Et profilbilde

Ekstern u/lønn
Finn Egil Tønnessen { "honorific-suffix": "Ekstern u/lønn", "fn": "Finn Egil Tønnessen", "tel": "Telefon: 51833265", "email": "finn-egil.tonnessen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom OD B-2488

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

CV

for

Professor

Finn Egil Tønnessen

(English version and publications below)

 

Utdanning/ Eksamener

Examen artium (baccalauréat) i Frankrike.

Eksamener ved Universitetet i Oslo i følgende fag (alfabetisk rekkefølge): 
filosofi, historie, idéhistorie, matematikk, medisin, pedagogikk, psykologi, sosiologi og teologi.

Mag.art./dr.art. med avhandling innen filosofisk logikk: En analyse av ikke-tautologiske identitetsutsagn. 

Cand. theol. (teologisk embetseksamen). 

Dr. philos. i psykologi på avhandlingen The etiology of dyslexia.

 

Arbeid/Stillinger

 Vikar/timelærer i videregående skole. Hjelpelærer i filosofi og teologi ved Universitetet i Oslo. Høgskolelektor / førsteamanuensis ved høgskolen i Sogndal (pedagogikk og teologi). 

Ansatt som vitenskaplig assistent ved Universitetet i Oslo (filosofisk logikk). Sluttet i denne stillingen og ble førsteamanuensis i teologi ved Stavanger lærerhøgskole. Nestleder ved Senter for leseforsking (SLF), Høgskolen i Stavanger (HiS). Høgskoledosent i spesialpedagogikk ved SLF og leder for hovedfagsstudiet i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (LU), HiS.

 Professor i spesialpedagogikk ved LU (1/2 st.) og  SLF (1/2 st.). Ved LU har jeg vært leder for hovedfagsstudiet / mastergradsstudiet i spesialpedagogikk. Underviser primært innen statistikk, metodelære og vitenskapsteori og veileder primært innen lese- og skrivevansker. Ved SLF: primært  lese-og dysleksiforskning. Professor II ved Høgskolen i Agder /Universitetet i Agder med ansvar for hovedfag i spesialpedagogikk (Underviser innen statistikk, metodelære og vitenskapsteori). Undervist omlag 15 år i logikk og vitenskapsfilosofi ved Folkeuniversitetet Rogaland.

 

Samarbeid/Kontakter


Jeg har (hatt) en rekke samarbeidsprosjekt og kontakter innen de fagområdene jeg har arbeidet. Dette gjelder først og fremst spesialpedagogikk, pedagogikk og psykologi. På nasjonalt plan har jeg hatt ansvar for den såkalte knutepunktfunksjonen innen området lese-og skrivevansker. Dette har primært vært et koordinerings-og kontaktorgan for forskere på dette feltet ved norske universitet og høgskoler. Nasjonalt har jeg ellers hatt en del oppgaver for Forsknings-og Udanningsdepartementet og for Utdanningsdirektoratet. Internasjonalt har jeg deltatt i ca. 10 forskjellige forskningsprosjekt. Samlet har jeg samarbeidet med om lag 100 forskere fra alle verdensdeler i denne sammenheng.

 Jeg har vært leder for doktorgradsutvalget i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Stavanger og var medlem av 'scientific committee' for 5th World Congress on Dyslexia.

 

Veiledning/ Evaluering

Jeg har veiledet en rekke hovedfags-, mastergrads- og doktorgradsstudenter og har vært opponent for en rekke doktorander ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt ved universitetene i Umeå, Göteborg, Lund og Åbo.

Jeg har sensurert på alle nivå innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, filosofi og teologi. Jeg har ellers vært med i en rekke komiteer for vurdering av søkere til akademiske stillinger på alle nivå. 

Jeg har vært gjesteredaktør for et nummer av Scandinavian Journal of Educational Research og medredaktør for et nummer av Journal of Learning Disabilities. Jeg er ellers redaksjonsmedlem  for tidsskriftet L1-Educational Studies in Language and Literature (Kluwer Academic Publishers).

Jeg har vært ?referee? for bl.a.  Scandinavian Journal of Educational Research,  Scandinavian Journal of Psychology, Infant and Child Development, Journal of Learning Disabilities, L1-Educational Studies in Language and Literature, Applied Psycholinguistics, Reading and Writing og Dyslexia. Jeg har ellers vurdert søknader innen psykologi/ spesialpedagogikk for belgisk forskningsråd (Fonds voor Wetenschappelijk Ondersoek) og for Norges forskningsråd.

 

Forskning/Publisering

Arbeidene fordeler seg stort sett innen følgende områder: 1) Leseferdighet, lesevaner og leseundervisning, 2) Skriftkultur / informasjonssamfunn 3) Grunnlagsproblemer i dysleksiforskningen 4) Dysleksiens arvelighet og arvemekanismer 5) Dysleksi og komorbiditet 6) Dysleksi, sansing og persepsjon, 7) Dysleksi og automatisering / oppmerksomhet, 8) Behandling og forebygging av dysleksi. Flere av prosjektene har vært av tverrfaglig og internasjonal art.


 

CV

for

Professor

Finn Egil Tønnessen

(Publications below)


 
 

 

Education /Exams

Senior High School Certificate (Baccalauréat) from France.

Qualifications from University of Oslo, Norway in these subjects (in alphabetical order): 

Education, History, History of Ideas, Mathematics, Medicine, Philosophy, Psychology, Sociology and Theology.

Ph.D. (mag.art./dr.art.) with thesis in Philosophical Logic: An analysis of non-tautological identity statements.

M.Phil.  in Theology.

Ph.D. (dr.philos.) in Psychology; thesis title: The etiology of dyslexia.

 

Employment /Positions

Substitute Teacher (Senior High School). Assistant Lecturer in Philosophy and Theology at University of Oslo. Assistant Professor and (later) Associate Professor of Education and Theology at Sogndal University College, Norway. Research Fellow in Philosophical Logic at University of Oslo. Resigned when I took up the post of Associate Professor of Theology at Stavanger College of Teacher Education, Norway. Deputy Director of the Centre for Reading Research, Stavanger University College, Norway. Reader in Special Education at the Centre for Reading Research, Stavanger University College, and Director of Graduate Studies in Special Education in the Faculty of Teacher Education at Stavanger University College.

Professor of Special Education in the Faculty of Teacher Education at Stavanger University College (0.5 appointment) and in the Centre for Reading Research at Stavanger University College (0.5 appointment.). In the Faculty of Teacher Education, I have been Director of Graduate Studies (Master Degree Programme) in Special Education. I mainly teach Statistics, Research Methods and Philosophy of Science. I am a supervisor (mainly in the field of reading and writing difficulties) to a number of postgraduate students. At the Centre for Reading Research, I conduct research into reading and writing difficulties, particularly, dyslexia.

Visiting Professor at Agder University College, Norway, where I was Director of Graduate Studies (Master Degree Programme) in Special Education. I mainly teach Statistics, Research Methods and Philosophy of Science. I am a supervisor to a number of postgraduate students.

I have taught Logic and Philosophy of Science at the Open University in Rogaland County for about 15 years.

 

Joint research projects/Contacts


I am involved in (and have been involved in) numerous joint research projects within my particular fields: notably, Special Education, General Education and Psychology. On a national level, I have been Coordinator of Research into reading and writing difficulties, operating as a network facilitator. This involved coordinating research projects in colleges and universities throughout Norway. In addition I have taken part in about 10 international research projects.

 

I have been Director of Doctoral Studies in Special Education at Stavanger University College. Member of the scientific committee of the 5th World Congress on Dyslexia.

 

Supervision/Examining

I have supervised a number of MA, MPhil and PhD students and have been External Examiner for PhD degrees awarded by the Universities of Bergen, Oslo, Trondheim and Stavanger in addition to the universities of Umeå, Gothenborg and Lund in Sweden and University of Turku in Finland. I have been an examiner at various levels in Education, Special Education, Psychology, Philosophy and Theology, and have been on various appointment boards in relation to academic posts.

I have been Guest Editor of Scandinavian Journal of Educational Research and Co-Editor of Journal of Learning Disabilities. I am on the Editorial Board of the journal, L1-Educational Studies in Language and Literature (Kluwer Academic Publishers).

I have been a referee for various journals, including: Scandinavian Journal of Educational Research, Scandinavian Journal of Psychology, Infant and Child Development, Journal of Learning Disabilities,L-1 Educational Studies in Language and Literature, Applied Psycholinguistics, Reading and Writing  and Dyslexia. I have been a member of the Advisory Boards of the Belgian Research Council (Fonds voor Wetenschappelijk Ondersoek) and of the Norwegian Research Council.

 

Research/Publications

My  publications are mainly within the following areas: 1) Reading readiness, reading habits and the teaching of reading; 2) Written culture/Information society; 3) Basic research problems in the field of dyslexia; 4) Inheritance factors and mechanisms in dyslexia; 5) Dyslexia and co-morbidity; 6) Dyslexia, senses and perception; 7) Dyslexia and automatic processes / attention; and 8) Treatment and prevention of dyslexia. Several of the projects are cross-disciplinary and international.


 

   

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Giske, Rune; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Eikeland, Synnøve; Tønnessen, Finn Egil; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Toddlers' social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 26. Hefte 3. s. 362-374. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1431453.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2018). Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volum 33. Hefte 1. s. 118-133. DOI: 10.1080/08856257.2017.1306964.
 • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith (2018). Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 12. Hefte 4. DOI: 10.5617/adno.6499.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2017). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 25. Hefte 1. s. 72-88. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664.
 • Bertram, Raymond; Tønnessen, Finn Egil; Strömqvist, Sven; Hyönä, Jukka; Niemi, Pekka Olavi (2015). Cascaded processing in written compound word production. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. Volum 9. s. 1-10. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00207.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Can we read letters? Reflections on Fundamental issues in Reading and Dyslexia Research.. Sense Publishers. ISBN 9789462099562. 148 s.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseferdighet. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 115-136.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseflyt. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 172-183.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseundervisning. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 137-147.
 • Stray, Liv Larsen; Kristensen, Øistein; Lomeland, Martha; Skorstad, Mette; Stray, Torstein; Tønnessen, Finn Egil (2013). Motor regulation problems and pain in adults diagnosed with ADHD. Behavioral and Brain Functions. ISSN 1744-9081. Volum 9. DOI: 10.1186/1744-9081-9-18.
 • Stray, Torstein; Stray, Liv Larsen; Tønnessen, Finn Egil (2012). Dat-Kon - et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 77. Hefte 6. s. 40-56.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2012). Definitions and Explanations in Language, Reading and Dyslexia Research. I: Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research. INTECH. ISBN 978-953-307-865-6. s. 207-218.
 • Tønnessen, Finn Egil (2011). What are Skills? Some Fundamental Reflections. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 149-158.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2011). The ABC of Reading. Perspectives on the Alphabetical Principle. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 109-125.
 • Tønnessen, Finn Egil; Høien-Tengesdal, Ingjerd (2010). The relationship between phonological skills and word decoding. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. DOI: 10.1111/j.1467-9450.2010.00856.x.
 • Beneventi, Harald; Tønnessen, Finn Egil; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth (2010). Executive working memory processes in dyslexia: Behavioral and fMRI evidence. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. Volum 51. Hefte 3. s. 192-202. DOI: 10.1111/j.1467-9450.2010.00808.x.
 • Beneventi, Harald; Tønnessen, Finn Egil; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth (2010). Working memory deficit in dyslexia: behavioral adn fMRI evidence. International Journal of Neuroscience. ISSN 0020-7454. Volum 120. Hefte 1. s. 51-59. DOI: 10.3109/00207450903275129.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2010). The Status of the Concept of 'Phoneme' in Psycholinguistics. Journal of Psycholinguistic Research. ISSN 0090-6905. Volum 39. Hefte 5. s. 429-442. DOI: 10.1007/s10936-010-9149-8.
 • Stray, Liv Larsen; Stray, Torstein; Iversen, Synnøve; Ruud, Anne; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil (2009). The Motor Function Neurological Assessment (MFNU) as an indicator of motor function problems in boys with ADHD. Behavioral and Brain Functions. ISSN 1744-9081. Volum 5. DOI: 10.1186/1744-9081-5-22.
 • Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil (2007). Gedächtnis, Computer und Leseprobleme. I: Literalität, Grundbildung oder Lesekomptenz?. Waxmann Verlag. s. 100-109.
 • Iversen, Synnøve; Berg, Karin; Berg, Karin; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil (2005). Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers. Dyslexia. ISSN 1076-9242. Volum 11. Hefte 3. s. 217-231.
 • Moe-Nilssen, Rolf; Helbostad, Jorun; Talcott, ukjent-for-m022160; Tønnessen, Finn Egil (2003). Balance and gait in dyslexic children. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. Volum 150. s. 237-244.
 • Talcott, Joel; ukjent-for-m022541, ukjent-for-m022541; van Ingelghem, M; Stein, John; Tønnessen, Finn Egil (2003). Impaired sensitivity to dynamic stimuli in poor readers of regular orthography. Brain and Language. ISSN 0093-934X.
 • Tønnessen, Finn Egil (2003). Les dangers et possibilités de l'evaluation des compétences en lecture. I: M.N. Romdhane, J.E. Gombert & M. Belajouza (eds.)L'apprentissage de la lecture: perspective comparative interlangue. Presse Universitaire de Rennes.
 • Tønnessen, Finn Egil (2002). Reading in Norway. I: Reading Literacy in 14 Countries. University of Cipros. ISBN 9963607217. s. 213-232.
 • Roe, Astrid; Tønnessen, Finn Egil (2001). OECD tester 15-åringers leseforståelse - hvordan kan resultatene av slike undersøkelser tolkes og brukes?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Volum 1. s. 28-30.
 • Tønnessen, Finn Egil; Skaug, Sigdis (2001). Auditory and linguistic abilities among children with phonological problems. ?. Volum 8. Hefte 3. s. 358-367.
 • Tønnessen, Finn Egil (2000). Challenges for future research into dyslexia. Thalamus. Volum 18. Hefte 1. s. 41-45.
 • Tønnessen, Finn Egil (2000). Will information technology hurt literacy?. I: Literacy - Challenges for the new millenium. Center for Reading Research. s. 21-28.
 • Tønnessen, Finn Egil; Romdhane, M.N. et al. (2000). Les dangers et possibilités des testes de lecture. I: Psychologie cognitive et apprentissage de la lecture. Centre de Publication Universitaire. s. 1-10.
 • Lundberg, Ingvar (red.); Tønnessen, Finn Egil (red.); Austad, Ingolv (red.) (1999). Dyslexia:Advances in Theory and Practice. Kluwer Academic Publishers. ISBN 792358376. 291 s.
 • Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Austad, Ingolv (1999). Dyslexia: Advances in theory and practice. Kluwer Academic Publishers.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Awareness and automaticity. I: Dyslexia: Advances in theory and practice. Kluwer Academic. s. 91-100.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Finnes det et 'dysleksigen'?. I: SLF-info.
 • Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Lubs, Herbert; Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Austad, Ingolv (1999). Exclusion of linkage to 1p, 6p and Chromosome 15 in a large Norwegian family with dyslexia. I: Dyslexia:Advances in theory and practice. Kluwer Academic Publishers. s. 151-156.
 • Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Pedersen, Marit; Tranebjærg, Lisbeth; Lubs, Herbert (1999). A new gene (DYX3) for dyslexia is located on chromosome 2. Journal of Medical Genetics. ISSN 0022-2593. Volum 36.
 • Tønnessen, Finn Egil; Hynd, George (1999). Explanation and treatment of dyslexia. Options and limitations of the cognitive psychological approach. Journal of Learning Disabilities. ISSN 0022-2194.
 • Tønnessen, Finn Egil; Niemi, Pekka; Porpodas, Costas; Hynd, George (1999). Reading disorders and their treatment in Europe. Editorial introduction to a special issue of Journal of Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities. ISSN 0022-2194.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reichelt, K.L.; Nødland, Magne; Tønnessen, Finn Egil (1998). Biochemical abnormalities in six-year old children with problem behaviour. Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK. ISSN 0040-8050. Volum 2. s. 74-85.
 • Tønnessen, Finn Egil (1998). Where literacy comes from. Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK. ISSN 0040-8050. Volum 4. s. 197-208.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Can reading be taught?. ?. Hefte 30.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). How can we best define "dyslexia"?. Dyslexia. ISSN 1076-9242. Volum 3. s. 78-92.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Livets smerte. ?. Hefte 18. s. 2642-2643.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Testerone and dyslexia. Pediatric Rehabilitation. ISSN 1363-8491. s. 51-58.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Treating dyslexia and teaching reading. ?. Hefte 3. s. 100-106.
 • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E. (1997). Den lille forskjellen. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?. Dansk Psykologisk Forlag, København. s. 141-149.
 • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E. (1997). Når tallene tier. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?. Dansk Psykologisk Forlag, København. s. 151-155.
 • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A; Tønnessen, F. E. (1997). Lesing for livet. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?. Dansk psykologisk forlag, København. s. 123-139.
 • Tønnessen, Finn Egil; Linnakyl@æ, P.; T@ørm@ækangas, K.; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E. (1997). What's the difference between teaching reading in Finland and Norway?. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?. Dansk Psykologisk Forlag, København. s. 97-119.
 • Tønnessen, Finn Egil; Magerøy, I. (1997). Oppdragelse for livet. I: Forankring og fornyelse. IKO, Oslo. s. 170-181.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Funksjonell analfabetisme. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. ISSN 0048-0509. Volum 3. s. 90-96.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). The IEA Study of Reading Literacy: Achievement and Instruction in Thirty-Two School Systems/Warwick B. Elley; Review. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. Volum 37. Hefte 2. s. 226-227.
 • Tønnessen, Finn Egil; Kiossoglou-Adams, A.; Nakou, S.; Pantelakis, S. (1996). Issues of literacy. I: The child in the world of tomorrow. Pergamon. s. 228-233.
 • Tønnessen, Finn Egil; Kiossoglou-Adams, A.; Nakou, S.; Pantelakis, S. (1996). Issues of literacy. I: The child in the world of tomorrow: the next generation. Pergamon Press, London.
 • Tønnessen, Finn Egil (1995). Literacy in Norway. Journal of Adolescent & Adult Literacy. ISSN 1081-3004. Volum 39. Hefte 3. s. 244-246.
 • Tønnessen, Finn Egil (1995). On defining 'dyslexia'. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 39. Hefte 2. s. 139-156.
 • Tønnessen, Finn Egil (1994). Problems concerning observation and treatment of milder learning difficulties in schoolchildren. Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK. ISSN 0040-8050. s. 168-176.
 • Tønnessen, Finn Egil; Hagtvet, Bente E.; Hertzberg, Frøydis; Vannebo, Kjell I. (1994). Leseferdigheten i norsk grunnskole. I: Ferdigheter i fare? Om lesing og skriving i dagens samfunn. Ad Notam Gyldendal. s. 129-143.
 • Tønnessen, Finn Egil; Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar; Larsen, Jan Petter (1994). Immune disorders and dyslexia. A study of asthmatic children and their families. Reading and writing. ISSN 0922-4777. Volum 6. s. 151-160.
 • Tønnessen, Finn Egil (1993). A world of difference: Editorial introduction to special issue on the IEA Reading Literacy Study. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 37. Hefte 1. s. 3-14.
 • Tønnessen, Finn Egil (1993). Do schools make any differences? On the variety of reading abilities in the 3rd and 8th grade in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 37. Hefte 1. s. 75-88.
 • Tønnessen, Finn Egil; Løkken, Arne; Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar (1993). Dyslexia, left-handedness and immune disorders. Archives of Neurology. ISSN 0003-9942. Volum 50. s. 411-416.
 • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti (2014). Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. 280 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Engen, Liv; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen; Olofsson, Åke; Begnum, Anne Charlotte (2005). Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003-2004 og oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2003). Hvorfor leser klasser så forskjellig? En sammenligning av de 20 klassene med de beste og de 20 klassene med de svakest. Læringssenteret. ISBN 8276490336. 162 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2003). PIRLS. En norsk kortversjon av den internasjonale rapporten om 10-åringers lesekunnskaper. Læringssenteret. ISBN 8276490301. 24 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2003). Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdighet blant 10-åringer i Norge. Læringssenteret. ISBN 8276490298. 90 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen (2003). Leseferdighet i 7. klasse høsten 2002. Læringssenteret. 26 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Culturally balanced assessment of reading (c-bar). The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education. 84 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (2003). Hvem er de lesesvake?. "Leser søker bok". 8 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2000). Leseferdighet, elevatferd og læringsmiljø. Læringssenteret. 1 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (1999). Kartlegging av leseferdighet og lesevanser på 9. klassetrinn. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 90 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Er avkoding bevisst eller automatisk?. Senter for leseforsking. 4 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Troll i ord. En forstudie. Senter for leseforsking. 1 s.
 • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Ragnar Gees (1998). Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn. Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet. 84 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Automaticity and awareness. Høgskolen i Stavanger. 16 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Dyslexia: Challenges for future research. Internasjonale konferanse 'Dyslexia.Advances in theory and pr Stavanger. 13 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Statistikk-Stikkord. HiS-Senter for leseforsking. 79 s.
 • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E. (1997). Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?. Dansk Psykologisk Forlag, København. 312 s.
 • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, R.G (1997). Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn.
 • Jacobsen, Ø.; Haugen, O.H.; Helland, M.; Tønnessen, Finn Egil (1996). Kartleggingsprosjektet Synsvaker og lesevansker.En Prosjektskisse. Arbeidsgruppe oppnevnt av KUF og SHD. 1 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Explanation or understanding in dyslexia research?. 8 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Linjer i barns lesing. Høgskolen i Stavanger-Senter for leseforsking. 97 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Læring og lesing. Senter for leseforsking. 100 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Response and resistance in the treatment an training of dyslexics. Høgskolen i Stavanger. 23 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Syn og lesing. Senter for leseforsking. 107 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1995). Leselyst og lesestoff. Senter for leseforsking. 62 s.
 • Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil (1994). Kor godt les norske barn?. Senter for leseforsking. 45 s.
 • Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Høien, Torleiv (1993). Norsk leseundervisning i internasjonalt lys. Senter for leseforsking. 39 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1985). Human-etikk og kristendom : en kritisk analyse av Human-etisk forbund. Luther forlag. ISBN 8253174292. 129 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1983). Verdier og livssyn i skole og barnehage. Cappelen Damm AS. ISBN 8202099315. 119 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (1982). Livssynsorientering. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202099138. 272 s.
 • Tønnessen, Finn Egil (2017). What exactly is dyslexia?.
 • Tønnessen, Finn Egil (2016). "Metakognisjon" – et overflødig begrep?.
 • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Misbruk av hjerneforskning. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-20.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2015). Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). Hermeneutikk og leseopplæring. UiS, Programområdet Literacy og Læring; 2015-09-22.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). Hva er metakognisjon - og kan den brukes i undervisningen?. UiS, Programområdet Literacy og Læring; 2015-06-02.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). Lærere og foreldre - ta språket tilbake!.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). The concept of skill as basis/paradigm for new reasearch on dyslexia.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). Trenger vi dysleksibegrepet?.
 • Tønnessen, Finn Egil (2015). Trenger vi egentlig dysleksibegrepet?. UiS, programområdet Literacy og Læring; 2015-09-09.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil (2014). Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions. European Associationfor Research on Learning and Instruction; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2014). Processes and Products in Reading and Writing. Lund University; 2014-11-21 - 2014-11-22.
 • Heskestad, Stig; Tønnessen, Finn Egil (2012). Verdien av et menneske.
 • Berg, Karin; Berg, Karin; Iversen, Synnøve; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil (2007). Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers. 2007-06-02 - 2007-06-06.
 • Iversen, Synnøve; Berg, Karin; Berg, Karin; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil (2007). Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers. 2007-02-06 - 2007-02-09.
 • Bertram, Raymond; Hyõnã, Jukka; Tønnessen, Finn Egil; Strõmqvist, Sven; Pekka, Niemi (2004). Compound elicitation in Finnish: The case of writing. 2004-11-18 - 2004-11-21.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2004). Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 1).
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil (2004). Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 2).
 • Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Tønnessen, Finn Egil; Sandkuijl, Lodewijk; Lubs, Herbert; Tranebjærg, Lisbeth (2000). A genome-wide search for dyslexia loci in a large Norwegian family.
 • Tønnessen, Finn Egil (2000). Autoritet og frihet i oppdragelsen.
 • Tønnessen, Finn Egil (2000). Comments on 'Cognitive processes in text writing'.
 • Tønnessen, Finn Egil (2000). Flere universiteter?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Diagnosis is all in the chromosomes.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Dyslexia - some thorny issues.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Fantasi på si?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). Mer enn ord.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). On predicting and preventing dyslexia.
 • Tønnessen, Finn Egil (1999). The future of literacy.
 • Lubs, H.A.; Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, T. (1998). Genetics of dyslexia.
 • Tønnessen, Finn Egil (1998). Can computers resolve our reading problems?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1998). Is there a common cause behind hearing impairment and phonological deficits?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1998). Phonological and/or auditory deficits in dyslexia?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Dyslexics, computers and society.
 • Tønnessen, Finn Egil (1997). Ulike menneskesyn.
 • Tønnessen, Finn Egil (1996). Lys på lesing.
 • Tønnessen, Finn Egil (1995). Explanation or understanding in dyslexia research?.
 • Tønnessen, Finn Egil (1994). Subgrouping types of dyslexia.
 • Linnakylä, Pirjo; Mejding, Jan; Taube, Karin; Tønnessen, Finn Egil; Valgeirsdottir, Sigridur (1993). A comparative study of classroom environment and reading ability in the Nordic countries.
 • Tønnessen, Finn Egil (1993). Does dyslexia run in families?.