MENY

Disputas om depresjon hos ungdommer, skoleengasjement og sosial fungering

Margit Garvik disputerer for graden philosophia doctor ved Det humanistiske fakultet mandag 27. mars.

Målet med avhandlingen er å øke kunnskapen om et lavterskeltilbud som har effekt på mild/moderat depresjon hos ungdommer. Hvis tilbudet iverksettes tidlig, kan flere ungdommer få hjelp til å mestre depressive symptomer og fungere i hverdagen, på skolen, sosialt og i samfunnet generelt

Avhandlingen omfatter tre studier og har tittelen Adolescent depression, school engagement and social functioning: Effects of an early group intervention.

Margit Garvik er universitetslektor ved  ved Universitetet i Stavanger, og er cand.polit. i spesialpedagogikk. 

Professor Thormod Idsøe ved Læringsmiljøsenteret har vært hovedveileder. Medveileder har vært professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning og disputas. Prøveforelesningen er fredag 24. mars kl. 13.00 i E-166 i Kjølv Egelands hus. Disputasen er mandag 27. mars kl. 12.00 i V-101 i Arne Rettedals hus. 

Kunngjøringen for disputasen til Margit Garvik

Universitetslektor Margit Garvik ved Læringsmiljøsenteret.