MENY

Doktorgrad om miljøpåvirkning av oljevirksomhet

Karianne Skogland Enerstvedt (33) har disputert til doktorgraden i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger.

I hennes doktorgradsarbeid var målet å finne sensitive protein-baserte indikatorer i blodplasmaet til atlanterhavstorsken. Disse kan benyttes som tidlige varslingstegn på skadelig forurensning av tjærestoffer, i kjemien kjent som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er) fra oljevirksomhet.

Dette innebar karakterisering av torskens plasmaproteiner og endringer i proteinsammensetning etter PAH- og oljeeksponering. Enerstvedt etablerte også en metode for å oppdage PAH-er som er direkte bundet til proteiner.

Disse kan potensielt benyttes som svært sensitive markører for oljeforurensning, både for å overvåke forurensingsnivået og til å spore opp kilden.

Alvorlig miljøproblem

Utslipp av PAH-er fra marin oljevirksomhet er et alvorlig miljøproblem som kan gi store konsekvenser for livet i havet. PAH-er kan blant annet forårsake kreft, defekt fosterutvikling, hormonforstyrrelser og økt risiko for en rekke sykdommer.

Torsken er en nøkkelart i Atlanterhavet, samt en viktig global matkilde, som lever og gyter i PAH-utsatte områder.

Overvåking av atlanterhavstorsken og PAH-nivåene i norske farvann er derfor viktig for å sikre en bærekraftig fiskebestand og trygg mat til den voksende befolkningen.

Sensitive indikatorer

Nye og mer sensitive indikatorer som kan benyttes til tidlig varsling av PAH-forurensing er viktige for å kunne vurdere forurensingsnivåene fortløpende og samtidig ha mulighet til å sette i verk tiltak for å unngå store og uopprettelige miljøkonsekvenser.

Indikatorer som kan knyttes direkte til forurensningskilden kan være svært nyttige for miljøovervåkning, samt til etterforskning av oljeutslipp og miljøkriminalitet.

Om kandidaten:

Karianne Skogland Enerstvedt er 33 år og fra Haugesund. Hun har bachelorgrad i bioingeniørfag ved Høgskolen på Vestlandet og mastergrad i biologisk kjemi ved UiS. Hun forsvarte doktorgraden i disputas ved UiS 22. mai 2018.

Karianne Skogland Enerstved

Karianne Skogland Enerstved