Et profilbilde

Professor II
Bjørnar Borvik { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Bjørnar Borvik", "tel": "", "email": "bjornar.borvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Borvik, Bjørnar (2019). Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205509436. s. 574-588.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1253-8. s. 99-113.
 • Borvik, Bjørnar (2011). Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Hefte 10. s. 575-595.
 • Borvik, Bjørnar (2011). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01457-9. 407 s.
 • Borvik, Bjørnar (2006). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Volum 45. Hefte 10. s. 600-612.
 • Borvik, Bjørnar (2005). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. I: Håkonarmål 2005. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 82-8088-524-2. s. 4-12.
 • Borvik, Bjørnar (2005). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. Volum 23. Hefte 2. s. 159-173.
 • Borvik, Bjørnar (2004). Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. Hefte 3 og 4. s. 261-271.
 • Borvik, Bjørnar (2004). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. I: Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 82-7960-030-2. s. 9-21.
 • Borvik, Bjørnar (2004). The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0212-7. 145 s.
 • Borvik, Bjørnar (2004). Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Hefte 1 og 2. s. 72-98.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. Hefte 3. s. 197-212.
 • Borvik, Bjørnar (2003). EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Hefte 2. s. 246-307.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. Hefte 2. s. 128-133.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. Hefte 1. s. 70-78.
 • Borvik, Bjørnar (2002). Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Hefte 9-10. s. 632-636.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar; Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen.. Norges Offentlige Utredninger. 265 s.
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 s.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar. Universitetet i Bergen. ISBN 9788230806296. 387 s.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. Justis- og politidepartementet. 42 s.
 • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger (2004). Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 82-7960-030-2. 69 s.
 • Borvik, Bjørnar (2001). Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8. Bjørnar Borvik. 107 s.
 • Borvik, Bjørnar (2017). Går jussens bakdør til Kina-samarbeid. Finansavisen. [Avis]; 2017-05-19.
 • Borvik, Bjørnar (2016). Freedom of expression and protection against hate speech in Norway. UiO og World Chinese Legal Philosophers Association; 2016-10-12 - 2016-10-14.
 • Borvik, Bjørnar (2016). Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter. Aftenposten. [Avis]; 2016-07-28.
 • Borvik, Bjørnar (2016). Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar.
 • Borvik, Bjørnar (2016). The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control. Tsinghua University School of Law; 2016-11-03.
 • Borvik, Bjørnar (2015). Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer]. Dagens Næringsliv. [Internett]; 2015-01-15.
 • Borvik, Bjørnar (2015). Universitetene håper at praksis i Kina vil friste. Aftenposten. [Avis]; 2015-11-01.
 • Borvik, Bjørnar (2014). Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker. NRK Kulturhuset. [Radio]; 2014-11-20.
 • Borvik, Bjørnar (2014). How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression]. Universitetet i Helsinki, juridisk fakultet; 2014-05-08 - 2014-05-09.
 • Borvik, Bjørnar (2014). Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge].
 • Borvik, Bjørnar (2014). Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?. Universitetet i Bergen, juridisk fakultet; 2014-12-02.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet. NRK Nordland. [Radio]; 2013-01-17.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar. NRK Dagsrevyen. [TV]; 2013-02-10.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar. Verdens Gang. [Avis]; 2013-02-10.
 • Borvik, Bjørnar (2013). Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights. Renmin Law School, Beijing; 2013-06-27.
 • Borvik, Bjørnar (2013). The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights. Renmin Law School, Beijing; 2013-09-27.
 • Borvik, Bjørnar (2012). Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen; 2012-02-16 - 2012-02-17.
 • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar (2012). Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys?.
 • Borvik, Bjørnar (2011). Solid dom, men for høg erstatningssum.
 • Johansen, Glenn Slydal; Borvik, Bjørnar (2011). Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten. Journalisten.no. [Internett]; 2011-06-09.
 • Borvik, Bjørnar (2010). Privatlivets fred og ærekrenkingsretten.
 • Eikefjord, Eirin; Borvik, Bjørnar (2010). Ja til forfatter-kodeks. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-08-16.
 • Ursin, Lars Holger; Borvik, Bjørnar (2010). Foreldre kan straffes for barns mobbing. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-05-10.
 • Borvik, Bjørnar (2009). Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?. Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institutt; 2009-04-17.
 • Borvik, Bjørnar (2009). Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame). Bergens Tidende. [Avis]; 2009-03-13.
 • Borvik, Bjørnar (2009). Personvern og ytringsfridom. Senioruniversitetet i Åsane; 2009-03-31.
 • Borvik, Bjørnar (2009). Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame). Aftenposten. [Avis]; 2009-03-13.
 • Borvik, Bjørnar (2009). Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane). På Høyden. [Internett]; 2009-04-16.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Dagbladet krever frifinnelse. vg.no. [Internett]; 2008-09-19.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Flere kan bli krenket.
 • Borvik, Bjørnar (2008). For svake argumenter.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Får kjeft for ny injurielov. Bergens Tidende. [Avis]; 2008-08-24.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert. seher.no. [Internett]; 2008-12-26.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Mener DN stempler Fredly. Aftenposten. [Avis]; 2008-04-23.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Mener dommerne bommet. Klassekampen. [Avis]; 2008-09-04.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Mener privatlivets fred er styrket. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2008-08-10.
 • Borvik, Bjørnar (2008). Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving. Institusjonen Fritt Ord;
 • Borvik, Bjørnar (2008). Privatlivets fred i fjøresteinane.
 • Borvik, Bjørnar (2007). Personvernet, grunnlova og domstolane.
 • Borvik, Bjørnar (2007). Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar. Sandsli videregående skole; 2007-11-12.
 • Borvik, Bjørnar (2006). Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser. Sør-Rogaland Advokatforening; 2006-03-30.
 • Borvik, Bjørnar (2006). Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen. Høgskulen i Volda; 2006-11-02 - 2006-11-03.
 • Borvik, Bjørnar (2005). Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003.
 • Borvik, Bjørnar (2004). Bindande forarbeid til grunnlova § 100?.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten. Max-Planck-Institut für Strafrecht; 2003-04-24 - 2003-04-26.
 • Borvik, Bjørnar (2003). Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Aarhus Universitet; 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Borvik, Bjørnar (2001). Ytringsfridom og injurievern.