MENY

Disputas om spesialundervisning

Marianne Sandvik Tveitnes disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap med en avhandling som ser på den pedagogisk psykologiske tjenestens rolle som sakkyndig.

I Norge har alle elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring rett på spesialundervisning.

Vedtak om spesialundervisning kan imidlertid ikke fattes før den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT) har utarbeidet en sakkyndig vurdering. I de senere år har PP-tjenestens sakkyndighetspraksis vært utsatt for gjentagende kritikk, og i den forbindelse er det også blitt stilt spørsmål ved om PPT ivaretar elevers rettigheter på en god nok måte.

Formålet med Tveitnes' avhandling, som har tittelen «Sakkyndighet med mål og mening. En analyse av sakkyndighetskunnskapens institusjonaliserte kjennetegn; et grunnlag for refleksjon og endring», er å åpne for refleksjon og endring gjennom å beskrive, forklare og forstå, men også stille spørsmål ved PP-tjenestens sakkyndighetskunnskap.

I avhandlingen analyserer hun derfor, for første gang i Norge, et stort utvalg sakkyndige vurderinger utarbeidet av ulike PPT-kontor fra alle kanter av landet.

Analysen synliggjør at PP-tjenestens dominerende sakkyndighetspraksis kjennetegnes av et hierarkisk ovenfra og ned perspektiv. Det innebærer at kunnskap basert på test og kartlegging, utarbeidet innenfor et naturvitenskapelig og medisinsk-psykologisk kunnskapsregime, får høy verdi, mens kunnskap basert på observasjon eller erfaring får lav eller ingen verdi.

På bakgrunn av analysen mener Tveitnes PP-tjenestens sakkyndighetskunnskap undervurderer lærere og foreldres fortellinger og kompetanse samtidig som elevens rett og mulighet for å komme til orde begrenses.

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesningen, som begynner klokken 10.00, og til selve disputasen som begynner klokken 12.00.

Tildelt emne for prøveforelesningen er «Den sakkyndige vurderingens teknologi for en inkluderende skole – muligheter og begrensninger».

Marianne Sandvik Tveitnes har hovedfag i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Stavanger fra 1997 og arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.