Et profilbilde

Professor
Erik Titlestad Monsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Erik Titlestad Monsen", "tel": "", "email": "erik.t.monsen@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Accounting and Law

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Monsen, Erik; Strand, Magnus (2019). Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law. ISSN 1354-3725.
 • Monsen, Erik (2018). Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. Volume 24. Booklet 2. p. 159-190. DOI: 10.18261/issn.0809-9510-2018-02-05.
 • Monsen, Erik (2018). Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Volume 53. Booklet 4. p. 227-249. DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-02.
 • Monsen, Erik (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X.
 • Monsen, Erik (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. Volume 2. Booklet 3 - 4. p. 241-267. DOI: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-04.
 • Monsen, Erik (2013). Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. In: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1253-8. p. 419-430.
 • Monsen, Erik (2013). Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. Booklet 2. p. 97-115.
 • Monsen, Erik (2012). Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Booklet 6. p. 319-345.
 • Monsen, Erik (2011). Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. Booklet 1. p. 799-815.
 • Monsen, Erik (2011). Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Booklet 3-4. p. 479-522.
 • Monsen, Erik (2010). Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. Volume 18. Booklet 4. p. 813-822.
 • Monsen, Erik (2010). Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. Volume 7. Booklet 1-2. p. 1-4.
 • Monsen, Erik (2010). Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Volume 45. Booklet 1. p. 1-66.
 • Monsen, Erik (2010). Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Volume 45. Booklet 3. p. 147-203.
 • Monsen, Erik (2010). Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. ISSN 0022-6971. Volume 45. Booklet 6. p. 384-408.
 • Monsen, Erik (2007). Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26534-2. 607 p.
 • Monsen, Erik (2007). Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. Volume 12. Booklet 3. p. 194-235.
 • Monsen, Erik (2007). Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. Volume 4. Booklet 3. p. 195-233.
 • Monsen, Erik (2007). Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. Booklet 4. p. 323-347.
 • Monsen, Erik (2007). Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. Volume 3. Booklet 1. p. 23-44.
 • Monsen, Erik (2007). Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. In: Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37592-5. p. 777-786.
 • Monsen, Erik (2007). Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. ISSN 0024-6980. Volume 46. Booklet 10. p. 613-630.
 • Monsen, Erik (2006). Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale?. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. Booklet 03. p. 157-176.
 • Monsen, Erik (2006). Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723.
 • Monsen, Erik (2005). Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Volume 40. Booklet 3. p. 157-197.
 • Monsen, Erik (2015). Disgorgement damages in Norwegian law. Springer International Publishing Switzerland. 9 p.
 • Skjefstad, Arnt; Monsen, Erik (veileder) (2015). Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-2639-3. 555 p.
 • Monsen, Erik (2012). Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202392758. 292 p.
 • Monsen, Erik (2011). Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet. 6 p.
 • Monsen, Erik (2009). NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). Staten. 210 p.
 • Monsen, Erik (2006). Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett. Det juridiske fakultet. ISBN 82-308-0217-3. 458 p.
 • Monsen, Erik (2017). Avtaleinngåelse og avtaletolkning. 2017-04-04.
 • Monsen, Erik (2015). Berikelseskrav. 2015-03-21.
 • Monsen, Erik (2015). Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs.. Penn State Law; 2015-10-20 - 2015-10-22.
 • Monsen, Erik (2015). Regeldanning i erstatningsretten. Det juridiske fakultet, UiB; 2015-11-30 - 2015-12-01.
 • Monsen, Erik (2013). Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?. 2013-04-18.
 • Monsen, Erik (2012). Nøytral reklamasjon. JUS; 2012-03-02.
 • Monsen, Erik (2012). Nøytral reklamasjon. JUS; 2012-03-27.
 • Monsen, Erik (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten. 2012-11-28.
 • Monsen, Erik (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten. 2012-11-22.
 • Monsen, Erik (2011). Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse. Juridisk studentutvalg, UiB; 2011-04-08.
 • Monsen, Erik (2011). Metodespørsmål i kontraktsretten. Universitetsforlaget; 2011-10-12.
 • Monsen, Erik (2010). Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten. Juridisk studentutvalg, UiB; 2010-10-12.
 • Monsen, Erik (2010). Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s.
 • Monsen, Erik (2009). Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel. Universitetsforlaget; 2009-09-22.
 • Monsen, Erik (2008). Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav. 2008-08-12 - 2008-08-15.
 • Monsen, Erik (2007). Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen. Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse; 2007-12-04.
 • Monsen, Erik (2007). Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting. Juridisk studentutvalg, UiB; 2007-12-07.