Et profilbilde

Professor
Benn Folkvord { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Benn Folkvord", "tel": "Telephone: +47 51831561", "email": "benn.folkvord@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Accounting and Law
Room EOJ SV-247

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Folkvord, Benn (2019). Kontantsstrømskatt: Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 38. Booklet 2. p. 122-129. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2019-02-04.
 • Folkvord, Benn (2018). Aksjesparekonto. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 37. Booklet 1-2. p. 78-87. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-04.
 • Folkvord, Benn (2018). Fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 37. Booklet 3-4. p. 351-364. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2018-03-04-09.
 • Folkvord, Benn (2017). Hva er bevistema ved tilleggsskatt?. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 36. Booklet 3. p. 203-209. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2017-03-03.
 • Folkvord, Benn (2017). The meaning of avoidance and aggressive tax planning and the BEPS initiative. In: Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 978-90-8722-422-6. p. 537-547.
 • Folkvord, Benn (2016). Lovfestet omgåelsesnorm - Forslag som ikke vet hvor det vil. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 35. Booklet 2. p. 177-185. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-06.
 • Folkvord, Benn (2016). National Reports Norway. In: Surcharges and Penalties in Tax Law: EATLP Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 9789087223717. p. 501-519.
 • Folkvord, Benn (2016). Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 35. Booklet 2. p. 135-155. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-03.
 • Folkvord, Benn (2015). Corporate Income Tax Subjekts - Norway. In: Corporate Income Tax Subjekts: EATLP Annual Congress Lisbon 30. May - 1.June 2013. European Association of Tax Law Professors. ISBN 978-90-8722-347-2. p. 385-398.
 • Folkvord, Benn (2015). Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014 s. 227 «Tangen»?. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume 34. Booklet 2. p. 150-164.
 • Folkvord, Benn (2014). Bevis ved transaksjoner mellom selskap og selskapseier. In: Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02213-0. p. 203-213.
 • Folkvord, Benn; Michael, Riis (2014). Corporate income tax and the international challenge. Nordic Tax Journal. ISSN 2246-1809. Volume 2. Booklet 1. p. 55-87.
 • Folkvord, Benn (2013). Grensen mellom egen- og fremmedkapital. In: Aktuell bedriftsbeskatning. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-45646-4. p. 19-33.
 • Folkvord, Benn (2013). National concept burden of proof. In: The Burden of Proof in Tax Law. 2011 EATLP Congress, Uppsala. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 978-90-8164753-3. p. 205-213.
 • Folkvord, Benn (2013). Utbytte : lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40349-9. 300 p.
 • Folkvord, Benn (2012). Tvangslønn. Skatterett. ISSN 0333-2810. Booklet 3. p. 200-210.
 • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt A. (2012). Nøytral skattlegging av finansielle instrument?. Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. Volume 29. Booklet 1. p. 90-94.
 • Folkvord, Benn (2010). Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden. Skatterett. ISSN 0333-2810. Booklet 1. p. 2-15.
 • Folkvord, Benn (2010). Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner. Skatterett. ISSN 0333-2810. Booklet 2.
 • Folkvord, Benn (2009). Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse. Skatterett. ISSN 0333-2810. Booklet 2. p. 169-178.
 • Folkvord, Benn (2009). Lovlighetskravet Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. ISSN 1399-140X. Volume 11. Booklet 3.
 • Folkvord, Benn; Olsen, Harald Sigurd (2009). Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. Skatterett. ISSN 0333-2810. Booklet 2.
 • Folkvord, Benn (2007). Er skattemessig motivasjon et grunnvilkår for gjennomskjæring?. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volume -. Booklet 4.
 • Folkvord, Benn (2007). I hvor stor grad bør norsk skatterett tilpasses utviklingen i Europa?. In: Festskrift til Thue. Gyldendal Akademisk.
 • Folkvord, Benn (2006). Skatt ved fusjon og fisjon. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205362970. 482 p.
 • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018). Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49524-1. 1376 p.
 • Skar, Henrik; Folkvord, Benn (veileder); Zimmer, Frederik (veileder) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3958-4.
 • Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-48249-4. 1267 p.
 • Folkvord, Benn (2014). Surcharges and Penalties in Tax Law. European Association of Tax Law Professors. 16 p.
 • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn (2013). Aktuell bedriftsbeskatning. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-45646-4. 208 p.
 • Folkvord, Benn (2007). Tax legislation on mergers and demergers. Universitetsforlaget. 4 p.
 • Folkvord, Benn (2006). Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap. Universitetet i Bergen.
 • Folkvord, Benn (2019). Fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap – skatterettslig «Catch-22», verne nasjonalt skattefundament eller sikre fri etableringsrett?.
 • Folkvord, Benn (2019). Hva er et verdipapirfond?: Storebrand International Private Equity (SIPE).
 • Folkvord, Benn (2019). Hva skal vi leve av etter oljen?.
 • Folkvord, Benn (2019). Hvordan skal vi skattlegge i fremtiden?.
 • Folkvord, Benn (2019). Mer lovregulering av virksomhetsbegrepet?.
 • Folkvord, Benn (2019). Revitalisert omgåelsesnorm?.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Framtidens skatteregime for havbruksnæringen. Finansdepartementet; 2019-06-03.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk. Sjømatbedriftene; 2019-05-13.
 • Folkvord, Benn (2018). Argentum: Fradrag for honorar til fondsforvalter – hovedformålslære eller fordeling?.
 • Folkvord, Benn (2018). Armada eiendom: Avskjæring etter sktl § 14-90 ved kjøp av fremførbart underskudd.
 • Folkvord, Benn (2018). Bravo Capital: Effektuering av tilleggsskatt i underskuddsår?.
 • Folkvord, Benn (2018). Salmar: Fradrag for bidrag til lokalsamfunn – fjern eller indirekte tilknytning til fremtidig inntekt?.
 • Folkvord, Benn (2018). Tandberg: Fradragsrett for kostnader som er både i selskap og aksjonærens interesse.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Høyaktuell grunnrenteskatt.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Unødvendig komplisert skatterett?.
 • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt Arne (2018). Norge mister milliarder i utbytteskatt.
 • Folkvord, Benn (2017). Ai lease-dommen: Grensen mellom utleie og salg.
 • Folkvord, Benn (2017). Fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader.
 • Folkvord, Benn (2017). Fradrag for tap på fordringer – når er aksjonærens aktivitet foretatt på vegne av selskapet?.
 • Folkvord, Benn (2017). Frivilling registrering i mva-registeret uten å identifisere bruker?.
 • Folkvord, Benn (2017). Justering om det foretas vederlagsfri overføring?.
 • Folkvord, Benn (2017). Malermesterdommen: Hvem er ansatt?.
 • Folkvord, Benn (2017). Rauma Energi AS: Egenkapital eller gjeld?.
 • Folkvord, Benn (2017). Thinggaard: Fradrag for tap på fordring i virksomhet – igjen.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Klagebehandling og resursbruk.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Transocean og kompleksitet.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2016). Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Fritaksmetode for alle.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Lovfesting og usikkerhet.
 • Folkvord, Benn (2014). Brenningen av Borge.
 • Folkvord, Benn (2014). Diskriminerende for norske eiere.
 • Folkvord, Benn (2014). Er arv urettferdig?.
 • Folkvord, Benn (2014). Gir de rikeste en million hver.
 • Folkvord, Benn (2014). Norskfiendtlig skatteforslag.
 • Folkvord, Benn (2014). ONS-skatt vurderes på nytt.
 • Folkvord, Benn (2014). Slurvestaten.
 • Folkvord, Benn (2014). Stol aldri på en forsker.
 • Folkvord, Benn (2014). Tilbake til fortiden.
 • Folkvord, Benn (2013). 20 år uten skatt.
 • Folkvord, Benn (2013). Ekspert tror Rødt-forslag er ulovlig.
 • Folkvord, Benn (2013). Forbauset over skattefritak - ONS.
 • Folkvord, Benn (2013). Forbrytelse og flaks.
 • Folkvord, Benn (2013). Fra de fattige til de rike.
 • Folkvord, Benn (2013). Ingen grunn til begreistring.
 • Folkvord, Benn (2013). Kan senke moralen.
 • Folkvord, Benn (2013). Nødvendige mistillitserklæringer.
 • Folkvord, Benn (2013). ONS-rival forbauset over skattefritaket.
 • Folkvord, Benn (2013). Rogalands aller rikeste slipper skatt.
 • Folkvord, Benn (2013). Skattefritak for oljemesse kan være ulovlig.
 • Folkvord, Benn (2013). Statens skjulte pengebruk.
 • Folkvord, Benn (2013). Tungvindt og gammeldags.
 • Folkvord, Benn (2013). Varsleren og sladrehanken.
 • Folkvord, Benn (2012). Jurister og andre kirurger.
 • Folkvord, Benn (2012). Rike uten inntekt.
 • Folkvord, Benn (2012). Sjørøvere i paradis.
 • Folkvord, Benn (2012). Transaksjoner mellom selskap og aksjonær - tilpassninger. 2012-07-16.
 • Folkvord, Benn (2009). Arveavgiften bør ramme likt.
 • Folkvord, Benn (2009). Arveavgiften bør ramme likt.
 • Folkvord, Benn (2009). Europeiske aksjefond og fritaksmetoden. 2009-08-09.
 • Folkvord, Benn (2009). Kan rammes av loven - Aker solutionssaken. [Newspaper]; 2009-04-04.
 • Folkvord, Benn (2009). Kan være utbytte. [Newspaper]; 2009-04-04.
 • Folkvord, Benn (2009). Millionhytter ved Oslofjorden er ikke løsøre. [Newspaper]; 2009-11-16.
 • Folkvord, Benn (2009). Skatt ved fisjon og fisjon. 2009-09-12.
 • Folkvord, Benn (2009). Trekantfusjon og trekantfisjon. 2009-04-27.
 • Folkvord, Benn (2008). Lovlighetskravet - hvilke selskapsrettslige feil utløser skatteplikt?. 2008-05-30.
 • Folkvord, Benn (2008). Vurderingstema ved gjennomskjæring. 2008-06-20.
 • Folkvord, Benn (2007). Fordeling av aksjekapital ved fisjon.
 • Folkvord, Benn (2007). Hvorfor de rike ikke har skattepliktig inntekt på årets ligning. [Radio]; 2007-10-12.
 • Folkvord, Benn (2007). Kan risikere skattebombe. [Newspaper]; 2007-04-30.
 • Folkvord, Benn (2007). Kontrollkravet i IFRS 3, illustrert ved Statoil-Hydrofusjonen. Skatterettslig forum; 2007-05-10.
 • Folkvord, Benn (2007). Skatt på fondsobligasjoner. Skagenfondene; 2007-01-01.
 • Folkvord, Benn (2007). Statoil-hydrofusjonen: Tikkende skattebombe.
 • Folkvord, Benn (2007). Tvilsom metode gir penere tall. [Newspaper]; 2007-04-30.