MENY

Seminar: AVLYST - Felteksperimenter/Field Experiments

Handelshøgskolen ved UiS og Forum for forskning ønsker alle ansatte ved UiS og interesserte eksterne parter hjertelig velkommen til seminar om felteksperimenter tirsdag 17. mars kl 12-14, Arne Rettedals hus, AR V-101

Please scroll down for information in English.
 

Handelshøgskolen ved UiS og Forum for forskning ønsker alle ansatte ved UiS og interesserte eksterne parter hjertelig velkommen til seminar om felteksperimenter tirsdag 17. mars kl 12-14, Arne Rettedals hus, AR V-101

Universitetet i Stavanger har blitt en ledende spesialist på å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier i stor skala i nært samarbeid med praksisfeltet. Forskerne er fra flere forskjellige fakulteter og har gått sammen og etablert Synapse Lab. Synapse Lab sin visjon er å utvikle og undersøke intervensjoner for å fremme motivasjon og læring i utdanning og arbeidsliv. Synapse Lab-forskere forteller om et vellykket samarbeid med praksisfeltet i en rekke randomiserte, kontrollerte studier av høy kvalitet. Noen av nøkkelpersonene i laben vil bidra i dette seminaret om felteksperimenter:

Professor Mari Rege fra Handelshøgskolen ved UiS vil diskutere hvorfor felteksperimenter ofte regnes som gullstandarden i samfunnsvitenskap. Hun vil deretter se på kritiske aspekter for design og implementering av et felteksperiment av høy kvalitet. Til slutt vil hun diskutere mulige begrensninger i felteksperimenter. Gjennom hele foredraget vil hun bruke konkrete eksempler fra Agderprosjektet og andre pågående studier.

Professor Sigrun Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret UiS - nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, vil diskutere viktigheten av et implementeringsrammeverk i arbeidet med å gjennomføre et felteksperiment.

Kontorsjef Joachim Kolnes Anderson på Lesesenteret ved UiS, , vil diskutere viktigheten av administrativ støtte i arbeidet med å gjennomføre et felteksperiment. Han vil ta oss bak kulissene i Two Teachers, et stort felteksperiment som involverer 150 skoler og ca 7500 elever. Presentasjonen blir gitt på norsk.

Gratis lunsj for alle deltakere fra kl 11:30-12:00.

Dato: Tirsdag 17. mars kl. 12:00 - 14:00
Sted: Arne Rettedals hus, AR V-101

Påmelding på e-post til ase.lea@uis.no (Påmeldingsfrist 10. mars)
 The UiS Business School and The Forum for Research cordially invite all employees of UiS and interested external parties to a seminar on field experiments, Tuesday March 17th at 12-14, Arne Rettedal house, AR V-101

The University of Stavanger has become a leading specialist in running large scale randomized controlled trials in close collaboration with practitioners (field experiments). The researchers are from several different faculties and have joined forces in Synapse Lab. Synapse Lab’s vision is to develop and investigate interventions for promoting motivation and learning in education and work life. Synapse Lab researchers share a history of successful collaboration with the practice field in a number of high-quality randomized controlled trials. Some of the key members of the lab will contribute in our next seminar on field experiments.  

Professor Mari Rege from the UiS Business school will discuss why field experiments often is considered the gold standard in social science. She will then discuss critical aspects for the design and implementation of a high-quality field experiment. Finally, she will discuss possible limitations of field experiments. Throughout her lecture she will use concrete examples from Agderprosjektet and other ongoing trials.

Professor Sigrun Ertesvåg at the Norwegian Centre for Learning Environment and behavioral research in Education will discuss the importance of an Implementation Framework when running a field experiment.

Head of Office at the Reading Center at the UiS, Joachim Kolnes Andersen, will discuss the importance of administrative support in running field experiments. He will take us behind the scenes in Two Teachers, a large field experiment involving 150 schools and appr. 7500 students. The presentation will be held in Norwegian.

Lunch is complimentary for all participants served 11:30-12:00

Date: Tuesday March 17th, 12:00 -  14:00
Place: Arne Rettedals hus, AR V-101

REGISTRATION on e-mail to ase.lea@uis.no (Registration deadline March 10th)

PROGRAM

Time

Program

11:30-12:00

Lunch

12:00-12:05

Welcome
Professor and Vice Dean for Research Ragnar Tveterås, UiS Business School

12:05-13:00

Why do RCT research and how?
(in English)
Professor Mari Rege, UiS Business School

13:00-13:30

The importance of an Implementation Framework
(in English)
Professor Sigrun Ertesvåg, the Norwegian Centre for Learning Environment and behavioral research in Education at the UiS

13:30-14:00

Behind the scenes in Two Teachers
(in Norwegian)

Head of Office Joachim Kolnes Andersen, the Reading Center at the UiS

 

 

Arne Rettedals hus

Arne Rettedals hus