Et profilbilde

General Services Officer
Brit Hanssen { "honorific-suffix": "General Services Officer", "fn": "Brit Hanssen", "tel": "Telephone: +47 51833507", "email": "brit.hanssen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Faculty of Arts and Education
Room HG R-408

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2018). Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volume 41. Booklet 2. p. 106-119. DOI: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-03.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volume 40. Booklet 1. p. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. In: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. p. 209-229.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 10. Booklet 3.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... In: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. p. 185-204.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volume 34. Booklet 2. p. 55-66.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. In: Between Global and Local: Adult Learning and Development. Bogazici University Press. ISBN 978-975-518-326-8.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2010). " Å trå over dørstokken". Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. In: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. p. 217-233.
 • Hanssen, Brit; Raaen, Finn Daniel; Østrem, Sissel (2010). Det heseblesende lærerarbeidet : om nyutdannede læreres mestring av yrket. In: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-291-4. p. 295-314.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2010). Partnerskap om veiledning for nyutdannede lærere. In: Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage. Pedlex.
 • Hanssen, Brit (2009). Veiledning av nyutdannede lærere - et samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune. In: Stavangerskolen 2009. Innhold, kvalitet og utfordringer. Stavanger kommune.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. In: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. p. 118-126.
 • Hanssen, Brit (2008). En sosiokulturell tilnærming til kompetanseoppbygging - et spørsmål om å lære om og å lære i?. In: Det store spranget Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. p. 147-157.
 • Hanssen, Brit (2007). Kvaliifisering av lokale veiledere - et spørsmål om å lære om og å lære i?. In: En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i regi av utdanningsdirektoratet,. Utdanningsdirektoratet.
 • Hanssen, Brit; Ree, Idar; skogsholm, hermann (2007). Det kompetente samordna praksisfellesskap om praksis. In: Rapport. NTNU, fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, program for.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Det levende lærerarbeidet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 3. Booklet 9,77003E+12. p. 207-219.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2005). Livslang lærerutdanning gjennom små steg og store sprang. In: Tidvise skrifter, Humaniora, kunst og estetikk Nr 54.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Veiledning som stillas og stillasbygging. In: Veiledernettverket: Årbok 2001. Høgskolen i Agder. p. 15-17.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2016). Rettleiing av nyutdanna lærarar i Rogaland - eit problemløysande tiltak.. Skolemuseumslaget i Rogaland2016. 6 p.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2013). Rutinemessig plikt eller produktiv læring? en studie av praksis og arbeidskrav i en veilederutdanning knyttet til veiledning for nyutdannede lærere. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-541-1. 116 p.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 p.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Hanssen, Brit (2008). Lærerarbeidet som felles kunnskapsgrunnlag for læreruddannere ( artikkel i kongresrapport). University of Iceland- School of Education. ISBN 9789979985167. 1 p.
 • Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Østrem, Sissel; Østrem, Sissel (2008). Det store spranget Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 p.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Østrem, Sissel; Jakhelln, Rachel; Hanssen, Brit (2008). Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2282-1. 182 p.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel (2008). Det store spranget Ny som lærer i barnehage og skole. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 p.
 • Hanssen, Brit (2004). Veiledning av nyutdannede. Rapport 2. Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet/HiS ved forfatterne. 28 p.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2003). Tilpasset opplæring. Undervisning og læring som samspill mellom lærer og elev.
 • Hanssen, Brit; Lunde, Ingvar; Nitter, Marianne (2003). Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2003). Veiledning av nyutdannede. Rapport 1.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Bore ungdomsskoles LUTT prosjekt. 37 p.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Vasshus skoles delprosjekt innen FASE prosjektet. 19 p.
 • Hanssen, Brit (1999). Erfaringer fra praksisfeltet i lys av lærerrollen nedfelt i rammeplan for allmennlærerutdanning generelt og for pedagogikkfaget spesielt. Høgskolen i Bodø. 6 p.
 • Hanssen, Brit (2018). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelseog videreutdanning for veiledere som kontinuum.. Nettverk for nyutdannede lærere og Utdanningsdir.; 2018-03-07.
 • Hanssen, Brit (2017). Den profesjonelle lærer i et lærende fellesskap med vekt på det relasjonelle aspektet.. Eigersund kommune; 2017-08-15.
 • Hanssen, Brit (2017). Det utfordrende samspillet om veilederordning for nyutdannede lærere. Nettverk for nyutdannede lærere i samarbeid med Udir.; 2017-10-23 - 2017-10-24.
 • Hanssen, Brit (2017). Fra ensomme svaler til fugler i flokk. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-02-15 - 2017-02-16.
 • Hanssen, Brit (2017). Om starten i yrket for nyutdannede lærere blir god - flaks eller uflaks?. Stavanger kommune ved avdeling Oppvekst og levekår; 2017-09-20.
 • Hanssen, Brit (2017). Samarbeid mellom skoler og utdanningsinstitusjoner - intensjoner til realiteter?. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialp; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Hanssen, Brit (2017). Tilpasset opplæring - et politisk og/eller pedagogisk begrep?. Grødem skole; 2017-03-09.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2017). Videreutdanning i veiledning - rasjonalitet og kontinuum.. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2017-05-29.
 • Hanssen, Brit (2016). Det didaktiske møtet i et profesjonsetisk perspektiv. Grøden; 2016-09-08.
 • Hanssen, Brit (2016). Kvalitet i høyere utdanning fra et fagpedagogisk perspektiv og et lærerperspektiv med vekt på læringsmiljø. UiS; 2016-09-14.
 • Hanssen, Brit (2016). Når starten i yrket er god.. Stavanger kommune; 2016-09-21.
 • Hanssen, Brit (2016). Profesjonslæring i skolen med spesielt fokus på nyutdannede lærere. Nettverk for nyutdannede lærere i samarbeid med Utdanningsdi; 2016-05-25.
 • Hanssen, Brit (2016). Skolelederes betydning for tilrettelegging av profesjonslæring, som grunnlag for å utvikle skolers/barnehagers kollektive identitet, med fokus på nyutdannede lærere. Randaberg kommune; 2016-06-23.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Business/trade/industry journal]; 2016-07-26.
 • Hanssen, Brit (2015). Betydningen av å utvikle en kollektiv identitet som praksisskole. Sandnes kommune; 2015-11-18.
 • Hanssen, Brit (2015). How do Newly Qualified Teachers learn to be teachers?Possibilities,dilemmas and assumptions?. UiS på vegne av EU-kommisjonen og KD; 2015-03-17.
 • Hanssen, Brit (2015). Hvordan lære nye lærere å være lærere som en del av arbeidsplasslæring?. Høgskolen i Bergen i samarbeid med Nasjonalt nettverk for ny; 2015-03-20.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere i Stavanger kommune. Stavanger kommune; 2015-09-08.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere med vekt på gruppeveiledning. Jærskulen og Time kommune; 2015-09-07.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere, Sola kommune. Sola kommune; 2015-08-27.
 • Hanssen, Brit (2014). Elevvurdering med vekt på fremovermeldinger. Leder for et områdenettverk i Sandnes kommune; 2014-10-27.
 • Hanssen, Brit (2014). Utvikling av kollektiv identitet som praksisskole gjennom praksislærerutdanningen. Universitetet i Nordland; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Hanssen, Brit (2013). Elevsyn - og litt til?. Varhaug ungdomsskole; 2013-04-03.
 • Hanssen, Brit (2013). Hva spør nye lærere om i yrkesstarten, og hvem kan eller skal «svare»?. Universitetet i Stavanger; 2013-04-10.
 • Hanssen, Brit (2013). Når starten er god!. Stavanger kommune; 2013-08-28.
 • Hanssen, Brit (2013). Overgangen utdanning - yrke, hvordan legge til rette for læring fornyutdannede lærere på arbeidsplasen?. Høgskolen I Bergen, UiB og NLA; 2013-03-08.
 • Hanssen, Brit (2013). Utfordringer og muligheter knyttet til veiledning av nyutdannede lærere. Styringsgruppen for " Ny i Hordaland"; 2013-06-20.
 • Hanssen, Brit (2013). Veileders og rektors ansvar og mulige bidrag i forhold til nye læreres profesjonelle utvikling. Sola kommune; 2013-09-04.
 • Hanssen, Brit (2013). Veiledning for nyutdannede lærere "Fra å lære å bli lærere til å lære å være lærere". Gjesdal kommune; 2013-04-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). Educating Professional Mentors-to-be For Newly Qualified Teachers ( NQT,s). University of Szeged; 2013-04-11 - 2013-04-14.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). The impact of written language in mentorings conversations with newly qualified teachers. Bahcesehir University, Istanbul; 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Hanssen, Brit (2012). Praksis og arbeidskrav - gjøring eller læring? en studie av en veilederutdanning. Høgskolen i Hedmark; 2012-11-22 - 2012-11-23.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2012). Learning to be at teacher at the worksite - vertical and horizontal dimensions of learning as premises for professional development?. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2012). Educating professional mentors? Techniques or practical reasoning. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som etkontinuum? Implikasjoner for arbeidsplasslæring?. Høgskolen i Oslo; 2011-03-30 - 2011-03-31.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. 2011-04-28 - 2011-04-30.
 • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel (2011). Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?. UiS;
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2010). Fra å lære å være lærer til å lære å bli lærer. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Hanssen, Brit (2008). Det heseblesende lærerarbeidet. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Hanssen, Brit (2008). Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Hanssen, Brit (2007). Når starten er god. 2007-09-24 - 2007-09-25.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Flermetodiske tilnærminger til læring i utdanning og yrke Tekstanlayse. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit (2007). How does field service influence pre-service teachers' learning?.
 • Hanssen, Brit (2006). Kompetanseheving gjennom deltakelse?. [Newspaper]; 2006-03-04.
 • Hanssen, Brit (2006). Lederutfordringer når det gjelder å lede læreprosesser i forhold til Kunnskapsløftet i eget personale. Eksemplifisert gjennom et samarbeid mellom Storhaug skole og UiS. 2006-05-09 - 2006-05-12.
 • Hanssen, Brit (2006). Vil øke kompetansen med felles læring. [Newspaper]; 2006-03-24.
 • Hanssen, Brit; Skogsholm, Hermann (2004). Informasjonshefte om praksis 2004-05.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Mulighetenes veiledning for mulighetenes lærere. 2004-10-13 - 2004-10-14.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Tallenes tale og begrensninger.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). The Novice as an Expert. Mentoring Novice Teachers in their first Year of Practice. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Hanssen, Brit (2003). Idegrunnlag og erfaringer så langt fra prosjektet " Veiledning av nyutdannede" ved HiS, LU. 2003-11-24 - 2003-11-25.
 • Hanssen, Brit (2003). Teacher education in Norway. Liepja Academy of Pedagogy, Latvia; 2003-11-26 - 2003-11-27.
 • Hanssen, Brit; Nitter, Marianne (2003). Erfaringer med partnerskap omkring prosjektet: Den skal tildig krøkes som god forsker skal bli. Arkeologisk museum, Stavanger og His; 2003-10-14.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform. 2002-10-15 - 2002-10-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform i lærerutdanningen. 2002-09-09 - 2002-09-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). "Fra plan til virkelighet" Hvordan et utviklingsarbeid kan gå fra formulering av intensjoner til realisering i hverdagen. 2002-03-20.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Læreren som veileder nok en gang - kanskje et varsko er på tide?.
 • Hanssen, Brit (2001). Erfaringer med forsøk og ekstern vurdering. 2001-11-14 - 2001-11-15.
 • Hanssen, Brit (1999). Erfaringer fra praksisfeltet sett i lys av lærerrollen nedfelt i rammeplan for allmennlærerutdanning generelt og for pedagogikkfaget spesielt. 1999-08-11 - 1999-08-15.
 • Hanssen, Brit (2007). Kommunikasjon og samhandling i team.
 • Hanssen, Brit (2007). Undervisning og læring, leiiing og resultat, dagssamling for plangruppene i Klepp kommune.