MENY

PROFRES Tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2019

PROFRES lyser ut tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2019

Et sentralt formål med forskerskoleordningen er å bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning. Det er derfor med glede at PROFRES utlyser tilskudd til utenlandsopphold i forbindelse med internasjonalt samarbeid for året 2019. 

Hver kandidat kan søke og motta støtte på inntil 15.000,- for kortere utenlandsopphold, eller utvidet støtte på inntil 45.000,- for opphold med varighet på minimum 3 mndr.

Utlysningen er beregnet på ph.d.-kandidater som er tatt opp i forskerskolen PROFRES

Søknad sendes: profres@uis.no

Frist for å søke er 15. april 2019.

Kandidatene skriver en søknad på maks én side som beskriver og begrunner behovet for tilskudd. Søknaden må undertegnes av både kandidat og veileder.  

Eksempler på utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid som kan innvilges støtte er:
Deltakelse på internasjonale konferanser eller møter, skrivesamarbeid med internasjonale miljøer, veiledning med en internasjonal ekspert på ph.d.-kandidatens område eller andre typer internasjonalt samarbeid som vil inngå som ledd i arbeidet med kandidatens avhandling og som bidrar til å utvide kandidatens internasjonale nettverk.

Styret vil fatte beslutningen om tildeling av støtte etter en innstilling fra et faglig team. Styringsgruppa vil i vurderingen av søknadene prioritere reiser og formål som styrker profesjonsrettede og praksisnære perspektiver samt tverrprofesjonelle og profesjonsteoretiske perspektiver i kandidatens forskerutdanning.

Midlene vil bli utbetalt etter gjennomført utenlandsopphold i henhold til legitimerte utgifter, som f.eks. reiseutgifter, utgifter til kost og losji, konferansestøtte o.l. Det må legges ved kvitteringer som bilag for utbetaling.

Vi forutsetter at kandidatene også søker interne reisemidler ved egen hjemmeinstitusjon, der disse er tilgjengelige. PROFRES vil også vurdere søknader om samfinansiering med PROFRES midler der egne reisemidler ikke strekker til.

Nærbilde av en globus