Petroleumsgeologi bachelor

Obligatoriske emner
Fysikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum År 1 / Semester 1
Andre halvdel av kurset (etter innledende Matlabkurs) får studenten en innføring i petroleumsfagets bredde og hele verdikjeden gjennom en serie av forelesninger: 1. Velkommen til universitetet. Bibliotekets tjenester. 2. Geologiske prosesser - hvordan jorden og reservoarer dannes og utvikler seg 3. Geofysikk - fysikken bak og teknologien for å identifisere reservoar og finne hydrokarboner. 4. Boring, borefluid og brønn - fysikken og teknologien for hvordan man kommer til reservoaret. 5. Petrofysikk - fortolking av brønndata for å estimere hvor mye olje/gass som finnes. 6. Beslutningssanalyse, petroleumsøkonomi og risikostyring - hva er hydrokarbonene verdt og hvordan ta gode beslutninger basert på begrenset informasjon. 7. Reservoarteknikk og produksjonen av olje og gass - om flyten av vann, gass og olje i porøse medier mot produksjonsbrønnen. Hvordan øke utvinningen? 8. Transporten av flere faser i rør. Gashydrater 9. Triks og teknikker for akademisk skriving. Skriving av teknisk sluttoppgave (karaktersettes) over tre uker. Studentene arbeider i team. Emnet gir studenten et innblikk i hele bredden i petroleumsfaget. Denne kunnskapen er ment å hjelpe studenten å finne sitt spesialiseringsområde. Den norske modellen for forvaltning av olje og gassressursene blir forelest.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Reidar Brumer Bratvold
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Geologi År 1 / Semester 2
Emnet gir en introduksjon i geologifaget. I emnet inngår forelesninger og laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i generell geologi og petroleumsgeologi.
Les mer om Geologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Udo Zimmermann
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Sedimentologi og stratigrafi År 2 / Semester 3

GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sediment, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:

- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper

- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst

Kurset inkluderer mulighet for korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Les mer om Sedimentologi og stratigrafi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Strukturgeologi År 2 / Semester 3
Hovedtemaene i emnet er:
  • Geometri
  • Deformasjon
  • Spenning
  • Reologi
  • Forkastninger
  • Folder og mindre strukturer
  • Ekstensjonsregimer, kontraksjonsregimer og sidelengsregimer
  • Litosfærisk deformasjon

Les mer om Strukturgeologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Geofysikk og brønnlogging År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske og elektromagnetiske metoder. Innføring i petrofysisk blir gitt med fokus på brønnlogging. Bakenforliggende fysiske prinsipper, teknologi og tolking blir gjennomgått for å evaluere formasjon/litologi, fluid komposisjon, og væskestrøm. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne møte opp til eksamen.
Les mer om Geofysikk og brønnlogging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Ingve Simonsen
Reservoarteknikk År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk. Studentene vil etter endt kurs ha god forståelse av PVT egenskaper og faseoppførsel til reservoarfluider. Analytiske beregninger for separatorer, av en- og tofase strøm i porøse medier, materialbalanse for olje- gassreservoar, trykktesting i brønn vil bli gjennomgått.
Les mer om Reservoarteknikk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa
Bacheloroppgave petroleumsgeologi År 3 / Semester 5

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Les mer om Bacheloroppgave petroleumsgeologi
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Tore Markeset
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester
Geologisk ekskursjon År 2 / Semester 4

Dettet emnet vil fokusere på et bestemt geologisk tema med stor betydning for petroleumsgeologer. Felt-teknikker, kartlegging og behandling av data er viktig for akademiske rapporter, avhandlinger og i arbeidslivet forøvrig.

Emnet er sentrert rundt et feltkurs som vil demonstrere grunnleggende prinsipper for bruk i geologi knyttet til petroleumsvirksomhet. Maks. antall deltakere er 15.

Les mer om Geologisk ekskursjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Udo Zimmermann
Geologi seminar År 2 / Semester 4
Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.
Les mer om Geologi seminar
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.
Les mer om Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Petrologi År 3 / Semester 5
GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Studentene lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter i mikroskop. En vil også lære å lage tolkninger fra sine observasjoner. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.
Les mer om Petrologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Geologisk Kartlegging År 3 / Semester 5

Hoveddelen av emnet består av en ukes kartlegging i felt. Hovedmålet er at studentene skal lage et geologisk kart over et kvadratkilometer-stort område. For oppgaven trenger studentene å anvende sine kunnskaper i sedimentologi/stratigrafi og strukturgeologi.

For mer informasjon se link:

http://www.ux.uis.no/~nestor/geo280/index.html

Maks. antall deltakere er 20.

Les mer om Geologisk Kartlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon År 3 / Semester 5
Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.
Les mer om Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Andre valgemner 4. og 5. semester
UNIS: The Tectonic and Sedimentary History of Svalbard År 2 / Semester 4
Generell kjemi År 2 / Semester 4
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Emil Lindback
UNIS: The Quarternary History of Svalbard År 3 / Semester 5
UNIS: Arctic Marine Geology År 3 / Semester 5
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.