Idrett bachelor

Obligatoriske emner
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 1 / Semester 1
 • Lederrollen som instruktør og lærer
 • Planleggingsprinsipper i undervisning
 • Tilpasset opplæring
 • Motivasjonsteorier
 • Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett
 • Kroppsøvingsfagets formål og innhold
 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrett som integrasjonsarena
 • Spesialisering og allsidighet i barneidrett
 • Doping og spiseforstyrrelser
 • Kohesjon og sosial loffing
 • Mental trening og læringsklima


Les mer om Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner

Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 1 / Semester 1

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng


Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Lek - Idrett - Dans År 1 / Semester 1

Ballskole

Fotball

Basketball

Håndball

Volleyball

Friidrett - løp - hopp - kast

Orientering

Turn og Apparatarbeid

Dans

Vanntilvenning

Livredning

Svømming

Stup


Les mer om Lek - Idrett - Dans
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 1 / Semester 1

- Friluftsliv, høst - vann og vassdrag

- Friluftsliv, vinter - fjell og vidde

- Ski i ulike miljø

- Skøyter - grunnleggende ferdigheter og innføring i småspill

 

Kostnader i forbindelse med friluftsliv og skøyter (se studieplanens innledning).

I tillegg til dette må studenene ha tilgang til klær og utstyr som skal brukes i forbindelse med undervisning.


Les mer om Friluftsliv, ski og skøyter
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Treningslære 1 År 1 / Semester 1
 • Treningsplanlegging
 • Oppvarming
 • Utholdenhet
 • Hurtighet
 • Spenst
 • Styrke
 • Bevegelighet
 • Koordinasjon
 • Basistrening
 • Motorisk utvikling
 • Motorisk læring

Les mer om Treningslære 1
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Shaher Abdulkafi al Haj Abdullah
Treningsledelse 2 År 2 / Semester 3
Gode treningsledere er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdighetene knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede trening og konkurranser. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.
Les mer om Treningsledelse 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jannicke Stålstrøm
Idrettspsykologi År 2 / Semester 3
 • Ledelse, sosial loffing, gruppeproduktivitet og kohesjon
 • Motivasjon, tro på egne mestringsevner, mestringsklima, mål
 • Visualisering, avslapning, selvmonolog, og konsentrasjon
 • Spisevegring, bulemi, overvekt, spillavhengighet, og rus
 • Karakterdanning, aggresjon og sportsånd

Les mer om Idrettspsykologi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Friluftsliv i skog og høyfjell År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.
Les mer om Friluftsliv i skog og høyfjell
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Hanne Elise Pollack
Treningslære 2 År 2 / Semester 4
Dette er en fordypning i treningslære og idrettsfysiologi som bygger videre på undervisningen fra første studieår.
Les mer om Treningslære 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Vinterfriluftsliv og ledelse År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.
Les mer om Vinterfriluftsliv og ledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Kystfriluftsliv og Friluftsliv i nærmiljøet År 2 / Semester 4
Bruke nærmiljøet langs kysten til fots, i robåt og på sykkel for å erfare helsegevinstene ved opphold i naturen, og kunne planlegge og lede aktiviteter for skolebarn.
Les mer om Kystfriluftsliv og Friluftsliv i nærmiljøet
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Hanne Elise Pollack
Vitenskapsteori, metode og statistikk År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.
Les mer om Vitenskapsteori, metode og statistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Teknikklæring og utvikling av bevegelser År 3 / Semester 5
 • Beredskap, arv, modning, læring, ferdighet og miljø, fysisk-motorisk kompetanse
 • Bevegelses-, fysisk, og sansemotorisk utvikling og motorisk stimulering hos spedbarn, barn og ungdom
 • Aldring i en motorisk kontekst
 • Feedback, hel-del-hel-metoden, læringsfaser, informasjonsbearbeiding, spesifisitet  
 • Organisering av praksis og forhold knyttet til øvingssituasjonen

Les mer om Teknikklæring og utvikling av bevegelser
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Ernæring År 3 / Semester 5
Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.
Les mer om Ernæring
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Kari-Anne Svensen Malmo
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er obligatorisk og består av en individuell skriftlig oppgave som knyttes til et idrett- / kroppsøvingsrelatert tema. Tema og oppgavens problemstilling skal godkjennes av den enkelte students veileder. Arbeidet med oppgaven skjer i 5. og 6. semester.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Aktivitetslære År 3 / Semester 6
Innhold:
 • Idrettslige aktiviteter i eksplisitt- og implisitt læringskontekst
 • Idrettslige aktiviteter hvor teoretisk (kunnskap) og praktisk kompetanse (ferdigheter) knyttes sammen

Les mer om Aktivitetslære
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jannicke Stålstrøm

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.