Et profilbilde

Professor
Inge Særheim { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Inge Særheim", "tel": "Telephone: +47 51831018", "email": "inge.saerheim@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG O-235

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Aldrin, Emilia; Særheim, Inge; Syrjälä, Väinö (2018). NORNA - The Nordic Cooperative Committee for Onomastic Research. Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719. Volume 14. p. 15-22.
 • Særheim, Inge (2018). Galten, Oksa and Porthunden - the boar, the bull and the watchdog. Words for domestic animals - taboo in coastal naming?. Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719. Volume 12. p. 367-377.
 • Særheim, Inge (2018). Ombo, Gilja, Fidjane og Bergene. Fleirtal i stadnamn sett ut frå sørvestnorsk materiale. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN 0065-0897. Volume 148. p. 47-63.
 • Særheim, Inge (2018). Place names from south-western Norway With referance to the catching of falcons. In: Raptor and human falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Wacholtz Verlag. ISBN 9783529014901. p. 787-797.
 • Særheim, Inge (2018). Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 106. p. 83-100.
 • Særheim, Inge; Kruken, Kristoffer (2018). Namn. In: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-848-7. p. 257-363.
 • Særheim, Inge (2017). Coastal naming in areas With Norse influence in the North Atlantic region. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volume 95. p. 241-256.
 • Særheim, Inge (2017). Kniven, Klemma og Knogane. Usamansette skjernamn som skildrar individuelle eigenskapar. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volume 94. p. 147-159.
 • Særheim, Inge (2017). Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 105. p. 91-108.
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Eit oversyn med nokre spørsmål og moglege svar sett ut frå sørvestnorsk materiale. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volume 96. p. 231-244.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2017). Nordisk namnforskning 2015. 2.5 Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 104. p. 153-157.
 • Særheim, Inge (2016). Place Names in Oral Tradition: Sources of Local Language and Cultural History. In: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. University of Glasgow. ISBN 978-0-85261-947-6. p. 285-292.
 • Særheim, Inge (2016). Place-Names in Shetland and Orkney with Parallels in Norway - Evidence of Norse Language and Influence in the Viking Age. In: Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick. Shetland Heritage Publications. ISBN 978-0-9932740-3-9. p. 63-68.
 • Særheim, Inge (2015). Jærstrendene. Namn og stader. Arkeologisk museum, UiS. ISBN 978-82-7760-161-8. 356 p.
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn og dialektskilje. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volume 91. Booklet 2. p. 231-243.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2015). Nordisk namnforskning 2014. 2.5 Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 103. p. 112-116.
 • Særheim, Inge (2014). Side, Kråke og Mula : teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 102. p. 83-89.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. In: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. p. 49-62.
 • Særheim, Inge (2014). Toponyms and language history - some methodological challenges. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. ISBN 9788439391623. p. 1403-1408.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2014). Nordisk namnforskning 2013. 2.5. Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 102. p. 198-203.
 • Særheim, Inge (2013). Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 101. p. 165-172.
 • Særheim, Inge (2013). Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 101. p. 51-66.
 • Særheim, Inge (2013). Person- og stadnamn. In: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1109-8. p. 512-556.
 • Særheim, Inge (2013). Personnamn. In: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. p. 343-353.
 • Særheim, Inge (2013). Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. In: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Norna. ISBN 978-91-7276-088-2. p. 321-349.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn. In: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. p. 291-342.
 • Særheim, Inge (2013). Støpulin på Mykines og Ståbelen i Rogaland. Nokre namn som er laga til norr. In: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. ISBN 978-99918-65-61-4. p. 261-270.
 • Særheim, Inge (2013). Toponyms from south-western Norway referring to hunting and fishing. In: Hunting in northern Europe until 1500 AD. Wachholtz Verlag. ISBN 9783529018770. p. 551-566.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2013). Nordisk namnforskning 2012. 2.5. Noreg. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 101. p. 184-188.
 • Stenroos, Merja Riitta; Makinen, M; Særheim, Inge (2012). Editors' introduction. In: Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. p. ix-xvi.
 • Særheim, Inge (2012). Ancient toponyms in south-west Norway: Origin and formation. In: Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. p. 53-66.
 • Særheim, Inge (2012). Marselius på Rudlebakken og Asseline Justine Gustava på Dokkeholen. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Booklet 29. p. 47-63.
 • Særheim, Inge (2012). Official Naming in Hå, Klepp and Time. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. Volume 4. Booklet 2. p. 236-244.
 • Særheim, Inge (2012). Sakrale Stadnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 100. p. 181-200.
 • Særheim, Inge (2012). The Oldest Settlements Names. In: 22nd International Congress of Onomastic Sciences 28th August - 4th September 2005. Edizioni ETS. ISBN 978-88-4672-954-5. p. 347-360.
 • Særheim, Inge (2011). Ein gard på kvar hol: om namnemiljø og sentralitet i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen. In: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. syimposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009. Norna. ISBN 978-91-7276-085-1. p. 301-314.
 • Særheim, Inge (2011). Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren. In: Tverrvitenskapelige perspektiver 2. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-152-6. p. 5-14.
 • Særheim, Inge (2011). Nokre kjelder som gjev opplysningar om sørvestlandsk mål i eldre nynorsk tid. In: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-655-1. p. 108-124.
 • Særheim, Inge (2011). Våre eldste stadnamn - viktige språkhistoriske kjelder. In: Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna. ISBN 978-91-7276-086-8. p. 181-191.
 • Særheim, Inge (2011). "dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ" Bibeltekst på jærmål 1600-talet. In: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Swedish Science Press. ISBN 978-91-85352-90-6. p. 287-296.
 • Særheim, Inge (2010). Arne Garborg som målreisar og språkleg nyskapar. In: Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. Jakob Sande-selskapet. ISBN 978-82-8240-031-2. p. 35-63.
 • Særheim, Inge (2010). Hardangskjer, Hardangstøna og Hardangberget - hardingar på ferde. In: Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-569-1. p. 127-131.
 • Særheim, Inge (2010). Magnus Olsens forsking om dei norske stadir- og land-namna. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volume 27. p. 63-72.
 • Særheim, Inge (2010). Official urban naming: cultural heritage and identity. Onoma. ISSN 0078-463X. Volume 42. p. 171-187.
 • Særheim, Inge (2010). Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN 0065-0897. Booklet 112. p. 129-140.
 • Særheim, Inge (2009). Gjedrem eller Geidreim, Straen eller Stranden? : nokre utfordringar ved normering av norske stadnamn. In: Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-518-9. p. 229-240.
 • Særheim, Inge (2009). Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. In: Namn och kulturella kontakter. Forskningscentralen för de inhemska språken. ISBN 978-952-5446-42-5. p. 29-39.
 • Særheim, Inge (2009). "Vibaa er komaa!" nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Booklet 2. p. 225-239.
 • Særheim, Inge (2008). Namn och runor. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 95. p. 133-135.
 • Særheim, Inge (2008). Sørvestnorske Bø- og bø-namn. In: Namn frå by og bygd. Universitetet i Oslo. p. 65-74.
 • Særheim, Inge (2008). Urbane namn og kulturell identitet. Offisiell namngjeving i ein europeisk kulturhovudstad. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volume 24. p. 65-81.
 • Særheim, Inge (2007). Njædel? - hvad er det for et barbarisk Navn? Namnebruken i Alexander L. Kiellands romaner. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volume 23. p. 27-47.
 • Særheim, Inge (2007). Personen- und Ortsnamen. In: Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Rogaland. Fagbokforlaget. ISBN 9788276748796. 302 p.
 • Særheim, Inge (2006). Breiangen - the broad river-winding. In: Names through the looking-glass. C.A.Reitzel. p. 288-297.
 • Særheim, Inge (2006). Busetnadsnamn på -stadir i Rogaland. In: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. p. 161-174.
 • Særheim, Inge (2006). Innleiing om stadir-forskinga. In: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. p. 9-19.
 • Særheim, Inge (2006). O. Kjennemerke ved sokndalsmålet. In: Slow. Det gode liv i Sokndal. Sokndal kommune. p. 21-22.
 • Særheim, Inge (2006). Toponymy and teaching: cultural history and cultural experience. Onoma. ISSN 0078-463X. Booklet 39. p. 213-237.
 • Særheim, Inge (2006). notau...udi Karmsund. Toponyms from southwestern Noreay reflecting language contact in mediaeval times. In: Proceedings of the 21st International Congres of Onomastric Sciences. Språk- och folkminnesinstitutet. p. 289-303.
 • Særheim, Inge (2005). Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten Navigation and Naming.Names and locations as points of navigation. In: Fra Galta til Geitungen. Kystkultur og fjøresteinsarkeologi i Sørvest-Norge. p. 39-47.
 • Særheim, Inge (2005). Norse Settlement Names in -land in Shetland and Orkney. In: Cultural Contacts in the North Atlantic Region. Swedish Science Press. p. 216-229.
 • Særheim, Inge (2005). Vidar Haslum "Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk. En studie i onomastikk og dialektologi": 2. opponent: Inge Særheim. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volume 22.
 • Særheim, Inge (2004). Eit vassdrag med mange namn. In: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. p. 26-42.
 • Særheim, Inge (2004). Our oldest Settlement Names. In: Namenwelten. Walter de Gruyter. p. 318-332.
 • Særheim, Inge (2004). Person- og stadnamn. In: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. p. 337-373.
 • Særheim, Inge (2003). Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød. Stadnamn og strevet for den daglege føda. In: Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger. Wigestrand Forlag AS. p. 172-183.
 • Særheim, Inge (2002). Norr. hjalmr m. og *hjalmgardr m. In: Eivindarmál. Heidursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. Føroya Fródskaparfelag. p. 375-386.
 • Særheim, Inge (2002). "Utanfor, i Vest, bryt Have paa...". Språket som kunst. In: Veneskrift til Gulbrand Alhaug. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Tromsø. p. 205-209.
 • Særheim, Inge (2001). Aadne Maalstrævar. Målreisaren Arne Garborg. In: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. Jærmuseet. p. 86-105.
 • Særheim, Inge (2001). Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namnebruken i Arne Garborgs dikting. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Booklet 2. p. 161-182.
 • Særheim, Inge (2001). Hans Krahes teori om ein gammaleuropeisk hydronymi. Ei kritisk vurdering etter 50 års diskusjon. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Booklet 1. p. 1-16.
 • Særheim, Inge (2001). Kjelvur med vibur og heluna. Jærmål og midlandsmål hjå Arne Garborg. In: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. Jærmuseet. p. 106-119.
 • Særheim, Inge (2001). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Doktordisputas ved Universitetet i Bergen. Svar frå doktoranden, Inge Særheim. ?. Volume 18. p. 44-57.
 • Særheim, Inge (2001). Settlement names of two millenniums. The dating of the land-names and the semantics of the ending -land. ?. Volume 36. p. 91-107.
 • Særheim, Inge (2001). Sørvestnorske stadir-namn - føreledda og alderen til namna. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volume 89. p. 29-51.
 • Særheim, Inge (2000). Bøying av hokjønnsord i målføra i Nordvest-Rogaland (Eit tillegg). In: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,. Karmsund folkemuseum. p. 200-201.
 • Særheim, Inge (2000). Skjernamnet Bloksa. In: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,. Karmsund folkemuseum. p. 192-200.
 • Særheim, Inge; Andersen, Anders M.; Gujord, Heming (1999). Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa. In: Tidvise skrifter: Å lesa Kielland. Rapport frå eit jubileumsår. Høgskolen i Stavanger, Institutt for nordisk språk. p. 131-145.
 • Særheim, Inge (1999). Gards- og grendenamn i Time. ?. Volume 3. p. 42-48.
 • Særheim, Inge (1999). Språkkontakt i seinmellomalderen - bakgrunn for lokale namn og namneformer?. ?. Volume 2. p. 28-33.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle (1998). Notau...udi Karmsund. Hansaens første handelsfaktori i Noreg. In: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998. Norsk Bokreidingslag. p. 242-254.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar (1998). Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 - gøymd og gløymd i 50 år. ?. Volume 15. p. 7-19.
 • Særheim, Inge; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingebjørg Stene (1998). Føyne/Føynå, Karmøyne/Karmøynå. Ei dialektgrense i Nordvest-Rogaland. In: Årbok for Karmsund 1997-1998. Karmsund Folkemuseum. p. 184-197.
 • Særheim, Inge; Bakkevig, Sverre (1998). Spor i ord. Nokre stadnamn frå Talgje som fortel kulturhistorie. ?. Booklet 3. p. 36-41.
 • Særheim, Inge (1997). Eldre inndelings- og busetnadsnamn i Sandnes kommune. ?. Volume 3. p. 36-46.
 • Særheim, Inge; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola (1997). Tekst til ca. 210 leksikonoppslag/artikler. In: Norsk stadsnamnleksikon, 4. utg.
 • Særheim, Inge (1996). Bokn og nokre andre stadnamn frå Bokn kommune. ?. Volume 3. p. 36-43.
 • Særheim, Inge (1996). Nokre stadnamn som har bakgrunn i kvalfangst. ?. Volume 2. p. 30-35.
 • Særheim, Inge (1996). Resen, Varpet, Fleskaryggen og Klokkene. Nokre stadnamn som det knyter seg spesielle førestellingar til, m.a. om overnaturlege fenomen. In: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. p. 117-129.
 • Særheim, Inge; Særheim, Inge (1996). Kyrkjejubileet i Klepp i 1996. 150-årsjubileum for den noverande kyrkja på Kleppe. 1000-årsjubileum for kristendommen i Klepp. In: Kleppkyrkja 1846-1996. p. 14-41.
 • Schmidt, Tom; Særheim, Inge (2017). Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96). NORNA-förlaget. ISBN 978-91-7276-096-7. 284 p.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein (2017). Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. NORNA-förlaget. ISBN 978-91-7276-095-0. 268 p.
 • Særheim, Inge (2014). Ryger ristar runer. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger). ISBN 978-82-7760-157-1. 31 p.
 • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Særheim, Inge (2012). Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. 235 p.
 • Særheim, Inge (2011). Sirdalsmålet (kap. 6 i Sirdal VII Kultursoge, del 2, Elisabeth Seland, red.). Sirdal kommune. ISBN 82-996684-0-9. 44 p.
 • Særheim, Inge (2009). Ryger ristar runer. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788277601410.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 p.
 • Særheim, Inge (2003). Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Stavanger Turistforening. ISBN 8290029861. 220 p.
 • Særheim, Inge (2001). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Tidvise Skrifter 38, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441416. 508 p.
 • Særheim, Inge (2000). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Universitetet i Bergen. 506 p.
 • Særheim, Inge; Nordås, Hallvard; Særheim, Inge (1996). Kleppkyrkja 1846-1996. ISBN 82-994011-0-0. 117 p.
 • Mathiesen, Espen; Særheim, Inge (2018). Norrønt språk og gamle stedsnavn. Auditorium UIS. [Internet]; 2018-04-16.
 • Særheim, Inge (2018). Emoji - trussel for skriftleg kommunikasjon?. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-07-20.
 • Særheim, Inge (2018). Jacob Rasch og jærmålet. Hå historielag;
 • Særheim, Inge (2018). Nokre drag ved gardsnamn på Voss i komparativt perspektiv. Universitetet i Bergen; 2018-05-25 - 2018-05-26.
 • Særheim, Inge (2018). Norrøne stadnamn - ein arv me møter dagleg. Universitetet i Stavanger (UiS). Podcast. [Radio]; 2018-03-09.
 • Særheim, Inge (2018). Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 48 (2013).
 • Særheim, Inge (2018). Personnamntoppen 2017. NRK Rogaland Lokalen. [Radio]; 2018-01-24.
 • Særheim, Inge (2018). Stadnamn i Ryfylke. "Rogaland" - vennelag (dugnadsgruppe);
 • Særheim, Inge (2018). Stadnamn langs Jærstrendene. Frøyland og Orstad Ys menns klubb;
 • Særheim, Inge (2018). Utburden - minne om barnemord i stadnamn?. Universitetet i Stavanger, IKS;
 • Særheim, Inge (2018). Utburden - stadnamn med bakgrunn i barnemord.
 • Særheim, Inge (2017). Disse feilene gjør vi oftest på nynorsk. forskning.no; uis.no; lnk.no; framtida.no mfl.. [Internet]; 2017-01-27.
 • Særheim, Inge (2017). Frå Reve til Sele - vandring i eit kulturhistorisk landskap. Klepp kyrkjelyd;
 • Særheim, Inge (2017). Julabygda med omland - stadnamn. Julabygda historielag;
 • Særheim, Inge (2017). Jærstrendene - stadnamn fortel historie. Gand Y's menn;
 • Særheim, Inge (2017). NORNA - The Nordic Research Association of onomastics. The University of Debrecen; 2017-08-27 - 2017-10-01.
 • Særheim, Inge (2017). Nordland og andre områdenamn i Noreg. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2017-01-15.
 • Særheim, Inge (2017). Oddvar Nes 27/12 1938 - 18/9 2016.
 • Særheim, Inge (2017). Ordet på folkets eige mål. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-09-16.
 • Særheim, Inge (2017). Ordet på forlkets eige mål.
 • Særheim, Inge (2017). Reformasjonsbibelen attende til Tonstadkyrkja. Sirdal kyrkjelyd;
 • Særheim, Inge (2017). Registrering av stadnamn i kulturhistorisk samanheng. Rogaland historie- og ættesogelag;
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn frå Oltedal og Gjesdal.
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn langs jærstrendene - kulturhistoriske kjelder. Sola bibliotek;
 • Særheim, Inge (2017). Ullandhaug - kva tyder namnet?.
 • Særheim, Inge (2017). Words for Domestic Animals used as metaphors in Coastal Naming. Society for American Archaeology; 2017-03-29 - 2017-04-02.
 • Særheim, Inge (2017). Words for domestic animals - taboo in Coastal naming?. The University of Debrecen; 2017-08-27 - 2017-10-01.
 • Særheim, Inge (2016). En reise blant dialektgrenser og språkminner på Jæren. forskningsdagene.no. [Internet]; 2016-09-06.
 • Særheim, Inge (2016). Fiskelaus, Vatnslaus og namn på -løs(e). NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-06-26.
 • Særheim, Inge (2016). Jærstrendene - stader og namn. Geo-forum (Kartverket, Statens vegvesen);
 • Særheim, Inge (2016). Jærstrendene - stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Klepp bibliotek;
 • Særheim, Inge (2016). Kollsboen og skjergardsnamn som nemner spesielle eigenskapar. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-04-03.
 • Særheim, Inge (2016). Løvebukta, Klokkeskjeret, Galgarinda og andre kystnamn som har bakgrunn i spesielle hendingar. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-03-05.
 • Særheim, Inge (2016). Metaforisk bruk av dyrenemne i stadnamn. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2016). Namn langs Jærstrendene - kultur- og språkhistoriske kjelder. Klepp bibliotek;
 • Særheim, Inge (2016). Namn langs jærkysten. Kartverket, Sjøkartverket;
 • Særheim, Inge (2016). Namn og stader langs Jærbana. NRK Rogaland, ettermiddagssending. [Radio]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Namn og stader langs Jærbanen. NRK Rogaland, morgonsending. [Radio]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Namn på liv og død. uis.no. [Internet]; 2016-01-06.
 • Særheim, Inge (2016). Namna Auskin (Efskind) og Kalvskinnet. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-07-31.
 • Særheim, Inge (2016). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. Garborgsenteret;
 • Særheim, Inge (2016). Namnet Undrum og andre heim-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-02-07.
 • Særheim, Inge (2016). Nåbn i Hå - språk- og kulturhistoriske kjelder. Hå senioruniversitet;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn frå Hinn/Jåttå-området og jærstrendene. Hinna og Jåttå historielag;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn i Rogaland og Suldal. Suldal sogelag;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærbana. NRK Rogaland. [TV]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærbanen. Universitetet i Stavanger, NSB;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærstrendene. Håland kjøt;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs jærkysten som språk- og kulturhistoriske kjelder. Hjelmeland sogelag, mållag og folkeakademi;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs stranda frå Orre til Hodne. Jæren turlag (Den norske turistforening);
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Universitetet i Stavanger; 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamnet Langenuen. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-05-22.
 • Særheim, Inge (2016). Stedsnavn sladrer om skipsvrak. forskning.no. [Internet]; 2016-05-28.
 • Særheim, Inge (2016). Ultrajærske ord. Jærbladet. [Newspaper]; 2016-04-15.
 • Særheim, Inge (2015). Denne mannen er eit vandrande leksikon. Jærbladet. [Newspaper]; 2015-12-14.
 • Særheim, Inge (2015). Dialekt er fest og basar. Jærbladet. [Newspaper]; 2015-11-27.
 • Særheim, Inge (2015). Difor finn du Pattane, Rumpå og Kuntå langs jærkysten. www.forskning.no. [Internet]; 2015-10-30.
 • Særheim, Inge (2015). Forklarer 3000 jærnavn. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-11-12.
 • Særheim, Inge (2015). Hetland og andre stadnamn som har bakgrunn i vekstlivet. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-01-04.
 • Særheim, Inge (2015). Holmen og andre vin-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-02-01.
 • Særheim, Inge (2015). Jærdialekten. Jærbladet;
 • Særheim, Inge (2015). Jærdialekten i utvikling. Klepp rotary;
 • Særheim, Inge (2015). Jærstrendene - stader og namn. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2015). Kniven, Klemma og Knogane. Individualisering i namngjeving av skjer og grunnar. Tammerfors universitet; 2015-10-21 - 2015-10-23.
 • Særheim, Inge (2015). Lillehammer, Hamar, Kaupanger og namn med presiserande ledd. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-04-05.
 • Særheim, Inge (2015). Namn langs jærkysten som kjelder. Arkeologisk museum;
 • Særheim, Inge (2015). Namn langs jærstrendene. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2015). Namnet Skjelbrei og modellnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-08-23.
 • Særheim, Inge (2015). Namnet Veslemøy og personnamnlova. Jærbladet. [Newspaper]; 2015-01-16.
 • Særheim, Inge (2015). Nemnet leite, namnet Narnte og frnomenet imperativnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-03-15.
 • Særheim, Inge (2015). Ordet studul/støl i stadnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-05-10.
 • Særheim, Inge (2015). Patterne, Kusseskæret og Røv: Derfor er den norske kyst opkaldt efter kønsdele. www.videnskab.dk. [Internet]; 2015-11-04.
 • Særheim, Inge (2015). Skrivemåten av namnet Figgjo. Gjesdalbuen. [Newspaper]; 2015-11-26.
 • Særheim, Inge (2015). Sprette, Sprøttå og Springaren. Universitetet i Stavanger mfl.;
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn langs jærstrendene. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-12-23.
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn langs jærstrendene som kulturhistoriske kjelder. Byhistorisk forening;
 • Særheim, Inge (2015). Ulf Lundström: Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn.
 • Særheim, Inge (2014). Bruk av etternamn i Sverige. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-05-04.
 • Særheim, Inge (2014). Coastal Naming in Areas with Norse Influence in the North Atlantic Region. NORNA; 2014-04-23 - 2014-04-25.
 • Særheim, Inge (2014). Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar.
 • Særheim, Inge (2014). Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. Opposisjonsinnlegg. Uppsala Universitet;
 • Særheim, Inge (2014). Gol, Hol, Ål, Flå - unike namn frå Hallingdal. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-08-24.
 • Særheim, Inge (2014). Gudenamnet Heimdall og stadnamnet Heimdal. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-02-02.
 • Særheim, Inge (2014). Kunstig å kalle en kommune for Fjord. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-12-18.
 • Særheim, Inge (2014). Murua og andre norske elvenamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-09-28.
 • Særheim, Inge (2014). NORNA i 100.
 • Særheim, Inge (2014). Namnekontinuitet og eigedomsgrenser - eit døme frå Kvinesdal (Vest-Agder).
 • Særheim, Inge (2014). Namnemoten 2013. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-01-28.
 • Særheim, Inge (2014). Orda geil og gjel i norske stadnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-04-27.
 • Særheim, Inge (2014). Ordet salt i norske stadnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-03-09.
 • Særheim, Inge (2014). Place-Names from southwestern Norway referring to the catch of falcons. Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie; 2014-03-05 - 2014-03-07.
 • Særheim, Inge (2014). Place-names in oral tradition - sources of local language and cultural history. Glasgow University; 2014-08-25 - 2014-08-29.
 • Særheim, Inge (2014). Runeinnskrifter i Rogaland. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn i Gjesdal og næraste bygder. Gjesdal mållag;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn på Kvitsøy. Kvitsøy historielag;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn på Ålgård og i Gjesdal. Ålgård rotary;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn som har bakgrunn i falkefangst. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-19.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamnet Hunnedalen. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-04.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamnet Sperillen. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-11-30.
 • Særheim, Inge (2014). Stortorvet og andre stadnamn med ordet torg n. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-11-09.
 • Særheim, Inge (2014). Tvekjønna personnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-06-15.
 • Særheim, Inge (2014). kj-lyden i Rogaland. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-05-09.
 • Særheim, Inge (2013). Arkeologi og gardsnamnskronologi. Eit sørvestnorsk perspektiv. Nationalmuseet/Københavns Universitet; 2013-12-09.
 • Særheim, Inge (2013). Bruk av kallenamn. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-11-26.
 • Særheim, Inge (2013). Børselv og andre stadnamn med samisk opphav. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-08-04.
 • Særheim, Inge (2013). Dialekten som ingen kunne målbinde. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-07-15.
 • Særheim, Inge (2013). Gardsnamnet Stople i Vindafjord og nokre andre stadnamn som inneheld ordet stopul.
 • Særheim, Inge (2013). Jacob Rasch og jærdialekten. Venelaget for Lensmannsgarden; 2013-11-21.
 • Særheim, Inge (2013). Jærsk før og nå. Jærbladet. Bilag. [Newspaper]; 2013-10-02.
 • Særheim, Inge (2013). Kva skulle barnet heite i norrøn tid?. www.forskning.no. [Internet]; 2013-01-18.
 • Særheim, Inge (2013). Mediene er for liberale med "i Sandnes". Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-04-10.
 • Særheim, Inge (2013). Namnedagar. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-21.
 • Særheim, Inge (2013). Namnetoppen 2012. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-23.
 • Særheim, Inge (2013). Norrøne namn i vesterveg. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-08-11.
 • Særheim, Inge (2013). Norske rud-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-09-15.
 • Særheim, Inge (2013). Norske røter. NRK 1. [TV]; 2013-02-15.
 • Særheim, Inge (2013). Norske stadnamn som har bakgrunn i trette og strid. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-09-08.
 • Særheim, Inge (2013). Norske stadnamn som har samanheng med påske. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-03-31.
 • Særheim, Inge (2013). Ramsfjell, Geisfjell, Grøsgjel mfl. Stavanger Aftenblad (Jone-bloggen). [Internet]; 2013-06-18.
 • Særheim, Inge (2013). Snakk om dialektpatriotisme. Haugesunds Avis. [Newspaper]; 2013-06-15.
 • Særheim, Inge (2013). Språkprofessor sier nei til "i Sandnes". aftenbladet.no. [Internet]; 2013-04-10.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn i Gjesdal. Gjesdal historielag; 2013-02-21.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn med bakgrunn i falkefangst. Arkeologisk museum (UiS); 2013-12-12.
 • Særheim, Inge (2013). Særskriving av samansette ord. NRK P1 (riks), NRK Rogaland, NRK Buskerud. [Radio]; 2013-06-08.
 • Særheim, Inge (2013). Utlendingar gjorde Norge til Norge. www.forskning.no. [Internet]; 2013-02-05.
 • Særheim, Inge (2012). Den nye nynorskrettskrivinga. Jærbladet. [Newspaper]; 2012-08-06.
 • Særheim, Inge (2012). Etymologien til ordet hevd. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-03-28.
 • Særheim, Inge (2012). Føreleddet Sunn- i stadnamn. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-01-10.
 • Særheim, Inge (2012). Gamle gardsnamn på Jæren (i serien "Norske røter"). NRK 1. [TV]; 2012-04-01.
 • Særheim, Inge (2012). Gunnstein Akselberg: Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland.
 • Særheim, Inge (2012). Namna Julabygda og Nissedal mfl. (i serien "Språkteigen"). NRK P2. [Radio]; 2012-12-23.
 • Særheim, Inge (2012). Namna Kåsen, Tjøtta. Jærbladet. [Newspaper]; 2012-06-27.
 • Særheim, Inge (2012). Norsk namnegransking 2012. Den akademiske situasjonen.
 • Særheim, Inge (2012). Norsk namnegransking i krise? Den akademiske situasjonen. Norsk namnelag;
 • Særheim, Inge (2012). Ny nynorskrettskriving. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-08-01.
 • Særheim, Inge (2012). Nyord i norsk, godt namnevit. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-05.
 • Særheim, Inge (2012). Om knoting. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-04-17.
 • Særheim, Inge (2012). Sakrale stadnamn i Namn och Bygd 1-99. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur; 2012-02-16 - 2012-02-18.
 • Særheim, Inge (2012). Sentralstadindikerande stadnamn i Tu/Hauge-området. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn frå Feisteinen. Klepp kommune;
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn frå Øvre Sirdal. Solheimsdalen vel; 2012-05-09.
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn og dialektskilje. Københavns Universitet; 2012-06-06 - 2012-06-09.
 • Særheim, Inge (2011). Banning på stavangersk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-09-30.
 • Særheim, Inge (2011). Den første omsetjinga av ein bibeltekst til moderne norsk språk. Stavanger bispedømme;
 • Særheim, Inge (2011). Dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ. Stavanger Aftenblad (kronikk). [Newspaper]; 2011-10-06.
 • Særheim, Inge (2011). Gamle ord døyr. NRK Rogaland, nett. [Internet]; 2011-07-15.
 • Særheim, Inge (2011). Hunting in place-names from southwestern Norway. Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA); 2011-06-16 - 2011-06-17.
 • Særheim, Inge (2011). Jacob Raschs bibelomsetjing frå 1698. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2011). Margit Harsson, Leksikon over nordke rud-namn frå mellomalderen.
 • Særheim, Inge (2011). Namna Gjøvik, Blindern. Nemna Ross-, Røss-, Al-. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-04-17.
 • Særheim, Inge (2011). Namna Tysnes, Jønnjiljo, Børtnes. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-01-09.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Hunnedalen. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-03-09.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Romøren, rud-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-02-27.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Varp. Ordet dravle. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-07-03.
 • Særheim, Inge (2011). Nemna angr, kvam, kås. Namnet Treider. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-03-20.
 • Særheim, Inge (2011). Nemna fjord, fjell. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-07-10.
 • Særheim, Inge (2011). Nemnet 'gard'. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-01-02.
 • Særheim, Inge (2011). Nemnet -løs(e). Fjellnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-05-29.
 • Særheim, Inge (2011). Sandnesdialekten. Sandnesposten. [Newspaper]; 2011-02-03.
 • Særheim, Inge (2011). Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. Frodskaparsetur Føroya; 2011-06-02 - 2011-06-04.
 • Særheim, Inge (2011). Skrivemåten av gatenamn (Sanddal, Søra brotet). RA (Rogalands Avis). [Newspaper]; 2011-01-18.
 • Særheim, Inge (2011). Toponyms and language history - some methodological challenges. Universitetet i Barcelona; 2011-09-05 - 2011-09-09.
 • Særheim, Inge (2010). Arne Garborg som språkkunstnar og målreisar. 2010-08-06 - 2010-08-07.
 • Særheim, Inge (2010). Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet. 2010-02-18.
 • Særheim, Inge (2010). Bunden form i stadnamn - Numedal, Gudbrandsdalen. [Radio]; 2010-02-28.
 • Særheim, Inge (2010). Dativ i stadnamn. Namna Øydgard og Akset. [Radio]; 2010-12-19.
 • Særheim, Inge (2010). Hådialekten. Hå kommune; 2010-10-05.
 • Særheim, Inge (2010). Jærdialekten i endring. Sandnes historie- og ættesogelag; 2010-11-01.
 • Særheim, Inge (2010). Kvaliteten i normeringa av veg- og gatenamn. 2010-09-21 - 2010-09-22.
 • Særheim, Inge (2010). Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna.
 • Særheim, Inge (2010). Namna Trøgstad, Skiptvet, Hønefoss, Hvalsmoen. [Radio]; 2010-06-20.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Hafrsfjord og andre namn kring fjorden på Nord-Jæren. 2010-08-26.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Kolås og namn på -heim og -kalven. [Radio]; 2010-03-14.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Varanger. [Radio]; 2010-01-03.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Ølberg. [Newspaper]; 2010-03-22.
 • Særheim, Inge (2010). Personnamn. [Newspaper]; 2010-02-19.
 • Særheim, Inge (2010). Personnamnmotar. [Radio]; 2010-01-28.
 • Særheim, Inge (2010). Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. 2010-04-07 - 2010-04-09.
 • Særheim, Inge (2010). Runer i Rogaland. Arkeologisk museum; 2010-01-31.
 • Særheim, Inge (2010). Språk og namn. Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke; 2010-10-07.
 • Særheim, Inge (2010). Språkkultur i Hå. Universitetet i Stavanger; 2010-02-24.
 • Særheim, Inge (2010). Språkutviklinga i sørvestlandsk i eldre nynorsk tid. 2010-10-22 - 2010-10-23.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamn i Julabygda (Sandnes). Julabygda kyrkjelyd; 2010-04-29.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamn i Stavanger. Tasta historielag; 2010-10-13.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2010-04-28.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamnregistrering i Rogaland. Namnearkivet ved Universitetet i Stavanger.
 • Særheim, Inge (2010). Uttrykket "reisa kjerringa". [Radio]; 2010-02-26.
 • Særheim, Inge (2010). "denne kar æ Jesus Christus okka herræ". Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet. 2010-08-18 - 2010-08-20.
 • Særheim, Inge (2010). sje-lyden, sms-språk. [Radio]; 2010-11-17.
 • Særheim, Inge (2010). sj-lyden vinner terreng. [Newspaper]; 2010-11-17.
 • Særheim, Inge (2009). Ancient Toponyms in Rogaland - sources of old European Language. 2009-08-26 - 2009-08-28.
 • Særheim, Inge (2009). Banning. [Radio]; 2009-03-18.
 • Særheim, Inge (2009). Bestemt form og preposisjonsbruk i stadnamn. Gatenamn. Orientering i dalføre. [Radio]; 2009-06-07.
 • Særheim, Inge (2009). Fjord- og øynamn. Nemnet -vad. [Radio]; 2009-07-19.
 • Særheim, Inge (2009). Henrik Wergeland. Klepp sokneråd; 2009-03-29.
 • Særheim, Inge (2009). Hådialekten og namn i Hå. 2009-04-15.
 • Særheim, Inge (2009). Løgne namn. [Newspaper]; 2009-07-27.
 • Særheim, Inge (2009). Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna. 2009-11-20.
 • Særheim, Inge (2009). Musikkestetikk. 2009-04-27.
 • Særheim, Inge (2009). Namn i Antarktis. [Radio]; 2009-11-29.
 • Særheim, Inge (2009). Namn i Setesdal. [Radio]; 2009-06-28.
 • Særheim, Inge (2009). Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser.
 • Særheim, Inge (2009). Namn på Ombo. [Newspaper]; 2009-01-30.
 • Særheim, Inge (2009). Namn på øyar. [Radio]; 2009-07-22.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Bokn, Hidle, Ombo, Sjorn. Erotiske nemne. [Radio]; 2009-05-24.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Fosen og Telemark. [Radio]; 2009-03-22.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Kolltveit, Svartsum, Lintveit, nemnet -hjell. [Radio]; 2009-04-26.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Land og Avskåklia. [Radio]; 2009-12-20.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Njå, Soma og Hinna. [Radio]; 2009-07-21.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Røst og Sørby, nemnet -bråten. [Radio]; 2009-04-05.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Ullandhaug og Lauperak. Norske namn i USA. [Radio]; 2009-08-03.
 • Særheim, Inge (2009). Namnemiljø og sentralitet. 2009-05-12 - 2009-05-15.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Julabygda. [Radio]; 2009-07-27.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Jæren. [Radio]; 2009-07-01.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Møm. Knut Hamsuns namnebruk. [Radio]; 2009-09-20.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -angr. [Radio]; 2009-07-20.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -bø. Namnet Sørbø. [Radio]; 2009-07-14.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -heim. [Radio]; 2009-07-03.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -stad. [Radio]; 2009-07-08.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -tveit. [Radio]; 2009-07-24.
 • Særheim, Inge (2009). Om Henrik Wergeland. [Newspaper]; 2009-03-27.
 • Særheim, Inge (2009). Om banning. [Newspaper]; 2009-03-18.
 • Særheim, Inge (2009). Om runeinnskrifter. [Newspaper]; 2009-11-02.
 • Særheim, Inge (2009). Om runeinnskrifter og runer. [Radio]; 2009-10-28.
 • Særheim, Inge (2009). Om runer. [Newspaper]; 2009-10-30.
 • Særheim, Inge (2009). Om stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2009-10-05.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og andre språkkjelder. Klepp historie- og ættesogelag; 2009-09-01.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og runeinnskrifter. [Radio]; 2009-10-28.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og runeinnskrifter i Rogaland. Arkeologisk museum (i Stavanger); 2009-11-03.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamn på Kvitsøy. [Radio]; 2009-09-30.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2009-09-28.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamnregistreringa i Rogaland. 2009-11-19.
 • Særheim, Inge (2009). Tale/skrift - o/å-lyden. [Radio]; 2009-12-11.
 • Særheim, Inge (2009). Trøndersk språkhistorie.
 • Særheim, Inge (2008). Fjord- og øynamn og nemnet vad n. [Radio]; 2008-04-28.
 • Særheim, Inge (2008). Leksikon om stadnamn frå Rogaland. Bjerkreim historie- og ættesogelag; 2008-02-07.
 • Særheim, Inge (2008). Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. 2008-05-22 - 2008-05-25.
 • Særheim, Inge (2008). Namn og identitet - Kleppelundsvegen eller Åse Marie Nesses veg?. [Radio]; 2008-01-28.
 • Særheim, Inge (2008). Namna Karasjok, Sotra, Gaupo, Forus. [Radio]; 2008-01-06.
 • Særheim, Inge (2008). Namnet Karmøy. [Radio]; 2008-02-04.
 • Særheim, Inge (2008). Nemna eid og aun. [Radio]; 2008-07-13.
 • Særheim, Inge (2008). Nemnet os m. og namna Madla og Hinna. [Radio]; 2008-02-25.
 • Særheim, Inge (2008). Ny bok om stadnamn i Rogaland. Madla historielag; 2008-03-31.
 • Særheim, Inge (2008). Ord i rogalandsmålet. [Radio]; 2008-09-03.
 • Særheim, Inge (2008). Road Names and Identity. 2008-11-21.
 • Særheim, Inge (2008). Road names and identity. Official naming in Hå, Klepp and Time.
 • Særheim, Inge (2008). Siramålet og stadnamn på Utsira. [Radio]; 2008-09-28.
 • Særheim, Inge (2008). Språket hjå Jon Fosse - "Desse auga". [Newspaper]; 2008-09-15.
 • Særheim, Inge (2008). Stadnamn i Eigersund. Eigersund historielag; 2008-11-26.
 • Særheim, Inge (2008). Stadnamnleksikon for Rogaland. Sandnes historie- og ættesogelag; 2008-01-07.
 • Særheim, Inge (2008). Tilnamn. [Radio]; 2008-01-21.
 • Særheim, Inge (2008). Urban Naming and Cultural Identity. 2008-08-17 - 2008-08-23.
 • Særheim, Inge (2008). Urban namngjeving og identitet. 2008-09-18.
 • Særheim, Inge (2008). Urbane namn og identitet. 2008-11-26.
 • Særheim, Inge (2007). Boka "Stadnamn i Rogaland". [Radio]; 2007-08-29.
 • Særheim, Inge (2007). Bruken av namn i Kiellands romanar. Sandnes rotary; 2007-06-12.
 • Særheim, Inge (2007). Namn på -støl og -seter. [Radio]; 2007-06-11.
 • Særheim, Inge (2007). Namn på -øy (Gjersøy, Moløy). Namnet Fedje. [Radio]; 2007-04-30.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Finnmark, Strandenes, Halden. [Radio]; 2007-08-20.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Spildra, Rekå, Eken. [Radio]; 2007-09-09.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Stadt og Statoil. [Radio]; 2007-05-28.
 • Særheim, Inge (2007). Namnebruken i Alexander L. Kiellands dikting. 2007-08-11 - 2007-08-14.
 • Særheim, Inge (2007). Namneleksikon for Rogaland. [Newspaper]; 2007-09-11.
 • Særheim, Inge (2007). Nokre utfordringar ved normeringa av norske stadnamn. 2007-11-01 - 2007-11-03.
 • Særheim, Inge (2007). Official Naming and Cultural Identity in a European Capital of Culture. 2007-10-25 - 2007-10-26.
 • Særheim, Inge (2007). Ordet skard, namna Aunå og Loggjå. [Radio]; 2007-11-05.
 • Særheim, Inge (2007). Person- og miljøskildrande namnebruk i Alexander L. Kiellands dikting. Universitetet i Stavanger; 2007-09-14.
 • Særheim, Inge (2007). Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting. 2007-11-28.
 • Særheim, Inge (2007). Presentasjon av stadnamnleksikon for Rogaland. SiS Bok; 2007-08-29.
 • Særheim, Inge (2007). "Segjer dei Sørbrød, Folk der burte?". Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Hjelmeland. Hjelmeland mållag mfl.; 2007-11-08.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Time. Time mållag; 2007-02-20.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Tysvær. Tysvær kommune; 2007-11-10.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Geilo og Lågen. [Radio]; 2007-02-19.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Kasa, Lauberak og Stamsås. Ordet strangebær. [Radio]; 2007-01-22.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Meldal og Breidablik. [Radio]; 2007-03-05.
 • Særheim, Inge (2007). Urban namngjeving og kulturell identitet. 2007-11-22 - 2007-11-24.
 • Særheim, Inge (2007). Våre eldste gardsnamn.
 • Særheim, Inge (2007). Øynamn (Andøya, Hitra mfl.). [Radio]; 2007-05-14.
 • Særheim, Inge (2006). Der trolldom blir til?. [Newspaper]; 2006-02-06.
 • Særheim, Inge (2006). Dialektkonkurranse. [Radio]; 2006-06-19.
 • Særheim, Inge (2006). Finalen i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-08-11.
 • Særheim, Inge (2006). Finalen i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-08-08.
 • Særheim, Inge (2006). Gamle fjordnamn i Vindafjord.
 • Særheim, Inge (2006). Gardsnamn på -rud. [Radio]; 2006-12-29.
 • Særheim, Inge (2006). Jærmålet si framtid. Time mållag; 2006-03-06.
 • Særheim, Inge (2006). Kvartfinale i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-07-14.
 • Særheim, Inge (2006). Kvartfinale i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-07-14.
 • Særheim, Inge (2006). Ordet nord i stadnamn. [Radio]; 2006-11-12.
 • Særheim, Inge (2006). Personnamna Otkell og Skamkell og gardsnamnet Tangen. [Radio]; 2006-10-29.
 • Særheim, Inge (2006). Rauaraddel vant. [Newspaper]; 2006-01-02.
 • Særheim, Inge (2006). Rogalandsdialekten - før og no. Solborg folkehøgskole; 2006-05-19.
 • Særheim, Inge (2006). Sauda-dialekten. [Radio]; 2006-06-27.
 • Særheim, Inge (2006). Språk i akademia - norsk eller engelsk?.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn på -sve og -bø. [Radio]; 2006-12-10.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn som endar på -e. [Radio]; 2006-05-28.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn som endar på -heim. [Radio]; 2006-06-11.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamnet Skammestein. [Radio]; 2006-09-03.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamnet Skatøra. [Radio]; 2006-10-01.
 • Særheim, Inge (2006). Stølsnamna Glott, Skrum og Eise. [Radio]; 2006-10-15.
 • Særheim, Inge (2006). Utviklinga av jærmålet. Time mållag; 2006-03-06.
 • Særheim, Inge (2005). 17. mai og 7. juni. Sirdal kommune; 2005-05-17.
 • Særheim, Inge (2005). [Anmeldelse]Seksjon for namnegranking : årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken.
 • Særheim, Inge (2005). Bygdenamnet Vikedal.
 • Særheim, Inge (2005). De kårer det beste siddisuttrykket. [Newspaper]; 2005-12-30.
 • Særheim, Inge (2005). Død over jålete ord. [Newspaper]; 2005-12-30.
 • Særheim, Inge (2005). Her kommer dialekten fra. Hvordan oppsto hekkan og salikatt?. [Newspaper]; 2005-11-17.
 • Særheim, Inge (2005). Hove, Frøyland, Torstveit mfl. - kultnamn eller ord for terrenget?. Arkeologisk museum i Stavanger; 2005-10-25.
 • Særheim, Inge (2005). Jærbuane Eirik Raude og Erling Skjalgsson - namn og namnemiljø. 2005-06-05.
 • Særheim, Inge (2005). Kinnskjegg blir "sjinnsjegg". [Newspaper]; 2005-11-22.
 • Særheim, Inge (2005). Kva skjer med jærdialekten?. Klepp kommune (Fredheim); 2005-04-23.
 • Særheim, Inge (2005). Kva skjer med rogalandsdialekten?. 2005-11-23.
 • Særheim, Inge (2005). Namn som kulturminne - privatsak eller offentleg ansvar?.
 • Særheim, Inge (2005). Namnet Hundseid (Hundsa).
 • Særheim, Inge (2005). Rogalandsdialekten i endring. [Radio]; 2005-11-23.
 • Særheim, Inge (2005). Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 2004. 78 sider.
 • Særheim, Inge (2005). Stadnamn i nærmiljøet. Hillevåg historielag; 2005-12-09.
 • Særheim, Inge (2005). The oldest Settlement Names. 2005-08-28 - 2005-09-03.
 • Særheim, Inge (2005). Universitas - tradisjon og fornying.
 • Særheim, Inge (2004). Bygdenamnet Vats.
 • Særheim, Inge (2004). Det eldste rogalandsmålet.
 • Særheim, Inge (2004). Dialektar og lokale uttrykksmåtar i Rogaland. Solborg folkehøgskole; 2004-06-04.
 • Særheim, Inge (2004). Faksen og Klokkene. Ord og biletbruk i stadnamn. Hå gamle prestegard (vennelaget); 2004-11-12.
 • Særheim, Inge (2004). Frå det kjende til det ukjende. Bruk av stadnamn i undervisninga. Høgskolen i Stavanger; 2004-11-24.
 • Særheim, Inge (2004). "Hoien på gilli". Lokale ord og uttrykk. [Radio]; 2004-06-09.
 • Særheim, Inge (2004). Innleiing om stadir-forskinga. 2004-05-07 - 2004-05-09.
 • Særheim, Inge (2004). Mats Wahlberg (red.): Svenskt ortnamnslexikon.
 • Særheim, Inge (2004). Namnestatistikken 2003. [Radio]; 2004-01-16.
 • Særheim, Inge (2004). Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten. 2004-10-26.
 • Særheim, Inge (2004). Navigering og namngjeving. Namn som orienteringsmerke på sjøen. Sjømannsmisjonen (Stavanger); 2004-11-02.
 • Særheim, Inge (2004). Stadir-namn i Rogaland. 2004-05-07 - 2004-05-09.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn frå Rogaland. Klepp pensjonistlærarlag; 2004-01-20.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Rogaland. Stavanger pensjonistlærarforening; 2004-09-16.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Sokndal. Sokndal historie- og ættesogelag; 2004-03-18.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Sunde/Hafrsfjord-området. Sunde Y-menn klubb; 2004-03-03.
 • Særheim, Inge (2003). Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Stavanger Turistforening; 2003-04-24.
 • Særheim, Inge (2003). Kjell Venås: Norske innsjønamn IV.
 • Særheim, Inge (2003). Namnestatistikken 2002. [Radio]; 2003-01-23.
 • Særheim, Inge (2003). Ord og namn i Bibelen - til glede og forargelse. Om banning og namnemoter. Solborg folkehøgskole; 2003-04-30.
 • Særheim, Inge (2003). Stadnamn på Bokn. Bokn historielag; 2003-10-15.
 • Særheim, Inge (2003). Stadnamna - eit språkleg landskap.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings Årbok 2002. [Radio]; 2003-04-22.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings Årbok 2002. "Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland". [Radio]; 2003-04-24.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings årbok 2002. Stadnamn i Rogaland. [Radio]; 2003-04-22.
 • Særheim, Inge (2003). Toponyms in the landscape - a cultural experience. 2003-10-02.
 • Særheim, Inge (2002). Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar. Sandnes mållag; 2002-01-24.
 • Særheim, Inge (2002). Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar og målpolemikar. Hjelmeland mållag, Hjelmeland sogelag, Hjelmeland folkeakademi, Hjelme; 2002-10-31.
 • Særheim, Inge (2002). Elias Blix (1836-1902) - salmediktar og målreisar. Klepp sokneråd; 2002-10-18.
 • Særheim, Inge (2002). Endring i hokjønnsbøyinga i Nordvest-Rogaland. Kva skjer under omleggingsprosessen?. 2002-08-14 - 2002-08-18.
 • Særheim, Inge (2002). Jærdialekten i endring. Klepp historie- og ættesogelag; 2002-11-05.
 • Særheim, Inge (2002). Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) - folkevisesamlar og salmediktar. Klepp sokneråd; 2002-10-18.
 • Særheim, Inge (2002). Namnestatestikken 2002. [Radio]; 2002-01-23.
 • Særheim, Inge (2002). Peder Gammeltoft: The place-name element bólstadr in the North Atlantic area.
 • Særheim, Inge (2002). Språkblanding i grunnskulen. Rogaland mållag; 2002-10-19.
 • Særheim, Inge (2002). Stadnamn i Stavanger. Byhistorisk forening; 2002-05-02.
 • Særheim, Inge (2002). Toponyms from southwestern Norway reflecting language contact in Mediaeval times. 2002-08-19 - 2002-08-24.
 • Særheim, Inge (2001). Arne Garborg i Sandnes. Concentus, Sandnes kommune; 2001-10-06.
 • Særheim, Inge (2001). Arne Garborg som målreisar og nasjonal stridsmann. Rogaland mållag; 2001-03-24.
 • Særheim, Inge (2001). Gardsnamn i to tusenår. Alderen til land-namna og tydinga til etterleddet -land.
 • Særheim, Inge (2001). Gardsnamn og gardshistorie. Klepp historie- og ættesogelag; 2001-10-02.
 • Særheim, Inge (2001). Lune havner i Rogaland, navneforklaringer.
 • Særheim, Inge (2001). Lågtysk påverknad på nordisk språk i seinmellomalderen.
 • Særheim, Inge (2001). "Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød". Stadnamn og strevet for den daglege føda. 2001-10-06 - 2001-10-07.
 • Særheim, Inge (2001). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. Eiganes skule; 2001-03-29.
 • Særheim, Inge (2001). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. 2001-01-22 - 2001-01-23.
 • Særheim, Inge (2001). Namnegransking. Bryne vidaregåande skule; 2001-09-27.
 • Særheim, Inge (2001). Notau - innfallsport for hansaen i Noreg?.
 • Særheim, Inge (2001). Oversjøisk språkkontakt og språkpåverknad. Nordtysk påverknad på sørvestnorsk mål i mellomalderen.
 • Særheim, Inge (2001). Rogalandsdialektane i endring. Gand Y's menns klubb; 2001-10-08.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn frå Sirdal fortel historie. Sirdal historielag; 2001-10-05.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn frå sjøen i Tananger-området.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn i Rogaland. Bryne rotary; 2001-03-27.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn på Jæren. Stavanger pensjonistuniversitet; 2001-03-15.
 • Særheim, Inge (2001). Stilisten Arne Garborg. 2001-01-22 - 2001-01-23.
 • Særheim, Inge (2001). Toponyms as evidence of change within the morphological system of a dialect.
 • Særheim, Inge (2001). Å tala høgt. [Radio]; 2001-10-12.
 • Særheim, Inge (2000). Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namnebruken i Arne Garborgs dikting. Høgskolen i Stavanger; 2000-06-22.
 • Særheim, Inge (2000). Dåpstradisjonar. Om namngjeving og namnebruk.
 • Særheim, Inge (2000). Er jærdialekten på veg ut?.
 • Særheim, Inge (2000). Grevlege jordeple i Norsk Ordbok.
 • Særheim, Inge (2000). Hans Krahes teori om ein gammaleuropeisk hydronymi. Ei kritisk vurdering etter 50 års diskusjon. 2000-06-22.
 • Særheim, Inge (2000). Jærmålet i endring.
 • Særheim, Inge (2000). Klokkene, Krossen og Kristennamnet. Nemne for kristen kultur i sørvestnorske skjergardsnamn. 2000-05-25 - 2000-05-28.
 • Særheim, Inge (2000). Njædel Vatnemo og Osmund Asbjørnsen Sauemyren. Litt om namnebruken i Kiellands romanar.
 • Særheim, Inge (2000). Personal names as the first element in some settlement names from Southwest-Norweay.
 • Særheim, Inge (2000). Place-names from southwestern Norway originating from the Hanseatic trade. 2000-05-31 - 2000-06-02.
 • Særheim, Inge (2000). Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa.
 • Særheim, Inge (2000). Stadnamn i Rogaland. [Radio];
 • Særheim, Inge (1999). Eldre skrivemåte av gardsnamnet Erga.
 • Særheim, Inge (1999). Gardsnamn og busetnadsutvikling.
 • Særheim, Inge (1999). Personal Names as the first Element in old Settlement Names from Southwest-Norway. 1999-09-20 - 1999-09-25.
 • Særheim, Inge (1999). Personnamntradisjonar.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn fortel historie.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn på Nord-Jæren.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn som kulturminne.
 • Særheim, Inge (1999). Tapte gardsnamn på -land i Sirdal?.
 • Særheim, Inge (1999). Theodor Dahl. Journalist, forfattar og folkeminnesamlar.
 • Særheim, Inge (1998). Kulturminnet er borte, men namnet lever vidare. Om stadnamn i Rogaland som fortel kulturhistorie.
 • Særheim, Inge (1998). Lågtysk påverknad på nordisk språk i seinmellomalderen.
 • Særheim, Inge (1998). Notau- innfallsport for hansaen i Noreg.
 • Særheim, Inge (1998). Om bjerkreimsmålet og stadnamn i Bjerkreim.
 • Særheim, Inge (1998). Personnamntradisjonar.
 • Særheim, Inge (1998). Stadnamn på Jæren.
 • Særheim, Inge; Amundsen, Rigmor Amundsen (1998). Skulebarninnsamling av stadnamn i Rogaland i 1931.
 • Særheim, Inge; Bore, Tor Bjarne (1998). Bok om dei norske dialektane.
 • Særheim, Inge; Mæland, Ådne; Øyan, Torbjørn (1998). Nokre opphavssegner frå Sirdal.
 • Særheim, Inge (1997). Deltager som faglig ansvarlig og fagdommer i en programserie om dialekter. (5 program). [Radio];
 • Særheim, Inge; Laugaland, Jone (1997). Navneforklaringer til 34 oppslag/artikler i heftet "Lune havner".
 • Særheim, Inge (2010). Språk og namn i Hå.