføring i sykepleie som fag og yrke og en introduksjon til vitenskapelig arbeid. Det fokuseres på sykepleiefagets vitenskapelige utvikling, egenart og historiske grunnlag. Dette innbefatter sentrale verdier, begreper og fenomener i sykepleie. Studentens yrkesidentitet og evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie skal styrkes gjennom tilegnelse av aktuell teori og egen refleksjon. Emnet består av to deler: Del A: Sykepleie som fag og yrke Del B: Introduksjon til vitenskapelig arbeid.
Les mer om Sykepleiens grunnlagstenkning
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Christina Tølbøl Frøiland
Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie År 1 / Semester 1

Praksisemnets fokus er sykepleie i forhold til menneskets grunnleggende behov. Emnet gir en praktisk innføring i grunnleggende sykepleieferdigheter som læres i universitetets sykepleielaboratorium og gjennom praksis i sykehjem/omsorgsboliger.

Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve omsorgsfull og forsvarlig sykepleie utvikles gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori som grunnlag for sykepleieutøvelsen. Studenten må ta ansvar for egen læring og ved det utvikle evne til selvstendighet.

Emnet består av tre deler:

Del 1: Ferdighetstrening i grunnleggende sykepleie og praktisk-muntlig eksamen

Del 2: Praksisforberedende undervisning

Del 3: Praksisstudier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie


Les mer om Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon År 1 / Semester 2
Dette emnet har sitt grunnlag i samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sykepleie. Emnet gir en innføring i psykologi og psykologiske prosesser, pedagogikk, kommunikasjon og samhandling, brukermedvirkning, samt lover og forskrifter som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter.
Les mer om Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Tjoflåt
Examen Philosophicum - IH År 1 / Semester 2
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IH
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sebastian Rehnman
Sykepleie til pasient og pårørende - Del A År 2 / Semester 3
Emnets fokus er utøvelse av sykepleie til pasienter og til deres pårørende. Emnet gir en introduksjon til ulike sykdomsforståelser og livsfenomener. Grunnlaget for utøvelsen av sykepleie er pasientens opplevelser og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I tillegg rommer emnet sykepleierens forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon. Emnet innbefatter en profesjonell danning hvor studenten oppøves i faglig ansvarlighet, helhetstenkning, vitenskapelig tenkning og utvikling av sykepleieidentitet.
Les mer om Sykepleie til pasient og pårørende - Del A
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Bodil Bø Våga
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A År 2 / Semester 3
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Bodil Bø Våga
Sykepleie til pasient og pårørende. Del C Ferdighetstrening År 2 / Semester 3
Emnets fokus er utøvelse av sykepleie til pasienter. Emnet gir en praktisk innføring i sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening og simulering. Sykepleieren skal mestre de motoriske aspektene knyttet til ferdigheten samtidig som hun/han samhandler med pasienten, trekker inn teoretisk og praktisk kunnskap og gjør etiske vurderinger. Grunnlaget for utøvelsen av sykepleie er pasientens opplevelser og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. Emnet innbefatter en profesjonell danning hvor studenten oppøves i faglig ansvarlighet, helhetstenkning, vitenskapelig tenkning og utvikling av sykepleieidentitet.
Les mer om Sykepleie til pasient og pårørende. Del C Ferdighetstrening
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Torunn Strømme
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B År 2 / Semester 4
Emnets fokus er utøvelse av sykepleie til pasienter og til deres pårørende. Emnet gir en introduksjon til ulike sykdomsforståelser og livsfenomener. Grunnlaget for utøvelsen av sykepleie er pasientens opplevelser og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I tillegg rommer emnet sykepleierens forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon. Samt sykepleie ved svangerskap og fødsel og barn. Emnet innbefatter en profesjonell danning hvor studenten oppøves i faglig ansvarlighet, helhetstenkning, vitenskapelig tenkning og utvikling av sykepleieidentitet.
Les mer om Sykepleie til pasient og pårørende - Del B
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Anita Jaastad
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B År 2 / Semester 4
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Kunnskap om dette, gir sykepleieren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Bodil Bø Våga
Sykepleie i et samfunnsperspektiv År 3 / Semester 5
Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv hvor folkehelseperspektivet er vektlagt. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen er sentral. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet, samt en innføring i interkulturell sykepleie og globale helseutfordringer. Videre tar emnet for seg faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt organisering og ledelse av helse- og sykepleietjenesten på ulike nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering, tverrprofesjonelt samarbeid og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet.
Les mer om Sykepleie i et samfunnsperspektiv
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Ingrid Margrethe Leiknes
Selvstendighet og ansvar i sykepleie År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i ulike forskningsmetoder. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven, skal studenten utvikle evne til akademisk arbeid, faglig fordypning og forskning. I emnet vektlegges videre at studenten skal vise ansvar og selvstendighet i sykepleie til pasienter og pårørende. Forskningsbasert sykepleie skal utøves på en konstruktiv måte. Emnet består av 3 deler: Del 1 Bacheloroppgave, Del 2 Fordypningspraksis, Del 3 Tverrfaglig simulering
Les mer om Selvstendighet og ansvar i sykepleie
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Åse Undersrud Bergesen

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ragnhild Margrete Finnesand Michaelsen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk, ledelse og læring. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeidet med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleie. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Obligatoriske praksisemner klasse C og D
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse:
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ragnhild Margrete Finnesand Michaelsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Obligatoriske praksisemner klasse E og F
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk, ledelse og læring. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ragnhild Margrete Finnesand Michaelsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleie. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 10
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeidet med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.