MENY

Heidi Dombestein

Heidi Dombestein er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på fenomenene motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen hos voksne barn som har hjemmeboende foreldre med demens.

Voksne barn som pårørende er en viktig del av samfunnets totale omsorgsressurser når foreldre med demenssykdom bor hjemme i egen bolig. PhD-prosjektet vil kunne bidra med ny kunnskap om a) pårørendes opplevelse av motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen og b) deres meninger om betydningen av offentlige støttetiltak, samt deres forslag til videreutvikling av offentlige velferdstjenester rettet mot pårørende. Datasamlingen vil forgå ved a) individuelle intervju og b) fokusgruppe intervjuer. Ved økt forståelse og kunnskap om denne gruppen pårørende og deres behov, kan offentlige tjenester bidra til å lette pårørendes utfordringer i hverdagen og forebygge overbelastning og helsesvikt. Formålet med prosjektet å øke kunnskapen om hva som kan bidra til å bedre det offentlige støttetilbudet slik at motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen blir styrket. Dette har betydning for å kunne opprettholde pårørendes omsorg på dagens nivå, slik det står beskrevet i Meld.st. 29, Morgendagens omsorg.

Akkurat nå skal Heidi i gang med rekruttering av pårørende som kan være informanter i prosjektet, og er veldig spent på hvordan tilgangen til praksisfeltet blir. Uansett, så gleder Heidi seg til å komme i gang med datainnsamlingen.