MENY

Disputas om digital kompetanse i lærerutdanningene

Elen Johanna Instefjord disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap. Hun har undersøkt hvordan digital kompetanse er integrert i lærerutdanningene i Norge.

Å være i stand til å bruke teknologi i undervisningen er i dag en viktig del av læreres kompetanse. Til tross for dette har tidligere studier vist at mange lærere fortsatt mangler de nødvendige kunnskapene og ferdighetene de trenger for å bruke teknologi på en god måte i undervisningen sin og at nyutdannede lærere opplever at de ikke har lært nok om dette feltet i løpet av lærerutdanningen.

Med utgangspunkt i dette undersøker Elen Johanna Instefjord i avhandlingen hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse er integrert i grunnskolelærerutdanningene i Norge.

Det viste seg at det kun er små forskjeller mellom ulike lærerutdanningsinstitusjoner når det gjelder integrering av teknologi i læreplanene, og lærerutdannere og lærerstudenters oppfatning av digital kompetanse.

Til tross for dette viser funnene at lærerstudentene er mindre positive enn lærerutdannerne når det gjelder lærerutdannernes betydning som rollemodeller for bruk av teknologi.

Instefjord mener det kan tyde på at lærerutdanningen fortsatt har en vei å gå før utvikling av studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse er tilstrekkelig integrert i læreplanene og lærerutdanningenes undervisningspraksis.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Discuss the interconnection between digital competence in a broad sense and professional digital competence among teachers, and the implications different conceptions of digital competence might have on teacher education programs», begynner klokken 10.00, mens selve disputasen begynner klokken 12.00.

Alle interesserte er velkomne!