MENY

Linda Wike Ljungblad

Linda Wike Ljungblad er stipendiat ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun forsker på jordmødres erfaringer med nyfødt resuscitering.

Linda Wike Ljungblad er jordmor og jobber med et doktorgradsprosjekt som har til hensikt å undersøke jordmødres erfaringer med nyfødt resuscitering på fødeavdeling og hva jordmødre erfarer kan være viktige elementer i et opplæringsprogram i nyfødt resuscitering for jordmor-studenter. Resultatene vil bidra i utviklingen av et skreddersydd utdanningsprogram i nyfødt resuscitering som skal implementeres i jordmor-utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studien er en kvalitativ implementeringstudie.

Opptil 10% av alle nyfødte barn i verden trenger ulik puste-hjelp etter fødsel. Vi vet i dag lite om hvordan det er å være jordmor i disse situasjonene. Ingen liknende studier er funnet fra Norge eller liknende land. Dette er et lite belyst område innen jordmorfaget over hele verden, derfor er denne studien viktig for å bidra til å fylle dette kunnskapshullet.

16 individuelle intervjuer av jordmødre fra hele Norge er utført og utgjør datamateriale til både del-studie 1 og 2. Disse er ordrett transkribert av kandidaten. En fenomenologisk hermeneutisk analyse pågår og første artikkel er under utarbeidelse. Kandidaten er ferdig med 1 år av en 3-årig stipendiat-stilling.

Linda Wike Ljungblad