MENY

Kvantitativ metode i ph.d-prosjekt

PROFRES Forskerverksted 12. mars 2020, kl. 8.30–11.30

Ledet av professor Edvin Bru, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Bru har lang erfaring med kvantitativ forskning med bruk av ulike typer forskningsdesign og analysemetoder. Datagrunnlaget har primært vært spørreskjema. Temaene inkluderer, læringsmiljø, motivasjon, stress, mental helse og atferdsvansker.

 

Forskerverkstedet skal gi anledning til å drøfte tema knyttet til bruk av kvantitativ metode i egen avhandling. Temaene skal være av en litt overordnet karakter, slik at de har relevans for flere deltakere. Eksempler på tema kan være:

  • Valg av forskningsdesign i relasjon til problemstilling.
  • Forhold knyttet til utvalg og mulighet for generalisering av funn.
  • Valg av statistisk analyse i relasjon til problemstilling.
  • Tolkning av funn.
  • Forhold knyttet til måling av begreper.

 

Arbeidsmåte:

Deltakerne forbereder en 5-10 minutters presentasjon av det forskningsmetodiske temaet de ønsker å drøfte. Presentasjonen skal koble det forskningsmetodiske temaet til aktuell substansiell problemstilling i avhandlingen. Det skal også gis en kort innføring i den teori som gir grunnlag for problemstillingen, slik at deltakerne i forskningsverkstedet får et nødvendig grunnlag for å kunne reflektere om det forskningsmetodiske temaet som tas opp. Presentasjonen skal også gjøre rede for egne refleksjoner om temaet en ønsker å drøfte.

Deltakerne utarbeider en kort tekst, på inntil 300 ord som beskriver hovedinnholdet i presentasjonen. Denne leveres  til camilla.line@uis.no eller profres@uis.no innen 1. mars og vil bli formidlet til deltakerne i forskerverkstedet.

Datamaskin tastatur