MENY

Disputas om bruk av tvang i bofellesskap

Anja Christoffersen Pawlica disputerer 29. mai for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på tvingende praksiser i kommunale bofellesskap.

Pawlica har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på hvordan tvingende praksiser blir en nødvendig strategi for helsefaglig ansatte i bofellesskap, til tross for rådende offentlige føringer om frivillighet i helsetjenestene.

Videre skisserer hun konsekvenser for ansatte, beboere og resten av samfunnet gjennom en analytisk tilgang basert hovedsakelig på den franske sosiologen Pierre Bourdieus teoretiske konstruksjoner.

Det blir argumentert for at tvingende profesjonelle praksiser fungerer som oppdragelse. Via oppdragelsesprosesser unngås bruk av tvang i henhold til lov, og dermed opprettholdes samfunnets illusjoner om frivillige kommunale helsetjenester. Det empiriske materialet er samlet inn via et feltarbeid basert på deltakende observasjon samt formelle intervju og uformelle samtaler med beboere og ansatte.

Tittel på avhandlingen er «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden». Doktorgradsarbeidet er finansiert av ExtraStiftelsen via Rådet for psykisk helse.


Om kandidaten

Anja Christoffersen Pawlica (45) er fra Haugesund, og er utdannet sykepleier med videre utdanning blant annet til helsesøster. Hun har en master innen helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. I dag arbeider hun ved Høgskulen på Vestlandet.

Anja Christoffersen Pawlica

Anja Christoffersen Pawlica