Et profilbilde

Dosent
Pål Roland { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Pål Roland", "tel": "Telefon: 51832944", "email": "pal.roland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-347

 

Underviser på masterprogrammet i utdanningsvitenskap. Tema aggresjonsperspektivet og innovasjon.

Underviser på dr gradskurs: Innovasjon i barnehage og skole.

Underviser på veilederutdanningen i Være sammen prosjektet som gir studiepoeng. 

Forskningsområder

1. Prosjektet Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction

Utfyllende opplysninger

http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/klasseleiingprosjektet/

Forskergruppe for innovasjon Ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er tildelt midler fra Norges forskningsråd i perioden 2014 - 1018. Finnut- frisam programmet.

Forskergruppen består av prof S. K. Ertesvåg, prof U. V. Midthassel, dosent. P. Roland, 1 am. E. Westergård, stipendiat Constanse Oterkiil, stipendiat K. Sofana.

Jeg har en sentral rolle i prosjektet, med hovedansvar for den kvalitative delen. Jeg sitter også i prosjektledergruppen med Prof Ertesvåg, stipendiat K. Sofana, post dok Trude Havik og Merete Høgstad Kronstad (UiT).

Internasjonale samarbeidspartnere:

Prof. Mark T Greenberg. Penn State University. USA.

Prof. Pamela Sammons. Oxford University. England.

Dosent Ulf Blossing. Universitetet i Gøteborg. Sverige.

 

2. Kapittel i bok om mental helse. Redaktør Edvin Bru & Ella C. Idsøe.

Tittel: Alvorlige atferdsproblemer i skolen - forskning og tiltak. 2015 ? Fagfellevurdert.

3. Antologi om implementing. Universitetsforlaget 2015. Ferdig i midten av september. Fagfellevurdert.

Redaktører PÅl Roland og Elsa Westergård. Forskergruppen for innovasjon, UiS. CIESL prosjektet. NFR.

4. Artikkel knyttet til CIESL - treningsmetodikk og kollektive prosesser i skolen. Under arbeid

5. Artikkel om intervjumetode. Sammen med Ulf Blossing phd. Universitetet i Gøteborg og Randi Myklebust Søvik Phd, NSLA.

Under arbeid.

6.Fullført Dr. gradsprogrammet i Utdanningsvitenskap. 2011.

Tema: Innovasjon og implementering Tittel: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt.Monografi.

7.Deltar i forskergruppe som arbeider med temaer knyttet til innovasjon i skole og barnehage.

Vi arbeider med artikler både i internasjonale og nasjonale tidsskrift. Er nå med i et prosjekt som omhandler autoritativ lærerstil. Samme forskergruppe utvikler et prosjekt "CARE" som er et samarbeidsprosjekt med Senteret til  professor Mark T Greenberg i Penn State University. USA.

Forskergruppen består av prof. Sigrun K Ertesvåg, prof. Unni V Midthassel, I. am. Elsa Westergård og 1. am. Pål Roland. Vi har også to stipendiater tilknyttet gruppen.

8.Deltar i forskning og bokprosjekt i  "De utfordrende barna".

 Vi har utviklet et forskningsprosjekt som går på "Case" studie. Tidsperiode 2010 - 2012. Dette arbeidet har nå blitt til en antologi som er sendt til Fagbokforlaget. Temaet er tidlig innsats. Jeg har forfattet flere av kapitlene. Sammen med Professor Otto L Fuglestad, 1.amanuensis Hildegunn Fandrem, 1 amanuensis Elsa Westergård og 1. amanuensis Inger Kristine Løge.

 Boken er utgitt på Fagbokforlaget og heter: Barn i utfordringer.

Dette er ferdigstilt. Fagfellevurdert

9. Respektprogrammet.

 Jeg har deltatt i programmets ledergruppe, og gjennomført forskning på ulike sider av programmet. Leder teamet som arbeider med Trondheim. Over 20 skoler har deltatt i Respektprogrammet i Trondheim over en 10 årsperiode. Respektprogrammet er et bredt skoleutviklingsprogram som varer i 2,5 år.

10. Være sammen - kompetanseløft i barnehager. 

Leder utviklingen av programmet "Være sammen" i samarbeid med Fylkesmannen i Vest Agder og UiA. "Være sammen" er et prosjekt rettet mot tidlig intervensjon i barnehager,og som er støttet av Kunnskapsdepartementet. Her er det skrevet 5 bøker tilknyttet kompetansedelen i programmet.Over 400 barnehager deltar i dette prosjektet fra Oslo i øst til Stavanger i nord vest.I løpet av 2015 vil ca 2000 veiledere i Være sammen ha fått utdanning gjennom Læringsmiljøsenteret. Undertegnede har utarbeidet veilederutdanningen og gjennomfører denne. Disse får nå 10 studiepoeng for utdanningen.

Det skal også settes i gang utdanning av erfarne veiledere, som vil være en videreføring av veilederkurset.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/

10. Bokprosjekt. Ledelse av endring i barnehager.

Deltar i et skriveprosjekt med professor Sigrun K. Ertesvåg som omhandler ledelse av innovasjon i barnehager. 2012/2013. Dette er ferdiggjort 2013.

Boka kom ut i starten av juni 2013. Gyldendal akademisk. Godkjent som vitenskapelig antologi.

11. Artikkel. Mobbing og aggresjon i barnehagen. I boka "Utviklingspsykologi i barnehagen". Red Glaser, V, Størksen. I & Drugli, M.B. 2014. Er utgitt og godkjent som vitenskapelig antologi.

12. Artikkel i bokprosjekt. Redaktør Eli Kari Høyhilder, HiB.

Arbeider med kapittelet: Hvordan lede endringsprosesser i barnehagen? Gyldendal Akademisk. Mål om vitenskapelig antologi. Våren 2016.

 

Utvalgte publikasjoner

Roland, P. (1996). Antisosial atferd og spenningssøkning. Hovedfagoppgave. Spesialpedagogikk. HiS.

Ramvi, E. & Roland, P. (1998). Containing function. Rogaland Research.

Roland, P. & Harbin, E. (2004) Mobberens selvforståelse. Rapport. UiS.

Vaaland, G., Ertesvåg, S.K., Størksen, S., Veland, J., Roland, P. & Flach, T. (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov. Evaluering av skoleprogrammet ConnectOslo. 2002 - 2005. Senter for Atferdsforskning. UiS.

Midthassel, U.V., Auestad, G. Roland, P. & Solli, E. (2006). Zero, SAF's program mot mobbing. Senter for Atferdsforskning. UiS.

Etesvåg, S.K.,& Roland, P. (2007). Den vanskelige videreføringa. Spesialpedagogikk. Nr 1. S. 42 - 46.

Roland, P., Fandrem, H., Størksen, I. & Løge, I. K. (2007). Erfaringer fra "De Utfordrende Barna". Spesialpedagogikk. Nr 4 . S 20 - 27.

Roland, P., Fandrem, H. & Løge, I. K. (2009). Psykososiale vansker hos barn. Hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna"? Spesialpedagogikk. Nr. 8. s 4 - 15.

Roland, P. (2009). Improving the capacity for Authoritative Teaching. Poster ved ICSEI konferansen, Kualalumpur.

Roland, P. (2009). Problematferd i skolen. Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? I boka "Trygg OSLOskole - godt læringsmiljø" (Eds. Bell, T., Grødum, M. & Elnæs, C.). s 16 - 22. Utdanningsetaten i Oslo.

Ertesvåg, S. K., Roland, P., Vaaland, G., Størksen, S. & Veland, J. (2009). The challenge of continuation: schools continuation of the Respect program. Journal of Educational Change. 22 p. Springer. (Nivå 2)

Roland,P. (2010). Problematferd i skolen. Bok til Respektprogrammet. SAF, UiS. 43 s.

Ertesvåg,S. K. & Roland, P (2011). Leiing i implementering av skuleomfattande tiltak. Kapittel i SAF antologi. Universitetsforlaget.Godkjent som vitenskapelig antologi.

Roland, P., Fandrem, H. & Løge, I. K.( 2011) De utfordrende barna. Kapittel i SAF antologi. Universitetsforlaget. Godkjent som vitenskapelig antologi.

Roland, P. & Størksen, I. (2011). Autoritative voksne og relasjonsarbeid i barnehagen. Bok. Være sammen. SAF, UiS.

Roland, P. & Størksen, I. (2011). Utfrordrende atferd og tidlig innsats. Bok. Være sammen. SAF, UiS.

Roland, P. (2011). Implementering, organisasjonslæring og teamutvikling. Bok. Være sammen. SAF, UiS.

Roland, P.(2012) Avhandling  i utdanningsvitenskap: Implementering av skoleutviklingsprogrammet RESPEKT. SAF. UiS

Byrkjedal Sørby, L. J. & Roland, P. (2012). Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen. Spesialpedagogikk 7, s.18 - 23.

Ertesvåg, S. K. & Roland, P. (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. Oslo. 220 s. Godkjent som vitenskapelig monografi.

Roland, P. (2013). Hvordan kan vi forstå Anitas frustrasjoner i relasjon til barn og voksne? I  H. Fandrem & O. L. Fuglestad (red). "Barn i utfordringer". Fagbokforlaget. Fagfellevurdert.

Roland. P. (2013). Implementering og organisasjonslæring. I H. Fandrem & O.L. Fuglestad (red). "Barn i utfordringer". Fagbokforlaget Fagfellevurdert.

Fandrem, H. & Roland, P. (2013). De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I H. Fandrem & O.L.Fuglestad (red). "Barn i utfordringer". Fagbokforlaget Fagfellevurdert.

Roland,P., Størksen, I., Omdal, H., Midthassel, U. V., Fandrem, H., & Godtfredsen, M. (2014).  Red. Skeie, E. Være sammen - Kompetanseløft for barnehagen. UiS. Læringsmiljøsenteret. Bok 160 s.

Roland, P. (2014). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli. Utvikling, Lek og Læring i barnehagen. Fagbokforlaget. Fagfellevurdert. Godkjent som vitenskapelig antologi.

Roland, P. (2015). The capacity of authorithative teaching. Abstract antatt til ICSEI konferansen, USA . Cincinatti.

Roland, P. & Westergård, E. (red) (2015).  Implementering: omsetting fra visjoner, ideer, teorier og aktiviteter til praksis. Universitetsforlaget. Fagfellevurdert.

Roland.P, Øverland, K. & Sørby Byrkjedal, L.J. (2015). Alvorlige atferdsvansker i skolen. Forskning og tiltak. I E. Bru, E. Cosmovici Idsøe & K. Øverland (red) Mental helse i skolen. Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. Fagfellevurdert.

Ertesvåg, S.K. & Roland P. (2015). Abstract til ICSEI konferanse 2016. Glasgow. Antatt. The CIESL  Project: Classroom management learning and influence of organizational factors.

Westergård, E. & Roland, P. (2015) Abstract til ICSEI konferansen i 2016. Glasgow. Still going strong after 12 years work. The Respect program and sustainability.

Om implementering ved en suksess skole.

Roland, P. (2015) Poster om implementering. UiS. CIESL prosjektet.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Bilder/Prosjekt%20og%20program/Implementering.pdf

 

 

6 godkjente dr. grads essay:

"Aggresjon i skolen". Tema: Sosioemosjonelle vansker. Prof.  Roland, E. & prof Bru, E.

"How can teachers use the distinction between reactive and proactive aggression in their work with aggressive pupils? Tema: Peer relations. Prof. Salmivalli, C.

"Innovasjon i barnehage og skole". Tema: Innovasjon. Prof. Skogen K. og 1. am. Midthassel, U. V.

"Gregory Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk". Tema: Vitenskapsteori. Prof. Tønnessen F. E.

"Inklusjon og atferdsproblemer". Tema: Inkluderende pedagogikk. Prof Vislie. L., &  prof. Person, B.

Validitetsvurdering av artikkelen: " Social support, negative life events and pupuil misbehavior among Norwegian adolescents".  Journal of Adolescence, 2001. Bru, E., Murberg, T. A., & Stehpens, P. Tema: Kvantitativ metode. Prof. Thorleif Lund

Konferanser:

-Bergenskonferansen. (2006). Solstrand. Tema: Håndtering av utfordrende atferd i skole og barnehage.

Åpen fagdag, UiS. (2006). tema: Atferdsproblemer og spenningssøkning.

-Møllehagenkonferansen (2007). Årlig konferanse. Aggresjonsperspektivet og mestring.

- FAS - seminar (2007). Stavanger.Tema Spenningssøkning og atferdsproblemer.

-Utdanningskonferansen i Rogaland. (2008). Haugesund. Tema: De utfordrende barna.

-Utdanningskonferansen i Rogaland. (2008). Stavanger. Tema: De utfordrende barna. 

-Åpen fagdag, UiS (2008). Håndtering av aggresjon i skolen.

-Konferanse for barnehageavdelingen i Kunnskapsdepartementet (2009). Stavanger. Tema: tidlig innsats

-Landsdekkende konferanse for SFO. (2009). Oslo. Tema: Håndtering av utfordrende atferd og det autoritative perspektivet.

-Skolemøtet for Rogaland (2009). Tema: Utfordrende atferd. 700 deltakere på dette kurset.

-ICSEI - konferansen i Kualalumpur, Malaysia. (2009). Poster: Authoritative teaching.

-Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse i Bergen. (2010). Tema Implementering av tiltak mot mobbing.

Skolemøtet i Rogaland. (2011). Tema: Stressmestring i læreryrket og Tidlig innsats. To separate kurs.

-Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse i Trondheim. Nov. (2011). Tema: Implementering av tiltak mot mobbing.

-Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse i Hamar. (2011). Tema: Implementering av tiltak mot mobbing.

-Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse i Langesund. (2011). Tema: implementering av tiltak mot mobbing.

-Haugalandsløftet. Regional konferanse. (2012). Tysvær.Tema: Implementering av visjonen tidlig innsats.

-Utdanningskonferansen i Stavanger. (2012). Stavanger Forum. Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder. ca 700 deltakere.

-Landskonferansen i Haugesund. (2012). Tema: Ledelse av endringsprosesser i skole og barnehage. ca 500 deltakere.

-Regional konferanse i Haugesund.(2012). Tema: Aggresjon i skolen: teori og tiltak i skolen.

-Nordisk LP konferanse  (2013). Tønsberg. ca 400 deltakere. Et av fem hovedinnlegg. Tema: Håndtering av alvorlig arferdsproblematikk.

-PPT konferanse Ålesund (2013). ca 150 deltakere. Tema: Arbeid med krevende atferd på individ og systemnivå.

- Regional konferanse LP modellen. Narvik. 2013. Tema: Forståelse og håndtering av krevende atferd i skolen. ca 200 deltakere.

-Tidlig innsats konferanse. Fylkesmannen i Vest - Agder/ Kunnskapsdepartementet. Kristiansand. Tema implementering og organisasjonsutvikling i Være sammen prosjektet. ca 120 deltakere.

-Nasjonal konferanse for ledere i kulturskolene. Juni, 2013. Norges musikkhøgskole, Oslo. Tema: Organisasjonsutvikling i kulturskolen.

-UDIR konferanse Tidlig innsats i barnehagesektoren. Oslo (Juni, 2013). Tema: Presentasjon av Læringsmiljøsenterets arbeid mot barnehagesektoren. Alle sentrene representert.

-UDIR nasjonal barnehage konferanse. Oslo (Sept 2013). Presentasjon av tidlig innsats prosjekt. Ved NSLA.

- Nasjonal konferanse kulturskolene : Kristiansand. Sept (2013). Ledelse, innovasjon og implementering.

-Nasjonal konferanse. Atferdssenterets konferanse i Oslo 19 - 20 nov., 2013. Framlegg på og ledelse av symposium som omhandlet Læringsmiljøsenterets arbeid med tidlig innsats. Sammen med kollegaer ved senteret (Ingunn Størksen, Hildegun Fandrem og Tove Flack).

-Skolemøtet i Rogaland, 15.11 2013. 650 deltakere på to kurs:

 a)Forståelse av og arbeidet med alvorlige atferdsvansker.

b)Batesons kommunikasjonsteori.

- Lederkonferanse for Fylkesmannen i Telemark. Porsgrunn. Februar 2014. ca 100 deltakere. Organisasjonslæring, ledelse og kapasitetsbygging.

-Skolelederkonferanse i Rogaland. Februar 2014. Sola Strandhotell.

Ledelse av endringer i skolen. Kapasitetsbygging og implementering.

-Lederkonferanse i Drammen kommune. Mars 2014. Ca 70 deltakere. Organisasjonslæring, kapasitetsbygging og implementering.

-Kunnskapsdepartementet: GLØD prosjektet. For ledere i prosjektet. Ca 50 deltakere. 3.6 2014. SAS hotellet Oslo. Tema: Implementering og kapasitetsbygging.

-Asker kommune: Ansatte i skolen. August 2014. ca 600 deltakere.

Tema: Klasseledelse, relasjonsbygging og håndtering av utfordrende atferd.

Landsdelskonferansen for PPT. Bodø. 1.10 2014. Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.. ca 100 deltakere.

Utdanningsdirektoratet. Oslo. 25.11 2014. Fagkonferanse.Implementeringsprosesser. Ca 150 deltakere.

Skolelederkonferansen i Stavanger. 27 /28.11 2014. Utdanningsforbundet. Skoleeiere. skoleledere, rektorer og ledergrupper. 200 deltakere. Kapasitetsbygging i skolen.

Skolelederforum. Stavanger. 22.1 2015 Alle rektorer, avdelingsledere og fagstab.i Stavanger. 170 deltakere. Arbeid mot mobbing fra et lederpespektiv.

Haugalandsløftet. Konferanse .9.2 2015. Ledernivå. Forebygging av skolevegring i tidlig alder. 150 deltakere. Tysvær/ Haugesund.

Utdanningsforbundets konferanse om ledelse. Oslo. 12.3 2015. Kapasitetsbygging og ledelse av endringsprosesser i egen orgnisasjon. Ca 120 deltakere.

Haugalandsløftet. Konferanse. Ansatte i barnehage. Tysvær. 17.3 2015. Voksenrollen og teambygging i barnehagen. 385 deltakere.

Skolekonferanse for ledere og lærere. April. 2015. 6 kommuner. Tema klasseledelse. Deltakere 600.

Barnehagekonferanse, UiS. mai. (2015) Kompetanseløft i barnehagen. 180 deltakere. SIP modellen og utfordrende atferd.

Skolekonferanse i Buskerud (August 2015). Fylkesmannen i Buskerud. Inkludering og kommunikasjon relatert til klasseledelse. Ca 500 deltakere.

Konferanse i Ålesund (Agust 2015). Skoler og barnehager: Hvordan skal vi håndtere utfordrende atferd i skole og barnehagen. Voksenrollen. ca 450.

Lederkonferanse i Sandefjord ( Sept 2015). Ledere og barnehageeier i Sandefjord. Hvordan arbeide med visjonen om tidlig innsats i barnehagen? Ca 450 deltakere.

Konferanse i Åsgårdstrand (Sept 2015). Ledere og skoleeier i Skien kommune. Hvordan lede endringsprosesser i skolen? Ca 150 deltakere.

Lærerkonferansen på Universitetet i Agder (Okt 2015). Kristiansand. Om å forstå og utvikle gode tiltak relatert til utfordrende atferd i skolen. 450 deltakere.

Konferanse i Stavanger for lærerstudenter, praksislærere og lærer utdannere. 30.9 2015. Universitetet i Stavanger. Hva er god klasseledelse?

500 deltakere.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo. 8.10 2015.Ledere og barnehageeiere. Hvordan bygge kapasitet i barnehagen?

150 deltakere.

Lærerstevnet 2015, UiA. Kristiansand. 16.10 2015. Hvordan forstå utfordrende atferd i tidlig alder. Ansatte i barnehage og skole. 400 deltakere.

FOS, Stord. Barnehageansatte i 5 kommuner. 23.10 2015. Implementering av den autoritative voksenrolle. 450 deltakere.

Skolemøtet i Rogaland. Stavanger Forum.13.11 2015. Hvordan forstå utfordrende atferd i skolen? Ny forskning. Samme tema for barnehager. ca 500 deltakere på to kurs.

Nasjonal konferanse om mobbing. Trondheim. 23.11 2015. Mobbing med fokus mot utestengning. Social information Processing model som teorireferanse. Ca 200 deltakere, skoleledere, PPT og skoleeiere.

Konferanse forskningsnettverk UiS, HiT. Porsgrunn.27.11 2015. Framlegg av CIESL prosjektet. ca 25 forskere.

UDIR konferanse Bergen. 1.12 2015. Implementering, kapasitetsbygging og ny forskning relatert til mobbing. ca 100 representanter fra UDIR, KD, Fylkesmannsembetet og skoleeier.

UDIR konferanse Gardermoen. 12.1 og 13. 1 2016. Ungdomstrinnsatsningen. Klasseledelse - ulike perspektiver. Ressurslærersamling. 100 deltakere

UDIR konferanse 19.1 og 20.1 2016, Ungdomstrinnsatsningen. Klasseledelse - ulike perspektiver. 100 deltakere

Bergen. Osterøy. 14.1 2016 Kurs for ansatte i barnehager og PPT. Tidlig innsats. Ca 150 deltakere.

ICSEI internasjonale utdanningskonferanse konferanse. Glasgow. 4.1 - 10.1 2016.

To framlegg:

Ertesvåg, S.K. & Roland P. (2015). Abstract til ICSEI konferanse 2016. Glasgow. Antatt. The CIESL  Project: Classroom management learning and influence of organizational factors.

Westergård, E. & Roland, P. (2015) Abstract til ICSEI konferansen i 2016. Glasgow. Still going strong after 12 years work. The Respect program and sustainability.

Bamble kommune. 22.1 2016. Kurs for lærere ledere og PPT. Alvorlige atferdsvansker. Ca 200 deltakere.

Rissa kommune. 27.1 2016. Ansatte i barnehage, skole og PPT. Forståelse og håndtering av krevende atferd med fokus på relasjonsbygging. Ca 300 deltakere.

Fylkesmannen i Vest og Aust Agder. 5.2 2016. Ledere i pedagogiske virksomheter. Ledelse av innovasjonsprosesser. Ca 100 deltakere.

Bærum kommune. 18.2 2016. Ledere i kommunen. Om å lede innovasjonsprosesser. ca 150 deltakere.

Arendal 3.3 2016. 5 kommuner: Knutepunkt. Ledere i barnehager. Om å forstå implementeringsprosesser. ca 100 deltakere.

Asker kommune. 14.3 2016. Ledere i kommunen. Ledelse og innovasjon. ca 150 deltakere.

Tønsberg. 20.4 2016. Fylkesmannen i Vestfold. Ledere i barnehagesektoren. Hvordan drive implementeringsprosesser? ca 150 deltakere.

Arendalskonferansen. 4.5 2016. Ansatte og ledere i pedagogiske virksomheter. Relasjonsbygging i barnehage og skole. Framtidsperspektiver. C 450 deltakere.

 

 

 

 

 

Pågående forskning

 

  

1. CIESL. Forskningsprosjekt knyttet til forskergruppen for Innovasjon. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, gjennom programmet FINNUT 2014 - 2018. Studien innnbefatter både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og omhandler klasseledelse - omsetting av teori til praksis.

2. Antologi om implementering. Universitetsforlaget. Forskning og teorier presenteres, og deltakerne i forskergruppen for innovasjon er forfattere. Mål om ferdigstilling i løpet av vår 2015.

33. Respektforskning. Prosjekt knyttet til innovasjon og videreføring over en lang periode. Sammen med 1 am Elsa Westergård.

Arbeidserfaring

1994 - 2012: Lektor i spesialpedagogikk ved Møllehagen skolesenter. Har kombinert med arbeidet ved UiS.

Arbeidsområdet har vært barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri.

1999 - 2000: Høgskolelektor i Idrett. Institutt for idrett. HiS. Deltid.

2000 - 2004: Høgskolelektor i sosialpedagogikk. HiS.

2004 - dags dato. Senter for Atferdsforskning. Førstelektor fra 2007.

2012 Førsteamanuensis. Senter for atferdsforskning.

2012 - 2013. 20% stilling som prosjektutvikler hos Fylkesmannen i Vest Agder.

2013 Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

2014 Dosent ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning.

Underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk, deltar i forskergruppen under temaet innovasjon i skole og barnehage, og arbeider med Dr grad i spesialpedagogikk ved dr gradsprogrmmet,  UiS.

Har ansvaret for temaet "aggresjonsperspektivet" og "Tidlig innsats" på masterprogrammet.

Har innlegg på dr gradprogrammet i spesialpedagogikk - Innovasjon i skole og barnehage.

Holder kurs i Respekt, Zero, De utfordrende barna og prosjektet Være sammen, i store forsamlinger. Størrelsen varierer fra ca 30 deltakere til 4 - 500.

Har hatt mye kurs innen atferdsproblemer, kommunikasjonsteori, aggresjonsforståelse og innovasjon.

Siste årene mer og mer på temaene: tidlig innsats, kapasitetsbygging i organisasjonen, ledelse, implementering, klasseledelse, stressteori.

 

Veiledning av masteroppgaver som er fullført:

Lyse, M. (2005) Sammenligning av programmene Zero og Olweus i forhold til innovasjonsteori.

Flach, T. (2005). Jenter, aggresjon og stress.

Rosseland, J. (2005). Hvordan er det å være forsldre til et barn som er  i en mobberelasjon?

Eriksen Grude, E. K.(2006) Pedagogers erfaring med aggressiv atferd i barnehage.

Sørby Byrkjedal, L.J (2007) Hvordan håndterer en lærergruppe aggressive elever? det individuelle og det kollektive perspektivet.

Smith, M. (2008). Hvordan håndterer pedagoger elevers reaktie og proaktive aggresjon?

Michaelsen, S. (2008). Forståelse og håndtering av aggresjon.

Storhaug, G. (2009). Aggresjon i tidlig alder - med fokus på tidlig innsats.

Sola, M. (2012). Utfordringer med implementering av det autoritative perspektivet i prosjektet Være sammen. Tidlig innsats fokus.

Sommerbakk, J (2012). Hvordan håndterer pedagoger i barnehager reaktiv aggresjon? Tidlig innsats fokus.

Kristensen Meling, Maritha (2013). Tema: autoritatativ klasseledelse.Hva gjør dyktige lærere for å utøve denne rollen. Metode: observasjon og intervju.

Thorbjørnsen, Kai Rune. (2013) Tema: Reaktiv aggresjon og inklusjon. Metode: intervju.

Kristensen, Iselin (2014). Tema: Kvalitativ studie om dyktig klasseleders ledelse av en utfordrende klasse.

Haugland, Hilde (2014). Implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd i Være sammen..

Andranik Kostanyan (2015). PPT - barnehage samarbeid relatert til aggresjonsproblematikk.

Mari Markussen ( Mål om ferdig: 2016). Hvordan implementere sip modellen i barnehage arbeidet?

 

Veiledning phd i utdanningsvitenskap:

Ksenia Solheim (start 2014). Knyttet til CIESL prosjektet. Min rolle er biveileder. Hovedveileder er Sigrun K. Ertesvåg.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Innledning. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 13-18.
 • Roland, Pål (2019). Stress, stressmestring og klasseledelse. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 197-221.
 • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M. (2018). Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1-15. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205519107. 212 s.
 • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. s. 173-191.
 • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 139-156.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction. Educational Research. ISSN 0013-1881. Volum 60. Hefte 4. s. 459-477. DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 213-232.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202556129. 108 s.
 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. s. 156-175.
 • Roland, Pål (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 86-100.
 • Roland, Pål (2015). Hva er implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 19-39.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2015). Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 14-18.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. s. 466-479.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44680-9. 219 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2011). Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 147-168.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2011). De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 125-146.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund (2010). The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. Volum 11. Hefte 4. s. 323-344. DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 72. Hefte 1. s. 42-45.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999). Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 72. Hefte 4. s. 20-27.
 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. 226 s.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. 192 s.
 • Roland, Pål (2014). Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS. Universitetet i Stavanger. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. ISBN 978-82-93166-62-7. 160 s.
 • Roland, Pål (2012). Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-486-5. 373 s.
 • Roland, Pål (2012). Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil. Universitetet i Stavanger, SAF. ISBN 978-82-93166-26-9. 65 s.
 • Roland, Pål (2011). Problematferd i skolen. Senter for Atferdsforskning. UiS. ISBN 978-82-7578-045-2. 42 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-19-1. 50 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-18-4. 50 s.
 • Roland, Pål (2010). Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?. UiS. 27 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin (2006). Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte. Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Roland, Pål (2006). Mobbing sett fra mobberens perspektiv. UiS. 15 s.
 • Roland, Pål (2005). Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay. UiS. 10 s.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS. HiS , SV fakultet -sosialfag. 1 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS. HiS. SV - fakultetet. 10 s.
 • Roland, Pål (2004). Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727. SV- fakultetet. HiS. 12 s.
 • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt (2002). Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt. Høgskolen i Stavanger. 9 s.
 • Roland, Pål (1998). "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning. Rogaland Research. ISBN 8272209500. 40 s.
 • Roland, Pål (1996). Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning. HiS. 103 s.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Lunde, Svanaug; Roland, Pål (2019). Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?. Filiorum, UiS; 2019-10-16.
 • Roland, Pål (2019). Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag.. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Fredrikstad kommune;
 • Roland, Pål (2019). Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo.. Utdanningsditrektoratet; 2019-03-12.
 • Roland, Pål (2019). Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL.. Universitetet i Stavanger; 2019-02-14 - 2019-02-15.
 • Roland, Pål (2019). UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Utdanningsdirektoratet; 2019-01-16.
 • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.. 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Roland, Pål (2018). Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?. Bærum kommune; 2018-08-14.
 • Roland, Pål (2018). Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike.. Ringerike kommune; 2018-10-01.
 • Roland, Pål (2018). Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund. Haugesund kommunen ov Være sammen prosjektet; 2018-10-17.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser.. Haugesund kommune; 2018-06-05.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm. Skedsmo kommune; 2018-04-19.
 • Roland, Pål (2018). Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal. Arendal kommune; 2018-03-23.
 • Roland, Pål (2018). Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen.. Fylkesmannen i Buskerud; 2018-10-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest. Hammerfest kommune/ RSK Finnmark; 2018-04-05.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser.. UDIR; 2018-04-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet.. Tysvær kommune; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver.. Læringsmiljøsenteret.; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Roland, Pål (2018). Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018). Læringsmiljøsenterets nettside og Youtube.. [Internett]; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet.. Stord kommune; 2018-11-02.
 • Roland, Pål (2018). Suksessfaktorer i klasseledelse. RSK Finnmark; 2018-08-29.
 • Roland, Pål (2018). Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv. Skedsmo kommune; 2018-12-11.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.. 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Roland, Pål (2017). CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU. Høgskolen i Volda; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn.. FLIS ( Forum for ledere i psykiatriske institusjoner); 2017-11-02.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater.. Lister kommunenettverk 10 kommuner;
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL. Asker kommune; 2017-09-05.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data.. Bærum kommune; 2017-11-24.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn. Horten kommune; 2017-08-11.
 • Roland, Pål (2017). Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL.. Knutepunktprosjektet. 5 kommuner Sør.; 2017-11-23.
 • Roland, Pål (2017). Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL.. Haugalandsløftet ( 10 kommuner); 2017-08-28.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet. Frosta kommune; 2017-08-14.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL. Frogn kommune. Follo nettverrket; 2017-09-18.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori. Sogndal kommune;
 • Roland, Pål (2017). Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL. Arendal kommune; 2017-08-31.
 • Roland, Pål (2017). Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.. Larvik kommune; 2017-12-06.
 • Roland, Pål (2017). Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data.. Larvik kommune; 2017-12-05.
 • Roland, Pål (2017). Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing. Aftenposten. [Avis]; 2017-11-06.
 • Roland, Pål (2017). Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL. Bodø kommune; 2017-08-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth (2016). Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Roland, Pål (2016). Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev.. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder;
 • Roland, Pål (2016). Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak.. Adresseavisa. [Avis]; 2016-08-11.
 • Roland, Pål (2016). Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet.. Trondheim kommune ved ledelsen; 2016-08-10.
 • Roland, Pål (2016). Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-11-03.
 • Roland, Pål (2016). Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd.. Bergen kommune. V/ Alrek skole.; 2016-04-07 - 2016-04-08.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere.. Arendal kommune; 2016-11-22.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av rammeplanen i barnehagen. Stavanger kommune; 2016-11-09.
 • Roland, Pål (2016). Implementering, ledelse og skoleutvikling. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder; 2016-06-15.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet. UDIR; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL. Knutepunkt Sørlandet (5 kommuner); 2016-10-12.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori.. Høgskolen i Volda; 2016-04-18 - 2016-04-19.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund. Haugalandsløftet (10 kommuner); 2016-11-10 - 2017-11-10.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord.. Lister sammenslutningen; 2016-12-08.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL. Knutepunkt (5 kommuner på sørlandet); 2016-10-13.
 • Roland, Pål (2016). Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo.. UDIR; 2016-11-04.
 • Roland, Pål (2016). Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT.. Fylkesmannen i Vestfold; 2016-12-09.
 • Roland, Pål (2016). Organisasjonsutvikling i skoler. Sandnes kommune fagstab; 2016-10-25.
 • Roland, Pål (2016). Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager.. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Udir; 2016-01-19.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2016). CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.. Atferdssenteret, UiO; 2016-11-16.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2016). Antologi om implementering.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2016). Still going strong-12 years after implementing the Respect program. The University of Glasgow; 2016-01-05 - 2016-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2015). CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat. Høgskolen i Telemark; 2015-11-27.
 • Roland, Pål (2015). Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel.. PPT vestnorge; 2015-10-25.
 • Roland, Pål (2015). Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?. Skolemøtet i Rogaland; 2015-11-13.
 • Roland, Pål (2015). Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?. Asker kommune; 2015-01-30.
 • Roland, Pål (2015). En oversikt over implementering: en implementeringsposter..
 • Roland, Pål (2015). Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.
 • Roland, Pål (2015). Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?. Hobøl kommune; 2015-02-12.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet.. Gjesdal kommune; 2015-04-21.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?. Os Kommune; 2015-11-09.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?. Fylkesmannen i Vestfold; 2015-04-25.
 • Roland, Pål (2015). Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering.. Skien kommune; 2015-09-25.
 • Roland, Pål (2015). Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner.. UDIR; 2015-12-01.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer.. Rissa kommune, Sør Trøndelag; 2015-08-11.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget.. Knutepunktprosjektet; 2015-09-02.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase.. Fylkesmannen i Buskerud; 2015-08-13.
 • Roland, Pål (2015). Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier.. Universitetet i Agder.; 2015-03-26.
 • Roland, Pål (2015). Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle.. Fylkesmannen i Vest Agder; 2015-02-19.
 • Roland, Pål (2015). Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking.. Tromsø kommune;
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?. Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 2015-10-08.
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner.. Utdanningsforbundet; 2015-03-16.
 • Roland, Pål (2015). Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-28.
 • Roland, Pål (2015). Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering.. Stavanger kommune; 2015-01-22.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen.. Drammen kommune; 2015-01-12.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse.. Adressa. Trondheim. [Avis]; 2015-12-09.
 • Roland, Pål (2015). Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?. Faglig forum og Trondheim kommune; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Roland, Pål (2015). Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune.. Voss kommune; 2015-02-06.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger. Stavanger kommune. Skolesjefen.; 2014-12-03.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd. Asker kommune; 2014-08-13.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats. Skien kommune; 2014-04-22.
 • Roland, Pål (2014). Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss. Hobøl kommune/ Fylkesmannen i Akershus; 2014-04-08.
 • Roland, Pål (2014). Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen. Asker kommune; 2014-02-03.
 • Roland, Pål (2014). Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo. UDIR; 2014-11-25 - 2015-11-25.
 • Roland, Pål (2014). Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte. PPT; 2014-10-06 - 2014-10-07.
 • Roland, Pål (2014). Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand). Songedalen kommune; 2014-11-21.
 • Roland, Pål (2014). Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser. Randaberg kommune; 2014-11-18.
 • Roland, Pål (2014). Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen. Drammen kommune - prosjektet Norges beste barnehage; 2014-03-19.
 • Roland, Pål (2014). Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng. Arendal kommune; 2014-08-26.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø. PPT Nord - Norge; 2014-10-15 - 2015-10-15.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet. Haugalandsløftet; 2014-01-15.
 • Roland, Pål (2014). Krevende atferd i skolen. Haugesund. Haugesund kommune; 2014-06-06.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid. Utdanningsforbundet; 2014-04-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg. Fylkesmannen i Vestfold.;
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i skolen. Utdanningsforbundet; 2014-11-27.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn. Fylkemannen i Telemark; 2014-01-17.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla. Knutepunkt Sørlandet (10 kommuner); 2014-09-25.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder. Universitetet i Agder; 2014-08-28.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger. Stab barnehage Stavanger kommune; 2014-12-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL.. Sandnes kommune. Skolesjefen og stab.; 2014-12-04.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger. Skolelederforbundet i Rogaland. Stavanger.; 2014-03-06 - 2014-03-07.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig innsats i skole og barnehage. Strand kommune v oppvekstleder.; 2014-09-17.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd. Bærum kommune; 2014-10-29.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder. FOS; 2014-10-24.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune. Bamble kommune; 2014-08-11.
 • Roland, Pål (2014). Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund. Farsund kommune; 2014-01-21.
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Roland, Pål (2013). Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT. Møre og Romsdal Sammenslutningen PPT; 2013-12-03.
 • Roland, Pål (2013). Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?. PPT midt Norge; 2013-04-24.
 • Roland, Pål (2013). Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori. Forun for oppvekst i Sunnhordaland; 2013-02-01.
 • Roland, Pål (2013). Håndtering av utfordrende atferd. Læringsmiljøsenteret uis; 2013-05-26 - 2013-05-27.
 • Roland, Pål (2013). Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen. Fylkesmannen i Vest Agder; 2013-06-11.
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Haigalandsløftet;
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer. Norsk kulturråd; 2013-04-04.
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd. Trondheim kommune;
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?. Stavanger kommune; 2013-01-02.
 • Roland, Pål (2013). To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson. Skolemøtet i Rogaland; 2013-11-15.
 • Roland, Pål (2013). Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?. Utdanningsforbundet i Rogaland;
 • Roland, Pål (2013). Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage. Kristiansand kommune; 2013-01-11.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2013). Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Atferdssenteret; 2013-10-19 - 2013-10-20.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.
 • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål (2012). Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.
 • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål (2012). Lærte 550 om grensesetting. Fedrelandsvennen. [Avis]; 2012-10-22.
 • Roland, Pål (2012). Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet. Grunnskolenettverket i Akershus; 2012-10-17 - 2012-10-18.
 • Roland, Pål (2012). Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla. Vennesla kommune.; 2012-10-19.
 • Roland, Pål (2012). Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder. Forum for oppvekst i Sunnhordaland; 2012-02-03.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Kriastiansand kommune; 2012-12-07.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og organisasjonslæring for skoleledere. 2012-09-28.
 • Roland, Pål (2012). Innovasjon og implementering i barnehager og skoler. Fylkesmannen i Vest Agder; 2012-05-03.
 • Roland, Pål (2012). Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne. BUFETAT; 2012-10-06 - 2012-10-07.
 • Roland, Pål (2012). Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon. Randaberg kommune; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats. Universitetet i stavanger, Senter for Atferdsforskning; 2012-10-25.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?. Tysvær kommune; 2012-02-01.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd. Haugalandsløftet; 2012-03-29.
 • Roland, Pål (2011). Mobbing og systematisk arbeid. UDIR; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon og implementering. Haugalandsløftet; 2011-08-30.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis. Haugesund Avis. [Avis]; 2011-08-31.
 • Roland, Pål (2010). Forebygging og håndtering av aggresjon. 2010-12-01.
 • Roland, Pål (2010). ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.". 2010-02-01 - 2010-02-09.
 • Roland, Pål (2010). KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats. 2010-01-27.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering. 2010-09-11.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder. 2010-11-27.
 • Roland, Pål (2010). Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund. 2010-03-04.
 • Roland, Pål (2010). Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering. 2010-08-25.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid. 2010-05-25 - 2010-05-26.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram. 2010-11-17 - 2010-11-18.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen. [Avis]; 2010-12-14.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?. [Avis]; 2010-12-15.
 • Roland, Pål (2010). Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?. 2010-09-29.
 • Roland, Pål (2009). Bærum: Implementering av intervensjonsprogram. 2009-04-23.
 • Roland, Pål (2009). Connect Oslo: Problematferd i skolen. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?. 2009-06-05.
 • Roland, Pål (2009). De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder. 2009-02-02.
 • Roland, Pål (2009). Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd. 2009-11-12.
 • Roland, Pål (2009). Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna. 2009-11-13.
 • Roland, Pål (2009). UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?. 2009-11-25.
 • Roland, Pål (2009). Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna. Universitetet i Tromsø, Avd Medisin og helse.; 2009-01-26 - 2009-01-27.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Veland, Jarmund; Roland, Pål (2009). Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen. Time kommune; 2009-02-06.
 • Roland, Pål (2008). De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger. 2008-11-27 - 2008-11-28.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna. avd. Spesialpedagogikk.; 2008-01-28 - 2008-01-29.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Klepp. 2008-11-20.
 • Roland, Pål (2008). Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune. 2008-12-02.
 • Roland, Pål (2008). Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat. 2008-05-28 - 2008-05-29.
 • Roland, Pål (2008). Kommunikasjonsprosesser i team. Sola. 2008-01-18.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Connect Oslo. 2008-11-07.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim. 2008-11-03.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes. 2008-12-05.
 • Roland, Pål (2008). Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS. 2008-11-26.
 • Roland, Pål (2008). Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster. 2008-12-10.
 • Roland, Pål (2008). problematferd i skolen. Respekt Rana. 2008-12-01.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes. 2007-02-16.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund. 2007-11-06 - 2007-11-07.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS. 2007-11-28.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av problematferd.Ålborg. Kvadraturen videregående skole, Kristianssand; 2007-09-13 - 2007-09-14.
 • Roland, Pål (2007). Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune. Odda Kommune; 2007-11-22.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-16.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-30.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen. 2007-11-26.
 • Roland, Pål (2007). Uro i skolen - Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2007-12-17.
 • Roland, Pål (2006). Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet. 2006-05-23 - 2006-05-24.
 • Roland, Pål (2006). Connect - Oslo: Problematferd. 2006-04-19.
 • Roland, Pål (2006). "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd. 2006-03-30.
 • Roland, Pål (2006). Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv. 2006-11-07 - 2006-11-08.
 • Roland, Pål (2006). Implementering i Zero. 2006-01-15.
 • Roland, Pål (2006). Lærerne skal bli bedre. [Avis]; 2006-04-25.
 • Roland, Pål (2006). Plandag i Moi: Mestring av problematferd. 2006-08-14.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd. 2006-09-26.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing. 2006-09-12.
 • Roland, Pål (2006). Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd. 2006-08-14 - 2006-08-15.
 • Roland, Pål (2006). Zeroprogrammet: Implementering og videreføring. 2006-09-15.
 • Roland, Pål (2006). Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning. 2006-11-29.
 • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål (2005). "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2005). Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole. 2005-03-01.
 • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth (2005). Mobberens selvforståelse. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2002). Atferdsproblemer i skolen. 2002-11-22.