Statsvitenskap bachelor

Obligatoriske emner
Makt og politikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser.
Les mer om Makt og politikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hilmar Rommetvedt
Politisk teori År 1 / Semester 1
Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.
Les mer om Politisk teori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristian Skagen Ekeli
Examen Philosophicum - IMKS År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IMKS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Forskningsteori og metode År 1 / Semester 2
Produksjon av kunnskap, i arbeid og fritid, som i forsking, gjer seg nytte av særskilte tenkemåtar og prosedyrar. Forskingsmetode er ei fellesnemning for framgangsmåtar vi nyttar i arbeidet med å få kjennskap til det ukjente - og for å stille spørsmål ved etablert kunnskap. Emnet gir størst plass til metoderetningar som set oss i stand til å skjøne meir av innhaldet i og meininga ved sosiale hendingar og fenomen.
Les mer om Forskningsteori og metode
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Ragnhild Johanne Sjurseike
Offentlig politikk og administrasjon År 1 / Semester 2
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Emnet legger hovedvekt på beskrivelse av regjeringen og den offentlige forvaltningen. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner.
Les mer om Offentlig politikk og administrasjon
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Ann-Karin Tennås Holmen
Internasjonal politikk År 1 / Semester 2
Internasjonal politikk er den politikken som utspiller seg mellom stater og i internasjonale organisasjoner. Emnet presenterer grunnbegrepene i studiet av internasjonal politikk og gir en innføring i viktige kjennetegn ved dagens internasjonale situasjon. Et sentralt utviklingstrekk som utdypes er at statene påvirkes av en stadig mer globalisert økonomi. Samspillet mellom politikk og økonomi er derfor et viktig tema på kurset.
Les mer om Internasjonal politikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Arild Aurvåg Farsund
Kvantitativ forskningsmetode År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i grunnleggende kvantitative metoder som benyttes i sosiologi og statsvitenskap. Det vil sette studentene i stand til å lese forskningslitteratur som bruker kvantitative metoder og til selv å gjennomføre kvantitativ dataanalyse. Kurset omfatter opplæring i analyseprogrammet SPSS og en innføring i sentrale begreper og analysemetoder innenfor sosiologi og statsvitenskap.
Les mer om Kvantitativ forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gunnar Thesen
Miljø- og energipolitikk År 2 / Semester 3
Emnet tar utgangspunkt i miljøvernpolitikkens historie og sentrale miljøpolitiske teorier og diskurser nasjonalt og internasjonalt med hovedvekt på energi- og klimapolitikken. Miljøpolitikk er et relativt nytt og konfliktfylt politikkområde. Empirisk fokuserer emnet hovedsakelig på norsk miljøpolitikk, norsk energipolitikk, norsk miljøforvaltning og organisering, aktører og virkemidler i miljøpolitikken og ideologiske skillelinjer knyttet til ulike miljøpolitiske og miljøetiske posisjoner. I tillegg behandles noen sentrale internasjonale avtaler og institusjoner.
Les mer om Miljø- og energipolitikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Leif Christian Jensen
Demokratiteori År 3 / Semester 5
Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i demokratiteori. Hva kjennetegner et demokrati i forhold til andre politiske styreformer? Hva kjennetegner liberale demokratier? Hvordan kan demokratiske styreformer begrunnes? Hvilke verdier og standarder bør utgjøre grunnlaget for vurderinger av eksisterende demokratiske stater? Bør alle voksne borgere i et demokrati ha like politiske rettigheter uavhengig av deres politiske kompetanse og deres politiske mål? Hvordan bør politiske og rettslige institusjoner utformes og organiseres i liberale konstitusjonelle demokratier? Hvilke prosedyrer bør benyttes for å fatte kollektivt bindende beslutninger i et konstitusjonelt demokrati? Bør visse saker i et demokrati være unndratt flertallets umiddelbare kontroll? Hvor vanskelig bør det være å endre grunnlover som beskytter borgeres politiske og sivile rettigheter? Bør konstitusjonelle demokratier ha et system for domstolskontroll med lovgivning?
Les mer om Demokratiteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristian Skagen Ekeli
Politikk og kultur År 3 / Semester 5

Hva har politikk med kulturarv å gjøre? Hva mener vi når vi diskuterer nasjonsbygging, nasjonal kultur og kulturelle forskjeller? Hva har det franske kjøkken og argentinsk tango til felles med et nedlagt smelteverk i Odda? Hvorfor blander vi kultur og identitet inn i debatter om kommunesammenslåing og samfunnsplanlegging? Hvilke konsekvenser har migrasjon og globalisering for forståelsen av kulturell endring og politisk praksis.

Emnet tematiserer hvordan politiske prosesser involverer kulturelle, materielle og estetiske uttrykk og bruker dem som referansepunkter og symboler for ideer, hendelser og kulturelle konflikter og fellesskap knyttet til fortid, nåtid og visjoner for framtiden.

 

NB! Emnet tilbys ikke studieåret 2017/2018.


Les mer om Politikk og kultur
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ragnhild Johanne Sjurseike
Organisasjonsteori År 3 / Semester 5
Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i ulike ideer om hva organisasjoner er, hvilken rolle de spiller i samfunnet, og hvordan vi kan forstå hvordan organisasjoner fungerer.
Les mer om Organisasjonsteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn-Tore Blindheim
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et større, faglig arbeid som avslutter det treårige bachelorstudiet. Arbeidet med oppgaven skal gi studentene anledning til faglig fordypning innenfor et relevant tema som de velger selv. Det skal gjøres bruk av faglige perspektiver og forskningsmetodiske verktøy fra studiet.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Velferdsstat og -politikk År 3 / Semester 6
Emnet presenterer ulike perspektiver på velferdsstaten i Norge, og trekker inn velferdsmodeller fra andre land for å øke forståelsen av velferdsstaten som fenomen. Dagens velferdsstat er et produkt av en lang historisk prosess preget av ulike politiske ideer og interesser. Velferdsstaten gir innbyggerne trygghet, men den kan også oppfattes som et virkemiddel for å sikre økonomisk stabilitet i møte med et stadig mer globalisert næringsliv. Emnet gir en innføring i sentrale trekk i velferdspolitikkens utvikling, dagens status for velferdsstaten nasjonalt og internasjonalt og fremtidige utfordringer.
Les mer om Velferdsstat og -politikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Arild Aurvåg Farsund

Velg spesialisering eller valgfrie emner/utveksling

Velg spesialisering
Personalledelse
Personalledelse År 2 / Semester 3
I dag hører vi ofte utsagn i retning av at "menneskene er en organisasjons viktigste ressurs". Personalledelse handler om ledelse av organisasjoners menneskelige ressurser (human resources/HR). Den menneskelige ressursen består av mennesker med ulike kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, motivasjon, holdninger og verdier. Kjernen i organisasjoners arbeid med personalledelse består i å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde de medarbeiderne som organisasjonen trenger for å nå sine mål. Emnet gir en generell innføring i dette arbeidet. Kunnskap om hvordan organisasjoner kan utøve personalledelse i praksis, vil være av stor verdi for alle arbeidstakere, ikke bare de som skal jobbe direkte med HR eller gå inn i en stilling med leder- og personalansvar. 
Les mer om Personalledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Carl Cato Wadel
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en innføring i moderne HMS-ledelse, herunder å forstå HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som et samfunnsmessig og organisatorisk virkemiddel for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.
Les mer om Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Peter Christian Koren
Organisasjonsendring År 2 / Semester 4
Kurset dreier seg om hvordan organisasjoner fungerer i praksis, med spesielt fokus på arbeidsorganisasjoner. Vi tar utgangspunkt i at organisasjoner primært virker som organiseringsprosesser som arter seg som et samspill mellom mennesker, formelle styringsgrep, institusjoner, offentlig regelverk, kunder, brukere, etc i kontinuerlig endring. Vi skal se nærmere på de psykologiske og sosiologiske mekanismene som virker i disse organiseringsprosessene og diskutere hva dere som fremtidige ledere og arbeidstakere kan gjøre for å påvirke disse prosessene i bestemte retninger. Vi vil bruke eksempler fra dagens arbeidsliv, kunnskapsintensiv virksomhet, servicebransjen, virksomheter både fra offentlig og privat sektor.
Les mer om Organisasjonsendring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gunvor Guttormsen
Arbeidsrett for samfunnsfag År 2 / Semester 4
Arbeidsrett for samfunnsfag er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet. For eksempel tas det opp spørsmål om hvilke rettigheter en arbeidstaker har, og hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.
Les mer om Arbeidsrett for samfunnsfag
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Erik Høie
Samfunnssikkerhet
Politikk, beslutninger og risiko År 2 / Semester 3
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet  legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske premisser og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til dagens planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.
Les mer om Politikk, beslutninger og risiko
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ole Andreas Hegland Engen
Sårbarhet og teknologisk utvikling År 2 / Semester 4

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av samfunnsfaglige teorier om teknologisk utvikling og hvordan teknologiske utviklingsprosesser kan bidra til et mer effektivt og sikrere samfunn, men også nye trusler og risikoer. 

Kurset skal også gi studentene en innføring i sikkerhetsutfordringer innen konkrete teknologiområder som IKT, infrastruktur og oljevirksomheten, samt hvordan myndighetene kan møte og håndtere disse utfordringene gjennom ulike tiltak.


Les mer om Sårbarhet og teknologisk utvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Henrik Kvadsheim
Kriser og samfunnssikkerhet År 2 / Semester 4
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av samfunnssikkerhetsbegrepet, hva kriser er, hvordan kriser kan oppstå og hvordan de kan håndteres.
Les mer om Kriser og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Sørung Scharffscher
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling År 2 / Semester 4

Emnet inngår som del av bachelorstudiet i journalistikk, samt valgfri fordypningsretning i samfunnssikkerhet ved bachelorstudiet i sosiologi og i statsvitenskap.

Målet med dette emnet er å belyse sammenhengene mellom sikkerheten i samfunnet og bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimaendringer.

Emnet belyser hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og arbeid med bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre.


Les mer om Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Odd Einar Falnes Olsen
Valgfrie emner/utveksling
Politikk, beslutninger og risiko År 2 / Semester 3
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet  legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske premisser og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til dagens planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.
Les mer om Politikk, beslutninger og risiko
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ole Andreas Hegland Engen
Personalledelse År 2 / Semester 3
I dag hører vi ofte utsagn i retning av at "menneskene er en organisasjons viktigste ressurs". Personalledelse handler om ledelse av organisasjoners menneskelige ressurser (human resources/HR). Den menneskelige ressursen består av mennesker med ulike kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, motivasjon, holdninger og verdier. Kjernen i organisasjoners arbeid med personalledelse består i å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde de medarbeiderne som organisasjonen trenger for å nå sine mål. Emnet gir en generell innføring i dette arbeidet. Kunnskap om hvordan organisasjoner kan utøve personalledelse i praksis, vil være av stor verdi for alle arbeidstakere, ikke bare de som skal jobbe direkte med HR eller gå inn i en stilling med leder- og personalansvar. 
Les mer om Personalledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Carl Cato Wadel
Kultursosiologi År 2 / Semester 3
Kurset gir innføring i ulike perspektiver og problemstillinger innenfor kultursosiologien. Vi fokuserer særlig på analyser av forholdet mellom kultur og sosial ulikhet. Kurset tar mye av sitt utgangspunkt i Pierre Bourdieus klassiske studie Distinksjonen og diskuterer dens anvendelse på tvers av tid og rom. Her er også norsk kontekst viktig. Kurset beveger seg mot nyere former for kultursosiologi, representert ved bl.a. Michèle Lamont, Luc Boltanski, Laurent Thévenot og Jeffrey Alexander, og drøfter anvendelse av kultursosiologiske perspektiver på konkrete samfunnsforhold.
Les mer om Kultursosiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Bjarte Ekerhovd Vassenden
Nordic models for gender equality and welfare År 2 / Semester 3
The Nordic countries are recognised as some of the most gender equal countries in the world. This course gives an overview of how the Nordic countries work for gender equality and how this policy area is linked to policies concerning the family, work-life balance, social welfare, immigration and in general the Nordic welfare state regimes. The course will improve the students' understanding of the historical development of Nordic models for gender equality and welfare, and contribute to a critical assessment of contemporary goals and challenges for gender equality and diversity in the Nordic countries.  
Les mer om Nordic models for gender equality and welfare
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Ingvil Førland Hellstrand
Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi År 2 / Semester 3

Innen området bedriftsøkonomi, regnskap og økonomistyring, er dette emnet det første som studenten møter. Kurset skal gi en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger. Dette betyr at kurset omhandler hvordan inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger påvirker resultat, rentabilitet, likviditet og soliditet i en bedriften.

Studenten skal både kunne utføre beregninger, forstå sammenhenger og diskutere mulige konsekvenser av de tallene man kommer fram til.


Les mer om Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ola Barkved
Sårbarhet og teknologisk utvikling År 2 / Semester 4

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av samfunnsfaglige teorier om teknologisk utvikling og hvordan teknologiske utviklingsprosesser kan bidra til et mer effektivt og sikrere samfunn, men også nye trusler og risikoer. 

Kurset skal også gi studentene en innføring i sikkerhetsutfordringer innen konkrete teknologiområder som IKT, infrastruktur og oljevirksomheten, samt hvordan myndighetene kan møte og håndtere disse utfordringene gjennom ulike tiltak.


Les mer om Sårbarhet og teknologisk utvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Henrik Kvadsheim
Kriser og samfunnssikkerhet År 2 / Semester 4
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av samfunnssikkerhetsbegrepet, hva kriser er, hvordan kriser kan oppstå og hvordan de kan håndteres.
Les mer om Kriser og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Sørung Scharffscher
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling År 2 / Semester 4

Emnet inngår som del av bachelorstudiet i journalistikk, samt valgfri fordypningsretning i samfunnssikkerhet ved bachelorstudiet i sosiologi og i statsvitenskap.

Målet med dette emnet er å belyse sammenhengene mellom sikkerheten i samfunnet og bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimaendringer.

Emnet belyser hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og arbeid med bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre.


Les mer om Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Odd Einar Falnes Olsen
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en innføring i moderne HMS-ledelse, herunder å forstå HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som et samfunnsmessig og organisatorisk virkemiddel for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.
Les mer om Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Peter Christian Koren
Organisasjonsendring År 2 / Semester 4
Kurset dreier seg om hvordan organisasjoner fungerer i praksis, med spesielt fokus på arbeidsorganisasjoner. Vi tar utgangspunkt i at organisasjoner primært virker som organiseringsprosesser som arter seg som et samspill mellom mennesker, formelle styringsgrep, institusjoner, offentlig regelverk, kunder, brukere, etc i kontinuerlig endring. Vi skal se nærmere på de psykologiske og sosiologiske mekanismene som virker i disse organiseringsprosessene og diskutere hva dere som fremtidige ledere og arbeidstakere kan gjøre for å påvirke disse prosessene i bestemte retninger. Vi vil bruke eksempler fra dagens arbeidsliv, kunnskapsintensiv virksomhet, servicebransjen, virksomheter både fra offentlig og privat sektor.
Les mer om Organisasjonsendring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gunvor Guttormsen
Arbeidsrett for samfunnsfag År 2 / Semester 4
Arbeidsrett for samfunnsfag er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet. For eksempel tas det opp spørsmål om hvilke rettigheter en arbeidstaker har, og hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.
Les mer om Arbeidsrett for samfunnsfag
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Erik Høie
Kjønn, kultur og samfunn År 2 / Semester 4

Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder.

Noen sentrale tema:

Kjønn og (u)likestilling

Kunnskapsproduksjon og makt

Identitet, kropp og seksualitet


Les mer om Kjønn, kultur og samfunn
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingvil Førland Hellstrand
Praksis i statsvitenskap og sosiologi År 2 / Semester 4
Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiens faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke yrkesmuligheter som finnes.
Les mer om Praksis i statsvitenskap og sosiologi
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Driftsregnskap og økonomistyring År 2 / Semester 4

Dette emnet handler om å framskaffe og analysere relevant beslutningsinformasjon. Denne informasjonen må kommuniseres til ulike deler av organisasjonen, slik at man kan få tatt beslutninger. Disse beslutningene karakteriseres ved at bedriften skal nå sine klart definerte mål med minst mulig ressursbruk.

 

Finansregnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Bedriftene står imidlertid helt fritt til selv å bestemme hvordan man vil legge opp internregnskapet/driftsregnskapet og sine økonomiske styringssystemer.


Les mer om Driftsregnskap og økonomistyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ola Barkved
Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode År 2 / Semester 4
En innføring i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative. Innføring i enkle metoder for innsamling, analyse og presentasjon av datamateriale. Gjennomgang av grunnleggende sannsynlighetsteori og vanlige sannsynlighetsfordelinger. En innføring i estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. En introduksjon til lineær regresjonsanalyse og korrelasjon. Bruk av programvare.
Les mer om Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Birthe Aarekol
Makroøkonomi År 2 / Semester 4
Makroøkonomi omhandler et lands økonomi som helhet og tar opp forhold som påvirker viktige størrelser som inntekt og sysselsetting for landets innbyggere. Dette kurset gir deg en innføring i disse og andre makroøkonomiske størrelser som inngår i et lands nasjonalregnskap. Ved hjelp av enkle Keynes-modeller ser vi på hva som skjer i økonomien i oppgangs- og nedgangstider og hvordan myndighetene kan påvirke økonomien gjennom sin økonomiske politikk.  
Les mer om Makroøkonomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Valseth

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.