Et profilbilde

Associate Professor
Marit Boyesen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Marit Boyesen", "tel": "Telephone: +47 51831033", "email": "marit.boyesen@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning
Room AR T-304

VERV

 • Hovedstyret i Norges forskningsråd, 2003-2007 (Fungerende vara for alle faste styremedlemmer, fast møtende fra 2005)
 • Norges forskningsråd, medlem i programkomiteen for programmet Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT), 2002-2010
 • Styret for Rogalandsforskning, 2005-2006. (Medlem for resten av perioden til universitetsdirektør Inger Østensjø som sluttet i sin stilling i 2005)
 • Stavanger helseforskning, styremedlem 2004-2009, styreleder 2009-
 • SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet), styreleder 2010-
 • Arkeologisk Museum i Stavanger, nestleder for styret oppnevnt av Kulturdepartementet, 2006-2010
 • UHR Museumsutvalget, medlem for UiS 2009, AmS innlemmet i UiS fra 1.jan, 2009
 • Styret for SAFER (Akuttmedisinsk Forsknings- og Læringssenter), Stavanger, møtende varamedlem for universitetsdirektøren, 2005-
 • Måltidsarena, - et regionalt prosjekt for forskning og næringsutvikling for matfylket Rogaland, tilhører Arenaprogrammet, Innovasjon Norge, medlem styringsgruppe 2005 – 2008       
 • NCE Culinology, styremedlem 2009-
 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitutt, Sverige, medlem i vitenskapelig råd ,2007-2010
 • SR-bank, styremedlem, 1992-94
 • Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch (NOU 2000:24), medlem av referansegruppen
 • Statens vegvesen’s etatsprosjekt om 0-visjonen, medlem referansegruppe, 2002-2003
 • Sikkerhetsdagene ved NTNU-Trondheim, medlem av programkomiteen 2000 og 2001
 • Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder, medlem programkomité nasjonal årlig konferanse arrangeres av UiS sammen med Fylkesmannen i Rogaland, Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, Politimesteren i Rogaland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2004 -)
 • Vitenskapsakademiet i Stavanger, medlem valgkomiteen 2005 -
 • Program for pasientsikkerhet. Samarbeid mellom UiS, Stavanger universitetssykehus, SAFER og UiB. Leder av referansegruppe, 2006- 2008
 • Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger, styremedlem 1995-97.
 • Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger, leder av valgkomiteen, 1999-2001
 • Avdelingsstyret ved Avdeling for økonomi, kultur- og samfunnsfag, Høgskolen i Stavanger, medlem 2001-2004
 • Høgskoleråd, Høgskolen i Stavanger, medlem 2001-2002 

ANDRE OPPDRAG

 • Undervisning i sosiologi, 3 vekttall, HiS, 1993/94 (Vikar for professor K.Knudsen)
 • Sensor Sosialhøgskolen i Stavanger, barnevernlinjen, 1986-92
 • Sensor vitenskapsteori (2 vekttall), Høgskolen i Telemark, 1999.
 • Veiledning prosjektoppgaver og sensur eksamen ved Sosialpedagogikk 1 (10vt), Den sosialpedagogiske høgskolen i Sandnes, 1998-2001.
 • Veiledning, sensur hovedoppgaver ved Universitetet i Bergen (helsefag), Stavanger lærerhøgskole (spesialpedagogikk), 1998.
 • Medlem av bedømmingskommisjoner for stillinger ved HiS, Senter for atferdsforskning (2 stillinger i pedagogikk) og Avdeling økonomi-, kultur- og samfunnsfag (1 stilling i samfunnsfag),1998/99.
 • Veiledning masteravhandling ved MPA-programmet, Handelshøgskolen i København/Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tema: Statlige virkemidler i utvikling av den kommunale beredskap, 1999

Courses taught

Research fields

 • Risikostyring og samfunnssikkerhet
 • Ulykker og skadeforebyggende arbeid
 • Psykososiale vansker blant elever i skolen
 • Barn, ungdom, oppvekst og offentlig planer/forsøk

Selected publications

DOKTORGRADAVHANDLING

Boyesen, M.: Den truende tryggheten. Barneulykker, foreldres forebygging og risikoopplevelse. Dr.polit.avhandling, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1997.

TIDSSKRIFTARTIKLER

Bru, Edvin, Marit Boyesen, Elaine Munthe & Erling Roland: Perceived social support at school and emotional and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research, vol 42, 1998, no. 4, pp 339-356.

Boyesen, M., Bru, E.: Small school classes, small problems? A study of peer harassment, emotional problems and student perception of social support at school in small and large classes. School Psychology International, vol 19, 1998.

Boyesen, M.: Barn, ulykkesrisiko og sosial klasse. Norsk senter for barneforskning, ”barn”, nr.1, 1998.

Boyesen, M., Njaa, O.: Opplevd risiko og trafikkatferd blant 6-åringer på skoleveien.

Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2001.

BØKER

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K.H., Sandve, K.: Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget, 2004

Olsen, O.E., Reis-Mathisen E., Boyesen, M.: Media og krisehåndtering. Høgskoleforlaget, utgivelse 2007.

FORSKNINGSRAPPORTER

Boyesen,M.: Skolen som ressurs i lokalsamfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim, 1983

Boyesen,M.: Skolen som ressurs i lokalsamfunnet. Artikkel i Trondheimsstudier i skolesosiologi, Universitetet i Trondheim, 1983.

Boyesen, M.: Aktivitetshuset i planleggingsfasen. Rogalandsforskning, SA 22/84

Bø, I., Boyesen, M.: På jakt etter ungdomskulturen. Rogaland distriktshøgskole, nr.10,1984.

Boyesen,M.: Rusmiddelbruk blant ungdomsskoleelever i Rogaland. Skoledirektøren i Rogaland, 1985.

Boyesen,M: Prostitusjon som småbyfenomen. Stavanger kommune, 1985.

Boyesen,M: Barne- og ungdomsplan for Eigersund kommune. Stavanger lærerhøgskole/Eigersund kommune, 1987.

Boyesen,M.: Barne-og ungdomsplan for Tysvær kommune. Stavanger lærerhøgskole/Tysvær kommune, 1987.

Boyesen,M.: Kursvirksomhet for eldre som forebyggende helsearbeid. Nasjonalforeningenfor folkehelse/Stavanger lærerhøgskole, 1988.

Boyesen,M.: Evaluering av Mønsterplantimen.  Et etterutdanningsprogram for lærere. NRK, Norsk fjernundervisning, Rogaland mediesenter. Stavanger lærerhøgskole, 3/1988.

Boyesen,M.: Barn og unges oppvekstvilkår. Forelesninger Rogaland distriktshøgskole, 1983-85.

Boyesen,M.: Fritiden - en problemarena? Kommentar til Per Møller Sørensen i I.Bøe (red): Ungdom i systemperspektiv. Nordiske forskningbidrag, Sigma forlag, Bergen, 1987.

Boyesen,M.: Mobbing og miljø. Delrapport fra Janusprosjektet, Stavanger lærerhøgskole, 1989.

Boyesen,M.: Evaluering av "Folkesykdommer", et fjernundervisningsprogram om revmatisme og diabetes. Norsk fjernundervisning/Stavanger lærerhøgskole, 1989.

Aure, V., Boyesen, M.:Forsøk med kunstskoler for barn i 16 kommuner. Rogalandsforskning, 233/1989.

Boyesen,M.: Skolen som lokalt kultursenter. Frikommuneforsøket i Sund kommune. Rogalandsforskning, 120/1990.

Boyesen,M.: Ny kurs til markedspris. Kurs- og kompetansesenter ved den videregående skole i Vestfold. Rogalandsforskning, 66/1991.

Bjørnåvold,J.,Boyesen, M.: Videregående skole som kompetanse- og teknologispreder. En sammenlikning av Troms og Rogaland. FORUT/Rogalandsforskning, 143/1991.

Lie, T., Boyesen, M.:Vidergående skole på vei til kompetansetorget. Fem RESULT-prosjekt under lupen. Rogalandsforskning, 206/1991.

Grepperud,G., Boyesen,M. (m.fl.): Evalueringsbilder. En veiledning ved evaluering av fjernundervisning. Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF), 1/1991.

Boyesen,M., Mykletun,R.: Over alle grenser? Frikommuneforsøket på skolesektoren i Sundkommune 1989-91. Rogalandsforskning, 136/92.

Mykletun,R., Boyesen, M.: Organisasjonsendring som virkemiddel: 4.generasjonsverktøy i skoleutvikling. Den 20.Nordiske kongress for pedagogisk forskning, Rogalandsforskning, 136/1992.

Boyesen, M.: Fjernundervisning: Norsk historie i produksjonsfasen. Rogalandsforskning, 54/1993.

Boyesen, M., Stuland Larsen, H., Rommetvedt, H.: Fjernundervisning: Norsk historie i studiefasen. Rogalandsforskning, 177/1993.

Boyesen, M.: Ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. Rogalandsforskning, 202/1994.

Boyesen, M.: Ulykkesforebygging i kommunen - på vei mot kommunal sikkerhetsledelse? Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, delrapport nr.7, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen/Rogalandsforskning, Hemil-Rapport nr.3 - 1995.

Hauge, J., Aure, V., Boyesen, M.: Design for evaluering av "Pilotgallerier for barn og unge",  Norsk kulturråd/Rogalandsforskning, 246/1994.

Aure, V., Boyesen, M.: Pilotgallerier for barn og unge - evaluering etter ett års drift. Norsk kulturråd/Rogalandsforskning, 41/1995.

Boyesen, M.: Sektorplan atferd: Arbeidsdeling, nettverk og fremtidige utviklingsbehov. En plan  for de statlige landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra for sosiale og emosjonelle vansker. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, 1995.

Bru, E., Boyesen, M., Roland, E.: Sosialt skolemiljø og psykososiale vansker. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, 1995.

Boyesen, Marit: Psykososiale vansker i samspillet mellom individ og miljøfaktorer. En studie blant elever i grunnskolen i alderen 8, 11 og 14 år. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger,1998.

Brønnick, K., Boyesen, M., Bru, E.: Evaluering av dobbel førerprøve. Rogalandsforskning, 2000/154

Aven, T., Boyesen, M., Heinzerling, G., Njå, O. (2003): Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt. Rogalandsforskning 2003/072.

Njå, O., Boyesen, M., Olsen, K.H. (2003): Veileder for beredskapsopplæring. En sjekkliste over viktige momenter. Studiet i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger.

Njå, O., Boyesen, M., Olsen, K.H. (2003): Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. Studiet i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger.

Boyesen, M. (2003): Risikopersepsjon – en innføring i fagfeltet. Rogalandsforskning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brønnick, K., Boyesen, M., Bru.E. (2005): Farlig god sjåfør. Føreropplæring, risiko og ulykker. Rogalandsforskning, RF-2005-15

KONFERANSEPAPERS

Boyesen, M.: Fjernundervisning som undervisningsmodell på universitets- og høgskolenivå. Paper ved kurset AM 03, Forskningsdesign og metodevalg, Norges Handelshøgskole/Rogalandsforskning, 1989.

Boyesen, M: En beskrivelse og evaluering av teoribidraget: Opplever vi trafikken som farlig? Trafikkrisiko sett i lys av kognitiv bedømmingspsykologi. Fra Brun, W., Tidsskrift for samfunnsforskning, 5/1991.  Paper ved kurset «Vitenskapsteori og teorievaluering, Norges Handelshøgskole/Høgskolesenteret i Rogaland, 1992.

Boyesen, M.: Attitudes to risk and home safety. Second International Safe Communities Conference, University of Glasgow, 7-9 September 1992.

Boyesen, M.: The socialization to risk perception. Children and home accidents.

The 4th National Sociology Conference in Norway, Røros 17-20 June 1993.

Boyesen, M, Bru, E,: Small school-classes, -small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students. Conference on the Status of Nordic Health Promotion Research: Progress during the Decade after the Ottawa Charter, University of Bergen, 22-24 August 1996.

Boyesen, M, Bru, E,: Small school-classes, -small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.  National conference in Sociology, University of Bergen, Voss 5-8 September 1996.

Bru, E., Boyesen, M.: Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse. Den 5.nasjonale fagkonferansen i pedagogikk, 13.-15.november, Stavanger, 1996.

Boyesen, M.: Forebygging av barneulykker sett i forhold til konseptet ”trygge lokalsamfunn” / ”safe communities” (WHO): En drøfting av sosiologiske aspekter ved konseptet, og en kritisk vurdering av forebyggende effekter. Prøveforelesning for Dr.polit.graden, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 15.januar, 1998.

Boyesen, M.: Psychosocial problems among adolescents as reflections of their

parents problems at school and their social quality of life. Paper at Nordic Research

Information Symposium, NYRIS 6: «Youth in Transition: Changes, Challanges,

Lifestyles», Reykjavik, Iceland 11-13 June 1998.


Boyesen, M.: Sociological perspectives on the “Safe Community” concept and a critical

interpretation of the accident prevention effects. Workshop “Social construction of Risk and

Safety”, Department of Technology and Social Change, Linköping University, 2000.

OPPONENT, VEILEDNING

Boyesen, M. opponent Dr.philos graden ved Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2004). Johan Lund: Epidemiology, registration and prevention of accidental injuries, 

Boyesen, M. opponent Doctoral thesis Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Universitet i Lund (2010). Jerry Nilsson: Conceptions of crisis management capabilities. Municipal officials’perspective.

Boyesen, M. veileder for dr.gradsstipendiat Siri Wiig: Tilsyn og sikkerhet, Universitetet i Stavanger 2003-2005

Boyesen, M. Veileder 32 masteroppgaver i samfunnssikkerhet 2001-2003.

NOTATER, KRONIKKER

Boyesen,M.: Oppvekstvilkår og tverretatlig samarbeid. Arbeidsnotat, Rogalandsforskning, 119/1991.

Boyesen,M.: Studieveiledning via database. Et forsøk i videregående skole. Rogalandsforskning, 140/1991.

Boyesen, M.: Growing up safely: An accident prevention program in the municipality of Stavanger. Poster on Third International Safe Communities Conference, Harstad, 6-8 June 1994.

Boyesen, M.: Elever med psykososiale vansker : Endringer fra 60-tallet i læreres problemopplevelse og problemhåndtering i klasserommet ?, Senter for atferdsforskning, 1998.

Boyesen, M: Beskrivelse av modell for opprettelse av Statens kunnskaps- og utviklingssenter for rehabilitering. Høgskolen i Stavanger, 1999.

Boyesen, M: Hva skal til for å forbedre beredskapen på fylkesnivå og kommunalt nivå? Innspill til Sårbarhetsutvalget, NOU:2000:24 Et sårbart samfunn.

Olsen, O.E., Boyesen, M.: Farlige trender i trafikksikkerhetsarbeidet. Kronikk i Stavanger Aftenblad 20.12.00

Boyesen, M.: Risiko og usikkerhet. Notat til program Risiko og usikkerhet, Norges forskningsråd, 2001.

Boyesen, M: Hva er samfunnssikkerhet?, Notat til program Risiko og usikkerhet, Norges forskningsråd, 2001.

Boyesen, M., Sande, T.: Sikkerhet og beredskap: En oversikt over fagmiljøene i Stavanger-regionen. Høgskolen i Stavanger / Rogalandsforskning, 2002.

Olsen, O.E., Boyesen, M.: Samfunnssikkerhet i et usikkert samfunn, Kronikki Stavanger Aftenblad 19.09.02

Boyesen, M., Olsen, O.E.: Samfunnssikkerhet – hva er det? Rogaland i dag, nr 1, 2005

FOREDRAG

Skolen som arena for forebygging av psykososiale vansker. Forskningsdagene ved Høgskolen i Stavanger, 1996.

Opplevd risiko og forebygging av ulykker. Statoil, Heidrun-plattformen, 16.mars, 1998.

Den truende tryggheten. Risikobegrepet i forhold til barns behov for utfordring og mestring. Høgskolen Stord/Haugesund, 4.mai, 1999.

Den truende tryggheten. Risikobegrepet i forhold til barns behov for utfordring og mestring. Fylkeslegen i Rogaland, konferanse Aksjonsprogrammet barn og helse, 1.juni, 1999.

Skolevegen fra barnas ”gåsted”. Konferanse om 6-åringer på skoleveg og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk, Rogaland, 27.oktober, 1999.

Den truende tryggheten. Folkehelsa, konferanse ”Det er bruk for alle”, Drammen 29.-30.november, 1999.

Den truende tryggheten. Konferanse Sogn og Fjordane Fylkeskommune, sekretariatet for Trygge lokalsamfunn, 25.januar, 2000.

Den truende tryggheten. Statens vegvesen, Trafikksikkerhetskonferansen 2000, Kristiansund, 29.-30-august.

Akseptabel risiko og akseptkriterier. Konferanse transportsikkkerhet NTNU, 6.januar, 2003.

Risk perception, expert knowledge and the public. The CRN Workshop on Crisis and Risk Communication, 22.-24.mai, 2003

Trusselbilde og risikoforståelse. Nasjonal konferanse i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger, 6.januar, 2004.

Research in progress

Work experience

2004-              Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (Universitet fra 1.jan, 2005)

1999-04          Førsteamanuensis ved mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag, HiS (se vedlegg)

1997-98           Førsteamanuensis, prosjektleder for etablering av    

                          sivilingeniør/mastergradsstudium i samfunnssikkerhet ved HiS

1997-04           Seniorforsker Rogalandsforskning, bistilling

1997                Førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning, HiS

1994-97          Høgskolelektor ved Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger (HiS)

1989-94          Forsker, fagleder (90/91), seniorforsker og NFR-stipendiat (91/94) ved         Rogalandsforskning

1986-89          Høgskolelektor ved avdeling for forskning, etterutdanning og informasjon, Stavanger lærerhøgskole

1986                Plan- og utredningskonsulent, Stavanger kommune

1985                Prosjektleder for kartlegging av prostitusjon i Stavanger, Sosialdepartementet/Stavanger kommune.

1985-86          Timelærer i samfunnsfag, St.Svithun videregående skole, Stavanger.

1983-84           Forskningsassistent Rogaland distriktshøgskole og Rogalandsforskning

1979-80           Lærer ved Tranby ungdomsskole i Lier kommune.

Scientific publications (from Cristin)

 • Njå, Ove; Boyesen, Marit (2001). Opplevd risiko og trafikkatferd blant 6-åringer på skoleveien. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 4. p. 328-336.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1999). Small School Classes, Small Problems? A study of Peer Harassment, Emotional Problems and Student Perception of Social Suppport at School in Small and Large Classes. School Psychology International. ISSN 0143-0343. p. 338-351.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1998). Small School Classes, Small Problems? A Study of Peer Harassment, Emotional Problems and Student Perception of Social Support at School in Small and Large Classes. School Psychology International. ISSN 0143-0343. Volume 19. p. 79-92.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1998). Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volume 42. Booklet 4. p. 339-356.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1997). The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.
 • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit (2008). Media og krisehåndtering. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276346855. 122 p.
 • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit (2007). Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346855. 260 p.
 • Boyesen, Marit (2005). Farlig god sjåfør. Kjøreopplæring, risiko og ulykker. Rogalandsforskning. ISBN 8249003950. 25 p.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Njå, Ove; Olsen, Kjell Harald; Sandve, Kjell (2004). Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. ISBN 8215001890.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Boyesen, Marit; Heinzerling, G. (2003). Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8249002407. 103 p.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Veileder for beredskapsopplæring. Høgskolen i Stavanger. 40 p.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. Høgskolen i Stavanger. 39 p.
 • Boyesen, Marit (1998). Psykososiale vansker i samspillet mellom individ- og miljøfaktorer. En studie blant elever i grunnskolen i alderen 8, 11 og 14 år. Senter for atferdsforskning. 37 p.
 • Boyesen, Marit (1997). Den truende tryggheten. Barneulykker, foreldres forebygging og risikoopplevelse. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Boyesen, Marit; Olsen, Odd Einar (2005). Samfunnsikkerhet -hva er det?.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Sandve, Kjell; Olsen, Kjell Harald; Boyesen, Marit (2001). Samfunnssikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapsmessige hensyn i planlegging.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Jacobsen, Nils (1999). HiS får unikt nytt studium.
 • Boyesen, Marit (1999). Forebygging av barneulykker sett i forhold til konseptet "trygge lokalsamfunn"/"safe communities" (WHO):Drøft sosiologiske aspekter ved konseptet, og gi en kritisk vurdering av forebyggende effekter.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1998). Social school climate, peer harassment, emotional problems and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students.
 • Boyesen, Marit; Stafseng, Ola (1998). Psychosocial problems among adolescents as reflections of their parents problems at school and their social quality of life.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Small school-classes, small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1997). Trivsel og tryggleik. Svarfordeling for undersøking i Stord 1996.