MENY

Nastasja Robstad

Nastasja Robstad er doktorgradskandidat ved Universitetet i Agder hvor hun forsker på intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme.

Prosjektet består av tre delstudier der Robstad ser på holdninger med ulike tilnærminger. I den første studien har hun intervjuet 13 intensivsykepleiere om deres erfaringer i forhold til pleie av intensivpasienter med fedme. I den andre studien er målet å oversette og tilpasse to ulike instrumenter for måling av holdninger, herunder et instrument som måler implisitte holdninger. Det vil si de holdningene som er underbeviste, men som i størst grad kan påvirke holdninger, forklarer Robstad. Den tredje studien er en større undersøkelse av intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme der de oversatte instrumenter skal anvendes, samt vignetter som måler atferdsintensjon.

Antall personer med overvekt og fedme i verden er økende og tilstanden ansees i dag som et stort helseproblem. Overvekt og fedme disponerer for en rekke sykdommer, men er ikke bare et fysisk problem. I den vestlige verden ser vi at personer med fedme kan være sterkt stigmatiserte og stå overfor flere former for fordommer og diskriminering på grunn av sin vekt. Forskning viser at helsepersonell generelt har negative holdninger til pasienter med fedme, og mange pasienter opplever det vanskelig i møtet med helsevesenet.

Antall pasienter med fedme som innlegges på intensivavdelinger er økende. Intensivpasienten defineres som akutt og eller kritisk syk, og kan være svært sårbar både fysisk og psykisk. Intensivsykepleier har en svært viktig rolle i pleie og behandling av disse pasientene og deres holdninger og oppfattelse av disse pasientene vil kunne påvirke den pleien som blir gitt. Det er foretatt svært lite forskning på intensivsykepleieres holdninger til denne pasientgruppen og en dypere forståelse for dette temaet er vesentlig for å kunne forbedre pleien til denne svært komplekse pasientgruppen.

Akkurat nå arbeider Nastasja med å ferdiggjøre sin første artikkel om intensivsykepleieres erfaringer i forhold til pleie av intensivpasienter med fedme. Samtidig er hun i siste fasen av oversettelsen av ulike instrumenter for måling av holdninger og skal snart i gang med pilottest av disse oversettelsene. Nastasja er også ph.d.-kandidatenes representant i styringsgruppen til  PROFRES.