MENY

Petroleumsteknologi master 5 år

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Dette er studiet for deg som er god i realfag og som har en interesse for utvikling og bruk av teknologi. Er du samtidig nysgjerrig på utfordringene i olje- og gassindustrien og ønsker å bidra til at Norge utnytter sine olje- og gassressurser på best mulig måte, både økonomisk og miljømessig, så er dette studiet for deg. Du velger spesialisering i enten boreteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi.

Det teknologisk-naturvitenskapelige fakultetet har bred kontakt med næringslivet og med forskningen på området. På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Studiet baserer seg på 3+2-modellen, som vil si at du blir tatt opp på et femårig mastergradsprogram. Der vil du først ta en bachelor i petroleumsteknologi før du fortsetter med den toårige masteren, der du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i boreteknologi

Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner.

Spesialisering i reservoarteknologi

Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Men det finnes rom for forbedringer i produksjonseffektiviteten, noe som kan innebære enorme verdier. Med spesialisering i reservoarteknologi vil du få økonomisk og miljømessig kunnskap om hva som må til for å få olje og gass ut av reservoarene. Videre vil du lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Spesialisering i naturgassteknologi

Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Spesialiseringen i naturgass omfatter i hovedsak oppstrøms- og midtstrømsaktiviteter, men mindre vekt på nedstrømsaktivitet. Spesialiseringen vil gi økt innsikt i gassers oppførsel i reservoaret, produksjon og transport av gass, samt behandling av gasser som rensing, tørking, sparasjon med mer. Ulike aspekt angående omdanning, bruk og lagring av naturgasser omhandles også.

Les mer om spesialiseringene.

 

 

 

 


Kilde: CP Publisert 05.01.2017