MENY

Åpent møte om thorium-basert kjernekraft

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 21. november kl 18:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Thorium, del av fremtidens energiløsning v/professor Egil Lillestøl, Universitetet i Bergen

Med utgangspunkt i dagens forbruk og antatte reserver av fossilt brennstoff vil olje og naturgass ta slutt om ca 50 år og kull om ca 130 år. Med Tyskland som eksempel blir det vist at det er langt fra trivielt å erstatte fossilt brennstoff med fornybar energi. Fra 1995 til 2004 investerte Tyskland 350 milliarder Euro i solpaneler, vindturbiner og biogass (det såkale Energiwende) uten noen som helst effekt på utslippene av CO2, samtidig som Tyskland nå er verdens største forbruker av brunkull, verstingen blant de fossile kildene. Problemet er at vind og  sol varierer og er samtidig korrelerte over store avstander. Bruk av oppbakkingskraft med samme kapasitet som de fornybare energikildene kunne løse problemet, men den eneste fossilfrie oppbakkingskraften med tilstrekkelig kapasitet er kjernekraft, en “løsning” ikke alle er begeistret for.

Imidlertid er det stadig økende anerkjennelse for bruk av kjernekraft basert på Thorium. Slike kraftverk kan produsere energi uten fare for omgivelsene. Energiproduksjonen kan vaieres på kort varsel og kan også forbrenne radioaktivt avfall med stor energigevinst. Thorium ble først påvist i Norge, og de globale reservene er tilstrekkelige til å dekke verdens energibehov i 1500 år og enda lenger om energien brukes i kombinasjon med fornybar energi.

Kjernekraft basert på Thorium og med forskjellige teknologier er under utvikling  flere steder i verden, og eksempler på slik utvikling vil bli diskutert.

Sist, men ikke minst, så har Norge store forekomster av Thorium i Fensfeltet like utenfor Ulefoss, og geologer mener at feltet også inneholder store mengder skjeldne jordarter.

 

Neste generasjon kjernekraft – en ny norsk industri og eksportnæring? v/sivilingeniør Kjell Traa, Eureka Energy Partners AS

Norge er en energistormakt, først med vannkraften og dernest som verdensledende i utviklingen av avansert teknologi knyttet til offshore olje -og gass, noe som kan ha stor overføringsverdi til annen energiutvikling. Deltakelse i utviklingen av neste generasjon av kjernekraft kan være en attraktiv ny mulighet for norsk industri og som ledd i den politisk uttrykte ambisjonen om at Norge skal vise vei i klimakampen. Som et første skritt er foreslått at småskala thorium-basert kjernekraft blir vurdert som mulig fremtidig kraft/varmekilde i Longyearbyen.

Innfasing av neste generasjon kjernekraft er nødvendig for å kunne realisere global elektrifisering som det viktigste klimatiltaket. Fordi: gitt det er begrenset hvor mye sol -og vindkraft som kan fases inn i strømforsyningen, samt at fossil kraft må reduseres kraftig, for å oppnå nødvendig reduksjon i utslipp av CO2, gjenstår kun karbonfri kjernekraft som realistisk alternativ.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på julemiddagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen mandag 12. november.

Middagen er gratis for medlemmer i NTVA. For ikke-medlemmer er egenandelen kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.