Et profilbilde

Førsteamanuensis
Christian Børge Sørensen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Christian Børge Sørensen", "tel": "", "email": "christian.b.sorensen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-203

Forskningsområder

 • Internasjonale menneskerettigheter / Human rights law
 • Konstitusjonell rett / Constitutional law
 • Forvaltningsrett / Administrative law
 • Barns rettigheter / Children's rights law

Utvalgte publikasjoner

 • Vitenskapelig artikkel: Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8, Lov og Rett 2020/2, s. 103-122

 • Utredning: Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, NOU 2016: 16, vedlegg 4, s. 306-360.

 • Vitenskapelig artikkel: Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet, Tidsskrift for rettsvitenskap 2014/3-4, s. 348-383

 • Vitenskapelig artikkel: Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydning for norsk domstolskontroll med forvaltningen, Tidsskrift for rettsvitenskap 2004/1-2, s. 134-196

 • Vitenskapelig artikkel: Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen - forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10, Jussens Venner 1999/2, s. 102-123

Pågående forskning

Rettighetsbasert tilnærming til barnet beste i EMDs praksis (dr.phil prosjekt) / Rights-based approach to the best interests of the child in ECHR law (dr.phil project)

Arbeidserfaring

2019- : Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS; førsteamanuensis

2011-12 og 2013-19: Fylkesnemnda i Rogaland; fylkesnemndsleder

2012-13, og 2014-18 (20%): Handelshøgskolen UiS; universitetslektor

2007-2010: Rogaland politidistrikt; politiadvokat

2004-2007: Jæren tingrett; dommerfullmektig

2003-2004: Kultur- og kirkedepartementet (Medieavdelingen); ra?dgiver

2001-2002 (50%): Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet UiO; vitenskapelig assistent


VERV:

2020- : Medlem i  rådgivende ekspertgruppe for Bufdirs arbeid med å utvikle retningslinjer for fastsettelse av samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse

2017-19: Medlem i fagpanelet i Helsetilsynets prosjekt "Gjennomgang av barnevernssaker"

2014-16: Utvalgsleder (ordinært medlem frem til april 2016) for Barnevernlovutvalget som utarbeidet NOU 2016:16

2004: Redaksjonsansvarlig for EMDs domsspalte i Nordic Journal of Human Rights (tidligere Tidsskrift for menneskerettigheter) 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sørensen, Christian Børge (2016). Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016. Norges offentlige utredninger. ISBN 978-82-583-1275-5. 55 s.
 • Sørensen, Christian Børge (2020). Gjenforeningsmålsettingen – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis. Juristenes utdanningssenter (JUS); 2020-06-02.
 • Sørensen, Christian Børge (2020). Gjenforeningsmålsettingen i barnevernssaker – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis. Handelshøgskolen, Universitetet i Agder; 2020-08-20.
 • Sørensen, Christian Børge (2020). "Hvordan kan barnerettighetene bidra til at barn som er utsatt for vold og overgrep møtes trygt" - innlegg under boklansering av boka Klokhet om vold og overgrep, Universitetsforlaget 2020. Forandringsfabrikken; 2020-09-30.
 • Sørensen, Christian Børge (2020). Menneskerettslige skranker ved anvendelsen av barnevernloven § 4-24 - Særlig om vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse. Fylkesnemnene for barnevern og sosiale saker; 2020-10-12.