Spesialpedagogikk, deltid

Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap, deltid
Forskningsmetode og vitenskapsteori År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved forskningsmetoder knyttet til utdanningsvitenskaplig forskning. Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder, vitenskapsteori og forskningsetikk. Den fagspesifikke delen i emnet tar for seg forskningstradisjoner og metoder knyttet til studentenes valgte masterprofil. Her vil studentene analysere, vurdere og diskutere vitenskapelige artikler innenfor det aktuelle forskningsområdet.
Les mer om Forskningsmetode og vitenskapsteori
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Dieuwer Ten Braak
Forum År 3 / Semester 5
Forum organiseres innenfor hver masterprofil. Siktemålet er at studentene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse av eget mastergradsprosjekt. I prosjektbeskrivelsen skal det gjøres rede for prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuelle forskningsetiske problemstillinger. I tillegg skal prosjektbeskrivelsen gjøre rede for aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
Les mer om Forum
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Terje Angelskår
Masteroppgave År 3 / Semester 6
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det utdanningsvitenskaplige fagområdet. Innholdet kan være rent drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.
Les mer om Masteroppgave
Studiepoeng: 40
Kontaktperson:
Shalini Premachandran Frøiland

Valg av fagprofil (velges via søknad om opptak)

Matematikkdidaktikk
Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk År 1 / Semester 1

Emnet består av to deler: en fellesdel for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap (fem studiepoeng) og profilspesifikk del for studenter som tar master i matematikkdidaktikk (ti studiepoeng).

Fellesdel:

Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i reform- endringsarbeid i skole og barnehage? Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår.

Profilspesifikkdel:

Den andre delen av emnet det første av to emner i mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk som fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen.


Les mer om Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Tone Bulien
Matematiske metoder År 2 / Semester 3
Dette emnet gir en fordypning i matematikk. Emnet er ment som et fundament i matematisk tenkning, for videre studier innen matematikkdidaktikk på mastergradsnivå. Studenten skal utvikle et bredere faglig grunnlag for å resonnere og trekke slutninger innen matematikk.
Les mer om Matematiske metoder
Studiepoeng: 15
Kontaktperson:
Shalini Premachandran Frøiland
Undervisningskvalitet i matematikk År 1 / Semester 2
Undervisningskvalitet i matematikk er det andre av to kurs i mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk som fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Gjennom kurset får studentene et praktisk innblikk i forskning knyttet til læring og undervisning i matematikk som deltakere i et forskningsprosjekt.
Les mer om Undervisningskvalitet i matematikk
Studiepoeng: 15
Kontaktperson:
Shalini Premachandran Frøiland
Matematikkens historie for lærere År 2 / Semester 4
Dette er et kurs som tar for seg sentrale trekk ved matematikkens historie som er relevant for lærere i skolen. Eldre historie vektlegges spesielt. I tillegg til at kurset har fokus på matematikkens historie, så er en sentral komponent i kurset er det å betrakte ulike måter å bruke matematikkens historie i egen matematikkundervisning.
Les mer om Matematikkens historie for lærere
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Fagprofil spesialpedagogikk, deltid
Spesialpedagogikk - 1. og 3. semester
Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole År 1 / Semester 1

Emnet består av to deler: Fem studiepoeng som er felles for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap (fellesdel), og ti studiepoeng som er profilspesifikk for masterprofil pedagogikk og masterprofil spesialpedagogikk (profilspesifikkdel).

Fellesdel:

Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i møte med reformer i skole og barnehage?  Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår.

Profilspesifikkdel:

Dette emnet er felles for alle studentene på masterprofilene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Innholdet i emnet er konsentrert om følgende 3 tematikker:

  1. Skolen og barnehagens historie utvikling i et mangfoldsperspektiv
  2. Dagens situasjon i skole og barnehage (politikk, retningslinjer og aktører)
  3. Kompetanse knyttet til (i) læring og læringsledelse i skole/barnehager (ii) innovasjonsarbeid og institusjonsbasert kompetanseutvikling.

Les mer om Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hege Egaas Røen
Mangfold og deltakelse i barnehage og skole År 2 / Semester 3

Emnet er konsentrert om tre deler: (1) Mangfold i barnehage og skole, (2) deltakelse og læring i barnehage og skole og (3) arbeid med vilkår for deltakelse i barnehage og skole. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet. Med utgangspunkt i et mangfoldsperspektiv søker studiet å gi kompetanse for tilrettelegging og vurdering av barn og unges læringsprosesser.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Mangfold og deltakelse i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Kontaktperson:
Shalini Premachandran Frøiland
Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole År 2 / Semester 3

Studiet skal gi studentene forståelse om utagerende vansker, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Ingar Lee
Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker År 2 / Semester 3

Å  kunne lese er en forutsetning for tilgang til skrift og skriftkultur, som i neste omgang er avgjørende for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing kan gi alvorlige følger for både unge og voksne. Lesevansker er også en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. Forebygging av lese- og skrivevansker, samt kartlegging og tiltak som kan gjennomføres innenfor klassens ramme, står sentralt i dette emnet. Tilleggsvansker som ofte opptrer sammen med lese- og skrivevansker vil også bli behandlet.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hege Rangnes
Spesialpedagogikk - valgemner 2. og 4. semester
Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold År 1 / Semester 2

Emnet består av en teoretisk og en praktisk del. Det teoretiske utgangspunktet hentes fra utvalgte studier av virksomheten i barnehager og skoler. Her legges det spesielt vekt på studier som utforsker forholdet mellom spesialpedagogisk støtte/spesialundervisning og ordinær opplæring. I den praktiske delen skal studentene arbeide med et mindre forskningsprosjekt relatert til barnehagen og skolens utfordringer knyttet til mangfold i barne-/elevgrupper.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole År 1 / Semester 2

Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Trude Havik
Barn med språklige utfordringer År 2 / Semester 4

Barn med språklige utfordringer vil ha fokus på barn som av ulike grunner har utfordringer med språk. Emnet tar sikte på å gi pedagoger i barnehage og grunnskole en bred kompetanse på språk og språklig utvikling hos én- og flerspråklige barn og har et særlig fokus på språkvansker i et forebyggende perspektiv. Studentene skal få kunnskap til å forstå barns språklige kompetanse, og på bakgrunn av dette utvikle ferdigheter i å observere, kartlegge og iverksette tiltak.

Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.


Les mer om Barn med språklige utfordringer
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hilde Lowell Gunnerud
Lese- og skrivevansker År 2 / Semester 4

Introduksjon:

Lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen, og enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning - og koordinering av spesialundervisning i lesing og skriving kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.

Antallsbegrensing: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Det vil bli tatt opp maksimum 15 studenter. Lærere vil bli prioritert på dette emnet.


Les mer om Lese- og skrivevansker
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hilde Lowell Gunnerud
Norskdidaktikk - obligatoriske emner
Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling År 1 / Semester 1

Emnet består av to deler: Fem studiepoeng som er felles for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap og ti studiepoeng som er profilspesifikk.

Fellesdel:

Skolens og barnehagens historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i reform- endringsarbeid i skole og barnehage? Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår.

Profilspesifikkdel:

I den fagspesifikke delen tar emnet for seg føringer for norskfaget fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, og knytter dette til fagets utvikling. Faget og fagdidaktikken blir også sett i lys av relevante samfunnsmessige kontekster. Emnet tematiserer hvordan vekslende begrunnelser, ideologiske strømninger og sosiale, økonomiske og kulturelle forhold har formet norskfaget. Faghistorien blir anskueliggjort både med omsyn til legitimering, teorigrunnlag, læremidler/tekstvalg og metoder/arbeidsmåter.


Les mer om Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lars Rune Waage
Kritisk kulturell literacy År 1 / Semester 2
Emnet inngår i Master i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og er del av denne utdanningens norskprofil.
Les mer om Kritisk kulturell literacy
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lars Rune Waage
Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer År 1 / Semester 1
Målet med kurset er å gje ei innføring i konsekvensane bruken av nye elektroniske kommunikasjons- og informasjonsformer har for lesing som sosial praksis og som læringsarena.
Les mer om Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Arne Olav Nygard
Saktekster År 1 / Semester 2
Sentralt i studiet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon.
Les mer om Saktekster
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Oddvar Norland

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.