Et profilbilde

Dosent
Pål Roland { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Pål Roland", "tel": "Telefon: 51832944", "email": "pal.roland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-347

 

Underviser på masterprogrammet i utdanningsvitenskap. Tema aggresjonsperspektivet og innovasjon.

Underviser på dr gradskurs: Innovasjon i barnehage og skole.

Underviser på veilederutdanningen i Være sammen prosjektet som gir studiepoeng. 

Forskningsområder

1. Prosjektet Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction

Utfyllende opplysninger

http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/klasseleiingprosjektet/

Forskergruppe for innovasjon Ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er tildelt midler fra Norges forskningsråd i perioden 2014 - 1018. Finnut- frisam programmet.

Forskergruppen består av prof S. K. Ertesvåg, prof U. V. Midthassel, dosent. P. Roland, 1 am. E. Westergård, stipendiat Constanse Oterkiil, stipendiat K. Sofana.

Jeg har hatt en sentral rolle i prosjektet, med hovedansvar for den kvalitative delen. Jeg har også deltatt prosjektledergruppen med Prof Ertesvåg, stipendiat K. Sofana, post dok Trude Havik og Merete Høgstad Kronstad (UiT).

Internasjonale samarbeidspartnere:

Prof. Mark T Greenberg. Penn State University. USA.

Prof. Pamela Sammons. Oxford University. England.

Dosent Ulf Blossing. Universitetet i Gøteborg. Sverige.

 

2. Kapittel i bok om mental helse. Redaktør Edvin Bru & Ella C. Idsøe.

Tittel: Alvorlige atferdsproblemer i skolen - forskning og tiltak. 2016 ? Fagfellevurdert. Godkjent som antologi.

3. Antologi om implementing. Universitetsforlaget 2015. Ferdig i midten av september. Fagfellevurdert.

Redaktører PÅl Roland og Elsa Westergård. Forskergruppen for innovasjon, UiS. CIESL prosjektet. NFR.

4. Artikkel knyttet til CIESL - Læreres læring i et organisasjonsperspektiv. Kollektive prosesser i skolen. Under arbeid. Med prof. S. K Ertesvåg.

5. Artikkel om intervjumetode. Sammen med Ulf Blossing phd. Universitetet i Gøteborg og Randi Myklebust Søvik Phd, NSLA.

Ferdig 2018.

6.Fullført Dr. gradsprogrammet i Utdanningsvitenskap. 2011.

Tema: Innovasjon og implementering Tittel: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt.Monografi.

7.Deltar i forskergruppe som arbeider med temaer knyttet til innovasjon i skole og barnehage.

Vi arbeider med artikler både i internasjonale og nasjonale tidsskrift. Er nå med i et prosjekt som omhandler autoritativ lærerstil.

Forskergruppen består av prof. Sigrun K Ertesvåg, prof. Unni V Midthassel, I. am. Elsa Westergård og 1. am. Pål Roland. Vi har også to stipendiater tilknyttet gruppen.

8.Deltar i forskning og bokprosjekt i  "De utfordrende barna".

 Vi har utviklet et forskningsprosjekt som går på "Case" studie. Tidsperiode 2010 - 2012. Dette arbeidet har nå blitt til en antologi som er sendt til Fagbokforlaget. Temaet er tidlig innsats. Jeg har forfattet flere av kapitlene. Sammen med Professor Otto L Fuglestad, 1.amanuensis Hildegunn Fandrem, 1 amanuensis Elsa Westergård og 1. amanuensis Inger Kristine Løge.

 Boken er utgitt på Fagbokforlaget og heter: Barn i utfordringer.

Dette er ferdigstilt. Fagfellevurdert

9. Respektprogrammet.

 Jeg har deltatt i programmets ledergruppe, og gjennomført forskning på ulike sider av programmet. Leder teamet som arbeider med Trondheim. Over 20 skoler har deltatt i Respektprogrammet i Trondheim over en 10 årsperiode. Respektprogrammet er et bredt skoleutviklingsprogram som varer i 2,5 år.

Respekt programmet er foreløpig avsluttet etter en aktiv periode.

10. Være sammen - kompetanseløft i barnehager. 

Har ledet utviklingen av programmet "Være sammen" i samarbeid med Fylkesmannen i Vest Agder og UiA. "Være sammen" er et prosjekt rettet mot tidlig intervensjon i barnehager,og som er støttet av Kunnskapsdepartementet. Her er det skrevet 5 bøker tilknyttet kompetansedelen i programmet.Over 400 barnehager deltar i dette prosjektet fra Oslo i øst til Stavanger i nord vest.I løpet av 2018 vil ca 3000 veiledere i Være sammen ha fått utdanning gjennom Læringsmiljøsenteret. Undertegnede har utarbeidet veilederutdanningen og gjennomfører denne. Disse får nå 10 studiepoeng for utdanningen.

Prosjektet ble avsluttet etter 8 suksessfulle år i drift, i 2018.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/

10. Bokprosjekt. Ledelse av endring i barnehager.

Skriveprosjekt med professor Sigrun K. Ertesvåg som omhandler ledelse av innovasjon i barnehager. 2012/2013. Dette er ferdiggjort 2013.

Boka kom ut i starten av juni 2013. Gyldendal akademisk. Godkjent som vitenskapelig antologi.

11. Artikkel. Mobbing og aggresjon i barnehagen. I boka "Utviklingspsykologi i barnehagen". Red Glaser, V, Størksen. I & Drugli, M.B. 2014. Er utgitt og godkjent som vitenskapelig antologi.

12. Artikkel i boken barnehageutvikling ( 2020). Sammen med prosjektgruppe fra IBU. Utkast er ferdig.

 

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

 

  

1. CIESL. Forskningsprosjekt knyttet til forskergruppen for Innovasjon. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, gjennom programmet FINNUT 2014 - 2018. Studien innnbefatter både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og omhandler klasseledelse - omsetting av teori til praksis. Forskning forsetter selv om perioden er formelt over.

2. Resilience prosjektet. NFR prosjekt knyttet til temaet livsmestring. Ledet av Handelshøgskolen og Læringsmiljøsenteret, begge ved UiS. Min rolle blir knyttet til implementeringsprosessen.

3. Respektforskning. Prosjekt knyttet til innovasjon og videreføring over en lang periode. Sammen med 1 am Elsa Westergård.

4. Ledelse av barnehagutvikling.  Være sammen data. Artikkel akseptert:

Omdal, H. & Roland, P. (Accepted, 2020). Possibilities and challenges in sustained capacity building in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions: ECEC leaders? perspectives. European Early Childhood Education Research Journal.

5. Mobbing og krenkelser i barnehagekontekst. Forskergruppe: Thomas Moser, Marianne T Martinsen, Svanaug Lunde og Pål Roland.

Arbeidserfaring

1994 - 2012: Lektor i spesialpedagogikk ved Møllehagen skolesenter. Har kombinert med arbeidet ved UiS.

Arbeidsområdet har vært barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri.

1999 - 2000: Høgskolelektor i Idrett. Institutt for idrett. HiS. Deltid.

2000 - 2004: Høgskolelektor i sosialpedagogikk. HiS.

2004 - dags dato. Senter for Atferdsforskning. Førstelektor fra 2007.

2012 Førsteamanuensis. Senter for atferdsforskning.

2012 - 2013. 20% stilling som prosjektutvikler hos Fylkesmannen i Vest Agder.

2013 Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

2014 Dosent ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning.

Underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk, deltar i forskergruppen under temaet innovasjon i skole og barnehage, og arbeider med Dr grad i spesialpedagogikk ved dr gradsprogrmmet,  UiS.

Har ansvaret for temaet "aggresjonsperspektivet" og "Tidlig innsats" på masterprogrammet.

Har innlegg på dr gradprogrammet i spesialpedagogikk - Innovasjon i skole og barnehage.

Holder kurs i Respekt, Zero, De utfordrende barna og prosjektet Være sammen, i store forsamlinger. Størrelsen varierer fra ca 30 deltakere til 4 - 500.

Har hatt mye kurs innen atferdsproblemer, kommunikasjonsteori, aggresjonsforståelse og innovasjon.

Siste årene mer og mer på temaene: tidlig innsats, kapasitetsbygging i organisasjonen, ledelse, implementering, klasseledelse, stressteori.

 

Veiledning av masteroppgaver som er fullført:

Lyse, M. (2005) Sammenligning av programmene Zero og Olweus i forhold til innovasjonsteori.

Flach, T. (2005). Jenter, aggresjon og stress.

Rosseland, J. (2005). Hvordan er det å være forsldre til et barn som er  i en mobberelasjon?

Eriksen Grude, E. K.(2006) Pedagogers erfaring med aggressiv atferd i barnehage.

Sørby Byrkjedal, L.J (2007) Hvordan håndterer en lærergruppe aggressive elever? det individuelle og det kollektive perspektivet.

Smith, M. (2008). Hvordan håndterer pedagoger elevers reaktie og proaktive aggresjon?

Michaelsen, S. (2008). Forståelse og håndtering av aggresjon.

Storhaug, G. (2009). Aggresjon i tidlig alder - med fokus på tidlig innsats.

Sola, M. (2012). Utfordringer med implementering av det autoritative perspektivet i prosjektet Være sammen. Tidlig innsats fokus.

Sommerbakk, J (2012). Hvordan håndterer pedagoger i barnehager reaktiv aggresjon? Tidlig innsats fokus.

Kristensen Meling, Maritha (2013). Tema: autoritatativ klasseledelse.Hva gjør dyktige lærere for å utøve denne rollen. Metode: observasjon og intervju.

Thorbjørnsen, Kai Rune. (2013) Tema: Reaktiv aggresjon og inklusjon. Metode: intervju.

Kristensen, Iselin (2014). Tema: Kvalitativ studie om dyktig klasseleders ledelse av en utfordrende klasse.

Haugland, Hilde (2014). Implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd i Være sammen..

Andranik Kostanyan (2015). PPT - barnehage samarbeid relatert til aggresjonsproblematikk.

Mari Markussen ( 2016). Hvordan implementere sip modellen i barnehage arbeidet?

Karoline Nilsen Låder ( 2018). ?Hvordan håndterer lærere reaktiv og proaktiv aggresjon hos elever? Med fokus på relasjon og kontroll, både i et individuelt og et kollektivt perspektiv

Seri Refsnes ( 2018).Leiinga si rolle i håndtering av aggresjon i elevgruppa.

Anne Lunde Tuen ( 2019) Hvordan implementere ny kunnskap i barnehagen?

Invild Ness (2020). Forebygging av mobbing og krenkelser i barnehagekontekst relatert til autoritative voksne.

Hanne Thorsen ( 2020). Forståelse og håndtering av reaktiv aggresjon i banrnehagen, relatert til tidlig innsats.

Veiledning phd i utdanningsvitenskap:

Ksenia Solheim (start 2014). Knyttet til CIESL prosjektet. Min rolle er biveileder. Hovedveileder er Sigrun K. Ertesvåg. Disputas juni 2020.

Mari Markussen (Start 2018). Prosjekt: Oppfølging av mobbing.

Min rolle er biveileder, sammen med Edvin Bru. Hovedveileder er Kjersti B. Tharaldsen.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2020). Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud. Dafolo. ISBN 978-87-7160-807-6. 70 s.
 • Omdal, Heidi; Roland, Pål (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 28. Hefte 4. s. 568-581. DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929.
 • Roland, Pål (2020). Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. s. 132-151.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål (2020). Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. s. 166-182.
 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Innledning. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 13-18.
 • Roland, Pål (2019). Stress, stressmestring og klasseledelse. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 197-221.
 • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M. (2018). Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1-15. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205519107. 212 s.
 • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. s. 173-191.
 • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 139-156.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction. Educational Research. ISSN 0013-1881. Volum 60. Hefte 4. s. 459-477. DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 213-232.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202556129. 108 s.
 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. s. 156-175.
 • Roland, Pål (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 86-100.
 • Roland, Pål (2015). Hva er implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 19-39.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2015). Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 14-18.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. s. 466-479.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44680-9. 219 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2011). Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 147-168.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2011). De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 125-146.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund (2010). The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. Volum 11. Hefte 4. s. 323-344. DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 72. Hefte 1. s. 42-45.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999). Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 72. Hefte 4. s. 20-27.
 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. 226 s.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. 192 s.
 • Roland, Pål (2014). Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS. Universitetet i Stavanger. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. ISBN 978-82-93166-62-7. 160 s.
 • Roland, Pål (2012). Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-486-5. 373 s.
 • Roland, Pål (2012). Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil. Universitetet i Stavanger, SAF. ISBN 978-82-93166-26-9. 65 s.
 • Roland, Pål (2011). Problematferd i skolen. Senter for Atferdsforskning. UiS. ISBN 978-82-7578-045-2. 42 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-19-1. 50 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-18-4. 50 s.
 • Roland, Pål (2010). Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?. UiS. 27 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin (2006). Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte. Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Roland, Pål (2006). Mobbing sett fra mobberens perspektiv. UiS. 15 s.
 • Roland, Pål (2005). Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay. UiS. 10 s.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS. HiS , SV fakultet -sosialfag. 1 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS. HiS. SV - fakultetet. 10 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727. SV- fakultetet. HiS. 12 s.
 • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt (2002). Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt. Høgskolen i Stavanger. 9 s.
 • Roland, Pål (1998). "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning. Rogaland Research. ISBN 8272209500. 40 s.
 • Roland, Pål (1996). Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning. HiS. 103 s.
 • Roland, Pål (2020). En oversikt over implementeringsvitenskap. UDIR; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?. UDIR; 2020-01-28.
 • Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. UDIR; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak.. Utdanningsdirektoratet; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Implementering av endringer i barnehagekonteksten. Sandnes kommune; 2020-01-10.
 • Roland, Pål (2020). Livsmestring i barnehage og skole. Bærum kommune; 2020-01-07.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Lunde, Svanaug; Roland, Pål (2019). Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?. Filiorum, UiS; 2019-10-16.
 • Roland, Pål (2019). Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag.. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Fredrikstad kommune;
 • Roland, Pål (2019). Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo.. Utdanningsditrektoratet; 2019-03-12.
 • Roland, Pål (2019). Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL.. Universitetet i Stavanger; 2019-02-14 - 2019-02-15.
 • Roland, Pål (2019). UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Utdanningsdirektoratet; 2019-01-16.
 • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.. 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Roland, Pål (2018). Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?. Bærum kommune; 2018-08-14.
 • Roland, Pål (2018). Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike.. Ringerike kommune; 2018-10-01.
 • Roland, Pål (2018). Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund. Haugesund kommunen ov Være sammen prosjektet; 2018-10-17.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser.. Haugesund kommune; 2018-06-05.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm. Skedsmo kommune; 2018-04-19.
 • Roland, Pål (2018). Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal. Arendal kommune; 2018-03-23.
 • Roland, Pål (2018). Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen.. Fylkesmannen i Buskerud; 2018-10-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest. Hammerfest kommune/ RSK Finnmark; 2018-04-05.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser.. UDIR; 2018-04-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet.. Tysvær kommune; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver.. Læringsmiljøsenteret.; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Roland, Pål (2018). Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018). Læringsmiljøsenterets nettside og Youtube.. [Internett]; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet.. Stord kommune; 2018-11-02.
 • Roland, Pål (2018). Suksessfaktorer i klasseledelse. RSK Finnmark; 2018-08-29.
 • Roland, Pål (2018). Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv. Skedsmo kommune; 2018-12-11.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.. 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Roland, Pål (2017). CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU. Høgskolen i Volda; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn.. FLIS ( Forum for ledere i psykiatriske institusjoner); 2017-11-02.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater.. Lister kommunenettverk 10 kommuner;
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL. Asker kommune; 2017-09-05.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data.. Bærum kommune; 2017-11-24.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn. Horten kommune; 2017-08-11.
 • Roland, Pål (2017). Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL.. Knutepunktprosjektet. 5 kommuner Sør.; 2017-11-23.
 • Roland, Pål (2017). Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL.. Haugalandsløftet ( 10 kommuner); 2017-08-28.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet. Frosta kommune; 2017-08-14.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL. Frogn kommune. Follo nettverrket; 2017-09-18.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori. Sogndal kommune;
 • Roland, Pål (2017). Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL. Arendal kommune; 2017-08-31.
 • Roland, Pål (2017). Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.. Larvik kommune; 2017-12-06.
 • Roland, Pål (2017). Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data.. Larvik kommune; 2017-12-05.
 • Roland, Pål (2017). Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing. Aftenposten. [Avis]; 2017-11-06.
 • Roland, Pål (2017). Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL. Bodø kommune; 2017-08-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth (2016). Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Roland, Pål (2016). Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev.. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder;
 • Roland, Pål (2016). Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak.. Adresseavisa. [Avis]; 2016-08-11.
 • Roland, Pål (2016). Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet.. Trondheim kommune ved ledelsen; 2016-08-10.
 • Roland, Pål (2016). Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-11-03.
 • Roland, Pål (2016). Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd.. Bergen kommune. V/ Alrek skole.; 2016-04-07 - 2016-04-08.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere.. Arendal kommune; 2016-11-22.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av rammeplanen i barnehagen. Stavanger kommune; 2016-11-09.
 • Roland, Pål (2016). Implementering, ledelse og skoleutvikling. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder; 2016-06-15.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet. UDIR; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL. Knutepunkt Sørlandet (5 kommuner); 2016-10-12.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori.. Høgskolen i Volda; 2016-04-18 - 2016-04-19.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund. Haugalandsløftet (10 kommuner); 2016-11-10 - 2017-11-10.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord.. Lister sammenslutningen; 2016-12-08.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL. Knutepunkt (5 kommuner på sørlandet); 2016-10-13.
 • Roland, Pål (2016). Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo.. UDIR; 2016-11-04.
 • Roland, Pål (2016). Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT.. Fylkesmannen i Vestfold; 2016-12-09.
 • Roland, Pål (2016). Organisasjonsutvikling i skoler. Sandnes kommune fagstab; 2016-10-25.
 • Roland, Pål (2016). Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager.. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Udir; 2016-01-19.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2016). CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.. Atferdssenteret, UiO; 2016-11-16.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2016). Antologi om implementering.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2016). Still going strong-12 years after implementing the Respect program. The University of Glasgow; 2016-01-05 - 2016-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2015). CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat. Høgskolen i Telemark; 2015-11-27.
 • Roland, Pål (2015). Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel.. PPT vestnorge; 2015-10-25.
 • Roland, Pål (2015). Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?. Skolemøtet i Rogaland; 2015-11-13.
 • Roland, Pål (2015). Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?. Asker kommune; 2015-01-30.
 • Roland, Pål (2015). En oversikt over implementering: en implementeringsposter..
 • Roland, Pål (2015). Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.
 • Roland, Pål (2015). Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?. Hobøl kommune; 2015-02-12.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet.. Gjesdal kommune; 2015-04-21.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?. Os Kommune; 2015-11-09.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?. Fylkesmannen i Vestfold; 2015-04-25.
 • Roland, Pål (2015). Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering.. Skien kommune; 2015-09-25.
 • Roland, Pål (2015). Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner.. UDIR; 2015-12-01.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer.. Rissa kommune, Sør Trøndelag; 2015-08-11.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget.. Knutepunktprosjektet; 2015-09-02.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase.. Fylkesmannen i Buskerud; 2015-08-13.
 • Roland, Pål (2015). Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier.. Universitetet i Agder.; 2015-03-26.
 • Roland, Pål (2015). Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle.. Fylkesmannen i Vest Agder; 2015-02-19.
 • Roland, Pål (2015). Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking.. Tromsø kommune;
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?. Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 2015-10-08.
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner.. Utdanningsforbundet; 2015-03-16.
 • Roland, Pål (2015). Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-28.
 • Roland, Pål (2015). Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering.. Stavanger kommune; 2015-01-22.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen.. Drammen kommune; 2015-01-12.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse.. Adressa. Trondheim. [Avis]; 2015-12-09.
 • Roland, Pål (2015). Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?. Faglig forum og Trondheim kommune; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Roland, Pål (2015). Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune.. Voss kommune; 2015-02-06.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger. Stavanger kommune. Skolesjefen.; 2014-12-03.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd. Asker kommune; 2014-08-13.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats. Skien kommune; 2014-04-22.
 • Roland, Pål (2014). Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss. Hobøl kommune/ Fylkesmannen i Akershus; 2014-04-08.
 • Roland, Pål (2014). Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen. Asker kommune; 2014-02-03.
 • Roland, Pål (2014). Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo. UDIR; 2014-11-25 - 2015-11-25.
 • Roland, Pål (2014). Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte. PPT; 2014-10-06 - 2014-10-07.
 • Roland, Pål (2014). Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand). Songedalen kommune; 2014-11-21.
 • Roland, Pål (2014). Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser. Randaberg kommune; 2014-11-18.
 • Roland, Pål (2014). Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen. Drammen kommune - prosjektet Norges beste barnehage; 2014-03-19.
 • Roland, Pål (2014). Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng. Arendal kommune; 2014-08-26.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø. PPT Nord - Norge; 2014-10-15 - 2015-10-15.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet. Haugalandsløftet; 2014-01-15.
 • Roland, Pål (2014). Krevende atferd i skolen. Haugesund. Haugesund kommune; 2014-06-06.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid. Utdanningsforbundet; 2014-04-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg. Fylkesmannen i Vestfold.;
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i skolen. Utdanningsforbundet; 2014-11-27.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn. Fylkemannen i Telemark; 2014-01-17.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla. Knutepunkt Sørlandet (10 kommuner); 2014-09-25.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder. Universitetet i Agder; 2014-08-28.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger. Stab barnehage Stavanger kommune; 2014-12-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL.. Sandnes kommune. Skolesjefen og stab.; 2014-12-04.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger. Skolelederforbundet i Rogaland. Stavanger.; 2014-03-06 - 2014-03-07.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig innsats i skole og barnehage. Strand kommune v oppvekstleder.; 2014-09-17.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd. Bærum kommune; 2014-10-29.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder. FOS; 2014-10-24.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune. Bamble kommune; 2014-08-11.
 • Roland, Pål (2014). Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund. Farsund kommune; 2014-01-21.
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Roland, Pål (2013). Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT. Møre og Romsdal Sammenslutningen PPT; 2013-12-03.
 • Roland, Pål (2013). Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?. PPT midt Norge; 2013-04-24.
 • Roland, Pål (2013). Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori. Forun for oppvekst i Sunnhordaland; 2013-02-01.
 • Roland, Pål (2013). Håndtering av utfordrende atferd. Læringsmiljøsenteret uis; 2013-05-26 - 2013-05-27.
 • Roland, Pål (2013). Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen. Fylkesmannen i Vest Agder; 2013-06-11.
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Haigalandsløftet;
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer. Norsk kulturråd; 2013-04-04.
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd. Trondheim kommune;
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?. Stavanger kommune; 2013-01-02.
 • Roland, Pål (2013). To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson. Skolemøtet i Rogaland; 2013-11-15.
 • Roland, Pål (2013). Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?. Utdanningsforbundet i Rogaland;
 • Roland, Pål (2013). Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage. Kristiansand kommune; 2013-01-11.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2013). Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Atferdssenteret; 2013-10-19 - 2013-10-20.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.
 • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål (2012). Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.
 • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål (2012). Lærte 550 om grensesetting. Fedrelandsvennen. [Avis]; 2012-10-22.
 • Roland, Pål (2012). Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet. Grunnskolenettverket i Akershus; 2012-10-17 - 2012-10-18.
 • Roland, Pål (2012). Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla. Vennesla kommune.; 2012-10-19.
 • Roland, Pål (2012). Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder. Forum for oppvekst i Sunnhordaland; 2012-02-03.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Kriastiansand kommune; 2012-12-07.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og organisasjonslæring for skoleledere. 2012-09-28.
 • Roland, Pål (2012). Innovasjon og implementering i barnehager og skoler. Fylkesmannen i Vest Agder; 2012-05-03.
 • Roland, Pål (2012). Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne. BUFETAT; 2012-10-06 - 2012-10-07.
 • Roland, Pål (2012). Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon. Randaberg kommune; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats. Universitetet i stavanger, Senter for Atferdsforskning; 2012-10-25.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?. Tysvær kommune; 2012-02-01.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd. Haugalandsløftet; 2012-03-29.
 • Roland, Pål (2011). Mobbing og systematisk arbeid. UDIR; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon og implementering. Haugalandsløftet; 2011-08-30.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis. Haugesund Avis. [Avis]; 2011-08-31.
 • Roland, Pål (2010). Forebygging og håndtering av aggresjon. 2010-12-01.
 • Roland, Pål (2010). ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.". 2010-02-01 - 2010-02-09.
 • Roland, Pål (2010). KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats. 2010-01-27.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering. 2010-09-11.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder. 2010-11-27.
 • Roland, Pål (2010). Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund. 2010-03-04.
 • Roland, Pål (2010). Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering. 2010-08-25.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid. 2010-05-25 - 2010-05-26.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram. 2010-11-17 - 2010-11-18.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen. [Avis]; 2010-12-14.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?. [Avis]; 2010-12-15.
 • Roland, Pål (2010). Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?. 2010-09-29.
 • Roland, Pål (2009). Bærum: Implementering av intervensjonsprogram. 2009-04-23.
 • Roland, Pål (2009). Connect Oslo: Problematferd i skolen. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?. 2009-06-05.
 • Roland, Pål (2009). De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder. 2009-02-02.
 • Roland, Pål (2009). Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd. 2009-11-12.
 • Roland, Pål (2009). Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna. 2009-11-13.
 • Roland, Pål (2009). UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?. 2009-11-25.
 • Roland, Pål (2009). Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna. Universitetet i Tromsø, Avd Medisin og helse.; 2009-01-26 - 2009-01-27.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Veland, Jarmund; Roland, Pål (2009). Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen. Time kommune; 2009-02-06.
 • Roland, Pål (2008). De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger. 2008-11-27 - 2008-11-28.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna. avd. Spesialpedagogikk.; 2008-01-28 - 2008-01-29.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Klepp. 2008-11-20.
 • Roland, Pål (2008). Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune. 2008-12-02.
 • Roland, Pål (2008). Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat. 2008-05-28 - 2008-05-29.
 • Roland, Pål (2008). Kommunikasjonsprosesser i team. Sola. 2008-01-18.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Connect Oslo. 2008-11-07.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim. 2008-11-03.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes. 2008-12-05.
 • Roland, Pål (2008). Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS. 2008-11-26.
 • Roland, Pål (2008). Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster. 2008-12-10.
 • Roland, Pål (2008). problematferd i skolen. Respekt Rana. 2008-12-01.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes. 2007-02-16.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund. 2007-11-06 - 2007-11-07.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS. 2007-11-28.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av problematferd.Ålborg. Kvadraturen videregående skole, Kristianssand; 2007-09-13 - 2007-09-14.
 • Roland, Pål (2007). Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune. Odda Kommune; 2007-11-22.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-16.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-30.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen. 2007-11-26.
 • Roland, Pål (2007). Uro i skolen - Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2007-12-17.
 • Roland, Pål (2006). Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet. 2006-05-23 - 2006-05-24.
 • Roland, Pål (2006). Connect - Oslo: Problematferd. 2006-04-19.
 • Roland, Pål (2006). "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd. 2006-03-30.
 • Roland, Pål (2006). Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv. 2006-11-07 - 2006-11-08.
 • Roland, Pål (2006). Implementering i Zero. 2006-01-15.
 • Roland, Pål (2006). Lærerne skal bli bedre. [Avis]; 2006-04-25.
 • Roland, Pål (2006). Plandag i Moi: Mestring av problematferd. 2006-08-14.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd. 2006-09-26.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing. 2006-09-12.
 • Roland, Pål (2006). Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd. 2006-08-14 - 2006-08-15.
 • Roland, Pål (2006). Zeroprogrammet: Implementering og videreføring. 2006-09-15.
 • Roland, Pål (2006). Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning. 2006-11-29.
 • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål (2005). "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2005). Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole. 2005-03-01.
 • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth (2005). Mobberens selvforståelse. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2002). Atferdsproblemer i skolen. 2002-11-22.