MENY

PROFRES-profilen Guro Øydgard

Guro Øydgard undersøker tilgang til helse- og omsorgstjenester for personer med demens og deres pårørende. I dette er det to elementer som står sentralt; hva som gjøres når personer med demens og deres pårørende søker om tjenester og hva som gjøres når tjenester tildeles. Guro sine to overordnede problemstillinger er Hvordan får personer med demens og deres pårørende tilgang til tjenester, og Hvorfor blir tjenestetilbudet slik (som) det blir? Datamaterialet består av intervjuer med pårørende til personer med demens og intervjuer med ansatte ved kommunale tildelingsenheter. Hun benytter institusjonell etnografi som metodologisk ramme.  

Norge står ovenfor store utfordringer for å ivareta omsorgen for de som har behov for det fremover. Antall som har ulike behov for hjelp i forbindelse med funksjonsnedsettelser øker, og personer med demens er en av de gruppene som det knytter seg store utfordringer til. Demens en progredierende sykdom, noe som skaper spesielle utfordringer for både den som er syk, for de som er pårørende og for tjenestesystemet. Et sammenhengende og progredierende behov må dekkes over tid. Å forske på tjenester for personer med demens og deres pårørende er derfor både nødvendig og nyttig, sier Guro.