MENY

Disputas om læringsverktøy i sykepleieutdanning

Cecilie Haraldseid disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Støtter studentenes egentrening 

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Gjennom studentenes involvering ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Velkommen til disputas

Professor Karina Aase ved UiS har vært hovedveileder, mens professor emerita Febe Friberg ved UiS og Göteborgs universitet har vært medveileder.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Cecilie Haraldseid