MENY

Kristine Haddeland

Kristine Haddeland er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hun forsker på læringseffekt ved bruk av fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie. Simulering er en undervisningsform som i økende grad benyttes i profesjonsutdanninger, og handler om å trene på virkelighetsnære situasjoner som en kan møte som yrkesutøver.

Ph.d-prosjektet består av tre delstudier. Den første studien er en systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse av aktuelle intervensjonsstudier. Den andre studien er en forundersøkelse (feasibility study) til en planlagt randomisert kontrollert studie. Den siste studien har til hensikt å undersøke om bruk av fullskalasimulering kan forbedre sykepleierstudenters evne til å identifisere kliniske tegn på akutt forverring av helsetilstander hos pasienter i sykehus, og deretter iverksette tiltak. I tillegg gjennomføres individuelle intervju med studenter og lærere (prosessevaluering), for å få dybdekunnskap om opplevelsen av simuleringen. Prosjektet har en klar internasjonal profil med tilknytning til University of Nebraska Medical Center, USA. 

Forskningslitteratur peker på et særlig behov for mer forskning som måler læringseffekt av simulering. Delstudie tre er påbegynt og datasamling er planlagt høsten 2018.

 

Kristine Haddeland