Et profilbilde

Professor emerita
Alice Kjellevold { "honorific-suffix": "Professor emerita", "fn": "Alice Kjellevold", "tel": "Telefon: 51834278", "email": "alice.kjellevold@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kjellevold, Alice (2018). Pårørendeinvolvering i saker om tvang overfor helserettslig myndige. I: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten.. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019827. s. 193-225.
 • Kjellevold, Alice (2016). Finansiering og egenbetaling. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 211-220.
 • Kjellevold, Alice (2016). Forholdet til andre lover. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 35-38.
 • Kjellevold, Alice (2016). Formål og virkeområde. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 31-34.
 • Kjellevold, Alice (2016). Forskjellige bestemmelser. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 221-227.
 • Kjellevold, Alice (2016). Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 229-230.
 • Kjellevold, Alice (2016). Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 109-118.
 • Kjellevold, Alice (2016). Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 39-77.
 • Kjellevold, Alice (2016). Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 79-86.
 • Kjellevold, Alice (2016). Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 97-107.
 • Kjellevold, Alice (2016). Særlige plikter og oppgaver. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 87-96.
 • Kjellevold, Alice (2016). Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. s. 119-123.
 • Ottersen, Trygve; Førde, Reidun; Kakad, Meetali; Kjellevold, Alice; Melberg, Hans Olav; Moen, Atle; Ringard, Ånen; Norheim, Ole Frithjof (2016). A new proposal for priority setting in Norway: Open and fair. Health Policy. ISSN 0168-8510. Volum 120. Hefte 3. s. 246-251. DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.01.012.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 17-44.
 • Kjellevold, Alice (2015). Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten - behov for endringer og ansvarliggjøring?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. Hefte 4. s. 267-301.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten: rettsanvendelsesskjønn og faglig kjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 49-76.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice; Stephens, Paul (2014). Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. I: Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78347-022-8. s. 162-182.
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig for vanskeligstilte - statlige mål og kommunalt selvstyre. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1253-8. s. 309-317.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice (2012). Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 15. Hefte 2. s. 93-108.
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. Volum 9. Hefte 1-2. s. 15-44.
 • Kjellevold, Alice; Aasen, Henriette Sinding (2011). Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. Volum 8. Hefte 1/2. s. 50-68.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 21-49.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 49-78.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten : rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 51-78.
 • Kjellevold, Alice (2009). Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. Volum 11. Hefte 3. s. 16-28.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. Volum 5. Hefte 4. s. 355-365.
 • Kjellevold, Alice (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Volum 45. Hefte 01.feb. s. 3-25.
 • Kjellevold, Alice (2006). Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. s. 301-317.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning: retorikk eller realisme. I: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice (2005). Hensynet til brukeren - idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. I: Brukernes medvirkning. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice (2005). Individuell plan - en rettslig videreføring og videreutvikling. ?. Hefte 1. s. 45-46.
 • Kjellevold, Alicè; Tjomsland, Steinar (2003). Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon. I: Barnevern og omsorgsovertakelse. Kommuneforlaget.
 • Kjellevold, Alice; Tjomsland, Steinar (2003). Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon, i Tjomsland (red)Barnevern og omsorgsovertakelse. I: Barnevern og omsorgsovertakelse. Kommuneforlaget. s. 191-212.
 • Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Kjellevold, Alice (2003). Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten, i Kjønstad og Syse (red) Velferdsrett II. I: Velferdsrett II.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice (2000). Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 303-341.
 • Kjellevold, Alice (2000). Bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 145-195.
 • Kjellevold, Alice; Hove, Harald (2000). Lov om barneverntjenester - frivillige hjelpetjenester. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 387-410.
 • Kjellevold, Alice; Hove, Harald (2000). Lov om barneverntjenester - tvangstiltak. I: Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. s. 411-437.
 • Kjellevold, Alice (1999). Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten. I: Velferdsrett II. ad Notam Gyldendal. s. 301-325.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gildendal.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Kommentar til lov om familievernkontorer. I: Karnov : norsk kommentert lovsamling. Karnovs forlag.
 • Kjellevold, Alicè; Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy (1997). Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen. I: Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget.
 • Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (1997). Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Kjellevold, Alice (1996). Kommentarer til lov om sosiale tjenester og lov om planlegging av helseog sosialtjenesten i kommunene og lov om kommunale og fylkeskommunale eldrer. I: Norsk kommentert lovsamling (ajourført utgave). Karnov forlag.
 • Kjellevold, Alice (2016). Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011241. 347 s.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. 210 s.
 • Kjellevold, Alice; Bøckmann, Kari (2015). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1620-8. 420 s.
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til individuell plan og koordinator. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1422-8. 118 s.
 • Kjellevold, Alice; Bøckmann, Kari (2010). Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget. 380 s.
 • Kjellevold, Alice (2009). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008937. 112 s.
 • Kjellevold, Alice (2005). Juridisk betenkning om taushetsplikt og videreformidling i en fremtidig arbeids- og velferdsforvaltning. 20 s.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om familievernkontorer.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Lovkommentarer til eldrerådsloven.
 • Kjellevold, Alice (2005). Lovkommentarer til Lov om sosiale tjenester.
 • Kjellevold, Alice (2005). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 8245001813. 114 s.
 • Kjellevold, Alice (2003). Service som rettssikkerhet. Høgskolen i Stavanger. 62 s.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om familievernkontorer.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene.
 • Kjellevold, Alice (2002). Kommentarer til lov om sosiale tjenester.
 • Kjellevold, Alice (2002). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. ISBN 8276748546.
 • Kjellevold, Alice (2002). Service som rettssikkerhet Om rettslig regulering av brukerservice i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Høgskolen i Stavanger. 54 s.
 • Kjellevold, Alice (2001). Retten til individuelle planer - en juridisk betekning. 34 s.
 • Kjellevold, Alice (1999). Grunnlagsnotat om aktuelle juridiske problemstillinger ved etablering og drift av Offentlige servicekontorer. Kjellevold.
 • Kjellevold, Alice (1999). Kommentarer til Lov om sosiale tjenester, Lov om eldreråd, Lov om planlegging i helsetjenesten og lov om familievernkontorer. Gyldendal, Rettsdata.
 • Kjellevold, Alice (1999). Problemstillinger omkring harmonisering av regelverket i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene med henblikk på et felles regelverk til de som har behov for pleie og omsorg. Kjellevold.
 • Kjellevold, Alicè (1997). Aktuelle juridiske problemstillinger ved konkurranse utsetting og bruk av private firmaer i den kommunale tjenesteyting innenfor pleie- og omsorgssektorene. Høgskolen i Stavanger. 19 s.
 • Kjellevold, Alice (1997). Rettigheter, statlig styring og kontroll i sosialtjenesten. Høgskolen i Stavanger. 99 s.
 • Kjellevold, Alice (2016). Anmeldelse av Gording Stang og Sveaass, Hva skal vi med menneskerettighetene?.
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Divisjon psykisk helsevern og KORus-Øst;
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes rettigheter og muligheter i helse- og omsorgstjenesten. NKS Veiledningssenter for pårørende; 2016-04-13.
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes rettigheter og roller. Stavanger kommune;
 • Kjellevold, Alice (2016). Pårørendes roller og rettigheter. Gauselskogen Helse Stavanger HF;
 • Kjellevold, Alice (2016). Styrket pårørendestøtte?. fylkesmannen i Rogaland; 2016-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2016). Styrket pårørendestøtte?.
 • Kjellevold, Alice (2016). Taushetsplikt og pårørendesamarbeid. Jæren DPS;
 • Kjellevold, Alice (2015). Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger. LPP og Psykiatrisk opplysningsfond;
 • Kjellevold, Alice (2015). NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig - prioritering i helsetjenesten. Prioriteringskriterier og juridiske virkemidler for å understøtte prioritering. Høgskolen i Lillehammer; 2015-03-09 - 2015-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørende fortsatt med?.
 • Kjellevold, Alice (2015). Pårørendes rettigheter. sykepleierforbundet, Rogaland;
 • Kjellevold, Alice (2015). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Tromsø kommune;
 • Kjellevold, Alice (2015). Samarbeid med pårørende. Dalane psykiatriske senter;
 • Kjellevold, Alice (2015). Taushetsplikt og pårørendesamarbeid. Oslo kommune;
 • Kjellevold, Alice (2015). Videreutvikling av pårørendes rettslige posisjon. Nettverk for pårørendeforskning; 2015-06-10 - 2015-06-11.
 • Kjellevold, Alice (2014). Det rettslige kravet om faglig forsvarlig virksomhet og yrkesutøvelse. NSFLIS;
 • Kjellevold, Alice (2014). En oversikt over Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. NFU, Vest-Agder;
 • Kjellevold, Alice (2014). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Saltens samhandlingsprosjekt innen psykisk helse;
 • Kjellevold, Alice (2014). Kravet om faglig forsvarlig virksomhet og yrkesutøvelse. Norsk sykepleierforbund, Rogaland;
 • Kjellevold, Alice (2014). Norsk pårørendepolitikk. Bedre psykiatri, landsforeningen for pårørende i Danmark;
 • Kjellevold, Alice (2014). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Prioriteringsutvalgets utredning. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Prosjekt pårørende i helse- og omsorgstjenesten - aktuell lovgivning. Helsedirektoratet;
 • Kjellevold, Alice (2014). Pårørendeinvolvering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - lovgivning som ett virkemiddel. Norsk sykepleierforbund;
 • Kjellevold, Alice (2014). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Divisjon psykisk helsevern, Nidaros DPS, med flere;
 • Kjellevold, Alice (2013). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - pårørendes rettigheter. Verdensdagen mot selvskading;
 • Kjellevold, Alice (2013). Juridiske aspekt ved pårørendearbeid. Fylkesmannen i Møre og Romsdal;
 • Kjellevold, Alice (2013). Juridiske problemstillinger i arbeidet med barn som pårørende. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende / Barnsbeste;
 • Kjellevold, Alice (2013). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Pårørendes rettigheter. Helse Stavanger, Medisinsk divisjon, Rehabilitering;
 • Kjellevold, Alice (2013). Pårørendes rettigheter. landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig for vanskeligstilte - statlige mål og kommunalt selvstyre. Diakonhjemmets høgskole, avdeling Stavanger;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til bolig og oppføgningstjenester for vanskeligstilte. Husbanken, Region Vest;
 • Kjellevold, Alice (2013). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2013). Vanskeligstiltes tilgang til bolig og til helse- og omsorgstjenester. Gatejuristen, Stavanger bymisjon;
 • Kjellevold, Alice (2012). Informasjonsplikt versus taushetsplikt - muligheter og begrensninger. Helsedirektoratet;
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Sandnes kommune;
 • Kjellevold, Alice (2012). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - verdivalg og rettslig regulering. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Operativt Forum Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Stavanger kommune;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Kompetansesenteret rus- Midt-Norge, Lærings- og mestringssen;
 • Kjellevold, Alice (2012). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten. Kompetansesenteret rus-Midt-Norge, Lærings- og mestringssent;
 • Kjellevold, Alice (2012). Retten til bolig og oppfølgningstjenester, muligheter og begrensninger - hva sier jussen?. Kommunale boligadministrasjoners Landsråd;
 • Kjellevold, Alice (2012). Samhandlingsreformen - Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Harstad;
 • Kjellevold, Alice (2012). Samhandlingsreformen - pårørendes stilling, muligheter og begrensninger. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse;
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Hanssen, Helene; Kjellevold, Alice (2011). Loven hindrer ikke handling.
 • Kjellevold, Alice (2011). Deltaking frå pårørande i helsetenesta. Hå kommune; 2011-04-12.
 • Kjellevold, Alice (2011). Helsetjenestens taushetsplikt - vs pårørendes rett til informasjon. SUS psykiatrisk divisjon, Undervisnings- og forskningsavdeli; 2011-05-11.
 • Kjellevold, Alice (2011). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2011-09-16.
 • Kjellevold, Alice (2011). Kommunenes lovpålagte ansvar for helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Østfold / Universitetet iOslo; 2011-11-21 - 2011-11-22.
 • Kjellevold, Alice (2011). Mind the Gap - Forholdet mellom politiske signaler og pårørendes rettigheter. Universitetet i Stavanger, forskergruppen for pårørendeforsk; 2011-11-24.
 • Kjellevold, Alice (2011). Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig for vankseligstilte. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-12-06.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Kommunal- og regionaldepartementet; 2011-04-08.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til bolig og oppfølgningstjenester. Vedlegg 1 til NOU 2011: 15.
 • Kjellevold, Alice (2011). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-03-17.
 • Kjellevold, Alice (2011). Samhandlingsreformen 1: Tjenesteperspektivet, herunder forholdet mellom stat og kommune. Juristenes utdanningssenter; 2011-10-21 - 2011-10-22.
 • Kjellevold, Alice (2011). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredstillende levestandard. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2011-03-17.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2011). Skal eldre stille dårligere på grunn av sin alder?.
 • Kjellevold, Alice (2010). Fattig i velferdsstaten - Retten til sosial trygghet og tilfredstillende levestandard. Pensjonistuniversitetet i Stavanger; 2010-05-20.
 • Kjellevold, Alice (2010). Forslaget til rettslig regulering av hjelpemiddelområdet. 2010-06-10.
 • Kjellevold, Alice (2010). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. 2010-06-11.
 • Kjellevold, Alice (2010). Helsetjenestens taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. 2010-04-14.
 • Kjellevold, Alice (2010). Innspill til ny helse- og sosiallovgivning. 2010-06-14 - 2010-06-15.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - pårørendes rettigheter - helsepersonellets ansvar. 2010-11-23.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar. 2010-03-16.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Kjellevold, Alice (2010). Pårørendes rolle og rettslig posisjon ved omsorg for demente. 2010-08-24.
 • Kjellevold, Alice (2010). Retten til individuell plan. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2010-04-08.
 • Kjellevold, Alice (2010). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredstillende levestandard. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2010-04-07.
 • Kjellevold, Alice (2009). Faglig forsvarlighet og rettslige grenser for skjønnsutøvelse. 2009-01-16.
 • Kjellevold, Alice (2009). Menneskerettigheter, brukerrettigheter og helse. 2009-06-09.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørende - en ressurs. En gjennomgang av Helsedirektoratets veileder. Helse Vest, Sandviken sykehus; 2009-04-17.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørende til sykehjemsbeboere. Stavanger Kommune; 2009-10-14.
 • Kjellevold, Alice (2009). Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Helse Vest, Sandviken sykehus; 2009-04-17.
 • Kjellevold, Alice (2009). Retten til individuell plan. Rana Kommune; 2009-02-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Helse og sykepleie i et menneskerettighetsperspektiv. 2008-01-27.
 • Kjellevold, Alice (2008). Helsetjenestens taushetsplikt og pårørendes rett til informasjon. 2008-03-28 - 2008-03-30.
 • Kjellevold, Alice (2008). Individuell plan - bakgrunn, lovverk og ansvar. 2008-06-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Lov om sosiale tjenester - hva sier loven / bli kjent i den. 2008-11-22 - 2008-11-23.
 • Kjellevold, Alice (2008). Menneskerettigheter i velferdsstaten. Kirens bymisjon, Josephines kafe; 2008-03-04.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende: Informasjon, medvirkning og taushetsplikt. 2008-02-26 - 2008-02-28.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørende: Taushetsplikt og informasjon. 2008-02-14.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørendes rett til informasjon - taushetsplikten for helse- og sosialarbeideren. 2008-06-16 - 2008-06-17.
 • Kjellevold, Alice (2008). Pårørendes rett til informasjon og medvirkning i helsetjenesten. 2008-11-26.
 • Kjellevold, Alice (2008). Rett til individuell plan. Universitetet i Bergen. Det juridiske fakultet; 2008-03-26.
 • Kjellevold, Alice (2008). Retten til individuell plan i arbeidet med rusmiddelavhengige. 2008-02-13.
 • Kjellevold, Alice (2008). Utveksling av informasjon mellom Arbeids- og velferdsforvaltningen og sosialtjenesten / barneverntjenesten. 2008-02-07.
 • Kjellevold, Alice (2008). Velferdsstat og menneskerettigheter - om retten til en tilfredsstillende levestandard. Universitetet i Bergen. Det juridiske fakultet; 2008-03-12.
 • Kjellevold, Alice (2007). Faglig forsvarlighet og rettslige grenser for skjønnsutøvelse. Stavanger kommune; 2007-10-05.
 • Kjellevold, Alice (2007). Menneskerettighetsvernet for personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp og andre sosiale ytelser. 2007-11-19.
 • Kjellevold, Alice (2007). Menneskerettighetsvernet for personer som er avhengig av økonomiske og andre ytelser fra det offentlige. 2007-11-27.
 • Kjellevold, Alice (2007). Regelverket vedrørende informasjon til pasientens nærmeste pårørende fra institusjon og kontrollkommisjon. 2007-11-29 - 2007-11-30.
 • Kjellevold, Alice (2007). Retten til en tilfredsstillende levestandard.
 • Kjellevold, Alice (2007). Retten til individuell plan. 2007-11-07.
 • Kjellevold, Alice (2007). Samordning av tjenestetilbodet, Retten til individuell plan. 2007-02-13.
 • Kjellevold, Alice (2007). Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett?. 2007-05-31.
 • Kjellevold, Alice (2007). Taushetsplikt, Endringer i psykisk helsevernlov og individuell plan. SUS. Psykiatrisk klinikk; 2007-03-06.
 • Kjellevold, Alice (2007). Velferdsstat og menneskerettigheter. Fagforum for samfunn og økonomi; 2007-12-06.
 • Kjellevold, Alice (2006). Gir individuell plan en bedre brukermedvirkning?. 2006-02-10.
 • Kjellevold, Alice (2006). Helserett.
 • Kjellevold, Alice (2006). Rettslig regulering av brukermedvirkning. 2006-12-05.
 • Kjellevold, Alice (2006). Verdigrunnlaget i sosialtjenesteloven. 2006-11-28 - 2006-11-29.
 • Kjellevold, Alice (2005). Juridiske utfordringer med fokus på dementes rettigheter. 2005-10-05.
 • Kjellevold, Alice (2005). NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. 2005-01-13 - 2005-02-15.
 • Kjellevold, Alice (2005). Pasientrettigheter. 2005-01-26.
 • Kjellevold, Alice (2005). Retten til individuell plan. 2005-12-16.
 • Kjellevold, Alice (2005). Taushetsplikt og dokumentasjonsplikt i den kommunale sosial- og helsetjenesten. 2005-03-09 - 2005-03-10.
 • Kjellevold, Alice (2005). Taushetsplikten, forslaget i NOU 2004: 18. 2005-10-11.
 • Kjellevold, Alice (2005). Tvang i det psykiske helsevernet. 2005-06-02.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2004). Jussen er ikke syndebukken.
 • Norheim, Anne; Kjellevold, Alice (2004). Jussen er ikke syndebukken.
 • Kjellevold, Alice (2003). Brukerens rett til individuell plan og helsetjenestens plikt. Høgskolen i Oslo; 2003-03-27.
 • Kjellevold, Alice (2003). Helsepersonellets plikter pasientenes rettigheter. 2003-02-19.
 • Kjellevold, Alice (2003). Loven sier. Om lovverket generelt og utvikling sett i et menneskerettighetsperspektiv der medvirkning og medbestemmelse, likeverd og deltakelse er føringer i forarbeid og lovtekster. 2003-03-19.
 • Kjellevold, Alice (2003). Menneskerettigheter i helse- og sosialtjenesten. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2003-05-07.
 • Kjellevold, Alice (2003). Om medvirkning og medbestemmelse, likeverd og deltakelse.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-04-29.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-03-05.
 • Kjellevold, Alice (2003). Rett til individuell plan. 2003-12-04 - 2003-12-05.
 • Kjellevold, Alice (2003). Retten til individuell plan. 2003-11-06.
 • Kjellevold, Alice (2003). Retten til sosiale ytelser etter sosialtjenesteloven. Rettslige grenser for bruk av vilkår i sosialtjenesten. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.; 2003-02-11 - 2003-02-12.
 • Kjellevold, Alice (2003). Taushetsplikt og informasjon. 2003-05-12.
 • Kjellevold, Alice (2002). Helsepersonellets plikter - pasientens rettigheter. Hvilke verdier og hensyn ligger bak den rettslige reguleringen?. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2002-03-13.
 • Kjellevold, Alice (2002). Rett til individuell plan? Det lovmessige grunnlaget. Forståelse av lov og forskrift som grunnlag for utarbeidelse av individuell plan. 2002-09-21.
 • Kjellevold, Alice (2002). Retten til sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp Vilkår ved tildeling av sosiale ytelser. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2002-02-06 - 2002-02-07.
 • Kjellevold, Alice (2001). Adgangen til å bruke vilkår ved tildeling av sosiale ytelser.
 • Kjellevold, Alice (2001). Barnevernrett.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forelesning i barnevernrett: Lov om barneverntjenester - frivillige hjelpetjenester. Lov om barneverntjenester - tvangstiltak. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.; 2001-04-23 - 2001-04-24.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forelesninger i sosialrett:Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten. Retten til sosiale ytelser etter sosialtjenesteloven. Rettslige grenser for bruk av vilkår i sosialtjenesten. Rettslige grenser for bruk av tvang i sosialtjenesten. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet; 2001-04-19 - 2001-04-20.
 • Kjellevold, Alice (2001). Forvaltningsrett I.
 • Kjellevold, Alice (2001). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett - en analyse med utgangspunkt i fosterhjemsavtalen.
 • Kjellevold, Alice (2001). Fosterforeldre mellom privat og offentlig rett - en analyse med utgangspunkt i fosterhjemsavtalen.
 • Kjellevold, Alice (2001). Helsepersonellets plikter - pasientens rettigheter. Stavanger kommune, Eiganes og Våland helse- og sosialdistrikt; 2001-12-14.
 • Kjellevold, Alice (2001). Menneskerettigheter i helse- og sosialomsorgen - forholdet mellom rett og moral. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2001-05-09.
 • Kjellevold, Alice (2001). Om adgangen til å sette vilkår etter sosialtjenesteloven.
 • Kjellevold, Alice (2001). Om adgangen til å sette vilkår etter sosialtjenesteloven.
 • Kjellevold, Alice (2001). Retten til individuell plan. 2001-10-08.
 • Kjellevold, Alice (2001). Rettslig regulering av service i helse- og sosialtjenesten - retten til individuell plan som eksempel. 2001-11-02.
 • Kjellevold, Alice (2001). Sosialrett.
 • Kjellevold, Alice (1999). Et felles regelverk for pleie- og omsorgstjenester - uavhengig av boform?.